Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Etten-Leur

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Etten-Leur 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEtten-Leur
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Etten-Leur 2008
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Etten-Leur 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen bestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Etten-Leur 2002

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Privacyreglement gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-12-200806-01-2014Nieuwe regeling

03-11-2008

Etten-Leurse Bode, 03-12-2008

PWZ

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Etten-Leur 2008

 

De raad van de gemeente Etten-Leur;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 September 2008, met overneming van de daarin vermelde motieven;

 

gelet op de artikelen 96 en 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 

b e s I u i t :

 

Vast te stellen de volgende Verordening:

 

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Etten-Leur 2008

Artikel 1
 • 1.

  Burgemeester en wethouders regelen de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders regelen de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grand van artikel 3b van de Wet gemeentelijke basisadministratie.

Artikel 2
 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 2.

  Zij stellen hiervoor nadere regels.

Artikel 3

De verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 23 September 2002 wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 5

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Etten-Leur 2008 (Verordening GBA).

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 november 2008

De raad voomoemd,

De griffier, De voorzitter,

drs. W.C.M. Voeten. Mw. H. van Rijnbach-de Groot.