Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ferm Werk

Beleidsregels bijzondere bijstand voor medische kosten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFerm Werk
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBeleidsregels bijzondere bijstand voor medische kosten
CiteertitelBeleidsregels bijzondere bijstand voor medische kosten
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpbijzondere bijstand

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 35 Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-09-201501-01-2015Onbekend

19-02-2015

Bgr-2015-303; Bgr-2015-305; Bgr-2015-307; Bgr-2015-308

besluit dagelijks bestuur

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels bijzondere bijstand voor medische kosten

Het dagelijks bestuur van Ferm Werk,

gelet op artikel 35 van de Participatiewet,

besluit vast te stellen de navolgende

Beleidsregel bijzondere bijstand voor medische kosten

Artikel 1 Bijzondere bijstand voor medische kosten

 • 1.

  Er wordt geen bijzondere bijstand verstrekt voor medische kosten. De Zorgverzekeringswet (Zvw) geldt in het algemeen als toereikende en passende voorliggende voorzieningen voor medische kosten.

 • 2.

  Als in individuele gevallen sprake is van bijzondere omstandigheden, dan is het mogelijk om af te wijken van de standaardregel. Bijvoorbeeld omdat iemand toch echt meer behandeling nodig heeft dan het maximum van de collectieve zorgverzekering.

Artikel 2 Collectieve zorgverzekering voor minima

 • 1.

  Voor verzekerbare medische kosten worden belanghebbenden geacht zich te verzekeren.

 • 2.

  Voor mensen met een laag inkomen in de gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan. Hiervoor zijn contracten gesloten met VGZ en Zorg en Zekerheid. Beide verzekeraars bieden verschillende pakketten aan.

Artikel 3 Eigen risico

 • 1.

  Het verplicht eigen risico van de Zvw behoort tot de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan. Deze kosten kunnen worden voldaan uit de bijstandsnorm en de zorgtoeslag. Bij invoering van het verplicht eigen risico is de zorgtoeslag verhoogd. Bovendien is het inmiddels mogelijk om via de aanvullende verzekering de kosten van het eigen risico te verzekeren. Daarom kan geen bijzondere bijstand voor deze kosten verleend worden.

 • 2.

  Kosten van een eigen risico hoger dan het verplicht eigen risico zijn het gevolg van een vrijwillige keuze van de belanghebbende en komen derhalve niet voor bijstandverlening in aanmerking.

Artikel 4 Kosten medsich onderzoek i.v.m. ontheffing inburgeringsplicht

 • 1.

  De kosten van het medische onderzoek voor een inburgeringsplichtige die om medische redenen niet aan de inburgeringsplicht kan voldoen, worden aangemerkt als noodzakelijke kosten die het gevolg zijn van bijzondere omstandigheden.

 • 2.

  Voor uitkeringsgerechtigden met een traject via Ferm Werk kunnen deze noodzakelijke kosten vergoed worden uit het Participatiebudget.

 • 3.

  Voor overige inburgeringsplichtigen kan voor deze kosten bijzondere bijstand worden verstrekt, als het advies positief is (dus medische ontheffing wordt verleend).

 • 4.

  De hoogte van de bijzondere bijstand is gelijk aan de gemaakte kosten. Hierop wordt de eventueel aanwezige draagkracht in mindering gebracht.

Aldus besloten door het dagelijks bestuur van Ferm Werk in de vergaderingen van 7 november 2014, 19 februari 2015, 26 maart 2015 en 25 juni 2015.

Y.Koster-Dreese

voorzitter dagelijks bestuur Ferm Werk

M.L. Wilke

secretaris dagelijks bestuur Ferm Werk