Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ferwerderadiel

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie Ferwerderadiel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFerwerderadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeheerregeling gemeentelijke basisadministratie Ferwerderadiel
CiteertitelBeheerregeling gemeentelijke basisadministratie Ferwerderadiel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, artikel 14

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-11-2008nieuwe regeling

11-11-2008

Publicatiekosten gemeente

--

Tekst van de regeling

Intitulé

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie Ferwerderadiel

 

 

Beheerregeling GBA

 

 

Aanhef

 

 

In oktober 1994 is de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) ingevoerd in Nederland. Bij de invoering moesten gemeentebesturen destijds een aantal zaken regelen. Te noemen zijn:

 

Naast deze activiteiten zijn gemeentebesturen verplicht een beheerregeling te hebben voor de dagelijkse bijhouding van de GBA. U moet zich daarbij voorstellen dat deze regeling een formalisering is van de dagelijkse beheerspraktijk van de GBA.

Het zogenoemde "Logisch Ontwerp" van de GBA geeft een aantal minimum vereisten aan waaraan zo'n beheerregeling moet voldoen.

 

De regeling moet in ieder geval voorzien in de invulling van de volgende activiteiten:

 

De hierna volgende voorbeeldregeling geeft u een handreiking bij opstelling en vaststelling van een dergelijke regeling, Met nadruk willen wij hier stellen dat het gaat om een voorbeeld. Het ligt namelijk voor de hand dat er per gemeente grote verschillen kunnen bestaan in organisatorische inbedding van de activiteiten die verband houden met de bijhouding van de GBA. De regeling kent een aantal taken toe aan "functionarissen". Om de daadwerkelijke verantwoordelijkheid bij de betreffende functionaris neer te leggen dient er in deze opzet nog een concreet aanwijzings-besluit te worden genomen door de informatiebeheerder om personen met namen aan te wijzen. Bij aanwijzing van de respectievelijke functionarissen kunt u eventueel rekening houden met het aanbrengen van functiescheidingen.

 

 

BEHEERREGELING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE FERWERDERADIEL

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ferwerderadiel;

gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 

 

besluiten:

 

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1  

 

Deze regeling verstaat onder:

 

de Wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Stb. 1994, 494);

 

bevroren bevolkingsregister: de registers die zijn ingericht op basis van de Wet op de bevolkings- en verblijfsregisters en het besluit bevolkingsboekhouding en die ingevolge de intrekking van die wet en dat besluit per 1 oktober 1994 niet meer worden bijgehouden;

 

audit: een controle op de integriteit van de persoonsgegevens welke wordt uitgevoerd door een namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen auditinstelling. De audit bestaat uit onder andere een a-selecte steekproef van actuele en opgeschorte persoonslijsten. De omvang van de steekproef is afhankelijk van het inwonertal van de gemeente;

 

kwaliteitssteekproef: een controle op de inhoud van gegevenselementen aan de hand van de daaraan ten grondslag liggende brondocumenten en procedures, over een representatief aantal persoonslijsten;

 

foutverslag: het automatisch door het systeem aangemaakte overzicht van fouten die ontdekt zijn in de over het netwerk binnenkomende berichten;

 

foutenlijst: het door het systeem aangemaakte overzicht van foutieve elementen op de persoonslijsten die zich in de gemeentelijke basisadministratie bevinden;

 

autorisatie: het binnen de toepassingsprogrammatuur toekennen van het niveau van gebruikers-mogelijkheden aan een persoon of organisatieonderdeel of het binnen de toepassings-programmatuur toekennen van het niveau van gegevensverstrekking aan afnemers en derden;

 

verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders dat via de Wet GBA is aangewezen als verantwoordelijke;

 

 

beheerder: de functionaris die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke belast is met de dagelijkse zorg voor de basisadministratie;

 

informatiebeheer: het geheel van activiteiten gericht op beleidsvoorbereiding ter zake de gemeentelijke basisadministratie, de ontwikkeling van kwaliteitsprocedures, beveiligings-procedures, verstrekking- en privacyprocedures, alsmede de coördinatie bij de uitvoering van deze procedures;

 

beveiligingsbeheer: het geheel van activiteiten gericht op de naleving van de maatregelen en procedures die voortkomen uit het Informatiebeveiligingsplan GBA en waardedocumenten;

 

gegevensbeheer: het geheel van activiteiten gericht op de inhoudelijke kwaliteitszorg betreffende het gegevens verzamelen, de gegevensverwerking en de informatievoorziening;

 

systeembeheer: het geheel van activiteiten gericht op het onderhouden van de technische aspecten van het toepassingsysteem;

 

applicatiebeheer: het geheel van activiteiten gericht op het ondersteunen van het GBA-toepassingssysteem en de waarborging van continuïteit aan de gebruikerszijde van de informatievoorziening;

 

privacybeheer: het geheel van activiteiten gericht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de ingeschrevenen bij het verzamelen en verwerken van gegevens en de informatievoorziening;

 

gegevensverwerking: het ontlenen van gegevens aan documenten en deze op een voorgeschreven wijze middels het daartoe bestemde toepassingssysteem opnemen in een gegevensbestand;

 

bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijke of beheerder persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen en die geen zeggenschap heeft over de verwerking.

 

Artikel 2  

 • 1.

  De coördinator bureau Bevolking is beheerder van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en in die hoedanigheid informatiebeheerder en privacybeheerder. Hij kan de taak van informatiebeheerder en privacybeheerder geheel of gedeeltelijk mandateren aan een of meer aan zijn ondergeschikte ambtenaren.

 • 2.

  De beveiligingscoördinator is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de maat-regelen en procedures die voortkomen uit het Informatiebeveiligingsplan GBA en waarde-documenten. De beveiligingscoördinator rapporteert periodiek (minimaal eens per jaar) aan het Managementteam en het College van B&W.

Artikel 3  

 • 1.

  De informatiebeheerder wijst functionarissen aan die worden belast met:

  • a.

   gegevensbeheer;

  • b.

   applicatiebeheer;

  • c.

   gegevensverwerking;

  • d.

   het namens het college van burgemeester en wethouders afnemen van de in artikel 36, lid 2, onder sub e, van de Wet bedoelde verklaring.

 • 2.

  De coördinator I&A/systeembeheerder wijst medewerkers aan die zijn belast met het systeembeheer.

Hoofdstuk 2 HET INFORMATIEBEHEER

Artikel 4  

De informatiebeheerder voorziet in:

 • a.

  een jaarlijkse planning van de beheeractiviteiten;

 • b.

  een jaarlijkse rapportage aan het college van burgemeester en wethouders over de bij a. bedoelde planning, waarbij tevens inzicht wordt gegeven in de kengetallen van de bijhoudings- en beheerprocedures;

 • c.

  een jaarlijkse rapportage over de resultaten die voortvloeien uit de in artikel 11 bedoelde kwaliteitssteekproef;

 • d.

  administratieve beheerprocedures, voor zover hier niet door of bij de Wet in is voorzien;

 • e.

  periodiek overleg tussen hem en de applicatiebeheerder en de privacybeheerder.

 • f.

  halfjaarlijks overleg tussen hem en de systeembeheerder.

 • g.

  richtlijnen voor de bijhouding van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 5  

De informatiebeheerder adviseert het college van burgemeester en wethouders als de verantwoordelijke van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens over de navolgen-de aspecten die voortvloeien uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, t.w.:

 • a.

  persoonsinformatievoorziening;

 • b.

  beveiliging;

 • c.

  privacy;

 • d.

  gegevenskwaliteit;

 • e.

  personeelsaangelegenheden.

Artikel 6  

De informatiebeheerder beslist:

 • a.

  over de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het GBA-toepassingssysteem;

 • b.

  op incidentele verzoeken van binnengemeentelijke afnemers tot rechtstreekse toegang tot de basisadministratie persoonsgegevens;

 • c.

  op overige verzoeken van binnengemeentelijke afnemers en derden tot het verkrijgen van gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie;

 • d.

  over het toekennen van autorisaties.

Artikel 7  

De informatiebeheerder ziet er op toe dat:

 • a.

  de in deze regeling opgenomen bepalingen warden nageleefd;

 • b.

  de behandeling en afhandeling van verzoeken om gegevensverstrekking uit de gemeente-lijke basisadministratie persoonsgegevens geschiedt volgens de bepalingen uit de Wet GBA en de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • c.

  de bij of krachtens de Wet opgelegde verplichtingen ten aanzien van inrichting en bijhouding, alsmede de beveiliging van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens worden nageleefd;

 • d.

  alle in artikel 3 genoemde functionarissen, alsmede de systeembeheerder op de hoogte zijn van de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het GBA-toepassingsysteem en van de gevolgen van deze installatie;

 • e.

  de beveiligingsvoorschriften die voortvloeien uit de wet en het beveiligingsplan GBA en waardedocumenten worden nageleefd.

Artikel 8  

De informatiebeheerder, of een door haar aan te wijzen functionaris opgesomd in artikel 3, neemt deel aan buitengemeentelijk overleg inzake onderwerpen die het beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens aangaan.

Hoofdstuk 3 HET GEGEVENSBEHEER

Artikel 9  

De gegevensbeheerder is verantwoordelijk voor:

 • a.

  de juistheid, actualiteit en betrouwbaarheid van de gegevens die opgenomen zijn of worden in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b.

  het beheer van documentatie op het gebied van de Wet en overige regelgeving op het gebied van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • c.

  de communicatie met de afnemers en andere houders van gemeentelijke basis-administraties over gegevensverwerking.

Artikel 10  

De gegevensbeheerder is bevoegd in overleg met de applicatiebeheerder vanuit de in artikel 9 bedoelde verantwoordelijkheid de gegevensverwerkers aanwijzingen te geven inzake de opname en bijhouding van gegevens in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 11  

Periodiek wordt de inhoudelijke kwaliteit van het bestand van persoonslijsten van ingezetenen onderworpen aan een audit door een namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangewezen auditinstelling. De gegevensbeheerder voorziet in een doorlopen-de kwaliteitssteekproef en de uitvoering van de daarmee samenhangende verbetermaatregelen gericht op het welslagen van de eerder vermelde audit.

Artikel 12  

De gegevensbeheerder neemt deel aan het in artikel 4, onder e genoemde overleg.

Hoofdstuk 4 HET SYSTEEMBEHEER

Artikel 13  

De systeembeheerder is verantwoordelijk voor het technisch onderhoud van het toepassings-systeem.

Artikel 14  

De systeembeheerder voorziet in:

 • a.

  de fysieke beveiliging van het toepassingssysteem;

 • b.

  een dagelijkse back-up die wordt ondergebracht in een daartoe uitgeruste en beveiligde ruimte op een andere locatie dan de ruimte waarin de GBA-apparatuur is opgesteld;

 • c.

  de technische installatie van gewijzigde of nieuwe versies van het toepassingssysteem;

 • d.

  de beschikbaarheid van het toepassingssysteem overeenkomstig hetgeen daarover intern en met derden is overeengekomen.

Artikel 15  

De systeembeheerder is bevoegd:

 • a.

  direct maatregelen te treffen als de continuïteit van het toepassingssysteem of de daarin opgeslagen informatie acuut in het geding is; hij is verplicht achteraf ter zake te rapporteren aan de informatiebeheerder;

 • b.

  aanwijzingen te geven over:

 • c.

  beheer toepassingssystemen;

 • d.

  beheer van bestanden;

 • e.

  reconstructiemaatregelen.

Artikel 16  

De systeembeheerder neemt deel aan het in artikel 4, onder f genoemde overleg.

Hoofdstuk 5 HET APPLICATIEBEHEER

Artikel 17  

De applicatiebeheerder voorziet in:

 • a.

  een planning van periodieke gegevensverstrekking die op basis van het autorisatiebesluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt gedaan;

 • b.

  de communicatie bij storingen in hard- en software;

 • c.

  een logboek waarin bijzondere gebeurtenissen worden bijgehouden;

 • d.

  de toekenning van de autorisatieniveaus voor actualiseringen aan de gegevensverwerkers, de gegevensbeheerder, de applicatiebeheerder en de informatiebeheerder in overleg met de informatiebeheerder;

 • e.

  de bijhouding van een verzameling van de autorisaties, die overeenkomstig artikel 6 door de informatiebeheerder zijn toegekend;

 • f.

  het testen en evalueren van nieuwe versies van het toepassingssysteem, alsmede het testen en evalueren van nieuwe apparatuur;

 • g.

  de beoordeling van de gevolgen van de installatie van nieuwe en of gewijzigde versies van het toepassingssysteem;

 • h.

  de bijhouding van een verzameling van alle problemen en klachten, die bij het gebruik van het toepassingssysteem -.ontstaan en tracht eventueel door inschakeling van de systeembeheerder of een derde, voor een oplossing te zorgen;

 • i.

  de voorlichting aan de alle in artikel 3 genoemde functionarissen met betrekking tot de gevolgen van een nieuwe of gewijzigde versie van het toepassingssysteem;

 • j.

  de coördinatie van de werkzaamheden in geval van uitwijk in overleg met de systeem-beheerder;

 • k.

  de vormgeving en inhoud van documenten, die rechtstreeks aan de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens worden ontleend;

 • l.

  de afhandeling van verzoeken omtrent managementgegevens;

 • m.

  een zo spoedig mogelijke oplossing in geval van storingen binnen het toepassingssysteem, zonodig door inschakeling van een derde.

Artikel 18  

De applicatiebeheerder is verantwoordelijk voor:

 • a.

  de ondersteuning bij het gebruik van het toepassingssysteem;

 • b.

  het tijdig opschonen van de relevante bestanden in de database;

 • c.

  de technische afhandeling van de periodieke gegevensverstrekking die plaatsvindt op basis van een autorisatiebesluit van de Minister van Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties, alsmede de systematische gegevensverstrekking die plaatsvindt op basis van de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde procedurebeschrijving voor de gemeentelijke basisregistratie;

 • d.

  het beheer van de tabellen van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • e.

  het beheer van de gebruikersdocumentatie.

Artikel 19  

De applicatiebeheerder is bevoegd:

 • a.

  gegevensverwerkers en het personeel van externe sectoren die direct toegang hebben tot de basisadministratie persoonsgegevens aanwijzingen te geven over het gebruik van het toepassingssysteem;

 • b.

  over het gebruik van de basisadministratie persoonsgegevens gedragsregels op te stellen.

Artikel 20  

De applicatiebeheerder beslist -na overleg met de informatiebeheerder en de systeembeheerder- over gehele of gedeeltelijke inwerkingtreding van uitwijkprocessen, zoals beschreven in de procedure uitwijk.

Artikel 21  

De applicatiebeheerder ziet erop toe dat voorgeschreven procedures uit het informatie-beveiligingsplan GBA en waardedocumenten worden nageleefd.

Artikel 22  

De applicatiebeheerder neemt deel aan:

 • a.

  het overleg genoemd in artikel 4, onder e en f;

 • b.

  het externe gebruikersoverleg.

Hoofdstuk 6 HET PRIVACYBEHEER

Artikel 23  

De privacybeheerder is verantwoordelijk voor:

 • a.

  de inhoudelijke afhandeling van de periodieke gegevensverstrekking die plaatsvindt op basis van een autorisatiebesluit van de Minister van Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties, alsmede de systematische gegevensverstrekking die plaatsvindt op grond van de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde Verordening gemeentelijke basis-administratie persoonsgegevens;

 • b.

  het dagelijkse toezicht op de naleving van de privacyvoorschriften die voortvloeien uit de Wet GBA en de Wet Bescherming Persoonsgegevens met betrekking tot het bureau bevolking.

Artikel 24  

De privacybeheerder voorziet in:

 • a.

  de afhandeling van de verzoeken om inzage overeenkomstig artikel 79 van de wet (inzage);

 • b.

  de behandeling van alle verzoeken om geheimhouding die op basis van artikel 102 lid la ingediend worden en doet eventueel de privacytoets van art. 102 lid 2;

 • c.

  afhandeling verzoeken om inzage in verstrekkingen aan afnemers en derden.

Artikel 25  

De privacybeheerder is bevoegd:

 • a.

  op grond van het in artikel 18 genoemde toezicht, alle gebruikers van het toepassings-systeem aanwijzingen te geven;

 • b.

  ongevraagd advies uit te brengen over alle procedures en producten die betrekking hebben op de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, waarbij de persoonlijke levenssfeer in het geding is.

Artikel 26  

De privacybeheerder is betrokken bij alle bezwaarschriftenprocedures die voortvloeien uit genomen beslissingen op grond van de wet en daarbij behorende regelingen, de Wet bescherming Persoonsgegevens voor zover hierbij privacyaspecten aan de orde zijn.

Hoofdstuk 7 DE SPECIALISTISCHE WERKZAAMHEDEN GBA

Artikel 27  

De informatiebeheerder is verantwoordelijk voor:

 • a.

  het uitzetten van richtlijnen met betrekking tot het actualiseren en corrigeren van persoons-gegevens;

 • b.

  het in overleg met de gegevensbeheerder geven van aanwijzingen inzake de opname en bijhouding van gegevens in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Artikel 28  

De gegevensbeheerder is verantwoordelijk voor:

 • a.

  het verwerken van complexe mutaties en correcties met betrekking tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b.

  de behandeling van wijzigingsverzoeken als bedoeld in artikel 81, 82 en 83 van de wet.

Artikel 29  

De informatiebeheerder voorziet naar eigen inzicht in controlewerkzaamheden ter waarborging van de kwaliteit van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

Hoofdstuk 8 DE GEGEVENSVERWERKING

Artikel 30  

De gegevensverwerkers voorzien in:

a.

het verwerken van de gegevens overeenkomstig de krachtens de wet, middels het Logisch Ontwerp, handleiding uitvoeringsprocedures, voorgeschreven wijze, voor zover daartoe door de applicatiebeheerder geautoriseerd;

b.

het verzamelen van de daarvoor bestemde gegevens;

c.

de archivering van de brondocumenten op grond waarvan de gegevens zijn verwerkt;

d.

de behandeling van mutaties;

e.

de behandeling van het netwerkverkeer, behalve de periodieke gegevensverstrekking;

f.

de behandeling van de foutverslagen, voortvloeiend uit de inkomende netwerkberichten;

g.

de toetsing van de waarde die aan overgelegde brondocumenten kan worden toegekend aan de hand van artikel 36 van de wet en ziet erop toe dat geen gegevens warden verwerkt uit documenten waaraan bij of krachtens de wet geen ontleningstatus is gegeven;

h.

de dagelijkse controle van in het systeem aangebrachte actualiseringen; de kennisgeving aan de geregistreerde voor wat betreft de verwerking van:

 

-

wijziging van het naamgebruik;

 

-

vervolginschrijving voor zover het betreft een binnengemeentelijke verhuizing en een vervolginschrijving die leidt tot opname in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

j.

de toezending van de complete persoonslijst aan de geregistreerde ingeval van een:

 

-

1e inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 

-

een vervolginschrijving uit het buitenland.

 

Artikel 31  

De gegevensverwerkers beslissen op aangiften en verzoekschriften die op grond van de Wet worden gedaan met in achtneming van het gestelde in artikel 26 en voor zover hier niet op andere wijze in is voorzien.

Hoofdstuk 9 HET BEVEILIGINGSBEHEER

Artikel 32  

De beveiligingscoördinator is verantwoordelijk voor het beheer van het Informatiebeveiligingsplan GBA en waardedocumenten.

Artikel 33  

De beveiligingscoördinator is bevoegd om medewerkers van het bureau bevolking aanwijzingen te geven ten aanzien van beveiligingsvoorschriften, die voortvloeien uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en het Informatiebeveiligingsplan GBA en waardedocumenten.

Artikel 34  

De beveiligingscoördinator ziet er op toe dat:

 • a.

  beveiligingsvoorschriften die voortvloeien uit de wet en het Informatiebeveiligingsplan GBA en waardedocumenten worden nageleefd;

 • b.

  de in deze regeling opgenomen bepalingen inzake beveiliging worden nageleefd.

Artikel 35  

De beveiligingscoördinator adviseert burgemeester en wethouders rechtstreeks als verantwoordelijke van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens over beveiligingsaspecten die uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en het Informatiebeveiligingsplan GBA en waardedocumenten voortvloeien.

Artikel 36  

De beveiligingscoördinator voorziet in een jaarlijks verslag over de activiteiten inzake het beveiligingsbeheer.

Hoofdstuk 10 SLOTBEPALINGEN

Artikel 37  

De in deze regeling opgenomen bepalingen gelden naast de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens tevens voor het bevroren bevolkingsregister en de in de gemeentelijke basis-administratie aangehaakte gegevens die onder de werkingssfeer van de Wet Bescherming Persoonsgegevens vallen.

Artikel 38  

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

Artikel 39  

Deze regeling wordt aangehaald als 'Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie Ferwerderadiel'.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 11 november 2008.

 

de secretaris,

mr. R.M. Kammer

 

 

 

de burgemeester,

mr. W. van den Berg