Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ferwerderadiel

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFerwerderadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
CiteertitelVerordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikelen 147 en 149a.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Gemeentewet, artikel 176.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-2012nieuwe regeling

21-06-2012

Sawn Stjerren Nijs dd. 04-07-2012

7/27.12

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen

 

 

De raad van de gemeente Ferwerderadiel;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 juni 2012, nummer 7/27.12;

 

gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet,

 

overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen tegen wil van de bewoner wordt binnengetreden;

 

 

besluit:

 

 

vast te stellen de volgende

Artikel 1  

 

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van de een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 2  

 

Deze verordening treedt direct na bekendmaking in werking.

ALDUS besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ferwerderadiel van 21 juni 2012.

,voorzitter.

,griffier.

,voorzitter

,griffier

Getal

Tekst