Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ferwerderadiel

Verordening speelautomaten Ferwerderadiel 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFerwerderadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening speelautomaten Ferwerderadiel 2002
CiteertitelSpeelautomatenverordening 2002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De "Verordening speelautomaten Ferwerderadeel 2002” is ingetrokken bij raadsbesluit van 19 november 2009. (Is nu opgenomen in de APV Ferwerderadiel).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de kansspelen, artikel 30d, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200210-12-2009nieuwe regeling

18-10-2001

Geen.

7/90.01

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening speelautomaten Ferwerderadiel 2002

 

 

 

De raad van de gemeente Ferwerderadiel;

 

gelet op artikel 30d, lid 1, van de Wet op de kansspelen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nr. 7/90.01;

 

gelet op het advies van de commissie BFM;

 

 

besluit:

 

 

Artikel 1  

 

Begripsbepalingen.

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

wet

:

de Wet op de kansspelen 1986;

b.

besluit

:

het Speelautomatenbesluit (Stb. 1986, 589);

c.

speelautomaat

:

een toestel, ingericht voor de beoefening van een spel dat bestaat uit een door de speler in werking gesteld mechanisch, elektrisch of elektronisch proces, waarbij het resultaat kan leiden tot de middellijke of onmiddellijke uitkering van prijzen of premies, daaronder begrepen het recht om gratis verder te spelen;

d.

behendigheidsautomaat

:

een speelautomaat, waarvan:

 

 

 

1.

het spelresultaat uitsluitend kan leiden tot een verlengde speelduur of het recht op gratis spelen;

 

 

 

2.

het proces, ook nadat het in werking is gesteld, door de speler kan worden beïnvloed en het geheel of vrijwel geheel van zijn inzicht en behendigheid bij het gebruik van de daartoe geboden middelen afhangt of en in welke mate de speelduur verlengd of het recht op gratis spelen verkregen wordt;

e.

kansspelautomaat

:

een speelautomaat die geen behendigheidsautomaat is;

f.

inrichting

:

een inrichting, zoals bedoeld in artikel 30c, lid 1, sub a en b, van de Wet op de kansspelen;

g.

zeer laagdrempelige inrichting

:

een inrichting, zoals bedoeld in artikel 30c, lid 1, onder a en b Wet op de kansspelen, die het publiek niet in de eerste plaats pleegt te bezoeken voor het nuttigen van alcoholhoudende drank en het kopen en nuttigen van etenswaren, maar voor andere doeleinden zoals bijvoorbeeld recreatie, sport, jongeren-, jeugd-, buurt-, wijk-, club- en / of verenigingsactiviteiten;

h.

laagdrempelige inrichting

:

een inrichting, zoals bedoeld in artikel 30c, lid 1, onder a en b Wet op de kansspelen, die het publiek niet in de eerste plaats pleegt te bezoeken voor het nuttigen van alcoholhoudende drank, maar voor andere doeleinden zoals bijvoorbeeld het kopen en nuttigen van etenswaren en alcoholvrije dranken;

i.

hoogdrempelige inrichting

:

een inrichting die geen laagdrempelige of zeer laagdrempelige inrichting is en waar het café- c.q. restaurantbezoek op zichzelf staat en geen onderdeel is van andere laagdrempelige of zeer laagdrempelige activiteiten;

j.

aanwezigheidsvergunning

:

de in artikel 30b van de wet bedoelde vergunning voor het aanwezig hebben van één of meer speelautomaten.

Artikel 2  

 

Aanwezigheidsvergunningen

 • 1.

  De burgemeester kan voor een hoogdrempelige inrichting uitsluitend vergunning verlenen voor het aanwezig hebben van ten hoogste één kansspelautomaat en twee behendigheidsautomaten.

 • 2.

  De burgemeester kan voor een laagdrempelige inrichting uitsluitend vergunning verlenen voor het aanwezig hebben van ten hoogste twee behendigheidsautomaten.

 • 3.

  De burgemeester kan voor een zeer laagdrempelige inrichting uitsluitend vergunning verlenen voor het aanwezig hebben van ten hoogste één behendigheidsautomaat.

   

Artikel 3  

 

Duur aanwezigheidsvergunningen.

 • 1.

  Vergunningen voor het aanwezig hebben van speelautomaten die zijn verleend vóór de inwerkingtreding van deze verordening blijven van kracht gedurende de periode waarvoor ze zijn verleend.

 • 2.

  Vergunningen voor het aanwezig hebben van speelautomaten die worden verleend na 1 januari 1995 gaan een geldigheidstermijn van 24 maanden niet te boven.

Artikel 4  

 

Overgangsperiode.

 • 1.

  Voor de houders van vergunningen, zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, van deze verordening, geldt een overgangsperiode tot 1 januari 1995.

 • 2.

  De burgemeester kan voor de in lid 1 bedoelde overgangsperiode:

  • a.

   voor een hoogdrempelige inrichting uitsluitend vergunning verlenen voor het aanwezig hebben van ten hoogste twee kansspelautomaten;

  • b.

   voor een laagdrempelige inrichting uitsluitend vergunning verlenen voor het aanwezig hebben van een kansspelautomaat;

  • c.

   voor een zeer laagdrempelige inrichting uitsluitend vergunning verlenen voor het aanwezig hebben van ten hoogste twee behendigheidsautomaten.

Artikel 5  

 

Aanhalingstitel.

Deze verordening kan worden aangehaald onder de titel "Speelautomatenverordening 2002” van de gemeente Ferwerderadiel.

Artikel 6  

 

Inwerkingtreding.

De verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.

 

 

ALDUS

vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ferwerderadiel van 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,voorzitter.

 

 

 

 

 

 

 

, secretaris.