Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ferwerderadiel

Verordening intergemeentelijke adviescommissie bezwaar-schriften Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFerwerderadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening intergemeentelijke adviescommissie bezwaar-schriften Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. 2015
CiteertitelVerordening adviescommissie bezwaarschriften gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De “Verordening commissie bezwaarschriften”, door de raad vastgesteld bij besluit van 21 oktober 2010 wordt ingetrokken per 1 januari 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 84
 2. Awb, art. 7:13

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201525-05-2019Een nieuwe verordening, waarbij een intergemeentelijke adviescommissie binnen de Werkorganisatie DDFK-gemeenten wordt ingesteld.

25-11-2015

GVOP, 23-12-2014

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening intergemeentelijke adviescommissie bezwaar-schriften Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. 2015

Sector : I

Nr. : 07/54.14

 

 

 

De raad van de gemeente Ferwerderadiel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2014, nummer 07.54.14:

 

gelet op het bepaalde in artikel 84 van de Gemeentewet en in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

 

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

In deze verordening wordt verstaan onder:

a)

Awb: de Algemene wet bestuursrecht;

b)

verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

c)

commissie: intergemeentelijke adviescommissie voor bezwaarschriften als bedoeld in artikel 7:13 Awb;

d)

gemeenten: de gemeente Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.

Hoofdstuk 2 Behandeling van de bezwaarschriften

Paragraaf 1 de commissie

Artikel 2 Inleidende bepaling

 

 • 1.

  Er is een intergemeentelijke commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaarschriften tegen besluiten van de raad, het college en de burgemeester van de gemeenten.

 • 2.

  De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten van het college van de gemeente Kollumerland c.a. op het werkterrein van de schuldhulpverlening.

 • 3.

  De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 

 • 1.

  De commissie is onderverdeeld in drie kamers:

  • a.

   Een sociale kamer, met name belast met de voorbereiding van de beslissing op bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van sociale zekerheidswetgeving (w.o. WWB/Participatiewet, WMO, Jeugdwet);

  • b.

   Een ambtenarenkamer, belast met de voorbereiding van de beslissing op bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van gemeentelijke rechtspositie- en andere regelingen die van toepassing zijn op ambtenaren.

  • c.

   Een algemene kamer, belast met de voorbereiding van de beslissing op bezwaarschriften die zijn ingediend tegen alle andere besluiten, niet vallende onder de sociale of ambtenarenkamer.

 • 2.

  Elke kamer heeft een voorzitter en maximaal vijf leden, waarbij de voorzitter bij alle zittingen aanwezig is en twee leden volgens een nader door de colleges vast te stellen roulatiesysteem zitting hebben en waar nodig elkaar kunnen vervangen. De voorzitter van de algemene kamer is tevens voorzitter van de commissie.

 • 3.

  De voorzitter en de leden worden door de colleges van de deelnemende gemeenten benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 4.

  De colleges wijzen één van de leden aan als plaatsvervangend voorzitter.

 • 5.

  De voorzitter en de leden kunnen geen deel uitmaken van en niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van één van de deelnemende gemeenten of aan de gemeenten gerelateerde organisaties.

 • 6.

  Bij verhindering van de voorzitter en diens plaatsvervanger regelt de commissie zijn vervanging.

 • 7.

  De voorzitter en de leden ontvangen een vergoeding die door de colleges worden vastgesteld.

Artikel 4 Secretarissen

1.

De secretarissen van de kamers zijn door de gemeentesecretarissen van de gemeenten aangewezen ambtenaren.

2.

De gemeentesecretarissen wijzen tevens één of meer plaatsvervangers van de secretarissen aan.

3.

De secretarissen van de kamers zijn bevoegd deel te nemen aan de beraadslaging als bedoeld in artikel 17, eerste lid en hebben daarbij een adviserende stem.

Artikel 5 Zittingsduur

 

1.

De voorzitter en de leden van de kamer worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen maximaal één keer worden herbenoemd.

2.

De in lid 1 vermelde zittingstermijn laat onverlet de mogelijkheid tot eventuele tussentijdse schorsing en ontslag, zoals deze mogelijk zijn ingevolge artikel 3, lid 3 van deze verordening.

3.

De voorzitter en de leden van de kamer kunnen maximaal één keer worden herbenoemd.

4.

De voorzitter en de leden van de kamer kunnen op ieder moment ontslag nemen.

5.

De aftredende voorzitter en aftredende leden van de kamer blijven hun functie vervullen tot in de opvolging is voorzien.

 

Paragraaf 2 Procedure

Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift

 

1.

Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

2.

Het bezwaarschrift met de daarbij overlegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in handen van de kamer gesteld.

3.

Bij het bericht van ontvangst als bedoeld in artikel 6:14 van de Awb wordt vermeld dat een onafhankelijke kamer over de te nemen beslissing op het bezwaarschrift zal adviseren.

Artikel 7 Bemiddeling

 

De kamer onderzoekt of de zaak in der minne kan worden geschikt alvorens de zaak in behandeling wordt genomen. De secretaris verricht daartoe de nodige handelingen.

Artikel 8 Uitoefening bevoegdheden

 

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Awb worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter van de kamer:

-

2:1, tweede lid;

-

6:6, wat betreft het aan de indiener stellen van een termijn;

-

6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de kamer;

-

7:4, tweede lid;

-

7:6, vierde lid.

Artikel 9 Vooronderzoek

 

1.

De voorzitter van de kamer is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

2.

De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de kamer bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden is vooraf machtiging van het college van de betreffende gemeente vereist.

Artikel 10 Hoorzitting

 

1.

De voorzitter van de kamer bepaalt in overleg met de secretaris plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de kamer te laten horen. Bij de bepaling van plaats en tijdstip wordt rekening gehouden met de reguliere tijden, organisatorische en technische aspecten.

2.

De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Awb.

3.

Indien de voorzitter op grond van het derde lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

4.

Tijdens een hoorzitting worden maximaal 5 bezwaarschriften behandeld.

5.

Een hoorzitting vindt niet plaats in geval geen bezwaarschriften zijn ingediend.

Artikel 11 Uitnodiging zitting

 

1.

De voorzitter deelt de belanghebbende(n) en het verwerend orgaan tenminste twee weken voor de zitting schriftelijk mee, dat zij in de gelegenheid worden gesteld te worden gehoord.

2.

Binnen drie dagen na de verzending van de uitnodiging kan de belanghebbende of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

3.

De beslissing van de voorzitter op dit verzoek als bedoeld in het tweede lid wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk een week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbende(n) en het verwerend orgaan meegedeeld.

4.

De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of in afwijking toe te staan van de termijnen als genoemd in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 12 Quorum

 

1.

De bezetting van de kamer tijdens een vergadering is een voorzitter en 2 leden;

2.

De bezetting van de kamer tijdens een hoorzitting is een voorzitter en 2 leden;

3.

Voor het houden van een hoorzitting is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, als genoemd in lid 2, waaronder in ieder geval de voorzitter dan wel zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

Artikel 13 Niet-deelneming aan de behandeling

 

De voorzitter en de leden van de kamer nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift, indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 14 Openbaarheid zitting

 

1.

a.

De zitting van de Algemene Kamer is openbaar.

 

b.

De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter van de kamer of één van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 

c.

Indien de kamer vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats achter gesloten deuren.

2.

De zitting van de Sociale Kamer en de Ambtenarenkamer is niet openbaar.

Artikel 15 Schriftelijke verslaglegging

 

1.

Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb vermeldt de namen van de aanwezigen, met daarbij een vermelding van hun hoedanigheid.

2.

Het verslag bevat een zakelijke weergave van hetgeen over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

3.

Indien de zitting van de Algemene Kamer geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

4.

Het verslag verwijst naar de op de zitting overlegde bescheiden die aan het verslag kunnen worden gehecht.

5.

Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de kamer.

Artikel 16 Nader onderzoek

 

1.

Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere kamerleden dit onderzoek houden.

2.

De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de kamer, het verwerend orgaan en de belanghebbende(n) toegezonden.

3.

De leden van de kamer, het verwerend orgaan en de belanghebbende(n) kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de kamer een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo’n verzoek.

4.

Op een nieuwe hoorzitting, als bedoeld in het derde lid, zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17 Raadkamer en advies

 

1.

a.

De kamer beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 

b.

De kamer beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 

c.

Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt, indien die minderheid dat verlangt.

2.

Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

3.

Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de kamer ondertekend.

Artikel 18 Uitbrengen advies en verdaging

 

1.

Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 15 en eventueel door de kamer ontvangen nadere informatie, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7:10 Awb, uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

2.

Indien naar het oordeel van de voorzitter van de kamer de termijn van 12 weken, genoemd in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het verwerend orgaan tijdig de beslissing te verdagen.

3.

Van een besluit tot verdaging ontvangen de kamer en de belanghebbenden een afschrift.

Artikel 19 Mandaat

 

1.

De voorzitter kan de aan hem bij deze verordening toegekende taken en bevoegdheden, als bedoeld in de artikelen 8, 9, 10, 11, 16 en 18 tweede lid, opdragen aan de secretaris van de kamer.

2.

De opdracht van taken en bevoegdheden ingevolge het vorige lid ontslaat de voorzitter niet van zijn verantwoordelijkheid terzake.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 20 Jaarverslag

 

1.

De commissie brengt overeenkomstig de cyclus van planning en control ieder jaar schriftelijk verslag uit omtrent de ingediende bezwaarschriften, de door de kamers uitgebrachte adviezen alsmede haar algemene bevindingen met betrekking tot het voorgaande kalenderjaar.

2.

In het verslag kunnen tevens aanbevelingen worden gedaan met betrekking tot de in het eerste lid genoemde onderwerpen.

Artikel 21 Intrekken oude regeling

 

De verordeningen betreffende de behandeling van bezwaarschriften van de deelnemende gemeenten:

 

Dantumadiel: in werking getreden op 30 juni 2005;

Dongeradeel: in werking getreden op 13 mei 2010;

Ferwerderadiel: in werking getreden op 1 januari 2011;

Kollumerland c.a. : in werking getreden op 8 maart 2006;

 

worden ingetrokken per datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 22 Overgangsrecht

 

Bezwaarschriften die tot aan de inwerkingtreding van de verordening worden ontvangen, worden behandeld volgens de verordeningen als bedoeld in artikel 21.

Artikel 23 Inwerkingtreding

 

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

Artikel 24 Citeertitel

 

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. 2015’.

ALDUS besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ferwerderadiel van 18 december 2014.

,voorzitter

,griffier