Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ferwerderadiel

Verordening op de heffing en de invordering van liggeld 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFerwerderadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van liggeld 2018
CiteertitelVerordening liggeld 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening liggelden 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-12-201731-12-2018nieuwe regeling

14-12-2017

gemeenteblad, 22-12-2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIGGELD 2018

De raad van de gemeente Ferwerderadiel;

Nr. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2017, nr ;

Nr. gelet op artikel 229 , eerste lid, aanhef en onderdeel a en b van de Gemeente wet;

Nr. besluit:

vast te stellen de

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIGGELD 2018

 

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  woonschip: elk vaartuig dat uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebezigd als, of te oordelen naar zijn constructie of inrichting uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is tot, dag- of nachtverblijf van een of meer personen;

 • 2.

  ligplaats: een gedeelte van het openbaar water, bestemd of geschikt om door een woonschip met bijbehorende voorzieningen te worden ingenomen;

 • 3.

  bijbehorende voorzieningen: zaken zonder welke het gebruik van het schip als woning niet goed mogelijk is, zoals een bijboot, steiger en een loopplank.

Artikel 2

Belastbaar feit

Onder de naam "liggeld" wordt een recht geheven voor het hebben van een ligplaats voor een woonschip, daaronder begrepen de diensten die met de ligplaats verband houden, bij een verblijf langer dan twee weken op de krachtens de "Woonschepenverordening 2002" aangewezen ligplaatsen.

Artikel 3

Belastingplicht

Het liggeld wordt geheven van degene die de ligplaats heeft. Als degene die de ligplaats heeft wordt aangemerkt de houder van de ligplaatsvergunning, bedoeld in artikel 6 van de 'Woonschepenverordening 2002", dan wel de hoofdbewoner van het woonschip. Wie als hoofdbewoner wordt aangemerkt, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 4

Belastingtarieven

Het liggeld wordt geheven naar het tarief, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5

Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6

Wijze van heffing

Het recht wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7

Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Het recht als bedoeld in artikel 2 is verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is het recht verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat tijdvak verschuldigde recht als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat belastingtijdvak verschuldigde recht als er in dat belastingtijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 8

Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er, met inbegrip van de maand van dagtekening van het aanslagbiljet, nog maanden in het belastingtijdvak overblijven. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 9

Kwijtschelding

Bij de invordering van het liggeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10

Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van liggeld.

Artikel 11

Inwerkingtreding, overgangsbepaling, datum van ingang van de heffing en citeertitel

 • 1.

  De Verordening op de heffing en de invordering van liggeld 2017 vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2018.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening liggeld 2018”.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ferwerderadiel van 14 december 2017 griffier voorzitter

K.Corsèl Mr. W. van den Berg

Tarieventabel, behorende bij de "Verordening liggeld 2018".

Het tarief bedraagt voor het innemen en hebben van een ligplaats aan de Iedyk 3, 5 of 7 te Wânswert € 350,00 (over dit bedrag wordt geen omzetbelasting berekend).

 

Behoort bij raadsbesluit van 14 december 2017 nr.

Mij bekend,

De griffier van Ferwerderadiel,