Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ferwerderadiel

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Ferwerderadiel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFerwerderadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Ferwerderadiel
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Ferwerderadiel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Met ingang van 1 december 2006 vervalt de “Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Ferwerderadiel”, vas-gesteld bij raadsbesluit van 20 maart 2003, nr. 13.

Datum ondertekening inwerkingstredingbesluit 16-11-2006.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 213a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2006nieuwe regeling

16-11-2006

Geen.

8/64.06

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Ferwerderadiel

Sector : II

Nr. : 64c

 

 

De raad van de gemeente Ferwerderadiel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 oktober 2006, nummer 8/64.06;

gelezen artikel 213a van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de

VERORDENING VOOR PERIODIEK ONDERZOEK DOOR HET COLLEGE NAAR DE DOELMATIGHEID EN DOELTREFFENDHEID VAN HET DOOR HET COLLEGE GEVOERDE BESTUUR VAN DE GEMEENTE FERWERDERADIEL

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid

  De mate waarin de gewenste prestaties worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt.

 • b.

  Doeltreffendheid

  De mate waarin de beoogde effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college onderzoekt periodiek de doelmatigheid van (onderdelen van) de organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente. Iedere gemeentelijke organisatie-eenheid en gemeentelijke taak wordt minimaal eens in de 8 jaar in zijn geheel aan een dergelijke toets onderworpen.

 • 2.

  Het college toetst periodiek de doeltreffendheid van minimaal twee (delen van) programma ’s en paragrafen.

Artikel 3 Onderzoeksplan

 • 1.

  Het college zendt periodiek een onderzoeksplan naar de raad voor de in het erop volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.

 • In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

 • a.

  het object van onderzoek;

 • b.

  de reikwijdte van het onderzoek;

 • c.

  de onderzoeksmethode;

 • d.

  doorlooptijd van het onderzoek;

 • e.

  de wijze van uitvoering.

 • 3.

  In het plan wordt aangegeven welke budgetten in de begroting zijn opgenomen voor de uitvoering van de onderzoeken.

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van bijbehorende budgetten.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 december 2006.

 • 2.

  Met ingang van de in lid 1 genoemde datum vervalt de “Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Ferwerderadiel”, vastgesteld bij raadsbesluit van 20 maart 2003, nr. 13.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Ferwerderadiel”.

ALDUS besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ferwerderadiel van 16 november 2006.

,voorzitter

,griffier