Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ferwerderadiel

Rechtspositiebesluit griffiepersoneel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFerwerderadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRechtspositiebesluit griffiepersoneel
CiteertitelRechtspositiebesluit griffiepersoneel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum ondertekening inwerkingstredingbesluit 20-03-2003.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, artikel 156 en artikel 160, aanhef en eerste lid onder d
  2. Collectieve Arbeidsvoorwaarden Rege-ling/Uitwerkings-overeenkomst (Car/Uwo), artikel 1.3a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden van 19 december 2002

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-2003nieuwe regeling

20-03-2003

Geen.

7/14.03

Tekst van de regeling

Intitulé

Rechtspositiebesluit griffiepersoneel

 

 

De raad van de gemeente Ferwerderadiel;

gezien de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden van 19 december 2002;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 maart 2003, nummer 7/14.03;

 

gelet op artikel 156 en artikel 160, aanhef en eerste lid onder d, van de Gemeentewet en artikel 1.3a van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling / Uitwerkingsovereenkomst (Car/Uwo);

 

 

besluit:

 

 

vast te stellen het volgende

 

Artikel 1  

 

In aanvulling op artikel 1.3a van de Car/Uwo zijn alle lokale rechtspositieregelingen onverminderd van toepassing voor de griffier en de medewerkers van de griffie.

Artikel 2  

 

Het Reglement voor de Ondernemingsraad, dat op grond van de Wet op de Ondernemingsraden is vastgesteld ten behoeve van het ambtelijk personeel van de gemeente, is ook van toepassing op de griffier en het griffiepersoneel.

Artikel 3  

 

De bezoldiging van de griffier wordt bepaald overeenkomstig de voor het ambtelijk personeel geldende Bezoldigingsverordening 1998. De voor de functie van griffier geldende functierang wordt bepaald met toepassing van het Gemeentelijk Functiewaarderingssysteem.

 

Aan het college van burgemeester en wethouders wordt de bevoegdheid gedelegeerd tot het nemen van alle maatregelen die verder noodzakelijk zijn voor de exacte vaststelling van de bezoldiging.

Artikel 4  

 

Aan het college van burgemeester en wethouders wordt de bevoegdheid gedelegeerd tot het uitvoeren van de Car/Uwo, de daaraan verbonden nadere regelingen en de overige lokale rechtspositieregelingen ten behoeve van de griffier en de medewerkers van de griffie, behoudens voor zover het betreft:

-

het nemen van besluiten met betrekking tot de aanstelling, overplaatsing, schorsing of het ontslag van de griffier en de medewerkers van de griffie;

-

het vaststellen van instructies en dienstopdrachten ten aanzien van de griffie en de medewerkers van de griffie;

-

besluiten met betrekking tot de ontwikkeling en beoordeling van de griffier en de medewerkers van de griffie;

-

het nemen van disciplinaire maatregelen ten aanzien van de griffier en de medewerkers van de griffie.

Artikel 5  

 

De voorbereiding van de in artikel 4 bedoelde besluiten ten aanzien van de griffier, die zijn voorbehouden aan de raad, wordt namens de raad uitgevoerd door het presidium.

Artikel 6  

 

De raad en het college van burgemeester en wethouders kunnen de griffier machtigen ten behoeve van de medewerkers van de griffie bevoegdheden namens hen uit te oefenen voor zover dat in de dagelijkse uitvoering van de arbeidsvoorwaardenregelingen gebruikelijk is.

Artikel 7  

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na vaststelling.

 

ALDUS

besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ferwerderadiel van 20 maart 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,voorzitter.

 

 

 

 

 

 

 

,griffier.