Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryslân

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent werktijdenregeling voor bedienaren Brug & Sluisbediening Bijzondere werktijdenregeling bedienaren Brug & Sluisbediening provincie Fryslân 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryslân
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent werktijdenregeling voor bedienaren Brug & Sluisbediening Bijzondere werktijdenregeling bedienaren Brug & Sluisbediening provincie Fryslân 2017
CiteertitelBijzondere werktijdenregeling bedienaren Brug & Sluisbediening provincie Fryslân 2017
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

art. 125 AW

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-02-201701-01-201701-01-2020nieuwe regeling

17-01-2017

prb-2017-411

1374222

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent werktijdenregeling voor bedienaren Brug & Sluisbediening Bijzondere werktijdenregeling bedienaren Brug & Sluisbediening provincie Fryslân 2017

Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet en artikel D2, tweede lid van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies stellen de volgende wijzigingen in de arbeidvoorwaardenregelingen vast:

Besluit nr. 1374222 d.d. 17 januari 2017 van Gedeputeerde Staten van Fryslân

Gedeputeerde Staten van Fryslân besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Bijzondere werktijdenregeling provincie Fryslân 2017

Voor brug- en sluiswachters bij de provincie Fryslân geldt in afwijking van “de regeling variabele werktijden 2011” onderstaande werktijdenregeling

Artikel 1 Bediening bruggen en sluizen

De bediening van de bruggen en sluizen vindt plaats op de door gedeputeerde staten vastgestelde tijden.

Artikel 2 Arbeidsduur bedienaren kunstwerken

 • 1.

  De arbeidsduur per jaar van de bedienaren kunstwerken is gelijk aan de arbeidsduur die op grond van artikel D.1 van de CAP jaarlijks wordt vastgesteld. Bij een deeltijddienstverband geldt een evenredig deel daarvan afhankelijk van het deeltijdpercentage.

 • 2.

  De arbeidsduur per week kan variëren van minimaal gemiddeld 24 uur gerekend over een tijdvak van 16 weken tot maximaal gemiddeld 48 uur over een tijdvak van 16 weken.

Artikel 3 Opstellen en vaststellen werkroosters.

 • 1.

  De normroosters voor de bediening van de kunstwerken worden jaarlijks opgesteld volgens de “Leidraad voor roostering/planning”.

 • 2.

  Deze normroosters kunnen wijzigen indien wetgeving of besluitvorming door GS inza-ke bedieningstijdenvan de kustwerken dit noodzakelijk maakt.

 • 3.

  Voorafgaande aan de jaarlijkse opstelling van de normroosters kunnen bedienaars gemotiveerd voorstellen voor wijziging indienen.

 • 4.

  Het afdelingshoofd is gemandateerd de normroosters vast te stellen.

 • 5.

  De normroosters dienen gedurende het kalenderjaar als basis voor het vierwekelijkse planningsrooster voor de medewerker.

 • 6.

  Bij het opstellen van het planningsrooster wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met individuele wensen en situaties.

 • 7.

  Ten minste 28 dagen voor ingang van het planningsrooster worden de bedienaars hierover geïnformeerd.

Artikel 4 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als de Bijzondere werktijdenregeling bedienaren Brug & Sluisbediening provincie Fryslân 2017.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking na uitgifte van het Provinciaal Blad waarin hij is geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2017.

TOELICHTING  

Algemene toelichting:

De aard en met name het tijdstip waarop de bediening van de provinciale bruggen & sluizen plaatsvindt brengt met zich mee dat de “regeling variabele werktijden provincie Fryslân 2011” niet toepasbaar is voor de bedienaren kunstwerken. De arbeidstijden van de bedienaren kunstwerken zijn vastgelegd in werkroosters. Bij de opstelling daarvan dient rekening te worden gehouden met de door gedeputeerde staten vastgestelde openingperioden en bedieningstijden voor de Bruggen en Sluizen. In verband daarmee is het noodzakelijk dat voor deze groep medewerkers een bijzondere werktijdenregeling wordt vastgesteld. Artikel D.2, tweede lid, van de CAP biedt daarvoor het juridisch kader. In dit artikel is bepaald dat een bijzondere werktijdenregeling kan worden vastgesteld voor bepaalde onderdelen van de organisatie of voor bepaalde functies.

Deze bijzondere werktijdenregeling bevat de uitgangspunten die worden gehanteerd voor de vaststelling van de werkroosters van de bedienaren kunstwerken waarbij rekening wordt gehouden met de bepalingen in hoofdstuk D van de CAP met betrekking tot de vaststelling van de arbeidsduur en de feestdagen waarbij tevens wordt aangesloten bij de regels in hoofdstuk C met betrekking tot de berekening van de onregelmatigheidstoeslag.

 

Artikelsgewijze toelichting:

Artikel 3. Op en vaststelling van roosters

Bij het opstellen van roosters is de planningPW en de clusterleider gehouden aan wettelijke- en in deze regeling vastgestelde kaders alsmede de planningsregels welke zijn vastgelegd in de “Leidraad voor roostering/planning 2016”.