Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryslân

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent compensatie Com­pensatieregeling verlies toelage bereikbaarheidsdiensten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryslân
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent compensatie Com­pensatieregeling verlies toelage bereikbaarheidsdiensten
CiteertitelCompensatieregeling verlies toelage bereikbaarheidsdiensten
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 125 van de Ambtenarenwet
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Frysl%C3%A2n/CVDR605374/CVDR605374_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-05-201801-01-201801-07-2019nieuwe regeling

08-05-2018

prb-2018-3869

01469655.6

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent compensatie Com­pensatieregeling verlies toelage bereikbaarheidsdiensten

Gedeputeerde Staten van Fryslân, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet en artikel 3.3.5 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling provincies besluiten vast te stellen een compensatieregeling verlies toelage bereikbaarheidsdiensten.

 

Artikel 1  

 • 1.

  Aan de leden van het provinciaal personeel van Fryslân die hun aanspraak op een toelage voor het verrichten van bereikbaarheidsdiensten verliezen doordat zij:

  • a.

   de leeftijd van 60 jaar bereikt hebbende, zijn vrijgesteld van het verrichten van bereikbaarheidsdiensten, of

  • b.

   als gevolg van een reorganisatie van de dienst of een onderdeel daarvan waarbij zij werkzaam zijn geen bereikbaarheidsdiensten meer behoeven te verrichten, of

  • c.

   op grond van een medisch advies van de Arbo-dienst niet meer kunnen worden belast met het verrichten van bereikbaarheidsdien­sten, wordt voor het verlies van die aanspraak een compensatie in de vorm van een uitkering, berekend naar een percentage van de laatstelijk genoten toelage verleend.

 • 2.

  Onder "laatstelijk genoten toelage", bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan het gemiddelde van de in de laatste twee jaren, onmiddellijk voorafgaande aan de datum met ingang waarvan geen bereikbaarheidsdiensten meer behoeven, c.q. kunnen worden verricht, genoten toelagen.

Artikel 2  

De in artikel 1 bedoelde uitkering wordt door de betreffende personeelsleden die jonger zijn dan 50 jaar bepaald op basis van het volgende schema.

 

aantal volle jaren verrichte bereikbaarheidsdienst

Percentages

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 en meer 

van de laatstelijk genoten toelage:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

aantallen

maanden

80

1

2

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

gedurende

welke de

60

1

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

in de eerste

kolom

40

1

1

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

vermelde

percentages

20

1

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

genoten

worden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

totale duur

der uit-

kering in

maanden

7

9

11

13

17

21

25

29

33

37

41

45

49

53

57

Artikel 3  

Voor de betreffende personeelsleden die 50 jaar of ouder, doch jonger dan 60 jaar zijn, wordt de in arti­kel 1 bedoelde uitkering bepaald op basis van het schema opgenomen in artikel 2, met dien ver­stande dat de uitkering wordt verleend tot de pensioengerech­tigde leeftijd en voor degenen die één, twee, drie, vier of vijf volle jaren bereikbaarheidsdiensten hebben ver­richt niet minder zal bedragen dan respectie­velijk 20, 25, 30, 35 en 40% van de laatstelijk genoten toelage en voor degenen die meer dan vijf volle jaren bereikbaarheidsdiensten hebben verricht, wordt bepaald op een bedrag gelijk aan 40% vermeerderd met 2% voor ieder vol jaar gedurende hetwelk langer dan 5 volle jaren bereikbaarheidsdien­sten zijn verricht, tot maximaal 80% van de laatstelijk genoten toelage.

Artikel 4  

De betreffende personeelsleden die 60 jaar of ouder zijn ontvangen tot de pensioengerechtigde leeftijd een uitkering als bedoeld in artikel 1 welke gelijk is aan de laatstelijk genoten toelage.

Artikel 5  

Aan de personeelsleden die als gevolg van de in arti­kel 1, eerste lid, vermelde omstandig­heden geen bereikbaarheidsdiensten meer behoeven, c.q. kunnen ver­richten en die voor het verrichten van bereikbaarheidsdiensten een compensatie in vrije tijd geno­ten, wordt naar de in de artikelen 2 tot en met 4 opgenomen regelen een compensatie in de vorm van een uitkering verleend. De basis ("laatstelijk genoten toelage") voor de berekening van de uitke­ring aan deze personeelsle­den wordt bepaald door de in de laatste twee jaren, onmiddellijk voorafgaande aan de datum met ingang waarvan geen bereikbaarheids­diensten meer behoeven, c.q. kunnen worden ver­richt, gemiddeld genoten vrije tijd om te rekenen tot het bedrag dat zij, indien zij niet zouden hebben gekozen voor een compensatie in vrije tijd, in het genoemde tijdvak gemiddeld als toela­ge voor het verrichten van bereikbaarheids­dien­sten zou­den hebben genoten.

Artikel 6  

De uitkeringen zullen worden herzien met dezelfde percentages waarmee het salaris van het provinciaal personeel wordt gewijzigd, voor zover bij die wijziging wordt bepaald dat zij een algemeen karak­ter heeft.

Artikel 7  

 • 1.

  Dit besluit wordt aangehaald als "Com­pensatieregeling verlies toelage bereikbaarheidsdiensten".

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking na publicatie in het provincieblad en werkt terug tot 1 januari 2018.