Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryslân

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent Openstellingsbesluit Niet-productieve investeringen voor hydrologische maatregelen PAS 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryslân
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent Openstellingsbesluit Niet-productieve investeringen voor hydrologische maatregelen PAS 2018
CiteertitelOpenstellingsbesluit Niet-productieve investeringen voor hydrologische maatregelen PAS 2018
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 145 van de Provinciewet
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Frysl%C3%A2n/CVDR332960/CVDR332960_5.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-07-2018nieuwe regeling

10-07-2018

prb-2018-5660

1525450

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent Openstellingsbesluit Niet-productieve investeringen voor hydrologische maatregelen PAS 2018

Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 10 juli 2018, kenmerk 1525450, tot wijziging vaststelling van het Openstellingsbesluit niet-productieve investeringen voor hydrologische maatregelen PAS 2018 op grond van de Regeling POP3 subsidies provincie Fryslân.

 

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

 

Gelet op artikel 1.3 van de Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Fryslân 2014 - 2020 (Regeling POP3 subsidies, provincie Fryslân), hierna te noemen de Subsidieregeling;

 

Overwegende dat het wenselijk is maatregelen te stimuleren die de effecten van stikstofdepositie aanpakken die kunnen leiden tot het herstel van de natuur. Dit heeft als gevolg dat uitbreiding van economische activiteiten weer kan worden toegestaan;

 

BESLUITEN

 

Het Openstellingsbesluit niet-productieve investeringen voor hydrologische maatregelen PAS 2018 vast te stellen als volgt:

Artikel 1: Openstelling en subsidieplafond

 • 1.

  De maatregel niet-productieve investeringen voor hydrologische maatregelen PAS, zoals opgenomen in hoofdstuk 2, paragraaf 5 van de Subsidieregeling, wordt opengesteld voor de periode van 16 april 2018, 9:00 uur tot en met 22 augustus 2018, 17:00 uur.

 • 2.

  Het subsidieplafond voor deze openstelling bedraagt € 5.120.000,-

 • 3.

  Het subsidieplafond bestaat voor € 2.560.000,- uit ELFPO middelen (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling) en € 2.560.000,- uit provinciale middelen.

Artikel 2: Definities

In aanvulling op de definities in de Subsidieregeling onder 1.1, wordt in dit besluit verstaan onder:

 • 1.

  De Subsidieregeling: Regeling POP3 subsidies provincie Fryslân

 • 2.

  PAS: Programmatische aanpak stikstof 2015-2021. Om te voldoen aan de EU-richtlijnen moet de neerslag van stikstof in Natura 2000-gebieden omlaag. De PAS-maatregelen dragen hieraan bij. Het programma is te lezen op

  http://pas.natura2000.nl/pages/pas_vastgesteld.aspx ;

 • 3.

  N2000: Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Deze gebieden zijn aangewezen op grond van de vogelrichtlijn en habitatrichtlijn. In deze openstelling gaat het om de volgende Friese PAS-gebieden: Alde Feanen, Duinen Terschelling, Rottige Meenthe & Brandemeer, Van Oordt’s Mersken en Wijnjeterperschar. De begrenzing van deze gebieden is te vinden op:

  http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=actualiteitaanwijzingen ;

 • 4.

  Gebiedsanalyse: Per N2000-gebied is een gebiedsanalyse geschreven waarin wordt aangegeven welke gebieds-specifieke herstelmaatregelen in het kader van PAS moeten worden uitgevoerd. De analyses van de N2000-gebieden genoemd onder 3 zijn te vinden op:

  https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=archiefhttps://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/gebiedendatabase.aspx?subj=archief

Artikel 3: Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan alle in artikel 2.5.2 uit de Subsidieregeling genoemde partijen:

 • a.

  landbouwers;

 • b.

  grondeigenaren;

 • c.

  grondgebruikers;

 • d.

  landbouworganisaties;

 • e.

  natuur- en landschapsorganisaties;

 • f.

  provincies;

 • g.

  waterschappen;

 • h.

  gemeenten;

 • i.

  samenwerkingsverbanden van bovenstaande partijen.

Artikel 4: Subsidiabele activiteit

 • 1.

  In afwijking van artikel 2.5.1 van de Subsidieregeling kan alleen subsidie worden verstrekt voor niet productieve hydrologische maatregelen PAS wanneer:

  • a.

   de maatregelen worden uitgevoerd in één van de N2000 gebieden, genoemd in artikel 2, lid 3; en

  • b.

   de maatregelen bij het desbetreffende gebied passen, zoals voorgeschreven in de gebiedsanalyses van het gebied.

 • 2.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor maatregelen zoals bedoeld in het eerste lid, met een aangetoonde directe link met de landbouw.

Artikel 5: Toetsingscriteria

 • 1.

  Om voor subsidie als bedoeld in artikel 4 in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende criteria:

  • a.

   Subsidie wordt alleen verstrekt voor kosten voor zover noodzakelijk en redelijk in relatie tot het doel van het project;

  • b.

   De investering dient, tenminste grotendeels, plaats te vinden binnen een in artikel 2, lid 3 aangegeven gebied, of heeft aantoonbaar een effect op een in artikel 2 aangegeven gebied;

  • c.

   Het totaal aan proceskosten voor voorbereiding en uitvoering van de fysieke maatregelen bedraagt maximaal 30% van de totale subsidiabele kosten; dat betreft de kosten die vallen onder artikel 6, lid 1, onderdeel e en f, inclusief bijbehorende niet-verrekenbare of compensabele BTW. 

 • 2.

  Onverminderd het eerste lid liggen aan het project ten grondslag:

  • a.

   Een projectplan conform format SNN;

  • b.

   Een begroting van de kosten van het project conform format SNN;

  • c.

   Een toelichting op de begroting;

  • d.

   Een sluitend financieringsplan van de kosten van de activiteit, met inbegrip van een opgave van subsidies of vergoedingen die voor dezelfde activiteiten bij andere bestuursorganen, private organisaties of personen zijn aangevraagd, onder vermelding van de stand van zaken daarvan;

  • e.

   Indien de investering naar waarschijnlijkheid leidt tot negatieve omgevingseffecten, bevat de aanvraag om subsidie een verkenning naar de mogelijke negatieve omgevingseffecten van de investering.

Artikel 6: Subsidiabele kosten

 • 1.

  Subsidie wordt verstrekt voor de volgende kosten, voor zover de kosten direct samenhangen met de investering:

  • a.

   De kosten van de bouw of verbetering van onroerende zaken;

  • b.

   De kosten van verwerving of leasing van onroerende zaken;

  • c.

   De kosten van aankoop van grond;

  • d.

   De kosten van de koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa;

  • e.

   Algemene kosten ten behoeve van investeringen als bedoeld in artikel 1.12a van de Subsidieregeling;

  • f.

   De kosten van projectmanagement en projectadministratie.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1.12 van de Subsidieregeling kunnen de subsidiabele kosten genoemd in lid 1 slechts bestaan uit de volgende kostentypen:

  • a.

   Personeelskosten voor zover zij zijn berekend overeenkomstig artikel 1.9 van de Subsidieregeling;

  • b.

   Kosten derden: kosten waarvoor een factuur of document met gelijkwaardige bewijskracht kan worden overgelegd;

Artikel 7: Hoogte subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten;

 • 2.

  Geen subsidie wordt verstrekt indien in een subsidieaanvraag de subsidiabele kosten minder bedragen dan € 250.000.

Artikel 8: Rangschikking

 • 1.

  De aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen worden beoordeeld op basis van een geografisch criterium. De activiteiten dienen plaats te vinden binnen de gebieden zoals benoemd in artikel 2, lid 3.

 • 2.

  Afhankelijk van het gebied worden projecten als volgt gewogen/geprioriteerd:

  • Rottige Meenthe & Brandemeer - 5 punten

   Van Oordt’s Mersken - 4 punten

   Duinen Terschelling - 3 punten

   Wijnjeterper Schar - 2 punten

   Alde Feanen - 1 punt

 • 3.

  Een project kan slechts op één gebied betrekking hebben.

 • 4.

  Aanvragen worden gehonoreerd op volgorde van het aantal toegekende punten, te beginnen bij de hoogste waardering tot de beschikbare middelen uitgeput zijn.

Artikel 9: Weigeringsgronden

Onverminderd artikel 1.8 van de Subsidieregeling wordt subsidie geweigerd indien niet wordt voldaan aan de toetsingscriteria genoemd in artikel 5.

Artikel 10: Bevoorschotting

 • 1.

  In aanvulling op artikel 1.23 van de Subsidieregeling kan maximaal één keer per kalenderjaar een aanvraag om een voorschot worden ingediend op basis van realisatie.

 • 2.

  Er worden geen voorschotten verleend vooruitlopend op realisatie.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Fryslân van

10 juli 2018

Voorzitter drs. A.A.M. Brok

Secretaris R.E. Bouius – Riemersma, MBA MCM

Toelichting

Artikel 1: Open te stellen:

Aanleiding voor de Programmatische Aanpak Stikstof 2015-2021 is dat er in veel N2000 gebieden een overbelasting aan stikstofdepositie is. Deze overbelasting schaadt de stikstofgevoelige habitattypen en soorten waardoor vergunningaanvragen voor activiteiten die stikstofemissie veroorzaken in en nabij N2000 gebieden worden afgewezen. Maatregelen die de effecten van stikstofdepositie aanpakken kunnen leiden tot het herstel van de natuur. Dit heeft als gevolg dat uitbreiding van economische activiteiten weer kan worden toegestaan.

 

In dit besluit worden niet-productieve investeringen voor hydrologische maatregelen PAS opengesteld door de provincie Fryslân. Projecten dienen zich te richten op de doelen zoals die beschreven staan in het PAS 2015-2021. Niet-productieve investeringen zijn investeringen die geen aanmerkelijke stijging van de waarde of rentabiliteit van een bedrijf tot gevolg hebben.

 

Artikel 4: Subsidiabele activiteit

De subsidieregeling is opengesteld voor de hydrologische maatregelen zoals beschreven staan in de Gebiedsanalyses en uitgevoerd worden in de gebieden zoals benoemd in art. 2, lid 3.

 

Voor projecten kan subsidie worden aangevraagd voor niet productieve activiteiten die de effecten van stikstof verminderen binnen de Natura 2000 gebieden: Alde Feanen, Duinen Terschelling, Rottige Meenthe & Brandemeer, Van Oordt’s Mersken en Wijnjeterperschar. In deze gebieden is er sprake van habitattypen of leefgebieden van soorten die gevoelig zijn voor de effecten van stikstof depositie.

 

Omdat de provincie Drenthe de regie over de uitvoering van de herstelmaatregelen heeft voor de gebieden Drents-Friese Wold & Leggelderveld enFochteloërveen, vallen deze gebieden niet onder deze (Friese) openstelling. Een subsidie voor deze gebieden kan aangevraagd worden bij de provincie Drenthe (Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) Drenthe).

 

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor niet productieve investeringen als bedoeld in het eerste lid, met een directe link met de landbouw. Hiermee wordt verstaan dat de investeringen bij gaan dragen aan het verminderen van de effecten van stikstofdepositie en de uitstoot van de landbouw zo mede zullen compenseren. Daarnaast bieden de niet productieve investeringen voor hydrologische maatregelen PAS de mogelijkheid om economische ontwikkelingen op het landbouwbedrijf niet extra te belemmeren.

 

Artikel 7: Hoogte subsidie

Bij deze openstelling richt de provincie Fryslân zich op robuuste projecten, waarmee een grote kosteneffectiviteit bereikt wordt in de uitvoering. Daarom wordt geen subsidie verstrekt als de subsidiabele kosten minder bedragen dan € 250.000,-.