Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryslân

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent natuurbeheer Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryslân
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent natuurbeheer Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2019
CiteertitelOpenstellingsbesluit Natuurbeheer 2019
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp
Externe bijlageAanvraagformulier Subsidieregeling

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 145 van de Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-11-2018nieuwe regeling

06-11-2018

prb-2018-8746

01582910

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent natuurbeheer Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2019

Gelet op artikel 1.2 van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer 2016 Fryslân besluiten vast te stellen:

 

Openstellingsbesluit 2019 natuurbeheer

Hoofdstuk 1 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein

Paragraaf 1 Continuering natuur- en landschapsbeheer

Artikel 1 Doelgroep en activiteiten

Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de SrNL’16 kan subsidie worden verstrekt voor de continuering van natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein, waarvoor

 • a.

  Door of namens Gedeputeerde Staten subsidie is verstrekt op basis van de Provinciale Subsidieregeling natuurbeheer of de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Fryslân en waarbij deze subsidie eindigt op uiterlijk 31 december 2018;

 • b.

  Door of namens de provincie een subsidie of vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving of functieverandering;

 • c.

  Tot de groep van aanvragers behoren niet gemeenten, ook niet indien zij zich hebben aangesloten bij de beheersorganisaties zoals bedoeld in artikel 2.1. van de SrNl’16;

 • d.

  Ten aanzien van deze openstelling geldt dat aanvragers dienen te behoren tot de in artikel 3 lid 2 genoemde organisaties.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 1 in aanmerking:

 • a.

  kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N01.01, N01.02, N01.03, N01.04, N02.01, N03.01, N04.01, N04.02, N04.03, N04.04, N05.01, N05.02, N06.01, N06.02, N06.03, N06.04, N06.05, N06.06, N07.01, N07.02, N08.01, N08.02, N08.03, N08.04, N09.01, N10.01, N10.02, N11.01, N12.01, N12.02, N12.03, N12.04, N12.05, N12.06, N13.01, N13.02, N14.01, N14.02, N14.03, N15.01, N15.02, N16.03 N16.04, N17.02, N17.03, N17.04 en N17.06 van het natuurbeheerplan;

 • b.

  kosten voor het beheer van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01.00, L01.02.00, L01.02.01, L01.02.02, L01.03.00, L01.08.00, L01.16.00 van het Natuurbeheerplan;

 • c.

  kosten voor monitoring, indien de subsidieaanvrager over een certificaat beschikt;

 • d.

  kosten voor het recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein, alleen voor het onderdeel voorzieningen bijdrage;

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 2 bedraagt € 1.205.000 voor terreinen gelegen binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland.

 • 2.

  Het subsidieplafond genoemd onder artikel 3 lid 1 is onverdeeld per aanvrager en ziet er als volgt uit:

  • Unie van Bosgroepen € 130.000,--

  • Natuur Kollektyf Fryslân € 560.000,--

  • It Fryske Gea € 142.000,--

  • Natuurmonuminten € 0,--

  • Steatsboskbeheer € 41.000,--

  • Noardlike Fryske Wâlden € 332.000,---

Paragraaf 3 Aanvraagperiode en loket voor indiening

Artikel 7 Aanvraagperiode

Aanvragen voor subsidies kunnen in de periode van 15 november 2018 tot en met 31 december 2018 worden ingediend. Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend met gebruikmaking van een daartoe bestemd en beschikbaar gesteld aanvraagformulier. Deze dienen te worden gericht aan gedeputeerde staten van de provincie Fryslân; t.a.v. afdeling Financieringen en Subsidies; Postbus 20120; 8900 HM LEEUWARDEN

Hoofdstuk 3 Tarieven

Artikel 15 tarieven

De jaarvergoeding voor de landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein als bedoeld in bijlage 1 van de SrNL’16 is opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • 1.

  De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen als bedoeld in bijlage 2 van de SrNL’16 is opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • 2.

  De jaarvergoeding voor de toeslagen als bedoeld in artikel 2.4 van de SrNL’16 is opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit besluit.

 • 3.

  De opslag voor prijsstijging zoals bedoeld in artikel 1.1 sub v van de SrNL’16, waarmee de tarieven in bijlage 1 worden verhoogd, bedraagt 3,51%.

Hoofdstuk 4 Voorbehouden

Artikel 16 Subsidiabele natuurterreinen

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verstrekt voor zover het perceel/terrein als subsidiabel is aangemerkt in het Natuurbeheerplan 2018. De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor zover het perceel/terrein op de bij dit besluit behorende Beheersubsidiekaart als subsidiabel is aangemerkt. De beheersubsidiekaart wordt ter inzage gelegd op het Provinciehuis en wordt geplaatst op het portaal Natuur en Landschap (www.portaalnatuurenlandschap.nl).

Artikel 17 Voorbehoud goedkeuring Europese Commissie en Minister van Economische Zaken

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor die onderdelen die ook door de Europese Commissie en de Minister van Economische zaken zijn of worden goedgekeurd.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 18 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 19 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2019

 

Leeuwarden,

Gedeputeerde Staten voornoemd:

Drs. A.A.M. Brok , voorzitter

R. E. Bouius-Riemersma, MBA MCM , secretaris

Bijlage 1 Tarieven SNL beheerjaar 2019

Natuurtype Nr

Beheertype Nr

Subdoeltype (kostenplaats)

Subsidietarief

L01

01

Poel en klein historisch water (per stuk)

€ 131,07

L01

02

Houtwal en houtsingel (per ha)

€ 3.118,91

L01

03

Elzensingel (per 100 m)

€ 98,46

L01

05

Knip- en scheerheg (per 100 m)

€ 225,78

L01

06

Struweelhaag (per 100 m)

€ 259,32

L01

07

Laan (per rij per 100 m)

€ 268,41

L01

08

Knotboom (per stuk)

€ 11,58

L01

09

Hoogstamboomgaard (per ha)

€ 1.740,67

L01

16

Bossingel (per ha)

€ 1.577,90

L02

01

Fortterrein

€ 722,27

L02

02

Historisch bouwwerk en erf (prijs per m2)

€ 34,37

L02

03

Historische tuin

€ 4.425,01

L03

01

Aardwerk en groeve

€ 814,73

N01

01

Zee en wad

€ 0,37

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 58,52

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 99,99

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 74,42

N02

01

Rivier

€ 3,82

N03

01

Beek en bron

€ 76,90

N04

01

Kranswierwater

€ 43,49

N04

02

Zoete plas

€ 43,81

N04

03

Brak water

€ 54,47

N04

04

Afgesloten zeearm

€ 0,37

N05

01

Moeras

€ 372,77

N05

02

Gemaaid rietland (met ingebruikgeving)

€ 491,98

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 864,15

N06

02

Trilveen

€ 1.948,66

N06

03

Hoogveen

€ 151,70

N06

04

Vochtige heide

€ 233,28

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 56,29

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 73,08

N07

01

Droge heide

€ 155,92

N07

02

Zandverstuiving

€ 95,03

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 8,39

N08

02

Open duin

€ 233,76

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 985,53

N08

04

Duinheide

€ 179,85

N09

01

Schor of kwelder

€ 110,81

N10

01

Nat schraalland

€ 1.657,26

N10

02

Vochtig hooiland

€ 982,65

N11

01

Droog schraalland

€ 587,12

N12

01

Bloemdijk

€ 1.648,26

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland (met IGG)

€ 173,31

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 376,82

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 438,29

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker [met IGG]

€ 673,48

N12

06

Ruigteveld

€ 86,58

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland (met IGG)

€ 542,47

N13

02

Wintergastenweide (met IGG)

€ 23,15

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 33,95

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 17,08

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 52,89

N15

01

Duinbos

€ 58,23

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 92,10

N16

03

Droog bos met productie (nieuw)

€ 25,64

N16

04

Vochtig bos met productie (nieuw)

€ 45,15

N17

02

Droog hakhout

€ 409,36

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 251,88

N17

04

Eendenkooi

€ 2.218,24

N17

05

Wilgengriend

€ 3.340,59

N17

06

Vochtig en hellinghakhout

€ 578,60