Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryslân

Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent openstelling van de subsidieregeling monumenten Fryslân 2019 (Openstellingsbesluit SUMO 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryslân
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van gedeputeerde staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent openstelling van de subsidieregeling monumenten Fryslân 2019 (Openstellingsbesluit SUMO 2019)
CiteertitelOpenstellingsbesluit SUMO 2019
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Frysl%C3%A2n/332960/332960_5.html
 2. artikel 4:27 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-2019nieuwe regeling

28-05-2019

prb-2019-4133

01525447

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van de provincie Fryslân houdende regels omtrent openstelling van de subsidieregeling monumenten Fryslân 2019 (Openstellingsbesluit SUMO 2019)

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 4:27 juncto 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1.3 van Algemene Subsidieverordening Provincie Fryslân 2013 evenals het bepaalde in artikel 1.3 van de Subsidieregeling Monumenten Provincie Fryslân 2019 stellen Gedeputeerde Staten het volgende besluit vast:

 

Artikel 1. Openstellingsperiode en aanvraag:

 • 1.

  Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend van 16-9-2019 tot en met 20-9-2019

 • 2.

  Een aanvraag wordt geacht tijdig te zijn ingediend, indien deze is ontvangen binnen de in het eerste lid genoemde indieningstermijn.

 • 3.

  Een aanvraag voor subsidie wordt ingediend door middel van een door gedeputeerde staten vastgesteld aanvraagformulier en gaat vergezeld van de in het aanvraagformulier verplichte bijlagen.

 • 4.

  Een aanvraag kan elektronisch of op papier worden ingediend. Elektronische aanvragen worden ingediend via de internetsite www.fryslan.frl door middel van de daar beschikbare aanvraagmodule. Aanvragen op papier worden ingediend bij de provincie Fryslân te Leeuwarden.

Artikel 2. Verdeling subsidieplafonds

 

no

Onderdeel

Plafond 219

1

restauratie Rijksmonumenten en restauratie bij herbestemming Rijksmonumenten, niet zijnde een boerderij in agrarisch gebruik

€ 843.167

2

Voor restauratie Rijksmonumentale boerderijen in agrarisch gebruik

€ 150.000

 

3

restauratie en herbestemming van Rijksmonumenten aangevraagd door instellingen van bijzonder provinciaal belang

€ 500.000

4

Voor onderhoud Rijksmonumentale molens

€ 400.000

5

voor plankosten

€ 10.000

 

Totaal

€ 1.903.167

 

Artikel 3. Verdeling van de financiele middelen

De verdeling van de middelen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.5 van de Subsidieregeling Monumenten Fryslân 2019.

 

Artikel 4. Slotbepalingen

 

 • 1.

  Dit Openstellingsbesluit wordt aangehaald als Openstellingsbesluit SUMO 2019 en treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad .

 • 2.

  Nadere details over de Subsidieregeling Monumenten Fryslân 2019 zijn te vinden via www.fryslan.frl. Op deze website staat ook de volledige tekst van de subsidieregeling, het aanvraagformulier en informatie over de aanvraagprocedure.

   

Leeuwarden, 28 mei 2019

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

Drs. A.A.M. Brok, voorzitter

R. A. Bouius-Riemersma, MBA MCM, secretaris