Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryslân

Compensatieregeling verlies toelage bereikbaarheidsdiensten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryslân
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingCompensatieregeling verlies toelage bereikbaarheidsdiensten
CiteertitelCompensatieregeling verlies toelage bereikbaarheidsdiensten
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Collectieve Arbeisvoorwaardenregeling Provincies

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-201001-01-197701-07-2019Nieuwe regeling

14-12-2010

Provinciaal blad, 2010, 77

GS-stik 926765

Tekst van de regeling

Intitulé

Compensatieregeling verlies toelage bereikbaarheidsdiensten

 Compensatieregeling verlies toelage bereikbaarheidsdiensten

Artikel 1

 • 1.

  Aan de leden van het provinciaal personeel van Fryslân die hun aanspraak op een toelage voor het verrichten van bereikbaarheidsdiensten verliezen doordat zij:

  • a.

   de leeftijd van 60 jaar bereikt hebbende, zijn vrijgesteld van het verrichten van bereikbaarheidsdiensten, of

  • b.

   als gevolg van een reorganisatie van de dienst of een onderdeel daarvan waarbij zij werkzaam zijn geen bereikbaarheidsdiensten meer behoeven te verrichten, of

  • c.

   op grond van een medisch advies van de Arbo-dienst niet meer kunnen worden belast met het verrichten van bereikbaarheidsdiensten, wordt voor het verlies van die aanspraak een compensatie in de vorm van een uitkering, berekend naar een percentage van de laatstelijk genoten toelage verleend.

 • 2.

  Onder "laatstelijk genoten toelage", bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan het gemiddelde van de in de laatste twee jaren, onmiddellijk voorafgaande aan de datum met ingang waarvan geen bereikbaarheidsdiensten meer behoeven, c.q. kunnen worden verricht, genoten toelagen.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde uitkering wordt door de betreffende personeelsleden die jonger zijn dan 50 jaar bepaald op basis van het volgende schema.

Aantal volle jaren verrichte bereikbaarheidsdienst

percentages van de laatstelijk genoten toelage

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

100

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

aantallen maanden gedurende welke de in de eerste kolom vermelde percentages genoten worden

80

1

2

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

60

1

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

40

1

1

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

20

1

1

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

totale duur der uitkering in maanden

7

9

11

13

17

21

25

29

33

37

41

45

49

53

57

 

Artikel 3

Voor de betreffende personeelsleden die 50 jaar of ouder, doch jonger dan 60 jaar zijn, wordt de in artikel 1 bedoelde uitkering bepaald op basis van het schema opgenomen in artikel 2, met dien verstande dat de uitkering wordt verleend tot de pensioengerechtigde leeftijd en voor degenen die één, twee, drie, vier of vijf volle jaren bereikbaarheidsdiensten hebben verricht niet minder zal bedragen dan respectievelijk 20, 25, 30, 35 en 40% van de laatstelijk genoten toelage en voor degenen die meer dan vijf volle jaren bereikbaarheidsdiensten hebben verricht, wordt bepaald op een bedrag gelijk aan 40% vermeerderd met 2% voor ieder vol jaar gedurende hetwelk langer dan 5 volle jaren bereikbaarheidsdiensten zijn verricht, tot maximaal 80% van de laatstelijk genoten toelage.

Artikel 4

De betreffende personeelsleden die 60 jaar of ouder zijn ontvangen tot de pensioengerechtigde leeftijd een uitkering als bedoeld in artikel 1 welke gelijk is aan de laatstelijk genoten toelage.

Artikel 5

Aan de personeelsleden die als gevolg van de in artikel 1, eerste lid, vermelde omstandigheden geen bereikbaarheidsdiensten meer behoeven, c.q. kunnen verrichten en die voor het verrichten van bereikbaarheidsdiensten een compensatie in vrije tijd genoten, wordt naar de in de artikelen 2 tot en met 4 opgenomen regelen een compensatie in de vorm van een uitkering verleend. De basis ("laatstelijk genoten toelage") voor de berekening van de uitkering aan deze personeelsleden wordt bepaald door de in de laatste twee jaren, onmiddellijk voorafgaande aan de datum met ingang waarvan geen bereikbaarheidsdiensten meer behoeven, c.q. kunnen worden verricht, gemiddeld genoten vrije tijd om te rekenen tot het bedrag dat zij, indien zij niet zouden hebben gekozen voor een compensatie in vrije tijd, in het genoemde tijdvak gemiddeld als toelage voor het verrichten van bereikbaarheidsdiensten zouden hebben genoten.

Artikel 6

De uitkeringen zullen worden herzien met dezelfde percentages waarmee de bezoldiging van het provinciaal personeel wordt gewijzigd, voor zover bij die wijziging wordt bepaald dat zij een algemeen karakter heeft.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van zijn vaststelling en werkt terug tot 1 januari 1977. Het kan worden aangehaald als "Compensatieregeling verlies toelage bereikbaarheidsdiensten".

Leeuwarden,  14 december 2010,

voorzitter, J.A. Jorritsma

secretaris, drs. A.J. van den Berg