Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryslân

Subsidieverordening sociaal beleid en zorg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryslân
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingSubsidieverordening sociaal beleid en zorg
CiteertitelSubsidieverordening sociaal beleid en zorg
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpsubsidie, sociaal beleid en zorg

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Historie van deze regeling: Nieuwe regeling, vastgesteld op 4 oktober 2006, inwerking getreden op 22 september 2007, Provinciaal Blad 2007,43; 1e wijziging, vastgesteld op 19 september 2007, inwerking getreden op 21 december 2007, Provinciaal Blad 2007, 65; Intrekking vastgesteld op 18 juni 2014, inwerking getreden op 1 juli 2014, Provinciaal Blad 2014, 957.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet, art. 145

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Uitvoeringsregeling projectsubsidies sociaal beleid en zorg, inwerking getreden op 7 september 2007.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201401-07-2014Intrekking

18-06-2014

Provinciaal Blad, 2014, 957

Statenvoorstel 1122763
21-12-200701-07-2014art. 2

19-09-2007

Provinciaal Blad, 2007, 65

Statenvoorstel 703692

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening sociaal beleid en zorg

Verordening van 4 oktober 2006, houdende regels betreffende de subsidiëring van activiteiten op het terrein van sociaal beleid en zorg (Subsidieverordening sociaal beleid en zorg)(laatst gewijzigd op 19 september 2007).

Provinciale staten van Fryslân,

overwegende dat het wenselijk is om het verstrekken van subsidies ten behoeve van sociaal beleid en zorg een wettelijke grondslag te geven,

gelet op de artikelen 145 en 152 van de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2006,

besluiten vast te stellen de Subsidieverordening sociaal beleid en zorg als volgt:

Artikel 1

 • 1

  Gedeputeerde staten kunnen op aanvraag subsidie verstrekken voor activiteiten die passen binnen de thema’s als bedoeld in het tweede lid.

 • 2

  Tot de thema’s van activiteiten als bedoeld in het eerste lid behoren in elk geval:

  • a)

   Sociale cohesie, Vrijwilligerswerk en Sport

  • b)

   Maatschappelijke ontwikkeling en participatie

  • c)

   Inwoners van Fryslân met een veelvoud aan problemen en gezondheidszorg

  • d)

   Gevolgen van de vergrijzing

  • e)

   Jeugdzorg en jongeren tot 25 jaar

 • 3

  Gedeputeerde staten stellen ter uitvoering van het eerste lid nadere regels.

Artikel 2

 • 1

  Gedeputeerde staten stellen het subsidieplafond vast voor de in artikel 1 bedoelde thema’s van activiteiten.

 • 2

  Gedeputeerde staten kunnen een subsidieplafond onderverdelen ten behoeve van specifieke activiteiten en/of doelgroepen.

 • 3

  Het subsidieplafond wordt bekend gemaakt voor de aanvang van het tijdvak waarvoor het is vastgesteld. Bij de bekendmaking van het subsidieplafond wordt de wijze van verdeling bekendgemaakt.

Artikel 3 Verslag

Na het verstrijken van elk begrotingsjaar doen gedeputeerde staten binnen drie maanden aan het presidium verslag van de op grond van deze subsidieverordening in het verslagjaar gevraagde, verstrekte en afgewezen subsidies.

Artikel 4 Citeertitel en inwerkingtreding 

Deze verordening wordt aangehaald als Subsidieverordening sociaal beleid en zorg en treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst. 

Leeuwarden, 4 oktober 2006

voorzitter drs. E.H.T.M. Nijpels

griffier O. Bijlsma

 

Toelichting In de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2006 staat dat gedeputeerde staten het bevoegd bestuursorgaan zijn om subsidie te verstrekken. Daarbij is als basisregel bepaald dat subsidie uitsluitend wordt verstrekt als dat past binnen het provinciaal beleid en de door provinciale staten vastgestelde begroting. Voor zover subsidie wordt verstrekt ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld, bv. bij meerjarige subsidies, wordt subsidie verleend onder de voorwaarde dat door provinciale staten voldoende gelden ter beschikking worden gesteld. Daarmee is het budgetrecht van provinciale staten geborgd. Provinciale staten bepalen de hoofdlijnen van het beleid. Dat vinden we in de eerste plaats terug in de Programmabegroting, maar ook in beleidsnota’s, zoals in dit geval het Sociaal beleidskader, de Sociale agenda en de Sportnota. Niet alleen het budgetrecht van provinciale staten, maar ook de hoofdlijnen van het beleid begrenzen de mogelijkheid van gedeputeerde staten om subsidie te verstrekken. Gedeputeerde staten kunnen te subsidiëren activiteiten benoemen die passen binnen genoemde thema’s. Voor zover dat dienstig is voor het realiseren van beleidsdoelstellingen en tevens past binnen het beschikbare budget kunnen gedeputeerde staten overige thema’s van activiteiten benoemen. Ter uitwerking daarvan stellen gedeputeerde staten krachtens delegatie van regelgevende bevoegdheid nadere regels, waarin de te subsidiëren activiteiten, criteria, subsidiabele kosten e.d. zijn uitgewerkt.

Het subsidieplafond is een instrument van begrotingsbeleid. Het is het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor subsidieverstrekking. Een subsidie wordt geweigerd voor zover door subsidieverstrekking het subsidieplafond zou worden overschreden. In de begroting stellen provinciale staten een bedrag beschikbaar ter uitvoering van de subsidieregeling Sociaal beleid en zorg. Gedeputeerde staten verdelen dat bedrag over de diverse thema’s van activiteiten en zonodig over concrete activiteiten en/of doelgroepen.