Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Fryslân

Verordening rechtspositie gedeputeerden provincie Fryslân

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFryslân
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingVerordening rechtspositie gedeputeerden provincie Fryslân
CiteertitelVerordening rechtspositie gedeputeerden provincie Fryslân
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Provinciewet art. 145; Rechtspositiebesluit gedeputeerden.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-05-200401-01-200401-10-2011Nieuwe regeling

21-04-2004

Provinciaal Blad, 2004, 21

Statenvoorstel 09H

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening rechtspositie gedeputeerden provincie Fryslân

Provinciale Staten van Fryslân:

Overwegende dat het wenselijk is om de financiële en facilitaire voorzieningen van gedeputeerden te integreren en op te nemen in een verordening

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 17 februari 2004, nr. H9;

Gelet op de Provinciewet en het Rechtspositiebesluit gedeputeerden

BESLUITEN:

I. vast te stellen de Verordening rechtspositie gedeputeerden provincie Fryslân, luidende als volgt:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Rechtspositiebesluit gedeputeerden: het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb. 241;

 • b.

  Reisbesluit binnenland: het Koninklijk Besluit van 1 maart 1993, Stb.144;

 • c.

  Reisregeling binnenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 16 maart 1993, nr. AB93/U280, Stcrt. 56;

 • d.

  Verplaatsingskostenbesluit 1989: het Koninklijk Besluit van 6 oktober 1989, Stb. 424.

Artikel 2 Onkostenvergoeding

 • 1.

  Aan de gedeputeerde wordt een onkostenvergoeding toegekend voor overige aan de uitoefening van het ambt verbonden kosten die gelijk is aan het bedrag, vermeld in artikel 21, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit gedeputeerden, zoals dit bedrag jaarlijks door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt herzien.

 • 2.

  Ten aanzien van een gedeputeerde van wie de arbeidsverhouding ingevolge artikel 4, aanhef en onderdeel f, van de Wet op de loonbelasting 1964 voor de toepassing van die wet als dienstbetrekking wordt aangemerkt, wordt in afwijking van het eerste lid een onkoste vergoeding toegekend die gelijk is aan het bedrag, vermeld in artikel 21, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit gedeputeerden, zoals dat bedrag jaarlijks door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt herzien.

Artikel 3 Reis-, pension- en verhuiskosten in verband met benoeming

Indien de gedeputeerde bij benoeming nog niet over woonruimte in de provincie beschikt, wordt de gedeputeerde een vergoeding van reis- en pensionkosten en een vergoeding van verhuiskosten in verband met de benoeming in de provincie toegekend overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens artikel 18 van het Rechtspositiebesluit gedeputeerden

Artikel 4 Reiskosten

De gedeputeerde wordt voor het reizen tussen zijn woning en het provinciehuis, alsmede voor andere reizen ten behoeve van de provincie gemaakt, een tegemoetkoming in de kosten van het reizen verleend overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens artikel 19 van het Rechtspositiebesluit gedeputeerden.

Artikel 5 Dienstauto

 • 1.

  De gedeputeerde kan voor reizen ten behoeve van de provincie gebruik maken van een dienstauto met chauffeur. Onder dienstauto wordt voor de toepassing van dit artikel mede verstaan een door de provincie ingehuurde auto.

 • 2.

  De dienstauto met of zonder chauffeur kan door de gedeputeerde ook worden gebruikt voor het reizen tussen de woning en de plaats van tewerkstelling en voor reizen ten behoeve van nevenfuncties die de gedeputeerde vervult uit hoofde van zijn ambt.

 • 3.

  Indien de gedeputeerde op grond van artikel 4 een tegemoetkoming ontvangt in de rei kosten tussen de woning en de plaats van tewerkstelling wordt een korting op die tegemoetkoming toegepast ter grootte van

  • a.

   1/20 deel van de tegemoetkoming in de betreffende maand voor elke dag waarop zowel van de woning naar het provinciehuis vice versa gebruik is gemaakt van de dienstauto;

  • b.

   1/40 deel van de tegemoetkoming in de betreffende maand voor elke dag waarop alleen hetzij van de woning naar het provinciehuis vice versa gebruik is gemaakt van de dienstauto.

 • 4.

  Indien de gedeputeerde voor reizen ten behoeve van in het tweede lid bedoelde nevenfuncties gebruik maakt van de door de provincie ter beschikking gestelde dienstauto en daarvoor van een derde ook een vergoeding van reiskosten ontvangt wordt die vergoeding in de provinciale kas gestort.

 • 5.

  De dienstauto met of zonder chauffeur kan door de gedeputeerde ook worden gebruikt voor reizen ten behoeve van nevenfuncties die de gedeputeerde niet uit hoofde van zijn ambt vervult. De gedeputeerde vergoedt de provincie hiervoor een bedrag per kilometer, welk bedrag overeenkomt met het bedrag dat bij of krachtens artikel 7 van het Reisbesluit binnenland is vastgesteld.

Artikel 6 Verblijfkosten

De gedeputeerde worden de werkelijk gemaakte verblijfkosten ter zake van andere reizen dan voor woon-werkverkeer, bedoeld in artikel 4 volledig vergoed.

Artikel 7 Buitenlandse dienstreis

 • 1.

  Indien de gedeputeerde in het provinciaal belang een reis buiten Nederland maakt worden de werkelijk gemaakte reis- en verblijfkosten vergoed onder overeenkomstige toepassing van het Reisbesluit buitenland.

 • 2.

  Voor een reis in het provinciaal belang buiten Nederland, niet zijnde een reis naar een Europese instelling, is toestemming van gedeputeerde staten vereist.

Artikel 8 Fax, computer en laptop

 • 1.

  Op aanvraag wordt de gedeputeerde voor de uitoefening van zijn ambt een computer of laptop met bijbehorende randapparatuur en software in bruikleen ter beschikking gesteld.

 • 2.

  Op aanvraag kan de gedeputeerde voor de uitoefening van zijn ambt een faxapparaat met bijbehoren in bruikleen ter beschikking worden gesteld.

 • 3.

  De gedeputeerde ondertekent daartoe een bruikleenovereenkomst met de provincie.

 • 4.

  Gedeputeerde staten stellen het model van de bruikleenovereenkomst vast.

Artikel 9 ISDN, internetaansluiting

 • 1.

  De aanleg- en abonnementskosten van een ISDN-aansluiting ten behoeve van het gebruik van een computer die benodigd is voor de uitoefening van het ambt van gedeputeerde komen voor rekening van de provincie, wat betreft de abonnementskosten voor zover die meer bedragen dan de kosten van een gewoon telefoonabonnement.

 • 2.

  De abonnementskosten van een ADSL-aansluiting ten behoeve van het gebruik van een computer die benodigd is voor de uitoefening van het ambt van gedeputeerde komen wat betreft het providergedeelte volledig en wat betreft het gesprekskostengedeelte voor de helft voor rekening van de provincie. De eventuele aanlegkosten van een ADSLaansluiting komen geheel voor rekening van de provincie.

 • 3.

  De kosten van het internetabonnement via de kabel ten behoeve van het gebruik van een computer die benodigd is voor de uitoefening van het ambt van gedeputeerde komen voor de helft voor rekening van de provincie. De eventuele aanlegkosten van de internetaansluiting via de kabel komen geheel voor rekening van de provincie.

Artikel 10 Mobiele telefoon

 • 1.

  Op aanvraag wordt de gedeputeerde voor de uitoefening van zijn ambt een mobiele telefoon in bruikleen ter beschikking gesteld.

 • 2.

  De gedeputeerde ondertekent daartoe een bruikleenovereenkomst met de provincie.

 • 3.

  Gedeputeerde staten stellen het model van de bruikleenovereenkomst vast.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rechtspositie gedeputeerden provincie Fryslân.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na uitgifte van het provinciaal blad waarin de verordening is geplaatst, en werkt – met uitzondering van de artikelen 2 en 4 - terug tot 1 januari 2004. Artikel 2 en artikel 4, voor zover laatstgenoemd artikel betrekking heeft op het woon-werkverkeer, werken terug tot 1 mei 2003. Met betrekking tot de vergoeding voor het woon-werkverkeer is met terugwerkende kracht tot 1 mei 2003 het Verplaatsingskostenbesluit 1989 en artikel 11, lid 2 en 3, van de daarop gebaseerde Verplaatsingskostenregeling 1989 van toepassing

II. Artikel 5, lid 5, en artikel 7, van de Verordening rechtspositie gedeputeerden provincie Fryslân zijn van overeenkomstige toepassing op de Commissaris van de Koningin.

III. De Verordening inzake reis- en verblijfkosten en overige kosten voor leden van gedeputeerde staten, wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004 ingetrokken.

IV. De Tijdelijke verordening op het gebruik van de dienstauto, wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2004 ingetrokken.

Leeuwarden, 21 april 2004

voorzitter drs. E.H.T.M. Nijpels

griffier O. Bijlsma