Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
GBLT

Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam GBLT houdende regels omtrent aanwijzing medewerkers van de waterschappen als medewerkers belastingen (Besluit aanwijzing medewerkers van de waterschappen als medewerkers belastingen van GBLT)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGBLT
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam GBLT houdende regels omtrent aanwijzing medewerkers van de waterschappen als medewerkers belastingen (Besluit aanwijzing medewerkers van de waterschappen als medewerkers belastingen van GBLT)
CiteertitelBesluit aanwijzing medewerkers van de waterschappen als medewerkers belastingen van GBLT
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het historisch overzicht van deze regeling is niet compleet.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zwolle/631481/CVDR631481_1.html
 2. artikel 124, vijfde lid, van de Waterschapswet
 3. artikel 1, tweede lid, van de Ambtenarenwet 2017
 4. artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-04-2021artikel 1

17-03-2021

bgr-2021-310

17-12-202009-04-2021artikel 1

09-12-2020

blad gemeenschappelijke regeling 2020, 1252

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam GBLT houdende regels omtrent aanwijzing medewerkers van de waterschappen als medewerkers belastingen (Besluit aanwijzing medewerkers van de waterschappen als medewerkers belastingen van GBLT)

Het dagelijks bestuur van GBLT;

 

gelet op artikel 20, achtste lid van de Gemeenschappelijke Regeling GBLT;

 

gelet op artikel 124, vijfde lid, onderdeel c van de Waterschapswet;

 

gelet op artikel 1, tweede lid Ambtenarenwet 2017 jo. artikel 2, onderdeel b Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017;

 

besluit

 

vast te stellen het volgende besluit:

Artikel 1.  

De medewerkers van de hierna genoemde waterschappen met de hierna genoemde functies zijn ambtenaren belast met de heffing van waterschapsbelastingen als bedoeld in artikel 124, vijfde lid, onderdeel c van de Waterschapswet.

 

Waterschap Drents Overijsselse Delta

De medewerkers werkzaam op de afdeling Vergunningen, handhaving en grondzaken met de functie:

 • Medewerker VTH_A (Heffingstechnoloog)

Waterschap Rijn en IJssel

De medewerkers werkzaam bij de unit Vergunningverlening en Handhaving met de functie:

 • Specialist (specialist toezicht en handhaving)

 • Senior uitvoerend medewerker (medewerker toezicht en handhaving)

 • Beleidsadviseur (beleidsadviseur vergunningverlening)

 • Specialist (specialist heffingstechnologie)

 • Adviseur (adviseur heffingstechnologie)

Waterschap Vallei en Veluwe

De medewerkers werkzaam op de afdeling Vergunningen en Handhaving, team Handhaving met de functie:

 • Waterschapsinspecteur A

 • Medewerker heffingstechnologie

 • Senior medewerker heffingstechnologie

Waterschap Vechtstromen

De medewerkers werkzaam bij Team vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) met de functie:

 • Heffingstechnoloog

 • Trainee VTH (aanwijzing geldt tot 1 januari 2021)

Waterschap Zuiderzeeland

De medewerkers werkzaam op de afdeling Handhaving met functie:

 • Medewerker heffingstechnologie

Artikel 2.  

De medewerker is uitsluitend aangewezen voor het heffen van zuiverings- en verontreinigingsheffing van bedrijfsruimten gelegen in het verzorgingsgebied van het waterschap waarvoor deze werkzaam is.

Artikel 3.  

Eerdere aanstellings- en aanwijzingsbesluiten op grond van artikel 124, vijfde lid, onderdeel c van de Waterschapswet voor medewerkers van de in artikel 1 van dit besluit genoemde waterschappen worden ingetrokken.

Artikel 4.  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van bekendmaking.

Artikel 5.  

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing medewerkers van de waterschappen als medewerkers belastingen van GBLT

Zwolle, 12 maart 2020

het dagelijks bestuur van GBLT,

[ handtekening ]

M.A. van Helden

Directeur GBLT

[ handtekening ]

B.J. Bussink

Voorzitter dagelijks bestuur GBLT

 

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van GBLT. Zorg ervoor dat het bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens bevat:

 • -

  Naam en het adres van de belanghebbende;

 • -

  De dagtekening

 • -

  Een kopie van het besluit

 • -

  De gronden van uw bezwaar

 • -

  De handtekening van de belanghebbende