Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2014
CiteertitelVerordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De "Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2011", en de wijzigingen daarop, zijn ingetrokken.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef en onderdelen a en b
 2. Wet milieubeheer, art. 15.33

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Geertruidenberg

Beleidsregels voor de automatische incasso van gemeentelijke belastingen Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gemeente Geertruidenberg

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-02-201425-12-2014Nieuwe regeling

19-12-2012

De Langstraat, 27 decemer 2012

19 december 2013, nr. 10a
31-12-2009Art. 5

17-12-2009

De Langstraat, 30 december 2009

17 december 2009, nr. 21a

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2014

Nr. 10a

 

De raad van de gemeente GEERTRUIDENBERG;

 

Mede gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2013;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet milieubeheer;

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2014.

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Inleidende bepaling

Krachtens deze verordening worden geheven:

a. een afvalstoffenheffing;

b. reinigingsrechten.

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

‘gebruik maken’ in hoofdstuk II Afvalstoffenheffing: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer.

Hoofdstuk II Afvalstoffenheffing

Artikel 3 Aard van de belasting en belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam “afvalstoffenheffing” wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer.

 • 2.

  De afvalstoffenheffing bedoeld in deze verordening wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 4 Belastingplicht

De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De belasting bedraagt per belastingjaar voor:

  a. een 1-persoonshuishouden € 176,04

  b. een 2-persoonshuishouden € 227,16

  c. een 3-persoonshuishouden € 250,44

  d. een meer-persoonshuishouden € 322,92

 • 2.

  Voor het in gebruik hebben van rest-afval containers of g.f.t.-containers, boven het getal van één, is een bedrag van € 137,04 per container per belastingjaar verschuldigd.

Artikel 6 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 4.

  Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in gebruik neemt.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het gestelde in het eerste lid geldt in zoverre van het aldaar bepaalde, dat zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven, waarbij het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen afvalstoffenheffing of andere heffingen meer is dan € 100,00 doch minder is dan € 1.400,00, de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen na de dagtekening van het aanslagbiljet. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Hoofdstuk III Reinigingsrechten

Artikel 10 Belastbaar feit

Onder de naam “reinigingsrechten” worden rechten geheven zowel voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.

Artikel 11 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 12 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  Voor het aanbieden van een rest-afval-container of g.f.t.-container boven het aantal van 1 keer per week is een recht van € 8,00 per keer verschuldigd.

 • 2.

  Het recht bedraagt voor het op aanvraag inzamelen van grove huishoudelijke afvalstoffen:

  • a.

   voorrijkosten € 20,00

  • b.

   het tarief genoemd onder lid 2 . wordt voor

  • elke ½ m3 verhoogd met € 24,00

  • c.

   het onder lid 2.b. genoemde bedrag is niet van

  • toepassing op bruin- en witgoed dat valt onder

  • de regeling Beheer elektrische en elektronische

  • apparatuur.

 • 3.

  Het recht voor het achterlaten van afvalstoffen aan het milieubrengstation aan de Forellenweg te Raamsdonksveer bedraagt voor:

  a. Asbesthoudend afval (met sloopmelding) € 0,00 per kilo

  b. Autobanden, zonder velg (max 4) € 0,00 per kilo

  c. Bouw- en sloopafval € 0,08 per kilo

  d. Afvalhout € 0,05 per kilo

  e. Frituurvet en –olie € 0,00 per kilo

  f. Grof huishoudelijk restafval € 0,08 per kilo

  g. Hard plastic € 0,05 per kilo

  h. Huishoudelijk tuinafval € 0,00 per kilo

  i. Kadavers van kleine huisdieren € 0,00 per kilo

  j. KGA € 0,00 per kilo

  k. Metaal € 0,00 per kilo

  l. Luiers € 0,00 per kilo

  m. Oud papier en karton € 0,00 per kilo

  n. Schoon puin € 0,05 per kilo

  o. STORL verpakkingen € 0,00 per kilo

  p. Tapijt € 0,05 per kilo

  q. Verpakkingsglas € 0,00 per kilo

  r. Vlakglas € 0,00 per kilo

  s. Wit- en bruingoed € 0,00 per kilo

 • 4.

  Voor de berekening van het recht wordt een gedeelte van de in onderdeel 2 en 3 genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 13 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van gedagtekende kennisgeving, nota of andere schriftuur, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

Artikel 14 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 15 Termijnen van betaling

 • 1.

  De rechten moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 13:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, nota of andere schriftuur dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 14 dagen de dagtekening van de kennisgeving, nota of andere schriftuur.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

Artikel 16 Kwijtschelding

Bij de invordering van reinigingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Hoofdstuk IV Aanvullende bepalingen

Artikel 17 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de reinigingsheffingen.

Artikel 18 Overgangsrecht

De "Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2011” van 16 december 2010, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 20 december 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 19, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 19 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

Artikel 20 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2014".

Geertruidenberg, 19 december 2013

de raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

drs K.M.C. Millenaar-Rammelaere, drs. W. van Hees

Bijlagen:

 

Nr. 10c

 

De raad van de gemeente GEERTRUIDENBERG;

 

Mede gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2013;

 

gelet op het besluit van de raad van 27 juni 2013, nummer 20;

 

BESLUIT:

 

 • 1.

  bij het opleggen van de aanslag gemeentelijke belastingen 2014 een bedrag in mindering te brengen bij degene die op 1 januari 2014 belastingplichtig is voor de afvalstoffenheffing;

 • 2.

  de terug te betalen bedragen vast te stellen op:

 

 

 Bedrag teruggave

1-persoons huishouden

 € 10,62

2-persoons huishouden

 € 13,71

3-persoonshuishouden

 € 15,11

meer-persoonshuishouden

 € 19,48

 

 • 3.

  het totaalbedrag van € 130.287,-- te onttrekken aan de reserve “egalisatie tarieven reiniging”, zijnde “amendement afvalstoffenheffing Kadernota 2014”.

 

Geertruidenberg, 19 december 2013

 

de raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

 

 

 

drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere drs. W. van Hees

Nr. 10b

 

De raad van de gemeente GEERTRUIDENBERG;

 

Mede gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2013;

 

gelet op het besluit van de raad van 25 september 2008, nummer 15;

 

BESLUIT:

  

 • 1.

  bij het opleggen van de aanslag gemeentelijke belastingen 2014 een bedrag in mindering te brengen bij degene die op 1 januari 2014 belastingplichtig is voor de afvalstoffenheffing;

 • 2.

  de terug te betalen bedragen vast te stellen op:

 

 

 Bedrag teruggave

1-persoons huishouden

 € 4,58

2-persoons huishouden

 € 5,91

3-persoonshuishouden

 € 6,52

meer-persoonshuishouden

 € 8,40

 

 • 3.

  het totaalbedrag van € 56.195,32 te onttrekken aan de reserve “egalisatie tarieven reiniging”, zijnde “terugbetaling afvalstoffenheffing 2012”.

 

 Geertruidenberg, 19 december 2013

 

de raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

 

 

 

drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere, drs. W. van Hees