Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie
CiteertitelBeleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet waardering onroerende zaken, hoofdstuk IV
  2. Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-01-2010Nieuwe regeling.

12-01-2010

De Langstraat, 21 januari 2010

12 januari 2010, nr. 5
28-12-200129-01-2010Intrekking.

11-12-2001

De Langstraat, 20 december 2001

11-12-2001, nr.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie

Nr. 5

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

 

– gelet op het bepaalde in hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken;

– gelet op de Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende:

 

Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie.

Artikel 1  

Algemeen

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich mee dat voor één eigendom meer personen als (gelijksoortige, bijvoorbeeld in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten) belanghebbende kunnen worden aangemerkt. In deze gevallen mag de gemeente op grond van artikel 24 van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) de bekendmaking van de WOZ-beschikking aan een van de belanghebbenden verzenden. De gemeente Geertruidenberg hanteert een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belanghebbende die de WOZ-beschikking op zijn of haar naam krijgt. De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Zij moeten worden beschouwd als richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen, waarbij beoogd is de ontvanger van de WOZ-beschikking gelijk te laten zijn aan de belastingplichtige voor de onroerende-zaakbelastingen die de aanslag op zijn of haar naam krijgt.

 

VoorkeursvolgordeIn de gevallen dat er een keuzesituatie bestaat met betrekking tot de tenaamstelling van een beschikking ingevolge hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken, zijn de Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie, voor zover zij betrekking hebben op de onroerende-zaakbelastingen van overeenkomstige toepassing.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 12 januari 2010

 

 

De secretaris,                                   De voorzitter,

 

 

 

A.J.L.G. van Oudheusden               M.J.A. Meijer