Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Mandatering werkzaamheden aan Regionale Milieudienst

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandatering werkzaamheden aan Regionale Milieudienst
CiteertitelMandatering werkzaamheden aan RMD
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het betreft gedelegeerde regeling van het Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit 2003 van de gemeente Geertruidenberg en het hierop gebaseerde Mandaatregister 2005. Dit besluit is genomen op 2 mei 2006. De ondertekening van het stuk is echter gedateerd op 25 april 2006.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, afd. 10.1.1
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 10:4
 3. Wet milieubeheer
 4. Algemeen Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit 2003

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-05-200601-12-2014Nieuwe regeling

25-04-2006

Onbekend

2 mei 2006, nr. 5
27-04-200411-01-2005Intrekking

27-04-2004

Onbekend

27 april 2004, nr. 5

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandatering werkzaamheden aan Regionale Milieudienst

Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg:

 

Overwegende:

 

dat zij in het kader van de samenwerking op het gebied van milieu de Regionale Milieudienst West-Brabant (op basis van de Wet gemeenschappelijke Regelingen) opdracht geven tot het uitvoeren van werkzaamheden die voortvloeien uit de milieuregelgeving en hierover algemene correspondentie kan verrichten;

 

dat zij gelet op hetgeen gesteld is in de Algemene wet bestuursrecht en het Mandaatregister 2005, mandaat kan verlenen aan een niet-ondergeschikte, waarbij — indien gewenst- (ambtelijke) instructie gegeven kan worden over de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden;

 

dat de Regionale Milieudienst West-Brabant als rechtspersoon en de gemandateerden als personen op basis op basis van artikel 10:4 Algemene wet bestuursrecht nadrukkelijk moeten instemmen met mandaatverlening;

 

gelet op hetgeen bij en krachtens de Wet milieubeheer, inclusief de hier bijbehorende uitvoeringsregelingen, afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht en het gemeentelijk Mandaatregister 2005 is gesteld:

 

Besluiten:

Artikel 1   • 1.

  De in bijgevoegde lijst (bijlage 1) aan ons college toekomende bevoegdheden te mandateren aan de directeur van de Regionale Milieudienst West-Brabant en aan de regiomanagers van genoemde dienst.

 • 2.

  Te bepalen dat de directeur en regiomanagers van genoemde dienst de bevoegdheid hebben om in verband met vakantie of langdurige ziekte van gemandateerde de in bijlage 1 genoemde bevoegdheden te submandateren aan het hoofd van de Afdeling Adviezen en Projecten van de dienst.

 • 3.

  Bijlage 2 “mandatering milieutaken RMD” behorende bij het mandaatbesluit van 11 januari 2005 in te trekken.

 • 4.

  Aan de mandatering de volgende voorwaarden (instructies) te verbinden:• Het algemeen gemeentelijk mandaatbesluit wordt te allen tijde in acht genomen.• De gemandateerde is gebonden aan alle ter zake geldende wettelijke regelingen, voorschriften alsmede aan het bestaande beleid en aanwijzingen van de mandaatgever (de gemeente).• De hiërarchisch bovengeschikte is bevoegd regels te stellen over de wijze van uitvoering van het mandaat.• De gemandateerde dan wel de door ondermandaat door hem aangewezen ambtenaar doet uit de stukken welke ter uitvoering van het mandaat worden opgemaakt, blijken waarop zijn bevoegdheid berust.• Het gemandateerde “besluit” moet daartoe in meervoudsvorm worden geredigeerd en als volgt worden ondertekend:Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,mens dezen,(functie)(handtekening)(naam)• Bij het toekennen van ondermandaat — bij afzonderlijke intern besluit te nemen — moet degenen aan wie ondermandaat is verleend de stukken tekenen met zijn eigen namen en bijvoorbeeld niet “per opdracht” of “bij afwezigheid”.• Een afschrift van iedere met mandaat getekende brief en eventuele bijiage(n) wordt gelijktijdig met verzending van de originele brief verzonden aan de afdeling Ruimte, cluster Milieu van de gemeente Geertruidenberg.• Uitoefening van het mandaat kan pas geschieden door middel van een opdracht via opdrachtbon van de gemeente Geertruidenberg of na opname van de werkzaamheden in het werkprogramma.

Geertruidenberg, 25 april 2006

De secretaris,                              de burgemeester,

 

Mr. J.H. Willems l.b.                     A.A.M.M. van Onzenoort 

 

Behorende bij mandaatbesluit van 2 mei 2006 1  

Mandaatbesluit milieutaken aan de RMD

Grondslag

Thans bevoegd

Wet Milieubeheer (Wm)

Hfst 8 Wm en AWB                                                            

B & W

Ondertekening van alle correspondentiebrieven en procedurestukken in het kader van de toegekende mandaten (ontvangstbevestiging, bekendmaking, publicatie, etc.)

 

B & W

Het verrichten van aanschrijvingen n.a.v. bedrijfscontrole of hercontrole (mcl. overleggen rapporten / documenten op basis van wetsbepaling of vergunningsvoorschrift)

 

B & W

Verzoek aan aanvrager om de aanvraag aan te vullen

 

B & W

Besluiten tot het niet verder in behandeling nemen van aanvragen voor vergunningen ingevolge de Wm

 

B & W

Besluiten tot het verlengen van de beslistermijn op aanvragen ingevolge de Wm

 

B & W

Het opstellen/uitvaardigen van het ontwerpbesluit en publicatie

 

B & W

Het op verzoek organiseren van een hoorzitting in het kader van de vergunningveriening en het opmaken van het verslag

 

B & W

Het verlenen van een milieuvergunning voorzover hiertegen geen adviezen en bedenkingen zijn ingekomen en daarbij geen bestuurlijke belangen in het geding zijn

 

B & W

Het opstellen van de publicatie t.b.v. het definitieve besluit

 

B & W

Besluiten tot het opleggen van nadere eisen op basis van AmvB zoals bedoeld in art, 841 cv, Wm

 

B & W

Afgeven akkoordverklaring melding art. 8.19 Wm en het weigeren van een akkoordverklaring. De weigering vindt pas plaats na overleg.

 

B & W

Ambtshalve dan wel op verzoek van een derde (een ieder, m.u.v. van vergunninghouder) wijzigen, aanvullen en/of intrekken van voorschriften aan een vergunning ingevolge de Wm, dan wel de beperkingen waaronder een vergunning is verleend wijzigen, aanvullen of intrekken in het belang van de bescherming van het milieu dan wel in verband met de technische mogelijkheden ter bescherming van het milieu of gezien de ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu, voorzover tegen de ontwerpbeschikking geen adviezen en bedenkingen zijn ingekomen en daarbij geen bestuurlijke belangen in het geding zijn

8.22 Wm8.23 Wm

B & W

Op verzoek van een vergunninghouder wijzigen, aanvullen of intrekken van voorschriften aan vergunningen ingevolge de Wm, dan wel de beperkingen waaronder een vergunning is verleend wijzigen, aanvullen of intrekken, voorzover tegen de ontwerpbeschikking geen adviezen en bedenkingen zijn ingekomen en daarbij geen bestuurlijke belangen in het geding zijn

8.24 Wm

B & W

Het op verzoek van de vergunninghouder geheel of gedeeltelijk intrekken van een vergunning voorzover tegen de ontwerpbeschikking geen adviezen en bedenkingen zijn ingekomen en daarbij geen bestuurlijke belangen in het geding zijn

8.26

B & W

 

Voor accoord:

Het dagelijks bestuur van de Regionale Milieudienst West-Brabant,

De voorzitter,                       de secretaris,

 

M.J.A. Meijer                         J.H.J. Groot

 

 

De directeur van de regionale Milieudienst West-Brabant, 

 

J.H.J. Groot 

 

 

De regiomanagers van de Regionale Milieudienst West-Brabant,

 

W.P.A.M. van Broekhoven

J.B.M. Hulsenboom

M.J. Zweekhorst