Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Regeling voor de vergoeding van reiskosten terzake van reizen in het belang van de dienst van de gemeente Geertruidenberg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling voor de vergoeding van reiskosten terzake van reizen in het belang van de dienst van de gemeente Geertruidenberg
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVergoedingsregeling reiskosten terzake van reizen in het belang van de dienst van de gemeente Geertruidenberg 1997

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling is intern bekendgemaakt.Op 28 augustus 2001 heeft het college besloten om naast de kilometervergoeding ook de parkeerkosten te vergoeden (met inachtneming van de fiscale regelgeving). Deze parkeerkosten worden met ingang van 1 januari 2008 netto vergoed.De in artikel 2 genoemde rijwieltoelage is van rechtswege komen te vervallen.Op 3 februari 2004 is door het college besloten om één dienstfiets beschikbaar te stellen voor dienstreizen binnen de gemeente.Bij collegebesluit van 18 maart 2008 is de kilometervergoeding voor dienst- en studiereizen voor ambtenaren, als gevolg van de wijziging van de Reisregeling Binnenland, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2006 verhoogd van 0,28 euro naar 0,37, waarvan 0,19 euro onbelast en 0,18 euro belast.Per 1 januari 2009 dient voor het controleren van de ingediende declaraties dienstreizen gebruik gemaakt te worden van de routeplanner van de ANWB, met de optie "snelste route".

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Uitwerkingsovereenkomst, art. 15:1:22

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-06-200401-01-2016Nieuwe regeling.

28-06-2004

Onbekend.

28 juni 2004
02-01-199701-01-199728-06-2004Nieuwe regeling.

02-01-1997

Onbekend.

2 januari 1997, nr. 27

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling voor de vergoeding van reiskosten terzake van reizen in het belang van de dienst van de gemeente Geertruidenberg

Geconsolideerde versie

Nr. 27

De raad van de gemeente Geertruidenberg;

gelet op artikel 15:1:22 van de Uitwerkingsovereenkomst;BESLUIT:vast te stellen de navolgende Regeling voor de vergoeding van reiskosten terzake van reizen in het belang van de dienst van de gemeente Geertruidenberg.

Artikel 1 Autotoelagen

 • 1

  De door of vanwege burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar, die bij de uitoefening van zijn funktie gebruik maakt van een eigen auto, ontvangt daarvoor een kilometervergoeding overeenkomstig de Reisregeling Binnenland (f 0,60 per afgelegde kilometer, peildatum 1 januari 1996).

 • 2

  De vergoeding vindt maandelijks op deklaratiebasis plaats.

 • 3

  Het is de ambtenaar slechts toegestaan een hem toebehorend motorrijtuig verzekerd in de zin van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen bij de vervulling van zijn betrekking te gebruiken.

 • 4

  Wanneer de kilometervergoeding overeenkomstig de Reisregeling Binnenland, onder lid 1 van dit artikel vermeld, wordt gewijzigd, wordt de kilometervergoeding dienovereenkomstig aangepast.

 • 5

  De vergoeding voor dienstreizen per auto wordt geacht ook bedoeld te zijn voor de reiskosten woon-werkverkeer waarvoor geen vergoeding wordt gerekend.

Artikel 2 Rijwieltoelagen

 • 1

  De door burgemeester en wethouders aan te wijzen ambtenaar, die bij de uitoefening van zijn funktie gebruik maakt van een eigen rijwiel, ontvangt deswege een vaste toelage van:

  • a.

   f 24,-- per maand bij normaal gebruik (10-20 km per dag)

  • b.

   f 48,-- per maand intensief gebruik (meer dan 20 km per dag).

 • 2

  Wanneer een ambtenaar die een toelage geniet als bedoeld in lid 1, gedurende langer dan drie maanden onafgebroken wegens ziekte of anderszins verhinderd is geweest zijn betrekking te vervullen, eindigt het genot van de toelage met ingang van de eerste dag van de maand, volgende op die, waarin de verhindering drie maanden heeft geduurd.

 • 3

  De toelage wordt opnieuw toegekend, met ingang van de eerste dag van de maand waarin de ambtenaar zijn werkzaamheden heeft hervat.

Artikel 3  

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd te beslissen, voor zover nodig in afwijking van het in deze regeling bepaalde, in gevallen, waarin deze regeling naar hun oordeel niet of niet in redelijkheid voorziet.

Artikel 4  

 • 1

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Vergoedingsregeling reiskosten terzake van reizen in het belang van de dienst van de gemeente Geertruidenberg 1997”.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 1997.

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 2 januari 1997.

 

De raad voornoemd,

De secretaris,             de voorzitter,R.A.K. Huijbrechts       W.A. Letschert