Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Handboek Inkoop en Aanbestedingen Gemeente Geertruidenberg versie 22 juli 2003

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandboek Inkoop en Aanbestedingen Gemeente Geertruidenberg versie 22 juli 2003
CiteertitelHandboek Inkoop en Aanbestedingen Gemeente Geertruidenberg versie 22 juli 2003
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij collegebesluit van 25 maart 2008 is dit Inkoop- en Aanbestedingsbeleid geactualiseerd.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 160, lid 1 sub e

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-200325-03-2008Nieuwe regeling.

25-09-2003

De Langstraat, 9 oktober 2003

25 september 2003, nr. 23

Tekst van de regeling

Intitulé

Handboek Inkoop en Aanbestedingen Gemeente Geertruidenberg versie 22 juli 2003

Nr. 23De raad van de gemeente GEERTRUIDENBERG;Mede gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 augustus 2003;BESLUITIntrekken van de Aanbestedingsnota 1991, zoals deze laatstelijk in de Raadsvergadering van 30 januari 1997 is vastgesteld.Vaststellen het Handboek Inkoop en Aanbestedingen Gemeente Geertruidenberg versie 22 juli 2003.Geertruidenberg, 25 september 2003.De raad van de gemeente Geertruidenberg,de griffier,                                                           de voorzitter,drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere,             M.J.A. MeijerHandboek Inkoop en AanbestedingenGemeente GeertruidenbergVastgesteld door Gemeenteraadd.d. 25 september 2003

Hoofdstuk 1 INLEIDING

Er is in de gemeente Geertruidenberg de behoefte ontstaan om een professioneel inkoop- en aanbestedingsbeleid te ontwikkelen. Dit voorstel van Inkoopbureau West-Brabant leidt uiteindelijk tot een inkoop- en aanbestedingshandboek, waarin duidelijke kaders en normen gesteld worden met betrekking tot inkoop en aanbesteding. Het bevat in hoofdzaak de nadere uitwerking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid, de inkoopprocedure alsmede de inkoop- en specifieke regels voor de gemeente Geertruidenberg. De kaders waarbinnen het inkoop- en aanbestedingsbeleid opgesteld wordt worden vastgesteld onder de verantwoordelijkheid van het managementteam en zal vervolgens door het college vastgesteld worden en uiteindelijk ter kennisname aan de gemeenteraad voorgelegd worden.De rol van de inkoper wordt in het hoofdstuk 3 ‘Inkoopprocedure’ besproken. De inkoper functioneert direct onder de afdeling ondersteuning.Sinds een aantal jaren groeit de belangstelling voor de inkoopfunctie. Een goed ingevulde inkoopfunctie kan van grote waarde zijn voor het functioneren van de gehele organisatie. In de gemeente Geertruidenberg wordt jaarlijks voor zo’n 19 miljoen euro ingekocht aan goederen, werken en diensten. Een doelstelling hiervoor is dat gemeentebreed op een eenduidige wijze inkoop- en aanbestedingsprocedures worden gevolgd.Met behulp van dit inkoop- en aanbestedingshandboek kunnen de medewerkers, bestuur en raadsleden zien hoe de gemeentelijke organisatie inkoopt en aanbesteedt. Het Handboek bevat tevens het organisatorisch kader waarbinnen inkoop dient plaats te vinden. Met het strategisch inkoop- en aanbestedingsonderzoek en dit handboek is het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de Gemeente Geertruidenberg geformuleerd en geborgd.In dit inkoop-en aanbestedingsbeleid worden diverse wettelijk vastgestelde richtlijnen en aanbestedingsbedragen genoemd. Deze zijn per ingang van dit beleid de actuele gegevens. Vanzelfsprekend worden bij wijziging van deze richtlijnen de dan geldende wettelijke richtlijnen van toepassing verklaard.In de huidige inkoopfunctie wordt een aantal knelpunten dan wel verbeterpunten gesignaleerd. Deze zijn als volgt samen te vatten:- het aanbestedingsbeleid is verouderd en niet geformaliseerd en dus op termijn niet meer

   toereikend;- het aanbestedingsbeleid is niet gemeentebreed geïmplementeerd;- inkoop wordt beperkt gecoördineerd en de kaders ontbreken voor vakspecialistische inkopers;- de commerciële vaardigheden kunnen versterkt worden;- er is sprake van onvoldoende afstemming tussen de verschillende sectoren op inkoopgebied;- er wordt te weinig gewerkt met (gezamenlijke) inkoopcontracten;- het inkoopproces kan professioneler uitgevoerd worden, waardoor extra besparingen worden

  gerealiseerd.Het handboek inkoop en aanbestedingen bestaat in hoofdlijnen uit een drietal onderwerpen. Allereerst wordt ingegaan op het beleid. Het beleid is primair gebaseerd op het basismodel portfolioanalyse van Kraljic. Dit model wordt gehanteerd als ingang voor het inkoopproces. Er is een viertal hoofdgroepen van producten die alle een andere strategie vereisen. Alle vervolghandelingen zijn afhankelijk van de keuze die gemaakt wordt binnen dit model. Verbetering van de efficiency en de effectiviteit van het inkoopproces en het daarbij behorende administratieve afhandelingproces staan hierbij voorop.Ten behoeve van de standaardisering van de werkwijze is er een procedure in het handboek opgenomen. De grootste winst binnen de procedure wordt gemaakt in de voorfase. De procedure is leidend voor elk inkoopproces. Ten aanzien van de verantwoordelijkheden zullen de regeling productverantwoordelijkheid in combinatie met de desbetreffende mandaten leidend zijn. Aansluiting dient wel gevonden te worden met het handboek.In het handboek zijn ook de inkoopvoorwaarden van de gemeente Geertruidenberg opgenomen. In het verleden werden de voorwaarden van de leverancier van toepassing verklaard. Deze voorwaarden zijn veelal eenzijdig in het belang van de leverancier. De inkoopvoorwaarden in het handboek zijn gemaakt met het oog op het belang van de gemeente Geertruidenberg. Uitgangspunt is dat deze inkoopvoorwaarden standaard van toepassing worden verklaard.Door invoering van dit handboek komt het huidige aanbestedingsbeleid te vervallen. Onder inkoop wordt dus ook verstaan “aanbesteding”.Het geheel moet leiden tot het realiseren van besparingen, verhogen van de kwaliteit van de te leveren producten en diensten en het adequaat doorlopen van het gehele inkoopproces.Namens burgemeester en wethouders van Geertruidenberg.

Hoofdstuk 1 INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID

Paragraaf 1.1 Inkoopportfolio van Kraljic

Deze portfolio analyse maakt onderdeel uit van het verbetertraject voor verdere professionalisering van de inkoopfunctie binnen de gemeente. Dit wetenschappelijk model ligt ten grondslag aan ons inkoopbeleid. Niet alle leveranciers (van zowel leveringen, diensten als werken) vertegenwoordigen namelijk een gelijk belang voor de onderneming. In veel gevallen zal de bekende 20-80 regel opgaan: 20% van de leveranciers is in de regel verantwoordelijk voor 80% van de inkoopomzet. Dit betekent dat veel ondernemingen gebaat zijn bij een gedifferentieerde leveranciersstrategie.Door de portfolio methodiek ontstaan er vier inkoopcategorieën. Elke categorie heeft haar eigen specifieke inkoopkenmerken en eigen markt­positie die weer basis zijn voor het te voeren inkoopbeleid. Per categorie wordt een strategie en tactiek uitgewerkt. Deze methodiek wordt zowel bij leveringen, diensten als bij werken toegepast.Het inkooppakket wordt geanalyseerd naar twee aspecten, te weten:- het kostenniveau van een bepaald product (mate van financieel risico);- het aantal potentiële leveranciers (mate van toeleveringsrisico). 

 

BASISMODEL PORTFOLIOANALYSE

Hoge invloed op het financiële resultaat

HEFBOOMPRODUKTEN- alternatieve leveranciers   beschikbaar- substitutie mogelijkCONCURRENTIESTELLINGVoorbeelden: bedrijfswagens, civieltechnische werkzaamheden, utiliteitsbouw, WVG-hulpmiddelen, huisvuilinzameling, reïntegratietrajecten

STRATEGISCHE PRODUKTEN - moeilijk te wisselen van leverancier- kritisch voor kostprijs en leveringSAMENWERKING Voorbeelden: uitbestedenexploitatie zwembad,softwarepakketten,architecten,specifieke opleidingen,lange termijnontwikkelingen

Hoge invloed op het financiële resultaat

ROUTINEPRODUKTEN- groot aanbod- grote diversiteit aan producten - bewerkelijkRAAMOVEREENKOMST (ELECTRONISCH BESTELLEN)Voorbeelden: abonnementen, drukwerk, huishoudartikelen, kantoorartikelen, kleding, schoonmaak, catering

KNELPUNTPRODUKTEN- monopolistische markt- hoge entreebarrièresVEILIGSTELLEN LEVERINGEN ONTWIKKELENALTERNATIEVENVoorbeelden: gas,waterschap, onderhoudhuidige installaties.

 

Veel leveranciers

Weinig leveranciers

Om een optimaal inkoopbeleid toe te kunnen passen volgen we de onderstaande strategieën en inkooptechnieken:HEFBOOMPRODUKTENStrategie:- brede concurrentie stelling;- geen leveringscontracten voor de lange termijn (£ 5 jaar) omdat leverancier en producten

   uitwisselbaar zijn;- kopen tegen de laagste 'prijs' met behoud van kwaliteit en leveringszekerheid;- periodiek vindt herschikking van inkoopvolumes plaats over meerdere leveranciers;- continue markt- en leveranciersonderzoek;- om de positie van huisleveranciers te doorbreken dienen er bij inschrijvingen regelmatig

   nieuwe bedrijven uitgenodigd te worden om mogelijke prijsafspraken (kartel)

   te doorbreken.Technieken:- inschatten kostenverhoudingen, door de vraag/aanbod ontwikkelingen te volgen;- bedrijfskolommen analyse;- onderhandelingsstijl: de inkoper onderhandelt hard en competitief op de prijs, alle

  tactische trucs zijn toegelaten(met inachtneming van de beroepscode voor de inko­per/NEVI)

  om de concurrentie tussen de leveranciers maximaal te laten spelen.STRATEGISCHE PRODUKTENStrategie:- nastreven van samenwerking met leveranciers;- grote wederzijdse betrokkenheid d.m.v. planmatige samenwerking;- met leveranciers worden programma's opgezet gericht op kostenreductie,

   kwaliteitsverbetering, procesverbetering en productontwikkeling;- zorgvuldige selectie van de leverancier.Technieken:- open calculatie;- budget kosten calculatie;- integrale kosten analyse gedurende de periode dat je het product/dienst/werk

  in bezit hebt;- totale integrale kosten gecalculeerd voor de totale bedrijfskolom;- voor deze producten is onze onderhandelingsstijl gericht op alternatieve oplossingen

  dan wel creatieve voorstellen. In het belang van ons dan wel de leverancier, zijn we tot

  samenwerking bereid maar waar mogelijk laten we toch de concurrentie spelen.ROUTINEPRODUKTENStrategie:- verminderen van de logistieke en administratieve technieken;- standaardiseren van het productassortiment;- verminderen van het aantal leveranciers;- het nastreven van raamovereenkomsten voor gebruiksartikelen;- uitbesteden van deze productgroep bij gespecialiseerde inkoopbureaus en handelshuizen.Technieken:- gestandaardiseerde contracten;- raamcontracten/afroepcontracten.KNELPUNTPRODUKTENStrategie:- verzekeren van toelevering eventueel tegen meerkosten;- acties nemen om de afhankelijkheid van de leveranciers te voorkomen en proberen

  deze goederen/diensten te verplaatsen naar het kwadrant routine artikelen, dus

  alternatieve bronnen zoeken;- risico analyse uitvoeren vaststellen van de belangrijkste knelpunten.Technieken:- totale kosten analyse-economische en technische levensduur kosten analyse;- totale kosten analyse van de desbetreffende bedrijfskolom;- onderhandelingsstijl: positief samenwerken, veel informatie uitwisselen, onze positie

  zo goed mogelijk beargumenteren, en zo min mogelijk tactieken uit de mouw schudden.

  De inkoper kan zich alleen hard opstellen wanneer hij een alternatieve leverancier heeft.

  Prijs is niet de belangrijkste ‘P’ uit de marketingmix, maar het product op tijd geleverd hebben,

  kan een veel belangrijker criterium zijn.

Paragraaf 1.2 Inkoop artikelgebieden

Sub-paragraaf 1.2.1 Leveringen

Onder leveringen verstaan we: “schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel op basis waarvan de opdrachtnemer ten behoeve van gemeente producten levert”. Ofwel: schriftelijke overeenkomst waarbij een wederzijdse verplichting is aangegaan waarbij opdrachtnemer producten levert aan de gemeente.Het gaat hierbij om: inkoop van producten, leasing van producten en huur of huurkoop (met of zonder koopoptie) van producten. Leveringen hebben dus betrekking op goederen.Indien de leveringen van producten bepaalde installatiewerkzaamheden met zich mee brengt, dan behoren de installatiewerkzaamheden tot de opdracht voor levering. Dit is met name van belang om te bepalen of de opdracht de drempelwaarde overschrijdt, waarboven de onderstaande Europese richtlijn voor leveringen toegepast moet worden.De inkoopportfolio (laag/hoog bedrag versus weinig/veel aanbod) bepaalt de te volgen inkoopstrategie en tactiek. Bij het aanbesteden van leveringen moet voorop staat dat er waarborg is voor:- een goede prijs-kwaliteitverhouding;- doelmatigheid in tijd en kosten;- integriteit van het inkoopproces en de betrokkenen.Voor aan te besteden leveringen waarvan de geraamde waarde hoger is dan het vastgestelde bedrag (tabel 2.2.1) dient de Europese richtlijn voor leveringen (richtlijn 93/36/EEG) gevolgd te worden.

Sub-paragraaf 1.2.2 Diensten

Werken wordt in de richtlijnen gedefinieerd als:” het product van bouw- dan wel wegenbouwkundige werken in hun geheel dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen“;Een werk kan betrekking hebben op een specifieke prestatie, bijvoorbeeld het vervangen van de gehele technische installatie van een gebouw.Het inkopen van werken gebeurt hoofdzakelijk door het werk aan te besteden. Wanneer we werk aanbesteden mogen een of meerdere leveranciers dingen naar werkzaamheden die tegen een overeengekomen prijs worden verricht en op een van tevoren bepaalde datum gereed dienen te zijn.Verschil tussen Richtlijnen Werken en DienstenOpdrachten tot het verrichten van onderhoudswerkzaamheden kunnen gemakkelijk tot verwarring leiden. Enerzijds zijn het werkzaamheden en kan de Richtlijn Werken van toepassing zijn, anderzijds bevat de Richtlijn Diensten een specifieke verwijzing dat opdrachten voor het uitvoeren van onderhoud bestreken worden door de Richtlijn Diensten.Als algemene regel kan men stellen dat onderhoudsopdrachten in de zin van de Richtlijn Diensten betrekking hebben op reparaties en onderhoud van machines, voertuigen en technische installaties. Daarnaast heeft de Richtlijn Diensten betrekking op onderhoud van gebouwen in de zin van het beheer van gebouwen en op schoonmaken van gebouwen. Zo valt het gewone bijhouden van schilderwerken onder het beheer van gebouwen en daarmee onder de richtlijn Diensten.Ingrijpend onderhoud aan gebouwen en wegen daarentegen, waarbij werkzaamheden worden uitgevoerd die voorkomen in de opsomming van activiteiten in de bouwnijverheid, bijvoorbeeld aanbrengen van wegdek, valt onder de Richtlijnen Werken.1.2.3.1 Aanbesteden werken onder het vastgestelde bedrag voor Richtlijn werken (tabel 2.2.1)De ideale vorm van aanbesteding van werken bestaat niet. De keuze van welke methodiek van aanbesteden hangt o.a. af van:- aard en omvang van het werk (invloed op financieel resultaat);- marktsituatie (mate van toeleveringsrisico);- beschikbare tijd.- Gewenste kwaliteitIn welke mate één van de bovengenoemde aspecten van doorslaggevend belang is, valt vooraf niet te bepalen. Dit moet van geval tot geval worden bekeken. Net als bij leveringen en diensten staat voorop dat er waarborg is voor:- goede prijs-kwaliteitverhouding;- doelmatigheid in tijd en kosten;- integriteit.Werken kunnen we op twee manieren ontwerpen en realiseren:- ontwerp en uitvoer scheiden = traditioneel- ontwerp en uitvoer integreren = turnkey, design & construct, bouwteam(= geïntegreerd samenwerkingsconcept)De aanbestedingsvormen zijn bij de bovengenoemde manieren algemeen bekend. De traditionele vormen zijn omschreven in het Uniform Aanbesteding Reglement (UAR) uit 2001. Deze standaardregeling beschrijft de eisen waaraan een aanbestedingsprocedure moet voldoen. Het UAR 2001 is ontworpen door het Ministerie van VROM en is een opdracht aan de Rijksoverheid om de aanbestedingen van werken dienovereenkomstig te laten plaatsvinden. De VNG heeft de gemeenten in Nederland geadviseerd om, alhoewel op vrijwillige basis, het UAR 2001 op de aanbesteding van werken van toepassing te verklaren. Aandachtspunten zijn hierbij de continue marktontwikkelingen (bouwfraude), de rekenvergoeding opgenomen in de UAR 2001 (al dan niet uitsluiten bij aanbesteding).Onderstaande vormen van aanbesteding gelden voor het aanbesteden van werken (lees bouwwerken en civieltechnische werken) onder het vastgestelde bedrag conform Richtlijn Werken.

1.2.3.2 Traditionele samenwerkingsvormen

 • a.

  Openbare aanbestedingDit is een aanbesteding die algemeen bekend wordt gemaakt en waarbij een ieder kan inschrijven. Zorgvuldige formulering van specificatie van eisen is vereist om tot beoordeling en goede vergelijking van de offertes te kunnen komen.

 • b.

  Openbare aanbesteding met voorafgaande selectieDit is een aanbesteding die algemeen bekend wordt gemaakt. Hierbij kan eenieder zich als gegadigde melden. Er wordt minstens één gegadigde tot inschrijving uitgenodigd. Het streven is gericht op meerdere inschrijvingen maar zal niet meer bedragen dan het aantal dat in de bekendmaking is genoemd.

 • c.

  Onderhandse aanbestedingDit is een aanbesteding waarvoor een beperkt aantal van tenminste twee gegadigden (natuurlijke, dan wel rechtspersonen) tot inschrijving wordt uitgenodigd.

 • d.

  Onderhandse aanbesteding met voorafgaande selectieDit een aanbesteding waarbij een beperkt aantal van ten minste twee gegadigden in de gelegenheid wordt gesteld deel te nemen aan een selectie, waarna twee of meer gegadigden tot inschrijving kunnen worden uitgenodigd.Naast de hierboven in het UAR omschreven aanbestedingsvormen is er nog de:

 • e.

  Onderhandse aanbesteding met enkelvoudige uitnodiging/ uitvoering in regie

Een aanbesteding waarbij één natuurlijke of rechtspersoon wordt uitgenodigd tot het doen van een prijsaanbieding, op basis van een open begroting. Deze is in het UAR-2001 niet geregeld, omdat het geen aanbestedingsvorm is. Het wordt ook wel uitvoering in regie genoemd. Bij deze vorm liggen doorgaans de omvang van de werkzaamheden alsmede het tijdstip van het werk niet vast. De opdrachtgever geeft de leverancier de opdracht de vereiste werkzaamheden uit te voeren tegen een van tevoren bepaald uurloon, materiaalkosten en percentage voor de overheadkosten. Na afloop van de werkzaamheden worden de gemaakte kosten in rekening gebracht. Deze methode kan worden gebruikt als het gaat om zeer specifieke werkzaamheden, waarmee de gemeente weinig ervaring heeft, of waarvoor een beperkt aantal aanbieders aanwezig zijn. Ook bij de uitvoering van werken in regie is het van belang de prijs-kwaliteitverhouding, de doelmatigheid in tijd en kosten en de integriteit van het inkoopproces te waarborgen.1.2.3.3 Geïntegreerde samenwerkingsvormenIn de eerder genoemde methoden van aanbesteden gaan wij uit van alleen het aanbesteden van de realisatie van het werk. Hierbij geldt als uitgangspunt het bestek (traditioneel). In deze alinea worden 3 methoden behandeld waarbij ontwerp en realisatie (soms gedeeltelijk) door één leverancier worden uitgevoerd.a. Design & Construct (D&C)

Een design & construct-contract is een overeenkomst op grond waarvan de aannemer zich tegenover de opdrachtgever verbindt een object tot stand te brengen. Dit volgens een door de aannemer, of in opdracht van hem te vervaardigen ontwerp, waarbij tussenresultaten aan de opdrachtgever ter fiattering worden voorgelegd. Een en ander op basis van een door de opdrachtgever geformuleerd programma van eisen en een (voor-)ontwerp, waarin een keuze is gemaakt voor tenminste een oplossingsprincipe. Wanneer de opdrachtgever de tussenresultaten afkeurt en het contract verbreekt, kan de aannemer de gemaakte ontwerpkosten in rekening brengen.Het design & construct-contract kan in elke fase van de projectvoorbereiding (van onderzoek tot en met uitwerking) worden afgesloten, tenzij de aannemer het ontwerp besteksgereed heeft uitgewerkt. Daarnaast kan het ook op elk moment ontbonden worden gedurende de ontwerpfase.In verband met de beheersing van het contract dient de opdrachtgever de volgende stappen in ieder geval voor de contractvorming te hebben afgerond:- diverse onderzoeken (waaronder haalbaarheid, grond- en bodemonderzoeken);- eenduidige en complete specificatie van eisen en wensen (functioneel / technisch voor de ontwikkeling van het programma van eisen) en omschrijving van randvoorwaarden voor de uitvoering;- voorontwerp met inbegrip van de gecompliceerde ontwerpkeuzes (eventueel in samenwerking met de gegadigden bij de aanbesteding);- de verkrijging van vergunningen en doorlopen van bestuurlijke (goedkeurings-) procedures (indien mogelijk, de bouwvergunning kan bijvoorbeeld pas aangevraagd worden na afronding van het ontwerp);- een zo concreet mogelijke risicoanalyse.Overeen te komen uitgangspunten voor de verdere procesafhandeling zijn:- de overeenkomst met de beschrijving van de acceptatieprocedure;- de door de opdrachtgever verstrekte projectgegevens (waaronder programma van eisen);- de door de aannemer gehanteerde en expliciet omschreven uitgangspunten voor zijn aanbieding (waaronder ontwerpvoorstel);- de door de aannemer uit te werken aanvulling op de risicoanalyse;- het door de aannemer opgestelde kwaliteitsplan;- het door de aannemer opgestelde tijdschema;- het betalingsschema met betaalmomenten.Met de acceptatie van de opdracht aanvaardt de aannemer de verantwoordelijkheid voor het (complete) ontwerp, binnen de overeengekomen en vastgestelde verdeling van risico's. Na de opdrachtverstrekking werkt de aannemer, of namens hem een extern adviesbureau, het ontwerp uit. De aannemer legt de tussenresultaten ter fiattering voor aan de opdrachtgever, volgens de overeengekomen acceptatieprocedure.Deze contractvorm is interessant voor werken (civiel en bouwkundig) met een zeer concreet programma van eisen. Doordat zowel de ontwikkeling als de uitvoering door dezelfde opdrachtnemer uitgevoerd wordt kunnen besparingen plaatsvinden in de vorm van tijd en advieskosten. Voorbeelden kunnen zijn: ontwikkeling en bouw van een gymzaal, ontwikkeling en aanleg van 30 km zone.b. TurnkeyEen Turnkey-contract is een overeenkomst ten aanzien van een project op grond waarvan de aannemer zich tegenover de opdrachtgever verbindt om een bouwproject tegen een vooraf overeengekomen vaste vergoeding tot stand te brengen volgens een door de aannemer te vervaardigen ontwerp.De aanbesteding van het bouwproject geschiedt op basis van een door de opdrachtgever vervaardigd programma van eisen. Ook kan het voorkomen dat de aannemer het initiatief voor het project neemt en dit aan de opdrachtgever aanbiedt. Ook in dat geval verbindt de opdrachtgever zich aan het programma van eisen als uitgangspunt voor het contract.De aannemer is vervolgens verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het ontwerp en de realisering ervan. De opdrachtgever wordt in beginsel pas bij de oplevering van het object weer actief bij het werk betrokken.In tegenstelling tot bij de design & constructmethodiek, worden tussenresultaten van het ontwerp en uitvoeringsproces niet ter acceptatie maar slechts ter informatie aan de opdrachtgever verstrekt. Als de opdrachtgever naar aanleiding van hem verstrekte informatie besluit tot bijstelling of precisering van het programma van eisen, of tot ingrijpen in het ontwerp, zal dat in vele gevallen leiden tot meerwerk.Naast de beschrijving van de uitgangspunten voor het beoogde object omvat het contract tevens:- de veronderstellingen en uitgangspunten voor aanbieding die de aannemer hanteert:- het door de aannemer opgestelde kwaliteitsplan;- uitgangspunten voor planning en informatieoverdracht;- het betaalschema met betaalmomenten.De aannemer accepteert de consequenties van de inhoud van het door de opdrachtgever opgestelde programma van eisen. De aannemer is volledig verantwoordelijk voor de verdere inrichting en uitvoering van het (geïntegreerde) ontwerp en uitvoeringsproces.Afhankelijk van de contractvoorwaarden, zal de aannemer de opdrachtgever tijdens de realisering informeren over de inhoud en voortgang van het project. De status hiervan is informatief.Deze contractvorm is interessant voor werken (civiel en bouwkundig) met een standaard karakter waarvan het programma van eisen duidelijk is. Doordat zowel ontwikkeling als uitvoering bij dezelfde opdrachtnemer ligt kunnen besparingen plaatsvinden in de tijd en advieskosten. Voorbeelden kunnen zijn: aanleg van een bergbezinkbassin, aanleg van pompen en gemalen.

 

TURNKEY VERSUS DESIGN & CONSTRUCT

Turnkey

Design & Construct

De opdrachtgever volstaat met het definiëren van een in beginsel compleet programma van eisen voor het te realiseren object; dit vormt de basis voor de aanbesteding

De opdrachtgever volstaat met het definiëren van een compleet programma van eisen en voorlopig ontwerp voor het te realiseren object; dit vormt de basis voor de aanbesteding

De aannemer is binnen de randvoorwaarden van het contract vrij in de keuze van het (ontwerp-)oplossingsprincipe en in de verdere technische uitwerking ervan

De aannemer is binnen de randvoorwaarden van het contract gedeeltelijk vrij in de keuze van het (ontwerp-)oplossingsprincipe en in de verdere technische uitwerking ervan (in samenwerking met opdrachtgever)

De opdracht wordt verstrekt op basis van een vaste vergoeding. Wijziging en aanvullingen op het programma van eisen die de opdrachtgever na opdrachtverstrekking aanbrengt, leiden in beginsel tot verrekening van meerwerk

De opdracht wordt verstrekt op basis van een vaste vergoeding. Wijziging en aanvullingen op het programma van eisen die de opdrachtgever na opdrachtverstrekking aanbrengt, leiden in beginsel tot verrekening van meerwerk

Op de realisering, die onder verantwoordelijkheid van de aannemer wordt uitgevoerd, heeft de opdrachtgever nauwelijks of geen invloed

Op de realisering, die onder verantwoordelijkheid van de aannemer wordt uitgevoerd, heeft de opdrachtgever invloed

Tussenresultaten van het (ontwerp-)proces worden hem formeel slechts ter informatie verstrekt en behoeven geen expliciete goedkeuring

Tussenresultaten van het (ontwerp-)proces worden door aannemer en opdrachtgever ontwikkeld en behoeven expliciete goedkeuring van de opdrachtgever

Beoordeling en acceptatie van het werk vindt plaats aan de hand van het eindresultaat in relatie tot het programma van eisen en het eventueel meerwerk

Beoordeling en acceptatie van het werk vinden plaats aan de hand van het eindresultaat in relatie tot het door de opdrachtgever goedgekeurd ontwerp en eventueel meerwerk.

Design & construct en turnkey samenwerkingsvormen eisen in de fase bewaken/toezicht extra aandacht; mogelijk door gespecialiseerde objectieve adviesbureaus die door de opdrachtgever moeten worden ingehuurd. Er is door de vroege overeenkomst met de aannemer sprake van een monopoliepositie van de bouwteam aannemer.c. Het bouwteamHet bouwteam kan men omschrijven als een samenwerkingsverband waarin de teamleden met behoud van ieders zelfstandigheid en verantwoordelijkheid gecoördineerd samenwerken aan de voorbereiding van het bouwproject.De opdrachtgever neemt deel aan het bouwteam en sluit als opdrachtgever met de benodigde partijen de contracten af.In het bouwteam kunnen deelnemen: de opdrachtgever (of gedelegeerde), de architect, adviseur, aannemer, constructief ontwerper en eventuele vertegenwoordigers van aanverwante of andere disciplines.Kenmerkend voor het bouwteam is dat daarbij al in de ontwerpfase wordt meegedacht en meegesproken door de aannemer als uitvoeringsdeskundige. De samenwerking tussen de bouwpartners om het ontwerp en de uitvoering op elkaar af te stemmen vormt daarbij de basis van het bouwteam model.Doordat de aannemer in een vroeg stadium gecontracteerd is en reeds bij de ontwerpfase betrokken is, zijn de voordelen van een bouwteam constructie hoofdzakelijk te vinden in tijdswinst en besparingen op de uitvoeringskosten. Daarentegen moet de opdrachtgever al in een vroeg stadium meerdere contracten en allerlei verplichtingen aangaan en is er geen duidelijke afbakening van aansprakelijkheden. Daarnaast is er, door de vroege overeenkomst met de aannemer sprake van een monopoliepositie van de bouwteam aannemer.1.2.3.4 Aanbesteden werken groter dan het vastgestelde bedrag (tabel 2.2.1): Europees aanbestedenVoor het aanbesteden van werken boven het vastgestelde bedrag (tabel 2.2.1) geldt de Europese Richtlijn voor overheidsopdrachten Werken (93/37/EEG), waarin opgenomen richtlijn 97/52/EG.Het doel is het creëren van open en eerlijke concurrentie tussen bedrijven uit alle lidstaten van de Europese Unie. Uitgegaan wordt van het non-discriminatiebeginsel: bedrijven uit alle lidstaten moeten gelijke kansen hebben op opdrachten die door overheden worden verstrekt. Overheden (hieronder vallen ook samenwerkingsverbanden tussen overheden) dienen opdrachten van een bepaalde geraamde waarde Europees aan te besteden.De genoemde regelingen kennen de volgende manieren van aanbesteden:a. openbare aanbesteding;b. openbare aanbesteding met voorafgaande selectie;c. onderhandelingsprocedure met voorafgaande selectie;d. onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande selectie.De gemeente heeft de vrije keuze tussen de methoden a. en b. Manier a. heeft een korte doorlooptijd, maar bij hefboomproducten is de kans groot op een groot aantal aanbieders c.q. offertes. De methoden c. en d. hebben betrekking op uitzonderingsgevallen die in de richtlijnen limitatief zijn opgesomd en restrictief moeten worden geïnterpreteerd.

Paragraaf 1.3 Specificeren

De standaardbestekken bij het aanbesteden van volledige ontwikkelde producten.Bij een gedegen voorbereiding is de toepassing van een standaardbestek een belangrijk hulpmiddel. Het bestek is de beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen, alsmede de voor het werk geldende voorwaarden. Het STABU-bestek zal zoveel mogelijk worden gehanteerd voor werken in de burgerlijke en utiliteitsbouw (inclusief installaties en sloopwerken). Het RAW-bestek zal zo veel mogelijk worden gehanteerd voor werken van grond-, water- en wegenbouw (inclusief kunstwerken, rioleringen en groen).In beide bestekken wordt verwezen naar de UAV 1989 (Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken). Deze voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en aannemer in de contractuele fase. Er wordt o.m. ingegaan op de problematiek van de van opdrachtgeverzijde voorgeschreven onderaannemers, leveranciers van bouwstoffen, de garantieproblematiek, de rangorderegeling en de zekerheidsstelling. Voor de technische installaties bestaat er de UAV-TI 1992, waarnaar in bestekken dient te worden verwezen. Tot slot is er dan nog de Risicoregeling woning- en utiliteitsbouw 1991, die wordt toegepast. Deze regeling voorziet in een regeling voor prijswijzigingen die gedurende de uitvoering van een werk optreden.In tegenstelling tot het traditionele samenwerkingsconcept, dat gekenmerkt wordt door een min of meer vaste taak- en risicoverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, gaat het Geïntegreerd Samenwerkingsconcept UAV gc 2000 uit van een sterk projectgebonden, vooraf te benoemen en vast te leggen verdeling van verantwoordelijkheden. Hierdoor vormt het Geïntegreerd Samenwerkingsconcept een uiterst flexibel concept dat afhankelijk van de projectsituatie en de behoefte van de opdrachtgever invulling kan krijgen. Deze flexibiliteit is kenmerken voor de ontwikkelde juridische kader van UAVgc- 2000.Functionele programma van eisen te gebruiken bij het aanbesteden van een nog te ontwikkelen product.Hier is niet sprake van een gedetailleerde werkomschrijving maar van een functionele omschrijving van het product dienst of werk. Deze omschrijving geeft aan welke functionaliteit het product moet bezitten.

Paragraaf 1.4 Gunning

De gemeente kan bij aanbestedingen gunnen op basis van de onderstaande gunningcriteria:- op basis van laagste prijs;- op basis van economisch meest voordelige aanbieding.Wanneer er sprake is van het tweede criterium, dan dient dit gunningcriterium (ervaring, kwaliteit, concept, kosten, financiën e.d.) expliciet te zijn beschreven in het programma van eisen.

Hoofdstuk 2 SPELREGELS VOOR DE GEMEENTE GEERTRUIDENBERG

Paragraaf 2.1 Ethische en economische beleidsuitgangspunten

Ethische en economische beleidsuitgangspunten leggen een relatie tussen de normen en waarden die de Gemeente Geertruidenberg wil uitdragen en de economische uitgangspunten enerzijds en het inkoop- en aanbestedingsbeleid anderzijds. Het normen- en waardenpatroon van de Gemeente Geertruidenberg is onder andere gebonden aan de beginselen van behoorlijk bestuur (openheid, objectiviteit en zorgvuldigheid). Economische uitgangspunten zijn gebaseerd op de gemaakte keuzes van de Gemeente Geertruidenberg welke zijn vastgesteld in dit handboek inkoop en aanbestedingen.Specifiek voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn een aantal beleidsuitgangspunten van belang:- Nastreven van transparantie en objectiviteit.Hier wordt direct verwezen naar het integriteitbeleid van de Gemeente Geertruidenberg. Van belang is dat de betrokken personen bij een inkoop- en aanbestedingsproces een zakelijke relatie onderhouden met (potentiële) leveranciers, dienstverleners en aannemers. Functiescheiding bij de verschillende taken in het inkoopproces (zie ook hoofdstuk 3 ‘Inkoopprocedure) is daarom belangrijk.- Non discriminatie (voorkeursbeleid)Er bestaat geen specifiek voorkeursbeleid voor het inkopen bij bepaalde aanbieders. Door het beleidsuitgangspunt van non-discriminatie hebben alle aanbieders evenveel kansen en mogelijkheden om mee te dingen naar de gunning.- Naleven van wet- en regelgeving

 

Het naleven van wet- en regelgeving is een verplichting en geen keuze. Het naleven van de regels wordt expliciet als beleidsuitgangspunt opgenomen om nauwgezetter te willen toezien op het naleven van bijvoorbeeld de Europese aanbestedingsrichtlijnen.- Ethische eisen aan de leverancierAan leveranciers, dienstverleners en aannemers worden eisen gesteld met betrekking tot hun rol als werkgever. Zij worden geacht zich te houden aan de gangbare normen en waarden op het gebied van arbeidsvoorwaarden (o.a. geen gebruik van kinderarbeid, geen sprake van discriminatie etc.) In voorkomende gevallen worden ook milieuaspecten van te leveren producten als extra eis in het programma van eisen opgenomen. Het gaat hierbij om het integreren van duurzaamheidcriteria in het inkoopproces (bijvoorbeeld het beschikken over een milieuzorgsysteem of het hebben van een milieukenmerk).- Balans in beoordeling van prijs en kwaliteitBij het beoordelen van offertes en aanbiedingen kunnen (in het programma van eisen) als gunningcriteria gekozen worden: de laagste prijs (alleen controle of aan de minimaal gestelde kwaliteitseisen wordt voldaan, waarna de aanbiedingsprijs bepalend is), of de economisch meest voordelige aanbieding (naast prijs zijn een aantal aanvullende criteria bepalend, zoals kwaliteit, risico, levertijd, betrouwbaarheid, etc).- Regionale of lokale aanbiedersEr bestaat geen specifiek voorkeursbeleid voor het inkopen bij regionale of lokale aanbieders. Door het beleidsuitgangspunt van non-discriminatie hebben zij evenveel kansen en mogelijkheden als elke andere willekeurige aanbieder. Vaak hebben zij wel al een natuurlijk voordeel door bekendheid met de lokale situatie en de geringere reisafstanden.

Paragraaf 2.2 Algemene uitgangspunten en voorwaarden inkoopbeleid c.q. aanbestedingsbeleid

2.2.1 Offerteaanvragen voor leveringen en dienstenOfferteaanvragen voor leveringen en diensten worden conform onderstaand schema aangevraagd: 

 

LEVERINGEN EN DIENSTEN

Orderwaarde hoog> € 236.945Aanbestedingsvorm:Minimaal aantal offertes: € 100.000 – € 236.945 Aanbestedingsvorm:Minimaal aantal offertes:€ 25.000 – € 100.000Aanbestedingsvorm:Minimaal aantal offertes:

HEFBOOMPRODUKTENEuropees aanbestedenN.v.t.Onderhands5 offertesOnderhands3 offertes

STRATEGISCHE PRODUKTENEuropees aanbestedenN.v.t.Onderhands3 offertesOnderhands2 offertes

Orderwaarde laag€ 5.000 – € 25-000Aanbestedingsvorm:Minimaal aantal offertes:€ 2.500 - € 5.000Aanbestedingsvorm:Minimaal aantal offertes:< € 2.500Aanbestedingsvorm:Minimaal aantal offertes:

ROUTINEPRODUKTENOnderhands3 offertes**Onderhands2 offertes**Onderhands1 offerte**

KNELPUNTPRODUKTENOnderhands1 offerte*Onderhands1 offerte*Onderhands1 offerte*

Inkoopvolume

Veel leveranciers

Weinig leveranciers

OpmerkingenBedragen zijn excl. BTW.* bij voorkeur alternatief ontwikkelen en aanvragen** bij voorkeur raamovereenkomsten voor kleine, regelmatig terugkerende werkzaamheden

2.2.2 Offerteaanvragen voor werken

 

Offerteaanvragen voor werken worden conform onderstaande staat aangevraagd: 

 

WERKEN

Orderwaarde hoog> € 5.923.624Aanbestedingsvorm:Minimaal aantal offertes:Contractvorm:€ 150.000 – € 5.923.624Aanbestedingsvorm:Minimaal aantal offertes:Contractvorm:€ 50.000 – € 150.000Aanbestedingsvorm:Minimaal aantal offertes:Contractvorm:€ 25.000 – € 50.000Aanbestedingsvorm:Minimaal aantal offertes:Contractvorm:

HEFBOOMPRODUKTENEuropees aanbestedenN.v.t.Traditioneel/Turnkey/D&C/Bouwteam

STRATEGISCHE PRODUKTENEuropees aanbestedenN.v.t.Traditioneel/Turnkey/D&C/BouwteamOnderhands3 offertesTraditioneel/Turnkey/D&C/BouwteamOnderhands2 offertesTraditioneel/Turnkey/D&COnderhands1 offerteTraditioneel/Turnkey/D&C

OpenbaarN.v.t.Traditioneel/Turnkey/D&C/Bouwteam

Onderhands4 offertesTraditioneel/Turnkey/D&C

Onderhands3 offertesTraditioneel/Turnkey/D&C

Orderwaarde laag€ 5.000 – € 25-000Aanbestedingsvorm:Minimaal aantal offertes:Contractvorm:< € 5.000Aanbestedingsvorm:Minimaal aantal offertes:Contractvorm:

ROUTINEPRODUKTENOnderhands2 offertes**TraditioneelOnderhands1 offerte**Traditioneel

KNELPUNTPRODUKTENGeen (o.b.v. open begroting)1 offerte*Inkoopvoorwaarden/UAV

Geen (o.b.v. open begroting)1 offerte*Inkoopvoorwaarden/UAV

 

Veel leveranciers

Weinig leveranciers

Opmerkingen* bij voorkeur alternatief ontwikkelen en aanvragen** bij voorkeur raamovereenkomsten voor kleine, regelmatig terugkerende werkzaamheden

Opmerkingen:- Wanneer we het hebben over een minimaal aantal offertes, dan bedoelen we zinnige offertes. Indien men alleen bij een drietal plaatselijke detaillisten offertes aanvraagt en de importeur vergeet spreken we niet van zinnige offertes. Door marktonderzoek is er zicht op de bedrijfskolom. Hierdoor kunnen offertes worden opgevraagd bij de juiste schakel en zo dicht mogelijk bij de bron.- We hebben het hier over de volgende inkoopsituaties:- ‘New task’-situatie (geheel nieuw product/dienst/werk);- Gewijzigde herhalingsaankoop;- Herhalingsaankopen, wanneer het raamcontract is afgelopen.Opmerking hierbij: Het bestellen binnen een raamcontract valt dus hierbuiten.- Inkoopvolume = te verwachten contractwaarde (exclusief BTW);- Inkoopvolume bij producten/diensten met een langere looptijd, neem de som van de totaal geraamde waarde voor de gehele looptijd van de overeenkomst;- Bij producten/diensten met onbepaalde tijd of waarvan de looptijd niet kan worden bepaald, nemen we het maandelijkse bedrag vermenigvuldigd met 48 (dit uitgangspunt is overgenomen uit de richtlijnen van de EEG);- Splitsing in percelen om in een andere inkoopcategorie te komen is niet toegestaan.In alle gevallen kan de gemeenteraad c.q. het college toetsen. Het kan noodzakelijk zijn om in specifieke situaties van de spelregels af te wijken. Afwijkingen kunnen alleen plaatsvinden indien deze goed gemotiveerd zijn en goedgekeurd zijn door het college van B&W.

Hoofdstuk 3 INKOOPPROCEDURE

Paragraaf 3.1 Algemeen

Het inkoopproces kan in 7 hoofdstappen worden onderverdeeld. Binnen deze stappen zijn ook ‘subfases’ te onderkennen. Per subfase wordt hieronder kort aangegeven voor een budgethouder, de controller en de inkoper wat hun respectievelijke taak is. Onderstaand schema vormt het uitgangspunt voor dit handboek.

 

In deze situatie is dan op centraal niveau inkoopdeskundigheid sturend aanwezig. Inkooptrajecten worden dan in principe door de inkoper, samen met de betreffende budgethouder doorlopen. De operationele inkoopactiviteiten zullen centraal uitgeoefend worden, waarbij de kaders, de spelregels en de strategie hiervoor bepaald worden. De inkoopstrategie wordt procedureel geborgd. Hiernaast dienen de bij het inkoopproces betrokken personen te allen tijde te handelen conform de Beroepscode voor de inkoper, opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement.

Deze is in bijlage 3 bijgevoegd. 

 

INKOOPPROCES GEMEENTE GEERTRUIDENBERG

Fase

budgethouder

Controller/ Financiele consulent

Inkoper

1

Inkoper

 

 

 

A

Behoeftebepaling

Leidend

Geen

Adviserend

B

Begroten

Leidend

Adviserend

Adviserend

C

Budgetaanvraag

Leidend

Betrokken

Geen

D

Keuze inkoopprocedure

Adviserend

Toetsen

Leidend

2

Specificeren

 

 

 

A

Opstellen eisen/wensen/bestek

Leidend

Geen

Adviserend

3

Selecteren

 

 

 

A

Voorselectie leveranciers

Adviserend

Geen

Leidend

B

Offertes vragen

Adviserend

Geen

Leidend

C

Evaluatie offertes

Leidend

Geen

Leidend

D

Onderhandelen

Adviserend

Geen

Leidend

E

Selectie leverancier

Leidend

Geen

Leidend

4

Contracteren

 

 

 

A

Opstellen (raam) contract

Adviserend

Wordt geïnformeerd

Leidend

5

Afroepen

 

 

 

A

Afroepen binnen het contract

Leidend

Achteraf toetsen

Betrokken

6

Bewaken

 

 

 

A

Levertijd- en kwaliteitsbewaking

Leidend

Geen

Betrokken

7

Nazorg

 

 

 

A

Contractbeheer

Leidend

Geen

Leidend

B

Evaluatie gehele traject

adviserend

Betrokken

Leidend

De productverantwoordelijkheid ligt bij de budgethouder en is verantwoordelijk voor het op de juiste wijze doorlopen van de inkooptrajecten.In dit overzicht is de rolinvulling slechts summier weergegeven. Uit de procedures die verderop in dit handboek beschreven worden zal de exacte rolinhoud blijken. Overigens zijn deze procedures telkens beschreven vanuit de optiek van de productverantwoordelijke/inkoper.Grote besparingen zijn te behalen in de fase 1 t/m 3 van de inkoopprocedure, te weten:- de identificatiefase;- de specificatiefase;- selectiefase.Bij grote inkopen (> 100.000 euro) dient het totale inkoopproces doorlopen te worden met medewerkers uit relevante vakdisciplines (materiaaldeskundigen, calculators, inkopers en mogelijk ad hoc juristen). Elk medewerker voegt hier eigen deskundigheid vanuit zijn/haar discipline (welzijn, civiele techniek, milieu, inkoop, financiën/controlling en juridische kennis) toe. Hier worden de reglementen voor het projectmatig werken van de gemeente Geertruidenberg gehanteerd.Inkoopbesluitvorming = groepsbesluitvormingVoorbeelden hiervan zijn: reconstructies, aanleg sportvelden, bouw gemeentehuis, bouw gemeentewerf, bouw milieustraat.

Paragraaf 3.2 Toelichting per fase

3.2.1 fase 1 - Identificeren1A BehoeftebepalingU wilt iets kopen, maar wat? Het is daarbij van belang niet te snel de meest voor de hand liggende oplossing te kiezen. Een goede probleemanalyse is van groot belang. Inkopers illustreren dat soms met het volgende voorbeeld: iemand wil het bouwen van een brug aanbesteden. Zijn probleem lijkt te zijn: hoe kom ik zo goed en goedkoop mogelijk aan een brug? Zijn werkelijke probleem is echter dat hij een oeververbinding nodig heeft. Voor dat probleem bestaan meer oplossingen dan een brug: een tunnel, een veerpont, bijv. De werkelijke behoeftebepaling vindt plaats in deze fase. Inkoop kan helpen bij het formuleren van het concrete probleem.Er bestaan overigens verschillende vormen van ‘kopen’. Een veel voorkomende is lease. In het algemeen geldt dat deze vormen op dezelfde wijze moeten worden behandeld als inkoop in de gebruikelijke zin van het woord.1B BegrotingWanneer er financiële bedragen gekoppeld moeten worden aan de behoefte bepaling, moeten we weten of het financieel haalbaar is. De inkoper heeft hierbij een adviserende rol, en ondersteunt de budgethouder omtrent marktinformatie.1C BudgetaanvraagHet aanvragen van een budget en het eventueel regelen van mandaat om ten laste daarvan aankopen te doen vallen buiten het bestek van dit handboek. Ook zijn er gemeentebreed regels over budgetverkrijging en mandatering. In veel gevallen wordt dit bepaald bij het vaststellen van de begroting.1D Keuze InkoopprocedureBij de keuze van de inkoopprocedure is de inkoper leidend en de productverantwoordelijke adviserend. De controller kan achteraf toetsen of er conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid is aanbesteed. In uitzonderingsgevallen waarbij politieke overwegingen een zwaarwegende rol spelen, kan in overleg bepaald worden dat de keuze van de inkoopprocedure bij het college van B&W ligt. Voorbeelden hiervan zijn design & construct-werken, turnkey-werken of werken uitgevoerd door het werkvoorzieningsschap.3.2.2 Fase 2 - Specificeren2A Opstellen eisen/wensen/bestekMet name in deze fase van het inkoopproces is het meeste geld te besparen. Het is van groot belang dat men nu precies de eisen formuleert waaraan de aankoop moet voldoen. De manier waarop we dat doen zal verschillen per inkoop-/aanbestedingsmethode. Ook de aard van de aankoop heeft daarop invloed. Voor geautomatiseerde systemen bestaan bijvoorbeeld speciale methodes van werken die ervoor zorgen dat je krijgt wat je wilt. In deze paragraaf passeert een aantal aspecten die aandacht verdienen de revue, aan de hand van een aantal vragen en opmerkingen. Volledig zal dit niet zijn; daarom dient de functionele afdeling het advies van de inkoper hierbij te vragen. Vroegtijdig inschakelen van de inkoper is noodzakelijk.Vragen en opmerkingen bij het opstellen van het bestek/programma van eisen:- Gebruik bij het specificeren van uw inkoopbehoefte vooral functionele, objectieve termen. Dat voorkomt dat u bepaalde oplossingen over het hoofd ziet, en dat op voorhand leveranciers (onrechtmatig) worden uitgesloten;- Zijn er andere mogelijkheden dan u tot nu toe dacht?;- Is ‘zelf doen’ ook een optie?;- Kent u de markt goed? Is marktonderzoek zinvol?;- Bevat de specificatie merknamen? Kunnen die worden ontweken? Zo niet, dan toevoegen “...of gelijkwaardig”;- Is er overleg geweest met andere afdelingen in verband met Arbo-eisen, milieu-eisen enz.?;- Gaat het om een eenmalige inkoop? Zijn er telkens terugkerende zaken als onderhoud e.d. die nader moeten worden gedefinieerd?;- Wanneer het gaat om een repeterend contract is de vraag: looptijd af te sluiten contract?Jaar- of meerjarencontracten c.q. raamovereenkomstenIndien de inkoop mogelijkheden ziet om met behulp van jaar- of meerjarencontracten c.q. raamovereenkomsten prijs voordelen te behalen, overlegt hij met de productverantwoordelijke. Het doel van een jaar- of meerjarencontracten c.q. raamovereenkomsten is de best mogelijke service en kwaliteit inkopen tegen de laagst mogelijke prijs. De onderhandelingen omtrent de inhoud van de contracten komt ter verantwoording van inkoop. In de fase van het specificeren moet dus al de keuze gemaakt worden of er voor een raamcontract gekozen wordt.3.2.23 Fase 3 - Selecteren3A Voorselectie leveranciersDe selectie van leveranciers is afhankelijk van het soort product volgens de inkoopcategorieën in de inkoopportfolio (paragraaf 2.1).Wanneer is een leverancier gekwalificeerd?

 • 1.

  positieve financiële beoordeling, de mate waarin de onderneming in staat wordt geacht gezond en effectief te functioneren tijdens de looptijd van het project. Van belang hierbij zijn de financiële conditie, de spankracht om te investeren, juridische structuur(ondernemingsvormen) en een redelijk voorspellende financiële analyse(liquiditeit/solvabiliteit). Mocht het nodig zijn dan kan dit onderzocht worden door een onafhankelijk adviesbureau;

 • 2.

  geen technisch risico m.b.t. geschiktheid van het management, productiemiddelen, de kennis, de gereedschappen en testapparatuur van de betrokken onderneming voor de fabricage van de benodigde goederen, werken en diensten. Die moeten voldoen aan de gestelde eisen en moeten worden geleverd binnen de gestelde termijn;

 • 3.

  geen kwaliteitsrisico, dat betrekking heeft op het kwaliteitsmanagement van de onderneming in het algemeen, en het kwaliteitbeheersingssysteem gericht op het onderhavig project in het bijzonder (ISO-certificaten, VCA-certificaten, en Onri-predikaat);

 • 4.

  total Cost of Ownership; de potentiële leverancier moet op basis van integrale kosten analyse gedurende de periode dat je het product/dienst/werk in bezit hebt (Total Cost of Ownership) onderhoud en nazorg kunnen leveren;

 • 5.

  Een potentiële leverancier, die reeds voorheen aan de gemeente Geertruidenberg heeft geleverd, mag alleen weer worden uitgenodigd, wanneer deze bij de leveranciersevaluatie een eindscore heeft gehaald van minimaal 6. De leverancier moet wel de mogelijkheid geboden worden schriftelijk aan te tonen dat de onderdelen binnen zijn bedrijf waardoor hij onvoldoende scoorde, verbeterd zijn.

LeveranciersdatabaseHet leveranciersbestand dient centraal te worden bijgehouden. Hierin worden gekwalificeerde leveranciers opgenomen. Indien nodig (bij grote opdrachten) zullen leveranciers verregaand gescreend worden. Deze leveranciersdatabase wordt door continu marktonderzoek actueel gehouden.3B Offertes vragenDe offerteaanvraag moet worden vergezeld van alle benodigde informatie zoals tekeningen, productspecificatie en voorwaarden. De informatie moet zo volledig mogelijk zijn en in geval van meerdere aanvragen gelijke inhoud bevatten. Hoe beter de leverancier is geïnformeerd hoe beter hij zal kunnen calculeren.Bij iedere offerteaanvraag wordt omschreven dat de Inkoopvoorwaarden van de gemeente Geertruidenberg van toepassing zijn. Voor werken geldt in dit kader een afwijkende regeling (zie tabel paragraaf 2.2.2).De offerteaanvraag wordt schriftelijk ingediend.Tijdstip offerte aanvraag:Wanneer inkoop en/of de functionele afdeling positieve verwachtingen heeft omtrent het verkrijgen van een commercieel interessante aanbieding. Dit kan veroorzaakt worden door seizoensinvloeden, aanbiedingen etc.3C Evaluatie offertesOffertes worden beoordeeld door de functionele afdeling op:- de technische, vakinhoudelijke aspecten;- de mate waarin voldaan wordt aan wat wij geformuleerd hebben in de productspecificatie.De inkoper beoordeelt de offerte o.a. op:- commerciële en bedrijfseconomische condities;- juridische voorwaarden.Deze bevindingen worden door de twee disciplines samen ingevuld in de offerte-evaluatie(bijlage 1) en daaruit volgt op basis van vooraf vastgestelde wegingsfactoren de aanbieding met beste kosten/ prestatieverhouding.Het uitgangspunt is dat inkopen geschieden tegen de beste kosten/prestatieverhouding.Uitzondering op deze procedure:Deze procedure wordt niet toegepast op aanbestedingen die volgens het UAR worden uitgevoerd en waarbij de laagste prijs het selectiecriterium is. Deze worden conform het UAR beoordeeld en gegund.3D OnderhandelenDe inkoper gaat de onderhandelingen aan met de aanbieder die bij de offerteanalyse uiteindelijk als beste is gewaardeerd. Indien de functionaris van de functionele afdeling bij de onderhandelingen aanwezig wil zijn, dan coördineert de inkoper deze bijeenkomst in overleg met de betrokkenen. Zolang de desbetreffende overeenkomst niet schriftelijk is gesloten, wordt aan de overige aanbieders niet gemeld dat zij de order niet zullen krijgen.3.2.4 Fase 4 - ContracterenIn de voorgaande fasen is vastgesteld wat we willen inkopen, dat beschreven, een leverancier gekozen en nu zijn we toe aan het vastleggen van de afspraken in een contract. Hierbij moet op het volgende worden gelet:- in de offerteaanvraag hebben we telkens de gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bijgevoegd.Het op te stellen contract zal derhalve daarmee niet in strijd mogen zijn, tenzij we anders overeenkomen;- Er zijn twee soorten contracten:- mantel- of raamcontracten, voor repeterende leveringen, diensten of werken;- contracten voor eenmalige leveringen, diensten of werken.Het is de bedoeling dat er een contract komt. Soms zijn er ook andere mogelijkheden. Zo kan het voorkomen dat u door een akkoordverklaring op de offerte een overeenkomst sluit. Zonder nadere afspraken gelden dan overigens meestal de verkoopvoorwaarden van de leverancier. We zullen dus minstens nadrukkelijk moeten hebben overeengekomen dat de gemeentelijke inkoopvoorwaarden van toepassing zijn (behoudens uitzonderingsgevallen). In een contract zijn de volgende elementen van belang:De basis wordt gevormd door de offerteaanvraag van de Gemeente Geertruidenberg en de offerte van de leverancier.Over het geleverde:- productomschrijving met specificaties;- prijzen en de daarop geldende kortingen;- hoe om te gaan met prijsaanpassingen in de loop van de tijd;- keuringseisen en -methodes.Over de manier van afroepen:- wijze van afroepen;- wie zijn bevoegd om af te roepen;- leveringsmomenten;- afleveradressen;- wijze van verpakken en van transport.Over de betaling:- frequentie en wijze van facturering;- betalingstermijnen en kortingen in dit verband- voldoen aan factuurvereisten:facturen moeten voldoen aan de wettelijke eisen. Als een factuur niet aan deze eisen voldoet, is het mogelijk dat het recht op aftrek BTW vervalt. Op alle facturen moeten de volgende gegevens staan:- een nummer;- de datum waarop de dienst of dienst wordt verricht;- Naam en adres van afnemer;- Duidelijke omschrijving van het geleverde;- Hoeveelheid van het geleverde;- Gegevens die nodig zijn of het geleverde nieuw is; (b.v. een kentekenbewijs)- De vergoeding;- Het BTW bedrag.Facturen die niet voldoen aan deze eisen moeten worden hersteld.Over het contract zelf:- looptijd of maximale waarde van het contract;- de geldende (inkoop-)voorwaarden;- contactpersonen van koper en verkoper;- garantievoorwaarden;- ontbindende voorwaarden (voor zover niet geregeld in de algemene voorwaarden).Het contract moet verder voorzien worden van een uniek nummer, waarnaar bij het afroepen telkens kan worden verwezen. Dat heeft tot effect dat de voorwaarden van het contract op elke afroep van toepassing worden verklaard.Van toepassing verklaren van de gemeentelijke inkoopvoorwaarden:Om gemeentelijke inkoopvoorwaarden juridisch waterdicht van toepassing te verklaren is het noodzakelijk dat daarover expliciet, en aantoonbaar, overeenstemming bestaat tussen leverancier en de Gemeente Geertruidenberg.Tekeningsbevoegdheid en registratie:De bevoegdheid voor het aangaan van een overeenkomst is geregeld in het mandaatbesluit van de gemeente. Deze wordt naar aanleiding van het vaststellen van het inkoopbeleid aangepast en bewaakt.Het contract wordt centraal geregistreerd, bewaard en bewaakt.3.2.5 Fase 5 - Bestellen/afroepenIn het contract, dat in de vorige fase tot stand is gekomen, is ook het één en ander opgenomen over de manier van bestellen, ook wel afroepen genoemd. In fase 5 van het inkoopproces kunt u er voor zorgen dat de levering daadwerkelijk plaatsvindt. Het is van de contractuele afspraken afhankelijk hoe dat moet gebeuren; in het algemeen zijn de volgende aandachtspunten van belang.Bestel altijd schriftelijk.In een mantelcontract staan doorgaans ook bepalingen over de manier waarop moet worden afgeroepen. Van belang daarbij zijn in elk geval onderstaande gegevens:- is het contract nog geldig?- wie is er bevoegd tot afroepen?- het nummer van het contract onder de voorwaarden waarvan nu wordt besteld;- welke goederen/ diensten worden besteld, aantallen enz.;- gevraagde levertijd/-moment;- afleveradres en de gegevens van de persoon die de bestelling plaatst;- de nummers die voor de facturering van belang zijn (grootboeknummers enz.);- handtekening van degene die bevoegd is tot de bestelling;- een verzoek aan de leveranciers om de levering schriftelijk te bevestigen.In sommige gevallen is onvoldoende duidelijk hoe de bestelling moet worden omschreven, bijvoorbeeld bij (mantel-)contracten inzake advisering. De afroepmethode kan daarbij als volgt verlopen:- Bespreek met de leverancier wat uw wensen zijn, binnen de voorwaarden van het (mantel)contract;- Vraag hem u ter zake een voorstel te doen;- Maak aan de hand daarvan een afspraak over de te verrichten diensten, en probeer zoveel mogelijk punten uit bovenstaande lijst (die voornamelijk over goederen gaat) schriftelijk overeen te komen.Een beschrijving van de interne factuurafhandeling is als bijlage 6 toegevoegd.3.2.6 Fase 6 - Bewaken6A Levertijd- en kwaliteitsbewakingWe hebben in de voorgaande fasen een contract gesloten en afspraken gemaakt over de daadwerkelijke levering. Nu komt het er op aan te bewaken of de gemaakte afspraken worden nagekomen.Bewaking in de richting van de leverancier:De te bewaken afspraken kunt u afleiden uit het ondertekende contract, waaronder ook begrepen zijn:- Het opgestelde en aanvaarde bestek, de specificatie enz.- De wederzijds aanvaarde inkoopvoorwaarden- De bij het afroepen gemaakte afspraken omtrent de levering enz. zelf- Gedurende de productie momenten inbouwen om het product/dienst/werk ter plaatse te gaan controlerenBij mantelcontracten zal de bewaking zich vooral richten op de afspraken die bij het afroepen zijn gemaakt. Een mantelcontract moet verder regelmatig worden geëvalueerd; in de volgende paragraaf wordt daarop terug gekomen.Als een leverancier zich niet aan de afspraken houdt moet er actie worden ondernomen. In de volgende paragraaf (fase 7 – Nazorg) wordt daar verder op ingegaan. Het is natuurlijk ook van belang dat wij ons zelf eveneens aan de gemaakte afspraken houden.Leveranciersbeoordeling:Informatie over hoe leveranciers de met hen gemaakte afspraken nakomen is ook om een andere reden van belang. Hiermee kan Inkoop een lijst maken van leveranciers die de voorkeur genieten, en van leveranciers die minder goed blijken te presteren. Deze lijst kan u bij een volgende inkoop van nut zijn, bijvoorbeeld bij meervoudig onderhandse aanbestedingen.Nadat een levering van zowel een werk, dienst of product is afgerond, wordt deze levering geëvalueerd in het leverancier evaluatieformulier door inkoop en de functionele afdeling (zie bijlage 2).3.2.7 Fase 7 - NazorgIn de vorige fase is aandacht besteed aan het bewaken van de afspraken die zijn gemaakt. Die bewaking kan leiden tot een aantal andere activiteiten, die tot de fase Nazorg behoren.7A ContractbeheerHet beheren bijhouden en bewaken van het contract gebeurt centraal.Het gaat hierbij vooral om de volgende taken:- De looptijd van een contract. Veel contracten kennen opzegtermijnen, vervaldata enz., waarvan het van belang is dat ze goed in het oog worden gehouden. Inkoop zal van de contracten een dossier bijhouden dat de mogelijkheid biedt om op tijd hierop actie te ondernemen.- Ook meer inhoudelijke aandachtspunten die tijdens de looptijd van een contract blijken worden verzameld. Het gaat dan om zaken waarvan u, of Inkoop, van mening is dat zij bij nieuwe contractbesprekingen of inkoopacties aan de orde moeten komen.- dossiervormingTot deze fase wordt ook gerekend de actie die u kunt ondernemen als een leverancier prestaties levert die niet aan de overeengekomen specificaties of contractvoorwaarden voldoen. Als dat gebeurt kunnen we:- de leverancier ertoe verplichten alsnog (deugdelijk) te presteren;- de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden (de ontbinding dient in redelijke verhouding te staan tot de tekortkoming van de leveran­cier en schrifte­lijk te worden vastgelegd);- de leverancier aanspreken op vergoeding van de schade die door zijn tekortschieten is veroorzaakt;- financiële tegemoetkoming eisen indien de overeenkomst daartoe de mogelijkheid biedt (boetebeding);- in latere gevallen rekening houden met de slechte reputatie die de betrokken leverancier hierdoor heeft gekregen.In dit soort gevallen is vaak sprake van juridische complicaties. Wanneer het zover is dient de functionele afdeling contact op te nemen met inkoop, zo mogelijk zal inkoop hierbij ook de collega’s van Juridische zaken inschakelen.7B Evaluatie contractBij het evalueren van het totale inkoopproces worden de ervaringen van de belangrijkste partijen in kaart gebracht: van de Gemeente Geertruidenberg enerzijds en de leve­rancier anderzijds. Zo wordt inzichtelijk hoe het totale inkooppro­ces is verlopen vanuit het standpunt van de betrokken partijen en hoe de claims en het niet nakomen van ver­plichtingen zijn af­gewik­keld. Daardoor kan ook een systematische beoordeling van de kwaliteit van een leverancier en het vastleggen van de opgedane ervaringen worden gerealiseerd, wat kan leiden tot een lijst van leveranciers, die de voorkeur genieten, en een lijst van niet of minder gewenste leveranciers. Daarvan kan dan weer gebruik gemaakt worden bij later volgende selectieprocedures (zie leverancier evaluatieformulier bijlage 2).

OFFERTE EVALUATIEFORMULIER 1  

LEVERANCIER EVALUATIEFORMULIER 2  

NEVI BEROEPSCODE VOOR DE INKOPER 3  

‘NEVI’NEDERLANDSE VERENIGINGVOOR INKOOPMANAGEMENTBEROEPSCODE VOOR DE INKOPERI Loyaal zijn ten opzichte van de ondernemingDe inkoper dient het ondernemingsbelang (in plaats van persoonlijke belangen of gevoelens) als uitgangspunt te nemen bij de uitoefening van de inkoopfunctie. Daarmee dient hij tevens het belang van de afnemers van produkten en diensten van de onderneming.1.1 Persoonlijke belangen, die mogelijk strijdig zijn met ondernemingsbelangen. dienen door de inkoper uit eigen beweging te worden gemeld aan zijn leidinggevende.1.2 De inkoper dient het vragen om dan wel accepteren van geld, leningen en kredieten van huidige of potentiële leveranciers na te laten. Tevens dient hij het accepteren van geschenken, amusement, gunsten of diensten van hen te vermijden. Zelfs de schijn van beïnvloedbaarheid moet hierbij worden vermeden.1.3 Alle middelen en bronnen van informatie die de inkoper ter beschikking staan vanwege het dienstverband met de onderneming dienen enkel in het ondernemingsbelang te worden gebruikt.1.4 Betrokkenheid van de inkoper bij het accepteren of bedingen van gereduceerde prijzen bij leveranciers voor produkten of diensten voor persoonlijk niet-zakelijk gebruik door de medewerkers is alleen toelaatbaar met instemming van de onderneming.

 

II Leveranciers rechtvaardig behandelenDe inkoper dient een positieve relatie met leveranciers te onderhouden, waarbij ook de belangen van de leverancier in het oog moeten worden gehouden.2.1 De inkoper dient alle leveranciers van correcte en niet-misleidende informatie te voorzien.2.2 De inkoper mag leveranciers niet onder druk zetten om informatie over concurrenten te verstrekken.2.3 De inkoper dient de leverancier duidelijk te wijzen op de mogelijke consequenties wanneer hij voor een onverantwoord groot deel van zijn omzet afhankelijk wordt van de inkopende onderneming.III Eerlijke concurrentie ondersteunenRelevante leveranciers moet een gelijke mogelijkheid worden geboden om mee te dingen naar opdrachten.3.1 Prijs-, produkt- en procestechnische informatie die tijdens het uitoefenen van de inkoopfunctie verkregen is van leveranciers dient vertrouwelijk te worden behandeld.3.2 De inkoper dient alle potentiële leveranciers van gelijke informatie te voorzien.3.3 Koppeling van inkoopovereenkomsten aan verkoopovereenkomsten (reciprociteit) dient te worden vermeden wanneer dit de concurrentie beperkt.3.4 Leveranciersselectie dient primair te geschieden op basis van objectieve criteria en dus niet op grond van persoonlijke voorkeuren.IV Reputatie van de professie boog houdenEen reputatie van betrouwbaarheid is noodzakelijk voor het goed functioneren van de inkoper.4.1 De inkoper dient te allen tijde het hoogst mogelijke niveau van deskundigheid na te streven.4.2 Afspraken en overeenkomsten dienen te worden nagekomen.4.3 De inkoper dient, waar mogelijk, een bijdrage te leveren aan de bevordering van de kwaliteit en het aanzien van de inkoopfunctie.

INKOOPVOORWAARDEN 4  

InkoopvoorwaardenInhoudsopgaveAlgemene inkoopvoorwaardenArtikel 1 Definities 3Artikel 2 Inschrijvingen 3Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst 3Artikel 4 Overdracht verplichting/rechtsverhouding 3Artikel 5 hoedanigheid/Intellectuele eigendomsrechten 4Artikel 6 Keuring en controle 4Artikel 7 Aflevering 4Artikel 8 Risico 4Artikel 9 Prijs 4Artikel 10 Betaling 4Artikel 11 Nakcming/eigendomsoverdracht 5Artikel 12 Niet toerekenbare niet-nakoming (overmacht) 5Artikel 13 Garantie 5Artikel 14 Boete 5Artikel 15 Ontbinding 5Artikel 16 Geschillen 6Artikel 17 Citeertitel en ingangsdatum 6Bijzondere lnkoopvoorwaarden DienstverleningenArtikel 18 Toepassing 6Artikel 19 Algemeen 6Artikel 20 Veiligheid 6Artikel 21 Werkomvang en controle 6Artikel 22 Weten Ketenaansprakelijkheid 7Artikel 23 Betaling 7Artikel 24 Hulpmiddelen 7Artikel 25 Voorzieningen 7Artikel 26 Diversen 8Artikel 27 Montage 8Artikel 28 Eigendomsovergang en risico 6Artikel 29 Aansprakelijkheid en verzekering 9Artikel 30 Locatievoorschriften 9Artikel 31 Geheimhouding 9Artikel 32 Uitvoering 10Artikel 33 Millenium- en Eurobestendigheid 10Artikel 34 Slotbepalingen 10Algemene artikelenArtikel 1 Definities

 • 1.

  Opdrachtgever Gemeente Geertruidenberg, gebruiker van deze inkoopvoorwaarden

 • 2.

  Leverancier de wederpartij van opdrachtgever

 • 3.

  Zaken te leveren stoffelijke objecten

 • 4.

  Diensten in opdracht het verrichten van werkzaamheden door de leverander van de opdrachtgever

 • 5.

  Overeenkomst de schriftelijke vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en leverancier betreffende de levering van zaken of diensten

 • 6.

  Levering het een of meer zaken in bezit stellen van, respectievelijk in macht brengen van opdrachtgever en de eventuele installatie/montage van zaken en/of het verrichten van diensten.

 • 7.

  Partijen opdrachtgever en leverancier

 • 8.

  Inschrijvingsbiljet de te leveren werken + diensten.

Artikel 2 Inschrijvingen

 • 1.

  De uitnodiging tot inschrijving bevat in ieder geval de naam en adres van de opdrachtgever, omschrijving van het inschrijvingsobject dan wel voorwerp van de overeenkomst, de datum waarop het inschrijvingsbiljet door de opdrachtgever ontvangen moet zijn (dit is de datum van sluiting van de inschrijvingstermijn) en de inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever.

 • 2.

  Het inschrijvingsbiljet moet door de leverancier worden gedateerd en ondertekend en dient diens adres te vermelden. Het aanbod van de leverancier moet gedurende zestig dagen gelden, te rekenen vanaf dein artikel 3, lid 1 bedoelde datum, onherroepelijk zijn, tenzij in de uitnodiging tot inschrijving anders is vermeld.

 • 3.

  Zonder toestemming van de opdrachtgever mag de leverancier het inschrijvingsbiljet, anders dan ter verkrijging van informatie met betrekking tot de aanbieding, niet aan derden bekendmaken.

 • 4.

  De leverancier moet zijn inschrijvingsbiet aan do opdrachtgever verzenden in de bij de uitnodiging meegezonden enveloppe. H mag een andere enveloppe gebruiken, mits hij de meegezonden enveloppe op de andere bevestigt. Het inschrijvingsbiljet moet uiterlijk op de in artikel 2, lid 1, bedoelde datum in het bezit van de opdrachtgever zin. Het risico van verzending van het inschrijvingsbiljet ligt bij de leverancier, tenzij de opdrachtgever, zulks uitsluitend te zijner beoordeling, redenen aanwezig echt om van deze regel af te wijken. Een te laat Ingekomen inschrijvingsbil jet wordt geacht niet te zijn ontvangen.

 • 5.

  De opdrachtgever opent de enveloppen niet het inschrijvingsbiljet pas na sluiting van de inschrijvingstermijn.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 • 1.

  De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever een schriftelijk aanbod van de leverancier door middel van een schriftelijke opdrachtverstrekking aanvaardt. Wordt echter de opdrachtverstrekking na afloop van dein artikel 2, lid 2, bedoelde termijn verzonden of wijkt de opdrachtverstrekking op meer dan ondergeschikte punten van het aanbod af, dan komst de overeenkomst overeenkomstig de opdrachtverstrekking tot stand, tenzij de leverancier de opdrachtverstrekking binnen veertien dagen na haar dagtekening schriftelijk verwerpt.

 • 2.

  lndien de leverancier geen aanbod of een mondeling aanbod heeft gedaan, komt de overeenkomst tot stand doordat de leverancier een schriftelijke opdrachtverstrekking van de opdrachtgever binnen veertien dagen na haar dagtekening schriftelijk aanvaardt.

 • 3.

  Wijzigingen of aanvullingen op de Overeenkomst kunnen alleen schriftelijk plaatsvinden.

Artikel 4 Overdraoht verplichting/rechtsverhouding

 • 1.

  De leverancier kan een verplichting uit hoofde van de overeenkomstof zijn rechtsverhouding tot de opdrachtgever alleen aan een derde overdragen, nadat hiertoe schriftelijke toestemming is verkregen van de opdrachtgever. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.

Artikel 5 Hoedanigheid/Intellectuele eigendomsrechten

 • 1.

  Indiende opdrachtgever niet binnen vier weken nadat een levering Is voltooid de leverancier schriftelijk meedeelt dat het geleverde voldoet aan de eisen die de opdrachtgever stelt, wordt de leverancier geacht aan zijn leveringsverplichtingen te hebben voldaan tenzij vanwege nadien opkomende zwaarwichtige redenen de opdrachtgever alsnog het tegendeel constateert. Dit doet niets af aan de garantieverplichting van de leverancier.

 • 2.

  De afgeleverde zaken en diensten moeten vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen die voortvloeien uit octrooien, auteursrechten en intellectuele producten met uitzondering van lasten en beperkingen die de opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard. De leverancier zal de opdrachtgever vrijwaren voor aanspraken van derden terzake.

 • 3.

  Artikel 5, lid 2,15 niet van toepassing ten aanzien van lasten en beperkingen die besloten liggen ineen door de opdrachtgever verstrekt ontwerp, dat de leverancier in acht moet nemen. De opdrachtgever zal alsdan de leverancier vrijwaren voor aanspraken van derden terzake.

Artikel 6 Keuring en controle

 • 1.

  De opdrachtgever is te allen tijde bevoegd om door de leverancier te leveren zaken op de plaats van productie, bewerking en opslag te doen keuren.

 • 2.

  Op eerste verzoek zal de leverancier toegang verschaffen aan de opdrachtgever of diens vertegenwoordiger tot de plaats van productie, bewerking of opslag van de te leveren zaken. De leverancier zal kosteloos zijn medewerking verschaffen aan de keuring.

 • 3.

  Indien een keuring zoals bedoeld in dit artikel door toedoen van de leverancier niet op het voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden dan wel indien een keuring moet worden herhaald, komende daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de leverancier.

 • 4.

  Indiende opdrachtgever de zaken na levering af keurt of bij controle niet akkoord bevindt, dient de leverancier binnen twee weken, nadat de opdrachtgever hem dit schriftelijk heeft medegedeeld deze voor eigen rekening bij de opdrachtgever af te halen. Door het enkel verstrijken van de in de voorgaande zin genoemde termijn is de leverancier in verzuim, in welk geval geacht wordt dat deze de opdrachtgever machtigt om op kosten van de leverancier de betreffende afgeleverde zaken aan hem te (doen) retourneren. -

Artikel 7 Aflevering

 • 1.

  Indien uiterlijk op de overeengekomen datum en plaats de zaken en diensten niet geleverd blijken te zijn, is de leverancier zender nadere aankondiging in verzuim,

 • 2.

  In geval de leverancier in verzuim is, stelt de opdrachtgever een fatale termijn waarbinnen het verzuim ongedaan dient te zijn gemaakt.

Artikel 8 Risico

 • 1.

  Het risico van de geleverde zaken of diensten is voor rekening van opdrachtgever vanaf het tijdstip Ingevolge het bepaalde in artikel II, lid 3, de eigendom overgaat, tenzij contractueel anders bepaald is.

 • 2.

  Het risico van afgekeurde zaken blijft bij de leverancier.

Artikel 9 Prijs

 • 1.

  De prijs is de tegenprestatie in Nederlandse valuta voor de levering van zaken/diensten door de leverancier aan de opdrachtgever.De prijs is exclusief omzetbelasting.

 • 2.

  Aanpassing van de overeengekomen prijs is slechts geoorloofd in het geval partijen daarover uitdrukkelijk schriftelijk overeenstemming hebben bereikt.

Artikel 10 Betaling

 • 1.

  Onverminderd het in artikel 9, lid 2, bepaalde zal de opdrachtgever de prijs vermeerderd met de omzetbelasting betalen binnen dertig dagen, nadat hij de eigendom van de zaken verkregen heeft dan wel, indien dat later is, binnen dertig dagen na ontvangst en goedkeuring van de rekening, tenzij de overeenkomst anders vermeld.

 • 2.

  De opdrachtgever schort zijn betalingsverplichting op, wanneer de factuur van de leverancier niet het bestelorder en de dagtekening van deze order op zijn factuur vermeldt, alsmede indien bij de rekening niet de bescheiden zijn gevoegd, die de overeenkomst vereist.

 • 3.

  Indien zulks vooraf is overeengekomen, wordt ten hoogste 10% van de prijs als garantiebedrag gereserveerd. Dit bedrag zal aan de leverancier worden uitbetaald, nadat hij aan al zijn uit de order voortvloeiende verplichtingen uit hoofde van artikel 13 heeft voldaan,

Artikel 11 Nakoming/eigendomsoverdracht

 • 1.

  Indien de afgeleverde zaken en diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, kan de opdrachtgever eisen dat de leverancier het ontbrekende aflevert of de afgeleverde zaken en diensten herstelt of vervangt De daarmee gepaard gaande kosten komen voor rekening van de leverancier,

 • 2.

  Als de leverancier, nadat hij daartoe door de opdrachtgever schriftelijk is aangemaand, niet binnen een in de aanmaning te stellen redelijke termijn voldoet aan de eis als bedoeld in artikel 11, lid 1, dan machtigt de leverancier de opdrachtgever hierbij nu reeds de levering, herstelling of vervanging door een derde plaats te laten vinden op kosten van de leverancier,

 • 3.

  De twee bovenstaande leden van dit artikel laten de wettelijke bevoegdheden van de opdrachtgever uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van een verplichting door de leverancier onverlet. Tot deze wettelijke bevoegdheden wordt in ieder geval gerekend de bevoegdheid van de opdrachtgever tot zijn nakoming van de verbintenis jegens de leverancier op te schorten tot het moment, waarop de leverancier aan zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever heeft voldaan.

Artikel 12 Niet toerekenbare niet nakoming (overmacht)

 • 1.

  Als een tekortkoming in da nakoming van een verplichting de leverancier niet kan worden toegerekend, is deze niet verplicht aan de opdrachtgever schade te vergoeden. ‘door zover de nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, is het bepaalde in artikel 11 onverkort van toepassing.

 • 2.

  De leverancier dient ten genoegen van de opdrachtgever aan te tonen dat zijn tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen niet aanhem is toe te rekenen, Bedrijfsblokkades, stakingen, prik of stiptheidsacties of vertraagde leveringen aan de leverancier worden niet gerekend tot de voor de leverancier opleverende overmachtsituaties. Een beroep op artikel II, lid 1, is alleen toegestaan in het geval de tekortkoming in de nakoming niet aan de leverancier is toe te rekenen. Een beroep op overmacht is niet toegestaan in geval van bedrijfsblokkades, stakingen, stiptheidsacties of vertraagde leveringen.

Artikel 13 Garantie

 • 1.

  Indien de opdrachtverstrekking is vermeld dat een of meer onderdelen van de door de leverancier te verrichten prestaties moeten worden gegarandeerd, zal de garantie inhouden dat de garant zich verbindt om voor zijn rekening alle tijdens de garantieperiode optredende gebreken, op eerste aanzegging van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk te herstellen.

 • 2.

  Als in de opdrachtverstrekking is vermeld dat een of meer onderdelen van de door de leverancier ter verrichten prestaties moeten worden gegarandeerd, dient de leverancier hetzij, indien diens toeleverancier zich garant stelt, de garantie op naam van de opdrachtgever te stellen.

 • 3.

  De leverancier is verplicht de naam van de opdrachtgever gestelde garantiebewijzen of garantiecertificaten bij de aflevering van de zaken aan de opdrachtgever te overhandigen. De garantie geldt vanaf het moment dat de opdrachtgever de eigendom van de zaken verkrijgt.

Artikel 14 Boete

 • 1.

  Indien de leverancier niet binnen de overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats, de zaken en diensten heeft afgeleverd, die aan de overeenkomst beantwoorden, dan is hij jegens de opdrachtgever in verzuim, in welk geval hij aan de opdrachtgever een direct opeisbare boete van e,l% van de prijs van de desbetreffende zaken verbeurd, vermeerderd met de omzetbelasting, voor elke dag dat het verzuim voortduurt tot een maximum van 10% onverminderd het recht van de opdrachtgever nakoming te eisen respectievelijk de overeenkomst door de burgerlijke rechter c.q. door een schriftelijke verklaring te ontbinden en de verplichtingen van de leverancier om te zetten in een vervangende schadevergoeding ingeval de tekortkoming van de leverancier dat rechtvaardigt.

 • 2.

  De boete kan worden verrekend met de door de opdrachtgever verschuldigde betalingen.

Artikel 15 Ontbinding

 • 1.

  De opdrachtgever kan de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden. indien;a) De leverancier in verzuim is zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst na te komen;b) De nakoming door de leverancier van een opeisbare verplichting uit hoofde van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk is;c) De leverancier is staat yen faillissement wordt verklaard of aan hem, al dan niet voorlopig, surséance van betaling is verleend;d) Door of namens de leverancier of een van zijn ondergeschikten aan een personeelslid aangesteld bij de opdrachtgever, enig voordeel, in welke vorm ook Is toegezegd, aangeboden of verschaft.

 • 2.

  Ingeval van een ontbinding als bedoeld in artikel 15, lid 1, komt aan de rechtsverhouding tussen de leverancier en opdrachtgever een einde. Over en weer zullen dan verrekeningen plaatsvinden, waarbij uitgegaan zal worden van de stand van zaken op het moment, waarop de Overeenkomst eindigt.

 • 3.

  De opdrachtgever ken buiten dein artikel 15, lid 1 genoemde gevallen de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien hij de schade, die de leverancier dientengevolge lijdt vergoedt.

Artikel 16 Geschillen

 • 1.

  Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig werden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht. Indien partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht door de bevoegde rechter. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart,

Artikel 17 CiteertitelDeze voorwaarden kunnen als volgt worden aangehaald: de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Geertruidenberg.Bijzondere lnkoopvoorwaarden DienstverleningenArtikel 18 Toepassing

 • 1.

  Ter aanvulling op de Algemene Inkoopvoorwaarden van 1 januari 1998 gelden met uitdrukkelijke uitsluiting van soortgelijke verkoopvoorwaarden van de wederpartij onderstaande voorwaarden met betrekking tot dienstverleningen ten behoeve van de gemeente, deze bijzondere inkoopvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten tot aanneming van werk.

 • 2.

  Leverancier staat ervoor dat de goederen op het moment van levering voldoen aan de bepalingen van dwingend recht die op dat moment gelden in het land waarde goederen zullen worden toegepast. Leverancier zal opdrachtgever tijdig, maar In elk geval voor aflevering Informeren omtrent vergunningen die nodig zijn voor de productie levering en het gebruik van de goederen en zal opdrachtgever alle assistentie verlenen die nodig is om deze vergunningen te verkrijgen. Opdrachtgever is gerechtigd deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de vereiste vergunning niet wordt verkregen,

 • 3.

  Leverancier zal op handen zijnde relevante wijzigingen in regelgeving tijdig met opdrachtgever bespreken. Door leverancier geleverde goederen zullen steeds voldoen aan op het moment van aflevering geldende voorschriften en aan redelijkerwijs te verwachten wijzigingen daarin. Reeds aan opdrachtgever geleverde goederen zullen door leverancier op verzoek van opdrachtgever tegen alsdan overeen te komen voorwaarden aan de nieuwe voorschriften worden aangepast.

Artikel 19 Algemeen

 • 1.

  Onder dienstverleningen zijn alle voorkomende werkzaamheden begrepen welke door de gemeente aan de wederpartij zijn opgedragen al dan niet met gelijktijdige medelevering van goederen en ongeacht de vorm (aanbesteding, regie, enz.) waarin de opdracht is verstrekt. Te denken valt onder andere aan montage-, demontage-, revisie-, onderhouds-, terrein- en schilderswerkzaamheden.

 • 2.

  Dienstverleningen dienen nauwkeurig en door ter zake deskundigen alsmede vakbekwaam personeel te geschieden onder behoorlijke leiding en toezicht van de wederpartij.

 • 3.

  Het personeel van de wederpartij dient zich te houden aan de instructies die de gemeente nodig oordeelt in verband met de orde of de geregelde gang der werkzaamheden.

 • 4.

  Voor zover de wederpartij vooraf schriftelijk van de gemeente toestemming heeft verkregen om een of meer onderaannemers in te schakelen, geldt alles wat in deze bijzondere voorwaarden is bepaald, in dezelfde mate voor die betreffende onderaannemers en hun personeelsleden.

 • 5.

  Aan personen, ingezet door de wederpartij, kan de gemeente de toegang tot de terreinen van de gemeente mits gemotiveerde ontzeggen in welk gevat de wederpartij onverwijld ander personeel moet inschakelen.

Artikel 20 VeiligheidDe wederpartij is verplicht de wettelijke (arbo)-bepalingen en voorschriften op te volgen, zonder dat hierdoor voor de gemeente kosten optreden.

Artikel 21 Werkomvang en controle

 • 1.

  Bij uitvoering van de werkzaamheden op basis van uurtarieven en/of eenheidshandelingen moeten de weekstaten met werktijden c.q. eenheidshandelingen door de gemeente worden afgetekend en dient een duplicaat aan de gemeente te worden verstrekt. Niet voor akkoord getekende uren c.q. eenheidshandelingen worden niet vergoed.

 • 2.

  Werk dat buiten de verstrekte opdracht door de wederpartij wordt uitgevoerd, wordt door de gemeente slechts dan betaald indien voor het (meer)werk een uitdrukkelijke opdracht is verstrekt. De verrekening van minderwerk wordt, tenzij anders overeengekomen, in onderling overleg bepaald.

Artikel 22 Wet Ketenaansprakelijkheid

 • 1.

  Factoren betrekking hebbende op dienstverleningen dienen vergezeld te worden respectievelijk dienen te verwijzen naar een werkstaat waaruit blijkt welke personen op welke dagen en gedurende hoeveel uur per dag voor het werk zijn ingezet De persoonsvermelding omvat naam, geboortedatum en Sofinummer. Voorts dient de wederpartij te verklaren dat genoemde personen op het moment van werkuitvoering bij hem in loondienst waren,

 • 2.

  De wederpartij, alsmede alle ter zake van het werk in te schakelen onderaannemers, fabrikanten en leveranciers, zullen voldoen aan de Wel van 4 juni 1981 houdende nadere wijziging van de Coördinatiewet Sociale Verzekering, de Wet op de Loonbelasting 1964, de Wet op de Omzetbelasting 1968 en andere wetten (Wet Ketenaansprakelijkheid; staatsblad 370, 1981), alsmede aan de beschikkingen en besluiten van overheidswege, welke hierop betrekking hebben. De wederpartij vrijwaart de gemeente voor aanspraken uit dien hoofde.

 • 3.

  De gemeente heeft het recht te controleren of terzake van het werk wordt voldaan aan de verplichtingen die voor de wederpartij voorvloeien uit bovengenoemde wettelijke bepalingen. De gemeente kon bij wederpartij Inzage verlangen in de administratie in verband met de afdracht met van premies en loonbelasting terzake van het werk.

 • 4.

  Behoudens schriftelijke toestemming van de gemeente Is het de wederpartij niet toegestaan werkzaamheden uit te besteden aan onderaannemers dan wel personeel in te huren van derden. Als de wederpartij de levering of het werk na verkregen toestemming opdraagt aan een onderaannemer dient hij hiervoor een schriftelijk contract op te stellen, waarvan de voorwaarden zoals overeengekomen tussen gemeente en wederpartij van toepassing zullen zijn.

 • 5.

  In geval van onderaanneming dient de wederpartij te bedingen dat de onderaannemer wekelijks ten genoegen Van de wederpartij gegevens verstrekt waaruit blijkt welke personen in dienst van de onderaannemer op het betreffende project werkzaam zijn en dat door de onderaannemer(s) ten aanzien van de inhoudingen en afdrachten van premies en loonbelasting aan hun verplichtingen is voldaan.

 • 6.

  Op verzoek van de gemeente overlegt de wederpartij een recente verklaring omtrent betalingsgedrag” welke inzicht verschaft in de betaling van premies en loonbelasting door de wederpartij en/of zij onderaannemer(s) aan bedrijfsvereniging en fiscus.

Artikel 23 Betaling

 • 1.

  De gemeente zal slechts betalen zodra de levering/het werk, of het gedeelte waarop een termijnbetaling betrekking heeft, door de wederpartij naar genoegen is opgeleverd, en nadat de wederpartij haar desgevraagd heeft aangetoond dat hij de bij het werk betrokken werknemers het hun toekomende deel al heeft betaald, alsmede dat hij de voor deze werknemers verschuldigde premies sociale verzekering en loonheffing heeft betaald.

 • 2.

  De gemeente heeft steeds het recht de door de wederpartij terzake van het werk verschuldigde premies sociale verzekeringen en loonheffing, waardoor zij ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is aan de wederpartij te betalen door storting op diens geblokkeerde rekening in de zin van genoemde Wet Ketenaansprakelijkheid. Indien met de wederpartij een bepaald percentage is overeengekomen, dat van het kostenbestanddeel door de gemeente op de G-rekening zal worden gestort, Is de gemeente gerechtigd dit percentage te wijzigen Indien mocht blijken dat het overeengekomen percentage als bedoeld niet overeenstemt met het door de wederpartij werkelijk verschuldigde percentage sociale verzekeringen en loonheffing.

 • 3.

  Onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde is de gemeente te allen tijde gerechtigd de hiervoor bedoelde bedragen vaan premies sociale verzekeringen en loonheffing van de (onder)aannemingssom In te houden, en namens de wederpartij rechtstreeks aan de betrokken bedrijfsvereniging en/of de ontvanger van de directe belastingen te voldoen. In het geval als bedoeld in het voorgaande lid en onderhavig lid is de gemeente door betaling hiervan jegens wederpartij gekweten, voor zover het deze bedragen betreft.

Artikel 24 Hulpmiddelen

 • 1.

  Voor zover niet anders bepaald, dient de wederpartij zelf zorg te dragen voor alle ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden benodigde middelen van deugdelijke kwaliteit zoals persoonlijke veiligheids- en uitrustingsstukken, veiligheidsgereedschappen, lasapparatuur, ladders, steigers, ed.

 • 2.

  Indiende wederpartij, nadat de gemeente daarvoor toestemming heeft gegeven, uitzonderingsgewijs gebruik kan maken van hulpmiddelen, gereedschappen e.d. toebehorende aan de gemeente of aan derden, dan geschiedt de wijze van gebruik voor zijn risico en is hij volledig aansprakelijk voor alle schade die door dit gebruik mocht ontstaan,

Artikel 25 Voorzieningen

 • 1.

  Het is de wederpartij zonder voorafgaande toestemming van de gemeente niet toegestaan van de terreinen, magazijnen, werkplaatsen, was- en kleedlokalen, toiletten en kantines der gemeente gebruik te maken of deze te betreden.

 • 2.

  Indien zulks naar het oordeel van de gemeente doelmatig is, kan zijde wederpartij op een centraal punt, onder de bij de gemeente gebruikelijke voorwaarden, voor rekening van de wederpartij elektriciteit voor werkzaamheden beschikbaar stellen.

 • 3.

  Indien bij de opdrachtverlening Is overeengekomen dat de wederpartij zorgdraagt voor een bouwkeet en een eventuele opslagkeet voor goederen en gereedschappen c.q. een keet met sanitaire voorzieningen, dan geldt het bepaalde in artikel 20 aangaande het onderwerp ‘veiligheid’ in gelijke mate binnen bedoelde keten, De opstellingsplaats van keten wordt door de gemeente aangegeven.

 • 4.

  Tenzij anders overeengekomen zijn alle voorzieningen voor deze keten alsook de kosten van het gebruik hiervan (elektriciteit, telefoon, water enz.) voor rekening van de wederpartij.

Artikel 26 Diversen

 • 1.

  De werktijden van het personeel van de wederpartij (dagelijkse werktijden, ADV- en/of verlofdagen) moeten in voldoende mate aansluiten bij de werktijden van het bij de uitvoering betrokken personeel van de gemeente.

 • 2.

  De uitvoering van de werkzaamheden waarvan de wederpartij, de gemeente of derden hinder kunnen ondervinden, dienen vooraf met de gemeente besproken te worden.

 • 3.

  De wederpartij is verplicht toe te laten dat op of in de nabijheid van de plaats waarde wederpartij werkzaam is, door de gemeente of derden aan wie de gemeente daartoe opdracht verleent eveneens werkzaamheden worden verricht.

 • 4.

  Wanneer de bedrijfsomstandigheden dit vorderen moet de wederpartij op verlangen van de gemeente zijn werkzaamheden onderbreken. Omtrent de consequenties van hierdoor eventueel optredende kostenverhogingen zal nader overleg plaatsvinden.

 • 5.

  Indiende gemeente van oordeel is dat met het voorhanden zijnde personeel en de voorhanden zijnde hulpmiddelen de overeengekomen termijnen in redelijkheid niet aangehouden kunnen worden, dan kan de gemeente uitbreiding van personeel. Invoering van meer ploegen dan wel weekend-werk of andere maatregelen verlangen. De wederpartij dient zo snel mogelijk aan een dergelijk verlangen te voldoen en kan hieraan geen rechtop extra betaling ontlenen.

 • 6.

  Het opslaan van goederen, installaties, hulpwerktuigen ed. op de terreinen of in de gebouwen van de gemeente, kan slechts plaatsvinden nadat hiervoor door de gemeente toestemming is verleend en een plaats voor de opslag is aangewezen.

 • 7.

  Gedurende de periode dat de wederpartij werkzaam is, dient deze ten genoegen van de gemeente zorg te dragen voor het schoonhouden van het hem toegewezen gedeelte van het terrein en gebouwen.

 • 8.

  Het afvoeren van gereedschappen, andere hulpmiddelen, restmaterialen en dergelijke kan alleen plaatsvinden nadat de gemeente hiervoor toestemming heeft gegeven. Tevens behoudt de gemeente zicht het recht voor om op de afvoer controle uit te oefenen.

 • 9.

  Partijen zullen geen medewerkers, die betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst of die minder 1 jaar tevoren bij de uitvoering betrokken waren, van de wederpartij in dient nemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van die wederpartij.

Artikel 27 Montage

 • 1.

  Tenzij anders overeengekomen bevat montage ook het interne transport van de te monteren delen en de vereiste hulpmiddelen naar de opstellingsplaats.

 • 2.

  Indien demontage tegen een vooraf overeengekomen totaalprijs wordt uitgevoerd omvat deze prijs alle door de wederpartij te maken kosten om te komen tot een bedrijfsvaardige opstelling van de betreffende goederen met inbegrip van de reis- en verblijfskosten van montagepersoneel, kosten van werktuigen en andere middelen nodig voor demontage.

 • 3.

  Aan het einde van de montage dienen olie apparaten, installaties of onderdelen daarvan volledig in de toestand gebracht te worden als voor de bedrijfsvoering vereist is. In dit verband wordt speciaal gewezen op verbindingen tijdens de montage gemaakt zoals lasnaden, boutverbindingen e.d.

 • 4.

  Het montagewerk is eerst beëindigd wanneer de wederpartij aantoont dat de apparatuur c.q, installatie geheel bedrijfsvaardig is.

Artikel 28 Eigendomsovergang en risico

 • 1.

  Indien de dienstverlening deel uitmaakt van een opdracht waarbij ook goederen geleverd dienen te worden, dan verkrijgt de gemeente de eigendom van deze goederen op het tijdstip van levering.

 • 2.

  De wederpartij draagt voor zijn leveranties alle risico’s, molest daaronder begrepen, totdat de installatie volledig bedrijfsvaardig is opgeleverd.

Artikel 29 Aansprakelijkheid en verzekering

 • 1.

  De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, die door of in verband met de uitvoering van de opdracht voor de gemeente ontstaat.

 • 2.

  De wederpartij vrijwaart de gemeente tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade van derden, waaronder begrepen personeel in dienst van de gemeente, door of in verband met de uitvoering van de opdracht ontstaan.

 • 3.

  Tenzij het betreft opzet of grove schuld, is de gemeente niet aansprakelijk voor enige schade die mocht ontstaan voor de wederpartij, diens personeel of andere personen door de wederpartij bij de uitvoering van de opdracht betrokken, waaronder mede begrepen vernieling en vermissing van eigendommen.

 • 4.

  De wederpartij is verplicht zich tegen zijn aansprakelijkheid en risico’s als hierboven omschreven op adequate wijze door verzekering te dekken, Indiende gemeente dit wenst moet de polis ter inzage worden verstrekt.

Artikel 30 Locatievoorschriften

 • 1.

  Leverancier zal de op enig tijdstip binnen opdrachtgever geldende gedragsregels voor personeelsleden en niet- personeelsleden, door haar medewerkers (personeelsleden en/of voor haar werkzame derden) in acht doen nemen.

 • 2.

  Indien een medewerker van leverancier naar het oordeel van opdrachtgever niet voldoet, dan zal opdrachtgever hierover in overleg treden met leverancier, Op verzoek van opdrachtgever zal leverancier de medewerker zo spoedig mogelijk vervangen. Opdrachtgever is gerechtigd een Ieder de toegang te ontzeggen.

 • 3.

  Leverancier meldt de komst van medewerkers bij de verantwoordelijke functionaris van opdrachtgever, Leverancier zorgt ervoor dat deze medewerkers beschikken over een document, aangewezen in de Wet op de identificatieplicht en over een document, waaruit blijkt dat de medewerkers voor of namens leverancier werkzaam is. Indien een medewerker, die regelmatig locaties van opdrachtgever bezoekt, om wat voor reden dan ook niet meer vooraf namens leverancier werkzaam zal zijn, meldt leverancier dit schriftelijk bij de verantwoordelijke functionaris van opdrachtgever. Indien er sprake is van ontslag op staande voet of leverancier anderszins problemen verwacht, zal leverancier deze melding onverwijld doen.

 • 4.

  Indien er voorzover de uitvoering van de overeenkomst op enigerlei wijze hinder of schade kan veroorzaken zal leverancier voorafgaand hiervan melding doen aan opdrachtgever. Leverancier zal dan zijn werkzaamheden verrichten met inachtneming van door opdrachtgever gegeven aanwijzingen.

Artikel 31 Geheimhouding

 • 1.

  Leverancier erkent dat de inhoud van de relatie met opdrachtgever, alsmede de gegevens en informatie (waaronder ook begrepen computerprogrammatuur) welke aan haar bekend worden In het kader van de uitvoering van werkzaamheden ton behoeve van opdrachtgever, een strikt vertrouwelijk karakter dragen.

 • 2.

  Leverancier zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever, in publicaties of reclame-uitingen geen melding maken van het bestaan van een relatie met opdrachtgever.

 • 3.

  Leverancier zal op geen enkele wijze, direct noch indirect, noch mondeling, noch In geschrift noch anderszins de inhoud van de relatie met opdrachtgever, alsmede de gegevens en informatie betreffende (onderdelen van) de organisatie van opdrachtgever, alsmede cliënten en leveranciers daarvan, welke aan haar bekend worden, aan derden bekend maken, anders na voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever.

 • 4.

  Ten aanzien van alle vertrouwelijke gegevens en Informatie, afkomstig van opdrachtgever, die - in welke vorm of op welke informatiedrager dan ook - bij leverancier berusten of aan hem zijn verstrekt, verbindt leverancier zich:a) Alle redelijke maatregelen in acht te nemen voor een veilige bewaring of opslag;b) De gegevens c.q. informatie niet te gebruiken veer enig doel dan de uitvoering van dezeOvereenkomst:c) De gegevens c.q. informatie niet langer onder zijn berusting te houden dan voor het uitvoeren van de overeengekomen verrichtingen redelijkerwijs noodzakelijk Is en deze gegevens, inclusief gemaakte kopieën, onmiddellijk na volledige nakoming van genoemde verplichtingen wederom ter beschikking te stellen van opdrachtgever dan wei, na verkregen toestemming te vernietigen:d) De overeengekomen verplichtingen uitsluitend te doen uitvoeren door personen waarvan leverancier in redelijkheid meent dat zij betrouwbaar zijn;e) Medewerking te verlenen aan het uitoefenen van toezicht door of namens opdrachtgever op bewaring en gebruik van gegevens.

 • 5.

  Leverancier zal zich vooris maximaal inspannen er voor te zorgen dt haar personeelsleden en/of voer haar werkzame derden op de hoogte zijn van bovenstaande verplichtingen en deze stipt zullen naleven. Leverancier draagt er zorg voor, dat de bij de werkzaamheden betrokken werknemers en derden contractueel tot geheimhouding verplicht zijn.

Artikel 32 Uitvoering

 • 1.

  Indien en voorzover de medewerkers van leverancier de werkzaamheden bij opdrachtgever verrichten, zullen zij zich houden aan de werktijden, zoals die bij opdrachtgever gebruikelijk zijn. de normale werktijd per week bedraagt daarbij 36 uur, De medewerkers van leverancier zullen werken overeenkomstig de bij opdrachtgever geldende richtlijnen en de bij de werkplek van toepassing zijnde huisregels.

 • 2.

  De noodzakelijke inzet van opdrachtgever dient met voldoende kwaliteit en tijdigheid te worden geleverd. Dit geldt zowel voor ondersteuning te leveren door de contactpersonen, als voor de geplande inzet van medewerkers binnen de uit te voeren werkzaamheden (inclusief acceptatietesten).

Artikel 33 Millennium- en Eurobestendigheid

 • 1.

  De Zaken en/of diensten die worden geleverd dienen Milleniumbestendig te zijn. Hieronder wordt verstaan dat de functionaliteit, de kwaliteit en de prestaties van de producten en/of diensten op geen enkele wijze worden aangetast door de verwerking van data voor, tijdens en na het jaar 2000. Dit houdt in, maar is niet beperkt tot, dat:a) Op geen enkel tijdstip de dan geldende waarde voor de actuele datum de goede werking en prestatie van de producten en/of diensten zal beïnvloeden:b) Een functionaliteit die gebaseerd is op data ongewijzigd moet blijven ongeacht of er sprake is van data voor, tijdens of na het jaar 2000;c) In alle opslagmedia, interfaces met andere systemen en/of mensen en de verwerkings- eenheden de eeuw in elke datum moet worden gespecificeerd, hetzij expliciet, hetzij door het gebruik van ondubbelzinnige algoritmen of regels, zodanig dat geen fouten kunnen ontstaan als gevolg van misinterpretatie;

 • 2.

  De wederpartij garandeert dat de producten en/of diensten Milleniumbestendig s/zijn.

 • 3.

  Indien mocht blijken dat de producten en/of diensten niet Milleniumbestendig is/zijn, zal wederpartij voor eigen kosten en met spoed de programmatuur waar nodig aanpassen, zulks onverminderd de overige rechten van de gemeente, waaronder het recht op schadevergoeding.

 • 4.

  De wederpartij garandeert dat bij de Introductie van de Europese munteenheid (“Euro”) het te leveren/installeren systeem in staat zal zijnde Euro gelijktijdig met de basisvaluta te registreren en hierover te rapporteren en dat dit systeem zal blijven functioneren conform de overeengekomen specificaties.

Artikel 34 Slotbepalingen

 • 1.

  De toepasselijkheid van algemene of verkoopvoorwaarden die de leverancier gebruikt, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 • 2.

  Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

 • 3.

  Alle geschillen voortvloeiende uit een Overeenkomst, waarop deze inkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn verklaard, worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter,

 • 4.

  Leverancier garandeert dat het geleverde voldoet aan alle relevante wettelijke bepalingen.

BEGRIPPENLIJST 5  

 

 

BEGRIPPENLIJST HANDBOEK INKOOP EN AANBESTEDINGEN

Acceptatie

Het moment waarop levering in juridische zin plaatsvindt.

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op en deel uitmaken van de overeenkomst.

Inschrijver

Een natuurlijke of rechtspersoon die door middel van een inschrijving aanbiedt een bepaalde prestatie te leveren.

Inschrijvingsbiljet

Biljet met daarop de aanbieding van de te leveren producten, werken en / of diensten.

Kartelvorming in leveranciersmarkten

Ondanks de afspraken die hierover in EG-verband zijn gemaakt en de mededingings-wetgeving die in de EG van kracht is, komen kartels veel voor. In veel markten (golfkarton, glasverpakking, cementindustrie, suiker, aannemerij) is sprake van een hoge concentratiegraad.Het aantal spelers is beperkt en wordt nog kleiner, hetgeen afspraken over prijsstelling en marktverdeling vergemakkelijkt. Het zal duidelijk zijn dat dit vaak leidt tot een prijsstelling die geen enkel verband meer houdt met de onderliggende kostprijsstructuur van de leverancier.

Marketing mix

Het geheel van beslissingen op het gebied van de marketinginstrumenten product, distributie, promotie en prijs, waarmee leveranciers zich positioneren op hun markt.

Offerte

Iedere door de opdrachtnemer gedane aanbieding van een prestatie, prijzen en/of termijnen.

Onri (predikaat)

Organisatie van Nederlandse Raadgevende Ingenieursbureaus. Doel:Het bevorderen en het op hoog niveau houden van de kwaliteit en integriteit van het advieswerk van de leden. Voor de selectie van leveranciers kan het wel of niet hebben van een ONRI-predikaat als criterium dienen.

Opdrachtnemer

Natuurlijke of rechtspersoon waarmee de gemeente een overeenkomst is aangegaan.

Overeenkomst

De schriftelijke vastgelegde afspraken tussen gemeente en de opdrachtnemer betreffende de levering van producten, werken en / of diensten, waarop de inkoop- en betalingsvoorwaarden van toepassing zijn.

Partnership

De opbouw van (middel) langtermijn relaties met een beperkt aantal leveranciers op basis van wederzijds zakelijk vertrouwen.Doel: verbetering van:-logistiek, kwaliteit en productontwikkeling.

Portfolio analyse

Een matrix waarin waarde van een product/dienst tegenover het (toeleverings-)risico gezet.

Total Cost of Ownership

Integrale kosten die direct invloed hebben op financieel risico.Voorbeeld: aanschafprijs, onderhoudskosten, verbruik, restwaarde, verzekeringskosten, belasting e.d.

VCA certificaten

VeiligheidscertificatenAannemerij

Werken

Het op grond van de overeenkomst uit te voeren werk.