Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Wegsleepverordening gemeente Geertruidenberg 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Geertruidenberg 2009
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De gemeenteraad heeft een nieuwe wegsleepverordening vastgesteld wegens het verplaatsen van het bedrijf dat is aangewezen als plaats van bewaring uit Werkendam naar Raamsdonksveer.

Het college heeft de openingstijden vastgesteld en een mandaatbesluit genomen. Hierin zijn onder andere de ambtenaren van politie, de marktmeesters en de BOA bevoegd gemaakt om voertuigen te laten wegslepen. Deze besluiten zijn op 26 maart 2009 bekendgemaakt in het huis-aan-huisblad 'De Langstraat' en zijn met terugwerkende kracht op 1 maart 2009 in werking getreden. Ook is met het takelbedrijf een overeenkomst gesloten. Zie bijlagen onder de verordening.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149<br />Marktverordening gemeente Geertruidenberg 2002, art. 3.7

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-200915-10-2014Nieuwe regeling.

29-01-2009

De Langstraat, 26 maart 2009

29 januari 2009, nr. 07

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Geertruidenberg 2009

Nr. 07

 

De raad van de gemeente GEERTRUIDENBERG;

 

overwegende dat het wenselijk is om in bepaalde voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

 

mede gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg van 9 december 2008;

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit wegslepen van voertuigen en artikel 3.7 van de “Marktverordening gemeente Geertruidenberg 2002”;

 

BESLUIT

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

“wegsleepverordening gemeente geertruidenberg 2009”.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al. RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig: wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f.

  het college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1

  Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen het terrein gelegen aan Keizersveer 1, 4941 TA te Raamsdonksveer.

 • 2

  De openingstijden van de in het eerste lid bedoelde bewaarplaats worden door het college vastgesteld.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats en het aldaar bewaren van het voertuig bedragen:

1

 • a.

  Uitrijtarief voor personenauto’s – toepasbaar na de eerste wegsleephandeling € 51,00 ex. BTW.

 • b.

  Uitvoeringstarief voor personenauto’s – toepasbaar bij daadwerkelijk wegslepen € 48,50 ex. BTW.

 • c.

  Opslag plus afgifte voor personenauto’s – toepasbaar voor het eerste etmaal of een gedeelte daarvan € 32,45 ex. BTW.

 • d.

  Bewaarloon voor personenauto’s – toepasbaar voor de volgende etmalen of een gedeelte daarvan € 12,75 ex. BTW.

2

 • a.

  Uitrijtarief voor bestelauto’s tot 3500 kg – toepasbaar na de eerste wegsleephandeling € 63,34 ex. BTW.

 • b.

  Uitvoeringstarief voor bestelauto’s tot 3500 kg– toepasbaar bij daadwerkelijk wegslepen € 60,63 ex. BTW.

 • c.

  Opslag plus afgifte voor bestelauto’s tot 3500 kg – toepasbaar voor het eerste etmaal of gedeelte daarvan € 40,55 ex. BTW.

 • d.

  Bewaarloon voor bestelauto’s tot 3500 kg – toepasbaar voor de volgende etmalen of een gedeelte daarvan € 16,31 ex. BTW.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag van de maand, volgende op die waarin de bekendmaking heeft plaatsgevonden.

 • 2

  Met ingang van de inwerkingtreding van de in lid 1 van dit artikel genoemde regeling vervalt de “Wegsleepverordening gemeente Geertruidenberg 2002” vastgesteld bij raadsbesluit van 26 september 2002, en gewijzigd bij raadsbesluit van 29 april 2004.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening gemeente Geertruidenberg 2009.

Geertruidenberg, 29 januari 2009

 

De raad voornoemd,

 

De griffier, De voorzitter,

 

Drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere M.J.A. Meijer

 

Toelichting 1  

Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

overwegende, dat bij besluit d.d. 29 januari 2009 door de raad van de gemeente Geertruidenberg

is vastgesteld de: “Wegsleepverordening gemeente Geertruidenberg 2009”;

gelet op artikel 3, lid 2 van de “Wegsleepverordening gemeente Geertruidenberg 2009”;

dat in deze verordening het terrein, gelegen aan Keizersveer 1, 4941 TA te Raamsdonksveer is

aangewezen als bewaarplaats van voertuigen;

dat op dit terrein het takelbedrijf ‘Accident Control B.V.’ is gevestigd;

dat in overleg met het takelbedrijf ‘Accident Control B.V.’ is getracht de openingstijden van het

perceel zo ruim mogelijk te doen zijn;

BESLUITEN:

Te bepalen dat met ingang van 1 maart 2009 de volgende openingstijden met betrekking tot de

plaats van bewaring van voertuigen gelden:

-

Maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 18.00 uur;

-

Geertruidenberg, 17 maart 2009.

burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

de secretaris, de burgemeester,

A.J.L.G. van Oudheusden

M.J.A. Meijer

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

overwegende, dat bij besluit d.d. 29 januari 2009 door de raad van de gemeente Geertruidenberg

is vastgesteld de: “Wegsleepverordening gemeente Geertruidenberg 2009”;

dat voornoemde verordening van kracht is geworden met ingang van 1 maart 2009;

dat het gewenst is gebruik te maken van de mandaatfiguur, opdat er effectief en adequaat opgetreden

kan worden ter uitvoering van de “Wegsleepverordening gemeente Geertruidenberg 2009”;

gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit wegslepen van voertuigen, de

Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de “Wegsleepverordening gemeente Geertruidenberg

2009”;

 

BESLUITEN:

I. Met ingang van 1 maart 2009 de volgende mandaten te verlenen:

1. De bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang, zoals bedoeld in artikel 170 eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994, te mandateren aan:

a. de door of namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg tot marktmeester benoemde personen;

b. de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 3, eerste lid onder a en c en tweede lid van de Politiewet;

c. de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg benoemde Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s).

 

2. De bevoegdheid om een bewaringsregister van de weggesleepte voertuigen bij te houden, zoals bedoeld in artikel 170 vierde lid van de Wegenverkeerswet 1994, te mandateren aan een MT-lid.

 

3. De bevoegdheid om de kosten verbonden aan de bestuursdwang terug te betalen, zoals bedoeld in artikel 172 lid 3 van de Wegenverkeerswet 1994, te mandateren aan een MT-lid.

 

4. De bevoegdheid om aan belanghebbenden op verzoek gegevens uit het bewaringsregister te verstrekken, zoals bedoeld in artikel 11 van het “Besluit wegslepen van voertuigen”, te mandateren aan een MT-lid.

 

5. De bevoegdheid om op grond van artikel 5:29 van de Algemene wet bestuursrecht een proces-verbaal op te stellen, zoals aangegeven in artikel 5 van het “Besluit wegslepen van voertuigen”, te mandateren aan:

a. de door of namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg tot marktmeester benoemde personen;

b. de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 3, eerste lid onder a en c en tweede lid van de Politiewet;

c. de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg benoemde Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s).

 

6. De bevoegdheid om het innen van de verschuldigde kosten, zoals bedoeld in 5:29 lid 4 eerste volzin van de Algemene wet bestuursrecht, te mandateren aan:

a. de door of namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg tot marktmeester benoemde personen;

b. de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 3, eerste lid onder a en c en tweede lid van de Politiewet;

c. de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg benoemde Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s);

d. de directeur van en de door de directeur van takelbedrijf ‘Accident Control B.V.’ aangewezen werknemers van dat bedrijf, voor zover zij werkzaam zijn op het adres Keizersveer 1, 4941 TA Raamsdonksveer.

 

7. De bevoegdheid tot het uitreiken van de bestuursdwangaanschrijving, zoals bedoeld in artikel 5:24 lid 1 en 2 van de Algemene wet bestuursrecht, te mandateren aan :

a. de door of namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg tot marktmeester benoemde personen;

b. de door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg benoemde Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s).

II. Bij de uitoefening van de onder I. genoemde bevoegdheden dienen, voor zover van toepassing kunnen zijn, de voorschriften opgenomen in het “Algemeen Mandaat-, Volmachten Machtigingsbesluit 2003”, vastgesteld bij besluit d.d. 23 september 2003 door burgemeester

en wethouders en de burgemeester van de gemeente Geertruidenberg, in acht te worden genomen, waaronder:

Algemene bepalingen

-

taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden over.

Bij afwezigheid van de gemandateerde(n) neemt de aangewezen plaatsvervanger diens

-

aanwijzingen en instructies te geven t.a.v. het verleende mandaat.

Burgemeester en wethouders zijn te allen tijde bevoegd de gemandateerde bijzondere

-

en wethouders wordt gevraagd, moet de reden daarvan in het desbetreffende collegevoorstel

worden vermeld.

Indien ter zake van een gemandateerde bevoegdheid besluitvorming van burgemeester

-

wordt uitgeoefend.

Het MT-lid is verantwoordelijk voor de wijze waarop het mandaat door zijn medewerker

Afdoen en ondertekenen

Indien een bevoegdheid krachtens mandaat wordt uitgeoefend dan wel een besluit wordt

genomen krachtens mandaat, worden besluiten c.q. uitgaande stukken ondertekend namens

burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, waarbij wordt verwezen

naar onderhavig mandaatbesluit.

Vastlegging besluit en motivering besluit

De aan het besluit ten grondslag liggende motivering alsmede de inhoud van het besluit

worden vastgelegd in een door burgemeester en wethouders voor dat doel vastgesteld

formulier, welk formulier tevens de basis vormt van het rapportagesysteem over de onder

mandaat genomen besluiten.

Rapportage

-

vindt na afloop van een periode van drie kalendermaanden plaats, derhalve voor het

eerst begin juli 2009.

Rapportage aan burgemeester en wethouders van de onder mandaat genomen besluiten

-

vastgestelde formulier.

Rapportage vindt plaats op het door het college van burgemeester en wethouders daartoe

-

of de periodiciteit mogelijk aangepast kan c.q. moet worden.

 

Raamsdonksveer, 17 maart 2009.

 

burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

de secretaris, de burgemeester,

A.J.L.G. van Oudheusden M.J.A. Meijer

 

 

 

OVEREENKOMST WEGSLEEPREGELING

Ondergetekenden:

de gemeente Geertruidenberg, ingevolge het bepaalde in artikel 171 van de Gemeentewet

ten deze vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer M.J.A. Meijer, handelende ter

uitvoering van het besluit d.d. 17 maart 2009 van het college van burgemeester en

wethouders van die gemeente, hierna te noemen: “de gemeente",

en

takelbedrijf ‘Accident Control B.V.’, gevestigd op het adres Keizersveer 1, 4941 TA

Raamsdonksveer, ten deze vertegenwoordigd door de heer H. van der Stelt, wonende

Zandsteeg 67, 4255 SG in Nieuwendijk, bedrijfsleider van ‘Accident Control B.V.’ en

gevolmachtigd om deze overeenkomst te ondertekenen, hierna te noemen: ‘de berger”,

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

De gemeente draagt op aan de berger de feitelijke werkzaamheden verband houdende met

en benodigd voor het takelen en wegslepen van voertuigen alsmede het bewaren van

voertuigen in het kader van de “Wegsleepverordening gemeente Geertruidenberg 2009” en

de “Marktverordening gemeente Geertruidenberg 2002”, zodra daartoe door een bevoegd

ambtenaar opdracht is gegeven aan de berger. De berger aanvaardt deze opdracht.

Alles onder de volgende voorwaarden:

1.a De overeenkomst heeft uitsluitend betrekking op takel-, wegsleep- en

bewaringswerkzaamheden alsmede administratieve werkzaamheden in het kader van

de ”Wegsleepverordening gemeente Geertruidenberg 2009” en de “Marktverordening

gemeente Geertruidenberg 2002”.

1.b De overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en treedt in werking op 1 maart

2009.

2. De overeenkomst zal worden ontbonden:

a met onmiddellijke ingang:

1. met wederzijds goedvinden, door middel van ondertekening door de gemeente

en de berger van een daartoe strekkende overeenkomst;

2. van rechtswege, indien een van de beide partijen ondanks schriftelijke

aanzegging niet voldoet aan een of meer verplichtingen die uit de overeenkomst

voortvloeien;

3. zonder nadere opzegging, indien de berger in faillissement of surcéance van

betaling verkeert, bij fusering van de berger met een ander bedrijf, bij zodanige

wijziging van de bedrijfsvoering van de berger dat een geheel gewijzigde

bedrijfsvoering van de berger is te verwachten of zodra de berger de vrije

beschikking over zijn vermogen verliest;

b na een termijn van ten hoogste drie maanden voor het geval één van de partijen de

overeenkomst wenst te beëindigen. De opzegging dient alsdan schriftelijk en

aangetekend te geschieden door de partij die de overeenkomst wenst te

beëindigen. De in de aanhef genoemde termijn van drie maanden geldt vanaf de

verzenddatum van die brief.

3.a De berger verplicht zich te allen tijde beschikbaar te zijn voor het verrichten van de

in ad. 1 genoemde werkzaamheden. Bij ontstentenis van de berger zal hiervan

onverwijld door of namens de berger kennis worden gegeven aan de gemeente.

3.b Indien de berger, in strijd met de hiervoor onder 3.a. gestelde verplichting, niet

beschikbaar is en geen kennis van dit feit heeft gegeven aan de gemeente, kan de

gemeente de geleden schade verhalen op de berger.

4.a De berger vrijwaart de gemeente tegen alle aanspraken van derden, die betrekking

hebben op, of die direct of indirect het gevolg zijn van de in ad. 1 genoemde

werkzaamheden.

4.b De berger is gehouden alle aan de gemeente toegebrachte schade, direct of indirect

veroorzaakt door hetgeen de berger verricht of nalaat te verrichten In het kader

van de in ad 1. genoemde werkzaamheden, onverwijld aan de gemeente te

vergoeden.

4.c Alle berging- en sleepwerkzaamheden worden verricht onder de Algemene

Bergings- en Vervoerscondities Gestrande Voertuigen, die zijn gedeponeerd ter

griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam. Een

exemplaar van deze condities wordt door de berger aan de gemeente ter hand

gesteld.

5. De berger is verplicht het takel-, berging-, transport- en hulpmaterieel in goede

staat en bij voortduring gebruiksgereed te houden, alles tenminste volgens de

wettelijke voorschriften en de door de Nederlandse Vereniging van

Bergingspecialisten gestelde of te stellen eisen.

6.a opdrachten tot het verrichten van de in ad. 1 genoemde werkzaamheden worden

namens de gemeente rechtstreeks aan de berger verstrekt door een daartoe

bevoegd ambtenaar van Politie of gemeente.

6.b De gemeente verleent de berger medewerking tot het verkrijgen van gegevens die

noodzakelijk zijn voor de administratieve en financiële afwikkeling van de in ad. 1

genoemde werkzaamheden.

6.c De berger is verplicht tot geheimhouding van direct of indirect bij politie- of

gemeenteopdrachten verkregen informatie.

6.d Het is de berger niet toegestaan verkregen informatie als bedoeld onder punt 6.c te

gebruiken voor het aanbieden van diensten of voor doeleinden gelegen buiten het

directe veld van zijn werkzaamheden als bedoeld in aanhef ad. 1.

7. Partijen dienen deze overeenkomst na te leven met wederzijdse inbreng van

vakbekwaamheid, dienstbaarheid en wellevendheid, ook jegens derden.

8. De berger is verplicht de voertuigen als bedoeld onder ad. 1 af te voeren naar zijn

terrein aan Keizersveer 1, 4941 TA Raamsdonksveer en aldaar te bewaren tot de

houder of eigenaar zijn voertuig komt ophalen. De berger gaat na of de afhaler

daartoe bevoegd of gemachtigd is (legitimatie verplicht). De berger verstrekt, nadat

de verschuldigde kosten aan de berger zijn voldaan, aan de houder of eigenaar van

het voertuig een kwitantie. Een kopie van die kwitantie wordt ook aan de gemeente

verstrekt.

9.a Indien de houder of eigenaar van het voertuig weigert om de kosten van slepen en

bewaren te betalen wordt het voertuig niet meegegeven. De gemeente, subs. de

berger, heeft recht van retentie.

9.b Indien de houder of eigenaar van het voertuig weigert de kosten van slepen en

bewaren te betalen, dan kan, als de zaak zodanig dreigt te escaleren dat gevaar

voor het leven of de gezondheid van de berger en/of zijn medewerkers ontstaat,

het voertuig aan betrokkene worden meegegeven met de mededeling dat de

gemeente onmiddellijk een invorderingsprocedure zal starten. Hiervoor dient de

berger zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de gemeente.

10. De berger houdt een bewaringsregister bij, volgens door de gemeente te

verstrekken richtlijnen, dat wordt geacht in deze overeenkomst te zijn opgenomen

en als zodanig is gewaarmerkt.

Alle in het register opgenomen gegevens blijven daarin bewaard gedurende 5 jaren

na de laatste dag van het kalenderjaar waarin het voertuig door of namens het

College van burgemeester en wethouders is teruggegeven, dan wel is verkocht, om

niet aan een derde is overgedragen of vernietigd. De berger verstrekt aan de

betrokken autoriteiten en belanghebbenden de benodigde inlichtingen uit het

bewaringsregister.

11.a Ingeval het voertuig niet binnen twee etmalen (het etmaal zoals hier bedoeld,

begint op het moment van in bewaring nemen van een voertuig en eindigt 24 uur

later) is afgehaald, doet de berger daarvan mededeling aan de gemeente.

11.b De gemeente doet aan de te naam gestelde eigenaar een kennisgeving toekomen

van de inbewaringstelling alsmede van de uiterste termijn van bewaring alvorens

tot verkoop, overdracht aan een derde om niet of vernietiging over te gaan in

geval het voertuig niet wordt afgehaald. Hierbij wordt tenminste een termijn van

veertien dagen in acht genomen na datum van kennisgeving. De termijn bedraagt

in elk geval niet meer dan dertien weken na datum van kennisgeving, waarbij de

termijn afhankelijk wordt gesteld van de waarde van het voertuig in relatie tot de

sleep- en bewaarkosten.

11.c In geval als bedoeld onder 11.b en in geval van te vergeefs uitrijden, verplicht de

gemeente zich de voor het betreffende kalenderjaar vastgestelde tarieven voor de

eerste wegsleephandeling, het daadwerkelijk wegslepen en opslag te vergoeden

binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.

11.d Jaarlijks voor 1 april vindt overleg plaats tussen de gemeente en de berger inzake

de geldende tarieven voor het daarop volgende kalenderjaar.

11.e Indien sterk veranderde (economische) omstandigheden daartoe aanleiding

geven, kan, zulks ter beoordeling van de gemeente, een andere dan de hiervoor

vermelde regeling ten aanzien van de wijziging der bedragen worden getroffen.

12.a Geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst voor zover deze niet leiden tot het

onder 2 genoemde gevolg, zullen worden voorgelegd aan een

geschillencommissie, bestaande uit een door de gemeente en een door de berger

aan te wijzen vertegenwoordiger.

12.b Binnen uiterlijk twee maanden nadat het geschil aan haar is voorgelegd, doet de

geschillencommissie een voor partijen bindende uitspraak.

13. In gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet beslist de gemeente.

Bijlage 1. Raadsbesluit d.d. 29 januari 2009 inzake de vaststelling van de:

“Wegsleepverordening gemeente Geertruidenberg 2009”.

Bijlage 2. Richtlijnen als bedoeld in artikel 10 van de “Overeenkomst wegsleepregeling”.

Aldus in tweevoud opgemaakt te Geertruidenberg op …. maart 2009

De gemeente, De berger,

M.J.A. Meijer H. van der Stelt

Bijlage 2 bij de “Overeenkomst wegsleepregeling” tussen de gemeente

Geertruidenberg en ‘Accident Control B.V.’

Richtlijnen met betrekking tot het bewaringsregister als bedoeld in artikel 10 van de

“Overeenkomst wegsleepregeling”.

Persoonsgegevens:

-

naam en voorletters van de eigenaar en/of houder van het voertuig;

-

adres, postcode en woonplaats;

-

Voertuig:

telefoonnummer.

-

kenteken;

-

automerk;

-

bouwjaar;

-

kleur;

-

Inbewaringstelling:

bijzondere kenmerken b.v. beschadigingen of ontbreken van onderdelen.

-

datum en tijdstip van uitrijden;

-

datum en tijdstip van slepen;

-

datum en tijdstip van aankomst op bewaarplaats;

-

datum en tijdstip van teruggave van het voertuig;

-

Kosten:

persoonsgegevens met betrekking tot degene aan wie het voertuig is teruggegeven.

-

het bedrag dat bij teruggave is voldaan;

-

Bij niet teruggaaf:

het bedrag dat per factuur bij de gemeente in rekening is gebracht.

-

is afgestaan of ter vernietiging is aangeboden;

persoonsgegevens met betrekking tot degene aan wie het voertuig is verkocht, om niet

-

datum en tijdstip van verkoop, om niet afstaan of aanbieding ter vernietiging;

-

Overige opmerkingen die voor de gemeente van belang kunnen zijn.

opbrengst bij verkoop of kosten bij aanbieding ter vernietiging.

 

Een half jaar na invoering vindt er een evaluatie van de rapportage plaats om te bezien

 

Zaterdag en zondag op basis van telefonische afspraak: 0162-511813.