Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Verordening voorzieningen lokaal bewegingsonderwijs primair onderwijs gemeente Geertruidenberg 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening voorzieningen lokaal bewegingsonderwijs primair onderwijs gemeente Geertruidenberg 2015
CiteertitelVerordening voorzieningen lokaal bewegingsonderwijs primair onderwijs gemeente Geertruidenberg 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Nieuwe regeling

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 140 Wet op het primair onderwijs

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-201513-02-2015nieuwe regeling

29-01-2015

Gemeenteblad, 5 februari 2015, 10530

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voorzieningen lokaal bewegingsonderwijs primair onderwijs gemeente Geertruidenberg 2015

De raad van de gemeente Geertruidenberg;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 december  2014;

 

gelet op artikel 140 van de Wet op het primair onderwijs;

 

besluit vast te stellen de verordening voorzieningen lokaal bewegingsonderwijs primair onderwijs gemeente Geertruidenberg 2015;

 

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

 • b.

  schoolbestuur: bevoegd gezag van een volgens de Wet op het primair onderwijs bekostigde in de gemeente gelegen basisschool;

 • c.

  school: school voor basisonderwijs;

 • d.

  voorziening: een voorziening zoals opgenomen in deze verordening;

 • e.

  indieningsdatum: uiterste moment waarvoor een aanvraag voor een voorziening moet zijn ingediend;

 • f.

  toekenningscriteria: de omstandigheden waaronder een schoolbestuur in aanmerking komt voor een voorziening;

Artikel 2 Indiening aanvraag
 • 1.

  Het schoolbestuur dat een voorziening wenst, dient voor de indieningsdatum een aanvraag in bij het college. Indien de aanvraag niet voor de indieningsdatum is ingediend, besluit het college om de aanvraag niet te behandelen.

 • 2.

  De aanvraag vermeldt:

  • a.

   naam en adres van het schoolbestuur;

  • b.

   de dagtekening;

  • c.

   de gewenste voorziening;

  • d.

   de naam van de school;

  • e.

   een motivering dat wordt voldaan aan de toekenningscriteria.

   

  Bij het ontbreken van een of meer gegevens deelt het college dit schriftelijk mee aan het schoolbestuur. Daarbij krijgt het schoolbestuur de gelegenheid om binnen drie weken na de datum van verzending van de mededeling de gegevens schriftelijk aan te vullen. Indien het schoolbestuur de ontbrekende gegevens niet binnen deze termijn verstrekt, beslist het college de aanvraag niet te behandelen.

Artikel 3 Datum indienen aanvraag

De aanvraag voor het bekostigen van de voorziening moet uiterlijk 15 februari vooraf-gaande aan het jaar van bekostiging bij het college worden ingediend. Bij de aanvraag moet worden overlegd:

 • a.

  een leerlingenprognose, en

 • b.

  een rapportage waaruit de noodzaak blijkt van de voorzieningen, of

 • c.

  een bouwkundige rapportage die voldoet aan NEN 2767 en aantoont dat het gevraagde onderhoud noodzakelijk is, en

 • d.

  een offerte van de kosten

Artikel 4 Beslissingstermijn
 • 1.

  Het college besluit op de aanvraag uiterlijk op 31 december, voorafgaande aan het jaar waarop de voorziening betrekking heeft.

 • 2.

  Het college stelt binnen twee weken na de datum van de beschikking op de aanvraag het schoolbestuur hiervan schriftelijk in kennis.

Hoofdstuk II Toetsingscriteria

Artikel 5 Weigeringsgronden

Het college weigert de voorziening in ieder geval indien:

 • a.

  de gewenste voorziening geen voorziening is in de zin van deze verordening;

 • b.

  niet is voldaan aan één van de toekenningscriteria;

Artikel 6 Aanduiding van de voorziening

Onderscheid wordt gemaakt in de voorziening:

 • a.

  aanpassing, bestaande uit:

  • 1.

   het maken van voldoende wasgelegenheid waar deze bij het lokaal bewegingsonderwijs ontbreekt en dit belemmerend werkt op het effectief gebruik, dan wel de mogelijkheden tot medegebruik, van het lokaal bewegingsonderwijs;

  • 2.

   wijzigingen bij ingebruikneming van een gebouw als het gebouw anders niet geschikt is voor het primair onderwijs omdat:

    

   • A.

    de netto vloeroppervlakte van een lokaal bewegingsonderwijs niet minstens 252 vierkante meter netto is en de hoogte niet minstens 5 meter bedraagt, en

   • B.

    het lokaal bewegingsonderwijs niet voorzien is van minstens twee kleedruimten met een was- of douchegelegenheid;

  • 3.

   voorzieningen voor eisen voortkomend uit wet- en regelgeving;

  • 4.

   vervangen van oliegestookte verwarmingsinstallaties;

   

 • b.

  onderhoud, bestaande uit:

  • 1.

   vervangen dakbedekking, hemelwaterafvoer, dakrand, daklichten;

  • 2.

   vervangen buitenberging of dak buitenberging;

  • 3.

   vervangen rijwielstalling of rijwielstaanders;

  • 4.

   vervangen brandtrap;

  • 5.

   vervangen erfscheiding;

  • 6.

   vervangen of herstellen riolering of bestrating schoolplein;

  • 7.

   vervangen binnenkozijnen en -deuren, inclusief hang- en sluitwerk;

  • 8.

   vervangen buitenkozijnen en -deuren, inclusief hang- en sluitwerk;

  • 9.

   vervangen radiatoren, convectoren of leidingen voor centrale verwarming;

  • 10.

   vervangen dakpannen, inclusief houtwerk, dakrand en goten;

  • 11.

   vervangen boeiboorden.

Artikel 7 Criteria schoolbestuur dat in aanmerking komt voor een voorziening

Het bevoegd gezag van een school voor basisonderwijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs dat juridisch eigenaar is van een school voor basisonderwijs die zich bevindt op het grondgebied van de gemeente en juridisch eigenaar is van een gymnastieklokaal voor bewegingsonderwijs dat zich bevindt op het grondgebied van de gemeente.

artikel 8 Criteria voor het toekennen van een voorziening

 • 1.

  De noodzaak van de voorziening:

  • a.

   maken van voldoende wasgelegenheid is aanwezig als bij het lokaal bewegingsonderwijs geen twee wasgelegenheden zijn;

  • b.

   maken van voldoende kleedgelegenheid is aanwezig als blijkt dat er geen twee kleedruimten zijn;

  • c.

   ingebruikneming blijkt uit het feit dat het desbetreffende gebouw niet voldoet aan de inrichtingseisen voor lokalen bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs en het geschikt maken van het gebouw met redelijke kosten, zulks ter beoordeling van het college, te verwezenlijken is;

  • d.

   eisen voortkomend uit wet- en regelgeving blijkt als wordt vastgesteld dat het gebouw niet voldoet aan de geldende wet- en regelgeving, terwijl onontkoombaar is dat dit verschil op korte termijn moet worden opgeheven;

  • e.

   blijkt uit het feit dat de oliegestookte verwarmingsinstallatie in een zo slechte conditie verkeert dat vervanging noodzakelijk is, en

  • f.

   onderhoud blijkt uit het feit dat het gevraagde gebouwelement of een gedeelte daarvan:

   • 1e

    ten minste in een matige conditie verkeert volgens de bouwkundige opname op grond van NEN 2767, en

   • 2e

    regulier onderhoud door het bevoegd gezag niet langer volstaat.

 • 2.

  Bovenstaande voorzieningen komen voor bekostiging in aanmerking als op basis van een prognose, die voldoet aan de in bijlage II van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Geertruidenberg 2015 gestelde vereisten, het gebouw nog ten minste vier jaar voor het bewegingsonderwijs noodzakelijk is, tenzij er een andere, goedkopere, voorziening mogelijk is. Dit ter beoordeling van het college.

Hoofdstuk III Overige bepalingen

Artikel 9 Tijdvak waarvoor voorziening wordt toegekend

De voorziening wordt toegekend voor het jaar volgend op het jaar waarop de aanvraag is ingediend. Is het niet mogelijk om de voorziening in het toegekende jaar te realiseren dat moet het bevoegd gezag voor 1 september van het toegekende jaar van uitvoering bij het college een gemotiveerd verzoek indienen om uitstel van de uitvoering van de voorziening. Het college beslist voor 1 november daaropvolgend.

Artikel 10 Verbod tot vervreemding

Vervreemding door het schoolbestuur van op basis van deze verordening toegekende voorzieningen, is niet toegestaan zonder toestemming van het college tenzij sprake is van een overdracht van voorzieningen aan een ander schoolbestuur als gevolg van samenvoeging van het betreffende schoolbestuur met een ander schoolbestuur.

Artikel 11 Informatieverstrekking

Het schoolbestuur verstrekt op verzoek van het college nadere gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het bepaalde in deze verordening.

Artikel 12 Beslissing van het college in gevallen waarin de verordening niet voorziet

In gevallen, de uitvoering van de verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 13 Verantwoording

Na het afronden van de werkzaamheden wordt door het bevoegd gezag binnen 3 maanden inzicht gegeven in de gemaakte kosten.

Artikel 14 Citeertitel; inwerkingtreding

 • 1.

  De verordening kan worden aangehaald als: verordening voorzieningen lokaal bewegingsonderwijs primair onderwijs gemeente Geertruidenberg 2015;

 • 2.

  De verordening treedt in werking 8 dagen na afkondiging.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 januari 2015.

 

de raad voornoemd,

de griffier,de voorzitter,

drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere    drs. W. van Hees