Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Bibob beleidslijn Horecabedrijven, de speelautomatenbranche, seksinrichtingen en escortbedrijven Geertruidenberg 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBibob beleidslijn Horecabedrijven, de speelautomatenbranche, seksinrichtingen en escortbedrijven Geertruidenberg 2015
CiteertitelBibob beleidslijn Horecabedrijven, de speelautomatenbranche, seksinrichtingen en escortbedrijven Geertruidenberg 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, art. 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-06-2015Nieuwe regeling

01-06-2015

De Langstraat, 11 juni 2015

Nr. 2

Tekst van de regeling

Intitulé

Bibob-Beleid Bibob-beleidslijn Horeca, de speelautomatenbranche, seksinrichtingen en escortbedrijven Geertruidenberg 2015

1. Algemeen

 

1.1 Inleiding

In de gemeente Geertruidenberg is van kracht het Bibob-beleid Algemeen 2015. Aanvullend daarop wordt per taakveld beleid vastgesteld met concrete criteria op basis waarvan de wet Bibob in de gemeente Geertruidenberg toegepast wordt. Dit beleid is gericht op het taakveld Horeca.

 

1.2 Vergunningen in het kader van deze beleidslijn

Deze beleidslijn is van toepassing op de vergunningen voor de branches horeca (inclusief droge horecazaken), speelgelegenheden, seksinrichtingen en escortbedrijven.

 

 • a.

  horeca: vergunning op grond van de Drank- en Horecawet en de exploitatievergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Geertruidenberg (APV);

 • b.

  speelautomatenhallen en speelgelegenheden: vergunning op grond van de Wet op de kansspelen (Wok) en artikel 2:39 van de Algemene Plaatselijke Verordening Geertruidenberg (APV);

 • c.

  seksinrichting: vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Geertruidenberg (APV);

 • d.

  escortbedrijf: vergunning op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Geertruidenberg (APV).

   

2. Criteria

 

2.1 Algemene criteria

De algemene criteria vermeld onder hoofdstuk 3 van het Bibob-beleid Algemeen 2015 zijn van toepassing.

 

2.2 Criteria Horeca

Een gemeentelijk Bibob-onderzoek vindt altijd plaats bij

 • 1.

  Een aanvraag voor een vergunning voor speelgelegenheden en speelautomatenhallen;

 • 2.

  Een aanvraag van een Drank- en horecavergunning of een exploitatievergunning voor natte horecabedrijven van een nieuwe onderneming en/of een nieuwe ondernemer;

 • 3.

  Een aanvraag voor een vergunning voor een seksinrichting;

 • 4.

  Een aanvraag voor een vergunning voor een escortbedrijf.

 

Bij aanvraag van een Drank- en horecavergunning of een exploitatievergunning voor droge horecabedrijven vindt een Bibob-onderzoek plaats indien basis van signalen of een risico-inschatting aanleiding is tot een bibob-toets, zoals bijvoorbeeld:

 • De aanvrager of een van de betrokken personen in verband wordt gebracht met een overtreding van Opiumwetgeving in de afgelopen 5 jaar;

 • De aanvrager een ondoorzichtige rechtspersoon betreft (zoals een ‘limited’ of een in het buitenland gevestigde rechtspersoon) of;

 • De activiteit gestart is zonder het aanvragen en verkrijgen van de vereiste vergunningen;

 • Opvallende wijzigingen in de rechtspersoon (in het verleden) hiertoe aanleiding geven;

 

 

2.3 Uitzonderingen

 • 1.

  Wanneer een rechtspersoon meerdere aanvragen binnen twee jaar indient (bijvoorbeeld voor meerdere vestigingen) zal, bij een ongewijzigde rechtspersoon en gelijke zakelijke samenwerkingsverbanden een nieuw Bibob-onderzoek in principe achterwege blijven.

 • 2.

  Paracommerciele instellingen worden niet getoetst.

 • 3.

  BIBOB-toetsing van aanvragen waarbij enkel leidinggevende(n) toegevoegd worden zal marginaal plaatsvinden. Hoofdcriterium hierbij is de vraag of nieuwe leidinggevende(n) financiële inbreng leveren en daardoor zeggenschap verwerven in het bedrijf.

 • 4.

  Bovengenoemde uitzonderingen zijn niet van toepassing als de gemeente van het openbaar ministerie, de toezichthouders, politie, belastingdienst, het RIEC of andere veiligheidspartners een tip of een concrete signaal ontvangen.

 

3. Intrekking 

 

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester trekken, ieder voorzover het zijn bevoegdheid betreft de “BIBOB-beleidslijn gemeente Geertruidenberg betreffende vergunningen voor horeca-inrichtingen etc" vastgesteld op 5 oktober 2005 en in werking getreden op 1 november 2004 op 12 juni 2015 in.

 

4. Invoeringsdatum 

 

Dit beleid treedt in werking op 12 juni 2015 en kan worden aangehaald als ‘Bibob beleidslijn Horecabedrijven, de speelautomatenbranche, seksinrichtingen en escortbedrijven Geertruidenberg 2015’.

De Bibob beleidslijn Horecabedrijven, de speelautomatenbranche, seksinrichtingen en escortbedrijven Geertruidenberg 2015 is, ieder voorzover het zijn bevoegdheid betreft, op 1 juni 2015 vastgesteld door

burgemeester en wethouders van Geertruidenberg

de secretaris, de burgemeester,

R.C.J. Nagtzaam drs. W. van Hees

burgemeester van Geertruidenberg,

de burgemeester,

drs. W. van Hees