Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Geertruidenberg 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHet Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Geertruidenberg 2016
CiteertitelBesluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Geertruidenberg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet maatschappelijke ondersteuning
 2. Verordening Wmo 2015 gemeente Geertruidenberg

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Nieuwe regeling

08-12-2015

De Langstraat, 17 december 2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg

Het college van de gemeente Geertruidenberg.

 

Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de verordening Wmo 2015 gemeente Geertruidenberg,

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen:

 

Het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Geertruidenberg 2016

Artikel 1 Begrippen

Alle begrippen die in dit Besluit worden genoemd hebben dezelfde betekenis als in de Wet maatschappelijke ondersteuning of in de Verordening Wmo 2015 gemeente Geertruidenberg.

Artikel 2 Hoogte van het persoonsgebonden budget hulp bij het huishouden

 • 1.

  Het uurtarief voor het persoonsgebonden budget van hulp bij het huishouden is:

  • a)

   Hulp bij het huishouden 1 (Hbh 1): schoonmaakwerkzaamheden en in voorkomende gevallen het uitvoeren van lichte huishoudelijke taken, € 15,48.

  • b)

   Hulp bij het huishouden 2 (Hbh 2): schoonmaakwerkzaamheden met ondersteuning in de organisatie van de huishouding waarbij in sommige situaties sprake kan zijn van een ontregelde huishouding, € 23,49.

Artikel 3 Hoogte van het persoonsgebonden budget bij ondersteuning

 • 1.

  Het tarief voor het persoonsgebonden budget van ondersteuning is:

  • a)

   Voor de klasse licht € 337,38 per 4 weken.

  • b)

   Voor de klasse midden € 1.012,15 per 4 weken.

  • c)

   Voor de klasse zwaar op offertebasis met een basistarief van € 42,50 per eenheid.

 • 2.

  Het tarief ten behoeve van een persoon uit het sociaal netwerk, bedraagt 60% van de onder 3.1 genoemde tarieven.

Artikel 4 Persoonsgebonden budget voor vervoer- en verplaat­sings­mid­delen (hulpmiddelen)

 • 1.

  Bij vervoer- en verplaatsingsmiddelen (hulpmiddelen) geldt als uitgangspunt de aanschafprijs van de voorziening in natura en worden eventuele kortingen van de leverancier aan de gemeente ook meegenomen bij de berekening van het persoonsgebonden budget.

 • 2.

  Het persoonsgebonden budget is bedoeld voor de aanschafprijs. Kosten van reparatie/onderhoud en verzekeringskosten voor de gehele afschrijvingsperiode worden per jaar uitbetaald. 

Artikel 5 Persoonsgebonden budget woonvoorzieningen

 • 1.

  Een persoonsgebonden budget voor onroerende woonvoorzieningen bedraagt 100% van de noodzakelijke kosten om de beperkingen op het gebied van het normale gebruik van de woning te compenseren zoals bepaald in het toekenningbesluit.

 • 2.

  Een persoonsgebonden budget voor roerende woonvoorzieningen is even hoog als het bedrag wat het college, op basis van afspraken met de eigen leverancier (prijs/korting), zou moeten betalen voor een voorziening in natura.

Artikel 6. Verstrekken van een nieuw persoonsgebonden budget

 • a)

  Een nieuw persoonsgebonden budget kan pas worden toegekend als de woon-, rolstoel- of vervoersvoorziening die op basis van een eerder verstrekt persoonsgebonden budget is toegekend, is versleten; hierbij wordt ten minste rekening gehouden met een redelijke afschrijvingstermijn, zoals aangeven in de toekenningbeschikking waarin het eerdere persoonsgebonden budget is verstrekt.

 • b)

  Uitzonderingen op het gestelde in lid a zijn situatie waarin de beperkingen van de ondersteuningsvrager dusdanig zijn veranderd dat de reeds verstrekte voorziening niet meer adequaat is en een andere voorziening nodig is.

Artikel 7 Verantwoording PGB

Er vindt steekproefsgewijs controle op het uitbetaalde persoonsgebonden budget voor huishoudelijke verzorging en ondersteuning plaats. Voor de verantwoording van een Pgb voor hulpmiddelen en woningaanpassingen dienen facturen te worden overgelegd.

Artikel 8 Omvang eigen bijdrage, eigen aandeel

 • 1.

  Een eigen bijdrage is verschuldigd voor alle maatwerkvoorzieningen met uitzondering van rolstoelen.

 • 2.

  Voor de eigen bijdrage is bepaald dat:

  • a)

   Geen eigen bijdrage is verschuldigd voor ongehuwde personen jonger dan 65 jaar met een inkomen van € 17.640,00.

  • b)

   Geen eigen bijdrage is verschuldigd voor ongehuwde personen van 65 jaar of ouder met een inkomen van € 16.880,00.*

  • c)

   Geen eigen bijdrage is verschuldigd voor gehuwde personen van 65 jaar of jonger met een inkomen van € 22.800,00.

  • d)

   Geen eigen bijdrage is verschuldigd voor gehuwde personen van 65 jaar of ouder met een inkomen van € 23.370,00.*

  • e)

   Het maximale bedrag dat ongehuwde personen jonger dan 65 jaar dienen te betalen bedraagt € 19,40 per vier weken, met dien verstande dat indien het inkomen meer bedraagt dan € 22.486,00 het bedrag van € 19,40 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen het inkomen en € 22.486,00.

  • f)

   Het maximale bedrag dat ongehuwde personen van 65 jaar of ouder dienen te betalen bedraagt € 19,40 per vier weken, met dien verstande dat indien het inkomen meer bedraagt dan € 16.887,00 het bedrag van € 19,40 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen het inkomen en € 16.887,00.

  • g)

   Het maximale bedrag per vier weken dat gehuwde personen indien een van beiden jonger is dan 65 jaar dienen te betalen bedraagt € 27,80 per vier weken, met dien verstande dat indien het inkomen meer bedraagt dan € 28.177,00 het bedrag van € 27,80 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen het inkomen en € 28.177,00.

  • h)

   Het maximale bedrag per vier weken dat gehuwde personen die beiden 65 jaar of ouder zijn dienen te betalen bedraagt € 27,80 per vier weken, met dien verstande dat indien het inkomen meer bedraagt dan € 23.374,00 het bedrag van € 27,80 wordt verhoogd met een dertiende deel van 15% van het verschil tussen het inkomen en € 23.374,00.

  • i)

   De vast te stellen eigen bijdrage op basis van voorgaande leden van dit artikel, kan nooit meer bedragen dan de kosten van de voorziening.

   

   

  [1]* Deze bedragen liggen iets onder de werkelijke bedragen van resp. € 17.033,00 en € 23.525,00. Maar laatstgenoemde bedragen zijn. hoger dan de wettelijk vastgestelde parameters en door deze te hanteren zou er een onuitvoerbare situatie bij het CAK ontstaan.

  Externe link 

   

  Tabel eigen bijdrage

  Kolom 1

  2

  3

  4

   

  Maximale eigen bijdrage per 4 weken voor personen

  beneden inkomensgrens

  Inkomensgrens, waarboven maximaal 15 % van het meerinkomen bovenop de eigen bijdrage van kolom 2 mag worden geheven

  Inkomensgrens, waar

  beneden geen eigen

  bijdrage mag worden

  geheven

  A

  Ongehuwd en jonger dan 65 jaar

   

  € 19,40

   

  € 22.486,00

   

  € 17.640,00

  B

  Ongehuwd en 65 jaar of ouder

   

  € 19,40

   

  € 16.887,00

   

  € 16.880,00

  C

  Gehuwd en beiden of één jonger dan 65 jaar

   

  € 27,80

   

  € 28.177,00

   

  € 22.800,00

  D

  Gehuwd en beiden 65 jaar of ouder

   

  € 27,80

   

  € 23.374,00

   

  € 23.370,00

Artikel 9 (Berekening) eigen bijdrage

 • 1.

  Indien een voorziening bestaat uit het verschaffen in eigendom van een roerende zaak dan wel een bouwkundige of woontechnische aanpassing van een woning die in eigendom is van de aanvrager, dan wordt gedurende een periode van 39 maal vier weken een eigen bijdrage of een eigen aandeel in de kosten in rekening gebracht. Het bedrag per periode wordt berekend door de kosten van de voorziening te delen door 39.

 • 2.

  Indien een voorziening bestaat uit een bouwkundige of woontechnische aanpassing van een woning die de aanvrager huurt, dan wordt gedurende een periode van 39 maal vier weken een eigen bijdrage of een eigen aandeel in de kosten in rekening gebracht. Het bedrag per periode wordt berekend door de kosten van de voorziening te delen door 39.

 • 3.

  Indien een voorziening bestaat uit het verschaffen in bruikleen van een woonvoorziening of een roerende zaak, dan wordt per periode van vier weken een eigen bijdrage in rekening gebracht, zolang de verstrekking in bruikleen voortduurt. Het bedrag per periode is gelijk aan maximaal de huur- of leaseprijs die de gemeente voor de verstrekte voorziening betaalt.

Artikel 10 Beperkingen eigen bijdrage

 • 1.

  De eigen bijdrage mag nooit meer bedragen dan de kostprijs van de voorziening in natura, respectievelijk het bedrag van de PGB; hierbij geldt tevens dat de maximale eigen bijdrage voor hulp bij ondersteuning licht € 168,68, voor midden € 843,40 en voor zwaar € 1.855,48 per 4 weken bedraagt.

  Er wordt geen eigen bijdrage of eigen aandeel in de kosten meer gevraagd als degene aan wie de voorziening is verstrekt

  • a)

   is overleden;

  • b)

   is verhuisd en daardoor geen gebruik meer kan maken van de verstrekte voorziening;

  • c)

   te kennen heeft gegeven geen gebruik meer te willen maken van een andere dan de onder b genoemde voorziening en er ook feitelijk geen gebruik van maakt.

Artikel 11 Huishoudelijke hulp toelage (algemene voorziening)

De eigen bijdrage voor deze huishoudelijke hulp is € 5,- per uur. De gemeente betaalt de resterende kosten tot een bedrag van maximaal het uurtarief van de door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieder .

Artikel 12 Betaling deeltaxivervoer

Met betrekking tot het collectief systeem is bepaald dat:

 • 1.

  de aanvrager een betaling verschuldigd is voor het vervoer met de deeltaxi, waarbij het tarief gebaseerd is op het reizigerstarief van het openbaar vervoer.

 • 2.

  de betaling van de aanvrager door de vervoerder in ontvangst wordt genomen, in naam en voor rekening van de gemeente die het vervoer aanbiedt.

Artikel 13 Financiële tegemoetkoming voor verhuis- en inrichtingskosten

De vergoeding voor verhuis- en inrichtingskosten bedraagt € 5.428,00.

Artikel 14 Kosten van keuring en onderhoud

Voor een vergoeding van kosten van onderhoud, keuring en reparatie komen in aanmerking de kosten gemaakt voor het onderhoud, de keuring en de reparatie van elektrische en/of mechanische hulpmiddelen die in het kader van de Wmo zijn verstrekt dan wel verstrekt zouden worden.

Artikel 15 Primaat van verhuizen

Primaat van verhuizen: bij aanpassingskosten hoger dan € 7.000,00 wordt er geen woningaanpassing uitgevoerd, maar moet het besluit tot verhuizen gelden, tenzij er individuele omstandigheden te noemen zijn waardoor verhuizen geen adequate oplossing is.

Artikel 16 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Geertruidenberg.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking per 1 januari 2016 en vervangt het vorige gelijknamige besluit.