Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

"Parkeren doen we zo!" Parkeerbeleidsplan Gemeente Geertruidenberg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling"Parkeren doen we zo!" Parkeerbeleidsplan Gemeente Geertruidenberg
Citeertitel"Parkeren doen we zo!" Parkeerbeleidsplan Gemeente Geertruidenberg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-03-2016Nieuwe regeling

25-02-2016

Gemeenteblad 2016, 35074

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

"Parkeren doen we zo!" Parkeerbeleidsplan Gemeente Geertruidenberg

Colofon

 

Titel: Parkeren doen we zo!

Auteurs(s): Eline Swinkels en Bram Louwers

Opdrachtgever: Gemeente Geertruidenberg

Projectnaam: Parkeerbeleidsplan Geertruidenberg

Projectnummer: 1541

Datum: 29 december 2015

Status: Definitief

 

Contactadres voor deze publicatie:

Accent adviseurs

Luchthavenweg 13E

5657 EA EINDHOVEN

T 040 – 30 300 95

E contact@accentadviseurs.nl

I www.accentadviseurs.nl

 

 

 

 

 

Niets gebeurt zomaar.

Niets is vanzelfsprekend.

 

Ons denken en handelen maakt dat we met de wetenschap van nu alle projecten toekomstbestendig opleveren. 100% in dienst van de maatschappij en opdrachtgever.

 

Vooruit denken en vooruit zien.

 

Dat is niet alleen de ambitie van Accent adviseurs, het is wat we zijn.

 

Accent adviseurs, voor goed

 

 

 

© Accent adviseurs, Eindhoven. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Accent adviseurs.

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave

 

1 Inleiding 5

1.1 Aanleiding 5

1.2 Uitgangspunten 6

1.3 Leeswijzer 6

 

2 Situatie 2015 7

2.1 Parkeernormen 7

2.2 Klachten en meldingen 8

2.3 Doelgroepen 8

2.4 Parkeerregulering 10

2.5 Flankerend beleid 10

2.6 Input bewoners 12

2.7 Parkeerdrukmetingen 13

 

3 Parkeernormen 16

3.1 Stedelijkheid 17

3.2 Gebieden 17

3.3 Parkeernormen 21

3.4 Ontheffing of afwijking van de parkeernorm 23

3.5 Mobiliteitsfonds 24

3.6 Fietsparkeernormen 26

3.7 Beslispunten parkeernormen 28

 

4 Klachten en meldingen 29

4.1 Uitgangspunten 29

4.2 De melding of klacht 30

4.3 Parkeerklacht oplossen 30

4.4 Beslispunten klachten en meldingen 33

 

5 Doelgroepenparkeren 34

5.1 Gehandicapten parkeerplaatsen 34

5.2 Grote voertuigen 34

5.3 Elektrische voertuigen (oplaadpalen/-plaatsen) 35

5.4 Bijzondere gebieden 35

5.5 Beslispunten doelgroepenparkeren 38

 

6 Parkeerregulering 39

6.1 Betaald parkeren 39

6.2 Blauwe zone 39

6.3 Beslispunten parkeerregulering 40

 

7 Flankerend beleid 42

7.1 Handhaving 42

7.2 Parkeerbewegwijzering 42

7.3 Wegsleepverordening 43

7.4 Evaluatie parkeerbeleid 43

7.5 Beslispunten flankerend beleid 43

 

Overzicht bijlagen 45

 

Bijlagen

Bijlage 1: Rekenmethode parkeerbalans

Bijlage 2: Parkeernormen voorzieningen

Bijlage 3: Fietsparkeernormen

Bijlage 4: Alternatieve eenheden en maatgevende momenten fietsparkeren

Bijlage 5: Parkeren beleven we zo!

 

Naast de bijlagen in deze rapportage wordt verwezen naar de rapportages van de veldwerkonderzoeken van najaar 2015, waarin de parkeerdruk in de gemeente inzichtelijk is gemaakt.

Hoofdstuk 1 Inleiding

Paragraaf 1.1 Aanleiding

De gemeente Geertruidenberg had eerder geen beleid geformuleerd voor het parkeren. Het ontbrak dan ook aan een gemeentelijk toetsingskader als het ging om de parkeervraag van nieuwe ontwikkelingen en klachten over parkeren in de bestaande situatie. Het ontbreken van een gemeentelijk toetsingskader, leidt in de praktijk tot onduidelijkheden en vertragingen in processen als het gaat om de realisatie van nieuwe ontwikkelingen (binnen bestemmingsplannen). Duidelijkheid voor bedrijven en de burger was wenselijk. De gemeenteraad heeft dit erkend in haar vergadering van 29 januari 2013. Toen is een motie aangenomen om parkeerbeleid op te stellen.

 

De gemeente wil de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid waarborgen. Geparkeerde auto’s mogen de doorgang van de hulpdiensten niet belemmeren. Er is behoefte aan een concreet en praktisch toetsingskader in de vorm van een parkeerbeleidsplan.

 

Parkeernormen als beleidsregel voor bestemmingsplan of omgevingsplan

In dit parkeerbeleidsplan worden parkeernormen opgenomen, waarnaar kan worden verwezen vanuit de te actualiseren bestemmingsplannen. Daarmee wordt het realiseren van voldoende parkeerplaatsen afgedwongen. Als de nieuwe Omgevingswet in werking treedt (naar verwachting in 2018) gelden de genoemde parkeernormen ook voor het omgevingsplan.

 

Waar moet het plan aan voldoen?

Dit beleidsplan geeft in elk geval antwoord op de volgende vragen:

 • Welke parkeernomen onderscheiden we als gemeente voor de verschillende voorzieningen en hoe gaan we hier in de toekomst mee om?

 • Hoe gaan we om met klachten over parkeren?

 • Hoe gaan we om met parkeren bij nieuwe ontwikkelingen?

 • Hoe gaan we om met parkeren in de verschillende type gebieden?

 • Hoe gaan we om met bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld gehandicapten parkeerplaatsen, elektrische voertuigen etc.)?

 • Zijn er capaciteitstekorten in bestaande gebieden en hoe gaan we hiermee om?

 • Wat is de rol van handhaving?

 • Welke loopafstanden zijn acceptabel?

 • Welke maximale parkeerdruk/bezettingsgraad is wenselijk?

 • Heeft het instellen van een “parkeerfonds” meerwaarde?

 • Welke normen en werkwijzen worden toegepast voor het parkeren van fietsen?

 • Kunnen parkeerinstrumenten (bijvoorbeeld een blauwe zone) sturing geven aan het parkeergedrag, om zo de gewenste spreiding van de parkeerdruk te krijgen?

Paragraaf 1.2 Uitgangspunten

Voor het uitwerken van het parkeerbeleidsplan zijn de volgende aandachts- en uitgangspunten geformuleerd:

 • De parkeerdrukmetingen van 2015 geven inzicht in de omvang van de parkeerdruk in de verschillende gebieden in de gemeente.

 • Er wordt uitgegaan van bij de gemeente Geertruidenberg bekende klachten en vragen van belanghebbenden en/of bewoners. De aanvullende inventarisatie via de werksessies voor het parkeerbeleidsplan wordt hierbij meegenomen.

 • Communicatie vindt plaats via de structuren van het Wijkgericht SAMENwerken.

 • Er wordt, waar mogelijk, aangesloten op het Mobiliteitsplan van de gemeente Geertruidenberg.

 • Er wordt vooralsnog geen maatregelenpakket opgesteld, maatregelen volgen uit een nader te bepalen pilotwijk, daarna kan dit breder uitgerold worden.

Paragraaf 1.3 Leeswijzer

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk twee de huidige beleidsmatige situatie toegelicht. Hoofdstuk drie beschrijft de parkeernormen voor ontwikkelingen. Het beoordelen en afhandelen van parkeerklachten en -meldingen komt aan bod in hoofdstuk vier. In hoofdstuk vijf is het parkeerbeleid voor de verschillende doelgroepen opgenomen. Parkeerregulering komt aan de orde in hoofdstuk zes en de rapportage sluit af met hoofdstuk zeven, waarin het flankerend beleid is beschreven.

Hoofdstuk 2 Situatie 2015

Paragraaf 2.1 Parkeernormen

Het benodigde of gewenste aantal parkeerplaatsen bij nieuwbouwlocaties kan worden bepaald op basis van parkeerkencijfers of op basis van parkeernormen. Parkeerkencijfers zijn op de praktijk gebaseerde cijfers van de verwachte parkeerbehoefte. Parkeernormen staan voor het aantal vereiste parkeerplaatsen per type bestemming en per locatie. Parkeernormen worden vastgesteld door gemeenten en maken onderdeel uit van het parkeerbeleid.

 

Bij het gebruik van parkeerkencijfers moet rekening worden gehouden met:

 • bereikbaarheidskenmerken van de locatie

 • specifieke kenmerken van de functie

 • mobiliteitskenmerken van de gebruikers/bezoekers van de functie

 • het gemeentelijk parkeerbeleid

 

De gemeente Geertruidenberg heeft in de huidige situatie geen beleid voor parkeernormen vastgesteld. Om de parkeervraag te bepalen, wordt gebruikt gemaakt van landelijke kencijfers, zoals vermeld in CROW publicatie 317 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie'.

Paragraaf 2.2 Klachten en meldingen

Uit het meldingssysteem Corsa van de gemeente Geertruidenberg zijn de parkeergerelateerde klachten en meldingen van de laatste vier jaar (2012-2015) geanalyseerd. De klachten en meldingen zijn onderverdeeld in zeven categorieën en ondergebracht in tabel 1.

 

 

Onderwerp

Aantal meldingen

Verhouding

1

Foutparkeren en handhavingsverzoeken

96

42%

2

Parkeeroverlast algemeen

46

20%

3

Verzoek extra parkeerplaatsen

6

3%

4

Onderhoud, schades en vervuiling bij parkeerplaatsen

54

23%

5

Parkeren gehandicapten en WMO

6

3%

6

Beleid parkeren

10

4%

7

Overige parkeergerelateerde klachten en meldingen

13

6%

 

Totaal

231

 

tabel 1: Klachten en meldingen parkeren totale gemeente

 

De meeste meldingen en klachten over parkeren gaan over foutparkeren en handhavingsverzoeken. Daarnaast worden veel meldingen gedaan over parkeeroverlast in het algemeen en over onderhoud van en nabij parkeerplaatsen. Wanneer gekeken wordt naar de verschillende locaties, waarop de klachten en meldingen betrekking hebben, blijkt dat voor de meeste locaties maar één keer een melding gedaan is.

 

Locaties met drie of meer meldingen zijn hieronder genoemd:

 • Burgemeester Bianchiweg

 • Koningsstraat

 • De Markt/Elfhuizen

 • Julianastraat/Prins Hendrikstraat

 • Hertogshoef

 • Benraatshoef

 • Oranjebastion

 • Elisabethstraat

 • Haven, zowel in Geertruidenberg als in Raamsdonksveer

 

Deze locaties worden vooral genoemd inzake foutparkeren en handhavingsverzoeken en in de categorie parkeeroverlast algemeen.

Paragraaf 2.3 Doelgroepen

Voor het parkeren worden verschillende doelgroepen onderscheiden. In deze paragraaf wordt de huidige situatie per doelgroep beschreven.

 

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Het parkeren voor gehandicapten is op te splitsen in twee aandachtsgebieden. Een individuele gehandicaptenparkeerplaats bij de woning en het parkeren door gehandicapten op openbare parkeerterreinen.

 

Individuele gehandicaptenparkeerplaats

De gemeente Geertruidenberg ontvangt met regelmaat aanvragen van bewoners voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats, oftewel een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Voor een transparante en vlotte afhandeling van deze verzoeken zijn in 2012 beleidsregels vastgesteld. Met de vaststelling van deze beleidsregels wordt tevens voorkomen dat er rechtsongelijkheid ontstaat. Deze beleidsregels zijn momenteel nog up-to-date en dit behoeft daarom ook geen actualisatie.

 

Aantal gehandicaptenparkeerplaatsen in de openbare ruimte

De gemeente heeft geen beleid vastgesteld ten aanzien van het benodigde aantal gehandicaptenparkeerplaatsen.

 

Grote voertuigen

Het parkeren van grote voertuigen op plekken in de gemeente waar dit niet gewenst is, is geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2015.

 

Op 23 april 2013 is het ‘Aanwijzingsbesluit parkeerexcessen 2013’ vastgesteld. Om te voorkomen dat de aangewezen parkeerstroken voor grote voertuigen oneigenlijk worden gebruikt, heeft het college de bepalingen van het ‘Uitvoeringsbesluit parkeerexcessen 2010’ aangescherpt. Op werkdagen (ma-vrij) tussen 19.00-07.00 uur en in de weekenden is het plaatsen van losse opleggers/trailers/grote aanhangwagens (langer dan 6 meter) op deze parkeerstroken niet meer toegestaan.

 

Touringcars/bussen

Het parkeren van touringcars en bussen is toegestaan op de in de APV aangegeven locaties.

 

Elektrische voertuigen (oplaadpalen/-plaatsen)

De Brabantse pilot voor publieke laadinfrastructuur is een initiatief van Provincie Noord-Brabant. Alle Brabantse gemeenten is de gelegenheid geboden hieraan deel te nemen.

De beleidsdoelstelling vanuit het Rijk is dat er in 2020 in Nederland 200.000 elektrische auto’s rond rijden, in het jaar 2025 moeten dit er 1 miljoen zijn. Gemeente Geertruidenberg onderschrijft de doelstelling van het Rijk en sluit qua beleid aan bij de pilot, zoals deze door de provincie is uitgerold en verder wordt geïntensiveerd in de toekomst (bron: http://slimladenbrabant.nl/).

 

Bijzondere gebieden

De gemeente heeft geen parkeerbeleid voor bijzondere gebieden zoals carpoolplaatsen, bedrijventerreinen en scholen.

Paragraaf 2.4 Parkeerregulering

In de huidige situatie is er geen regulering van het parkeren in de gemeente.

Paragraaf 2.5 Flankerend beleid

Parkeerbewegwijzering

De omvang van het bezoekersparkeren door lokaal onbekenden, in de kernen van de gemeente Geertruidenberg, is beperkt. Er wordt over het algemeen direct bij de bestemmingen geparkeerd. In 2013 is een basis parkeerverwijssysteem gerealiseerd in de kernen Geertruidenberg en Raamsdonksveer. In Raamsdonk heeft een parkeerverwijssysteem geen meerwaarde.

 

figuur 1: gerealiseerd parkeerverwijssysteem 2013

 

Wegsleepregeling

Een wegsleepregeling regelt dat wanneer een geparkeerd voertuig het verkeer hindert of op een gevaarlijke manier geparkeerd staat, het weggesleept kan worden. Onbevoegd parkeren op laad- en loshavens, marktterreinen, evenemententerreinen, voetgangersgebieden en dergelijke kan aanleiding zijn om weggesleept te worden. De kosten voor het wegslepen zijn voor rekening van de eigenaar van het voertuig. Daarnaast kan de eigenaar van het voertuig een boete krijgen voor het hinderlijk of gevaarlijk parkeren.

 

Sinds 2002 is in de gemeente Geertruidenberg een wegsleepverordening van kracht. Sleepbedrijf Van Eijck International Car Rescue B.V. is sinds enkele jaren het vaste sleepbedrijf. In de wegsleepregeling van de gemeente wordt een aantal personen benoemd die bevoegd zijn tot het geven van een opdracht voor het wegslepen van voertuigen. Naast de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) de medewerker van de calamiteitendienst en de marktmeester is ook de politie hiertoe bevoegd.

 

In december 2015 is de wegsleepregeling van de gemeente Geertruidenberg geactualiseerd. Met ingang van 1 januari 2016 worden de tarieven binnen de overeenkomst aangepast voor het wegslepen van motorvoertuigen. In verband met de formalisering van de tariefwijziging en de aanpassing van de openingstijden is tevens de Wegsleepverordening aangepast.

 

Economie, recreatie en toerisme

De gemeente heeft beleid opgesteld over hoe om te gaan met de economie, recreatie en toerisme in de gemeente. Voor parkeren relevante punten uit deze beleidsstukken zijn:

 • Raamsdonksveer vormt het hoofdwinkelgebied voor de gehele gemeente, gericht op boodschappen plus. De kern biedt een compact en compleet aanbod, afgestemd op horeca en gratis parkeren.

 • In Geertruidenberg is er een basisaanbod voor boodschappen voor de eigen inwoners. Op en rondom de Markt wordt ingezet op toerisme met daarop afgestemde winkels.

 • Raamsdonk heeft op de bewoners afgestemde winkels voor de basisboodschappen. Aanvullingen worden gezocht in agrarisch, groen, buiten en landelijk.

 

De gemeente wil invulling geven aan het beleid door samenwerking met ondernemers, maar ook het onderwijs. Uit het uitvoeringsprogramma van de economische visie komt naar voren dat de gemeente parkeeroverlast aanpakt met handhaving. De basis hiervoor is het uitvoeren van een onderzoek naar parkeeroverlast. Tenslotte legt de visie detailhandel de centrumgebieden met begrenzingen vast. Deze gebiedsdefinities vormen de basis voor het parkeerbeleidsplan.

Paragraaf 2.6 Input bewoners

In november 2015 is per kern een avond georganiseerd voor belanghebbenden, om hun bevindingen te geven op het parkeren in de gemeente. Tijdens de avond is met kaarten geïnventariseerd welke verbeterpunten er zijn, hoe deze aangepakt kunnen worden en welke maatregelen er mogelijk te treffen zijn. Ook is gevraagd naar punten die als goed zijn beoordeeld. De gegevens van de bijeenkomsten zijn apart gerapporteerd en hieronder op hoofdlijnen samengevat voor de gehele gemeente. De rapportage “parkeren beleven we zo!” is bijgevoegd als bijlage 5.

 

Verbeterpunten

 

Centrumgebieden

Het winkelgebied in Raamsdonksveer en de Markt en omgeving in Geertruidenberg zijn volgens de aanwezigen de drukke plekken in de centra van die kernen. Vooral langparkeerders worden hinderlijk gevonden door zowel ondernemers, als bewoners. Daarbij geven de aanwezigen aan dat langparkeerders ook bestaan uit ondernemers en hun personeel.

De oplossing zoekt men vooral in afspraken maken over plekken voor langparkeren en deze goed te faciliteren. Parkeerregulering is besproken, echter hier lijkt slechts beperkt draagvlak voor. Voor een groot aantal (verbeter) punten is handhaving als oplossing benoemd.

 

Woongebieden

In de woongebieden wordt op bepaalde punten parkeeroverlast ervaren. Deels wordt dit veroorzaakt door een (ervaren) tekort aan parkeerplaatsen en deels wordt dit veroorzaakt door foutief parkeergedrag. In bepaalde gevallen is er sprake van een hoge parkeerdruk, omdat mensen de auto graag kort bij huis of voor de deur willen parkeren. Vaak is er dan in de omgeving nog restcapaciteit, maar ligt deze niet op de plek waar de parkeervraag is.

Aanleggen van extra parkeerplaatsen is soms een oplossing, waar niet altijd ruimte voor is. Ook duidelijkheid en handhaving zijn aangegeven als mogelijke oplossingen.

 

Foutief gedrag

Gekoppeld aan het voor de deur willen parkeren, maar ook aan een hoge parkeerdruk, wordt er foutief geparkeerd. Bij scholen worden op piekmomenten problemen ervaren. Mensen staan hinderlijk geparkeerd op plaatsen die niet als parkeerplek bedoeld zijn of staan met twee wielen op het trottoir. Hierdoor is het trottoir niet goed toegankelijk of is de vrije doorgang voor verhuiswagen of hulpdiensten niet gewaarborgd.

Aangedragen oplossing hiervoor is beter handhaven op foutief parkeergedrag. Daarbij is in gevallen een verbetering mogelijk door de situatie beter duidelijk te maken aan de weggebruiker.

 

Tevreden over

Aangedragen locaties waar men tevreden over is, zijn hoofdzakelijk plekken waar voldoende parkeergelegenheid beschikbaar is en waar de situatie overzichtelijk en rustig is. Voorbeelden zijn de parkeerterreinen bij de sporthal in Geertruidenberg en het parkeerterrein achter het gemeentehuis, na de herinrichting.

Paragraaf 2.7 Parkeerdrukmetingen

Van een aantal gebieden in de gemeente is bekend dat hier klachten zijn over het parkeren. Om inzicht te krijgen in de objectieve parkeersituatie en of er daadwerkelijk sprake is van een parkeerprobleem is de parkeerdruk in beeld gebracht. De maatgevende momenten zijn bepaald aan de hand van eerdere parkeeronderzoeken in de gemeente.

 

Bij de onderzoeken is gekeken naar de parkeercapaciteit per (deel)gebied. Dit betekent dat er binnen de wettelijke kaders is bepaald wat toelaatbaar is voor wat betreft het parkeren. Gevoelsmatig kán het voorkomen dat daardoor het parkeren als ‘druk’ of ‘ongewenst’ wordt gedefinieerd door bewoners, echter wettelijk werpt het parkeren geen belemmering op.

 

Er zijn parkeerdrukmetingen uitgevoerd in juli en oktober 2015. Deze informatie is apart gerapporteerd. De gehele gemeente is hierbij in kaart gebracht. Voor elke kern is de parkeerdruk in de verschillende woonwijken gemeten, ook is gekeken naar de parkeerdruk op de twee bedrijventerreinen en op de carpoolplaatsen nabij de A27 en de A59.

 

figuur 2: gebiedsindeling sectoren parkeerdrukmetingen

 

Bron: Rapportage Parkeerdrukmetingen Geertruidenberg – Raamsdonksveer – Raamsdonk, 6 augustus 2015 en

Rapportage Parkeerdrukmetingen en telling carpoolplaatsen Geertruidenberg – Raamsdonksveer - Raamsdonk, 10 november 2015 beide uitgevoerd door adviesbureau Buiten-Ruimte in opdracht van de gemeente Geertruidenberg

Paragraaf 2.7.1. (kern)

Het historische centrum van Geertruidenberg trekt bezoekers met diverse bezoekdoeleinden. Rondom de oude, nostalgische markt zijn leuke winkeltjes, musea, cafés en restaurants te vinden. In de Vismarktstraat ligt een klein theater. Daarbuiten zijn de woonwijken gelegen.

 

Voor de onderzochte gebieden in Geertruidenberg geldt een gemiddelde bezettingsgraad van 57%. Dit betekent dat gemiddeld 2.361 van de 4.142 beschikbare parkeerplaatsen bezet zijn en 1781 vrij. De piekmomenten verschillen echter per deelgebied. Over het algemeen geldt dat de hoogste parkeerdruk wordt ervaren in de avonduren, wanneer de bewoners thuis zijn.

 

Conclusie

Bij een parkeerbezetting van meer dan 85% is het lastig om een vrije parkeerplaats te vinden. Dit komt op deelgebied niveau in Geertruidenberg beperkt voor. Voor het centrum is de hoogste gemiddelde bezettingsgraad 59%. Dat is een zeer acceptabele bezettingsgraad voor een centrum. Ondanks de veelzijdigheid aan bestemmingen blijkt dat er in Geertruidenberg geen capaciteitsprobleem is. Wel is er op sommige locaties sprake van een verdeelprobleem.

Paragraaf 2.7.2. Raamsdonksveer

Raamsdonksveer is de boodschappenkern van de gemeente en staat bekend als een dynamisch uit de kluiten gewassen dorp met meer dan gemiddelde voorzieningen.

 

Raamsdonksveer kent een gemiddelde bezettingsgraad van 46%. Dit betekent dat gemiddeld 3.858 van de 8.386 beschikbare parkeerplaatsen bezet zijn. De piekmomenten verschillen echter per gebied. Voor het centrum is de gemiddelde bezettingsgraad op een piekmoment 55%. De hoogste gemeten gemiddelde bezettingsgraad in de wijken rondom het centrum is 59%. Deze piekwaarden zijn aan de lage kant en zeer acceptabel.

 

Conclusie

De conclusie voor de kern Raamsdonksveer is vergelijkbaar met die van Geertruidenberg. Er is geen sprake van een capaciteitsprobleem, hooguit is af en toe sprake van een verdeelprobleem, omdat een maximale bezetting soms voorkomt.

Paragraaf 2.7.3. Raamsdonk

Raamsdonk is een hechte, rustieke agrarische kern met karakteristieke langstraatboerderijen.

 

Raamsdonk kent een gemiddelde bezettingsgraad van 35%. Dit betekent dat gemiddeld 549 van de 1.567 van de beschikbare parkeerplaatsen bezet zijn. De bezettingsgraad is op alle getelde momenten nagenoeg gelijk. Een gemiddelde bezettingsgraad van 35% is aan de lage kant en dan ook zeer acceptabel. Wel zijn er een aantal locaties druk in de avonduren, als iedereen thuis is. Er is in de omgeving dan nog voldoende restcapaciteit. Dit geeft aan dat er sprake is van een verdeelprobleem.

 

Conclusie

Voor Raamsdonk geeft de parkeerdrukmeting aan dat er geen capaciteitsprobleem is. Slechts op een gering aantal locaties komt een maximale bezetting voor.

Paragraaf 2.7.4. Bedrijventerreinen

De bedrijventerreinen kennen een hele lage gemiddelde bezettingsgraad. Op Dombosch slechts v12 %. Dit betekent dat gemiddeld 146 van de 1.246 beschikbare parkeerplaatsen bezet zijn. Het aantal beschikbare parkeerplaatsen lijkt/is er hoog. Dit komt omdat er, zoals in de inleiding van dit hoofdstuk benoemd is, gekeken wordt wat wettelijk mogelijk is. Langsparkeren langs de rijbaan, waar geen parkeerverboden van kracht zijn, is als capaciteit meegenomen.

 

Conclusie

Voor de bedrijventerreinen geeft de parkeerdrukmeting aan dat er absoluut geen capaciteitsprobleem is. Met een gemiddelde bezettingsgraad van 7% zijn er altijd ruim voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.

Paragraaf 2.7.5. Carpoolplaatsen

Binnen de gemeente Geertruidenberg zijn twee carpoolplaatsen beschikbaar. Eén carpoolplaats ligt aan de A59 bij de Watertoren, de andere ligt ten noorden van de Pontonnier aan de A27.

 

Voor beide carpoolplaatsen is gekeken naar het gebruik door carpoolers en reguliere parkeerders op werkdagen tussen 7.00 u en 10.00 u. Voor carpoolplaats Hooipolder/A59 blijkt dat de verhouding tussen carpoolers en reguliere parkeerders ongeveer gelijk is, 47% carpoolers versus 53% reguliere parkeerders. Op carpoolplaats Keizersveer/A27 zijn in verhouding meer carpoolers (59%) dan reguliere parkeerders (41%).

Hoofdstuk 3 Parkeernormen

Om te toetsen of bij nieuwe ontwikkelingen voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd, heeft de gemeente Geertruidenberg parkeernormen nodig en kaders voor de toepassing ervan. In dit hoofdstuk zijn deze opgenomen. De parkeernormen gelden niet voor de bestaande omgeving, wel voor nieuwe ontwikkelingen in de bestaande omgeving.

 

Door het vervallen van de parkeernormen in de bouwverordening is het afdwingen van voldoende parkeergelegenheid via die verordening niet meer mogelijk. De regeling van het parkeren moet plaatsvinden via het bestemmingsplan of – straks onder de nieuwe Omgevingswet – in het omgevingsplan. In de wijziging van het Bro (per 1 nov 2014) is een bepaling opgenomen, die het mogelijk maakt in de regels van het bestemmingsplan een koppeling te maken met de beleidsregels uit dit parkeerbeleidsplan. Daarvoor moeten de parkeernormen en rekenmethodieken uit deze nota als beleidsregels worden vastgelegd, na vaststelling van dit parkeerbeleidsplan. Dan kan in de bestemmingsplannen naar de parkeernormen worden verwezen.

 

Landelijke richtlijn CROW

De parkeernormen zijn afgeleid uit de landelijke richtlijn van het CROW: ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’, publicatie 317 uit oktober 2012.

 

Hardheidsclausule

In artikel 4:84 van de Algemene Wet Bestuursrecht is geregeld dat gehandeld wordt conform een vastgestelde beleidsregel tenzij, wegens bijzondere belangen, de gevolgen van toepassing onevenredig zouden zijn met de door de beleidsregel te dienen doelen. In dat geval is er dus de mogelijkheid om van de beleidsregel af te wijken in bijzondere en onvoorziene omstandigheden die bij het opstellen van het beleid niet konden worden voorzien. Deze hardheidsclausule is van toepassing op de gehele nota en wordt slechts gebruikt indien het voldoen aan de bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit.

Paragraaf 3.1 Stedelijkheid

Het autobezit en de beschikbaarheid van alternatieve vervoerwijzen zijn van invloed op de parkeerbehoefte en zijn afhankelijk van de grootte van de plaats. Dit is vastgelegd in de stedelijkheidsgraad. Deze kent de indeling, zoals weergegeven in tabel 2 (bron: CROW publicatie 317).

 

Klasse

Omgevingsadressendichtheid (adressen per km2)

1 Zeer sterk stedelijk

> 2.500

2 Sterk Stedelijk

1.500 – 2.500

3 Matig stedelijk

1.000 – 1.500

4 Weinig stedelijk

500 – 1.000

5 Niet stedelijk

< 500

tabel 2: klasse-indeling stedelijkheidsgraad

 

De gemeente Geertruidenberg valt in stedelijkheidsklasse 3, matig stedelijk

Paragraaf 3.2 Gebieden

Afhankelijk van het deelgebied van de gemeente is de parkeernorm hoger of lager. Het CROW onderscheidt in publicatie 317 de volgende gebieden:

 • centrum

 • schil centrum

 • rest bebouwde kom

 • buitengebied

 

Onderstaand zijn de deelgebieden in de kernen van Geertruidenberg weergegeven. Alles buiten de kernen valt onder buitengebied.

 

Geertruidenberg

In Geertruidenberg is een gebied ´centrum´ en ´schil´ benoemd, omdat hier sprake is van centrumfuncties. De definitie van het centrumgebied is gebaseerd op ‘Visie Detailhandel 2013-2018’, waarin het centrumgebied voor Geertruidenberg en Raamsdonksveer is vastgelegd. De gebieden zijn weergegeven in figuur 3.

 

figuur 3: gebiedsindeling parkeernormen Geertruidenberg

 

Raamsdonksveer

In Raamsdonksveer is eveneens een gebied ´centrum´ en ´schil´ benoemd, omdat hier sprake is van centrumfuncties. De gebieden zijn weergegeven in figuur 4. 

 

figuur 4: gebiedsindeling parkeernormen Raamsdonksveer

 

Raamsdonk

In Raamsdonk is er alleen sprake van gespreide functies. Het heeft geen meerwaarde hier onderscheid in de parkeernormen aan te brengen. Het autobezit in de gehele kern is vergelijkbaar. Voor deze kern wordt daarom uitgegaan van de parkeernorm ‘rest bebouwde kom’.

 

figuur 5: gebiedsindeling parkeernormen Raamsdonk

Paragraaf 3.3 Parkeernormen

Toepassing parkeernormen

De nieuwe parkeernormen zijn van toepassing op:

 • nieuwbouw en functiewijziging, de normen gelden dus niet bij verbouw.

 • toevoeging van extra oppervlakte of voorzieningen van een bestaande functie

 • actualisatie van bestemmingsplannen

 

Huidige situatie als uitgangspunt

De gemeente Geertruidenberg hanteert bij het bepalen van de parkeerbehoefte de huidige parkeersituatie als uitgangspunt. Nieuwe ontwikkelingen sluiten hierbij aan op de bestaande parkeervraag. Het oplossen van eventuele bestaande parkeerdrukproblemen wordt niet direct bij de ontwikkelaar neergelegd. De gemeente Geertruidenberg denkt graag mee over een oplossing, zodat een passende parkeersituatie voor nu en in de toekomst wordt gerealiseerd.

 

Toets nieuwe bestemmingsplannen

Bij het opstellen, actualiseren of aanpassen van bestemmingsplannen gelden de nieuwe parkeernormen als uitgangspunt. Dit betekent dat het bestemmingsplan getoetst wordt aan de actuele parkeernormen, om te bepalen of er voldoende ruimte en/of parkeercapaciteit binnen het gebied waar het bestemmingsplan op van toepassing is om parkeren te faciliteren. Hier wordt gekeken naar een bandbreedte waarop aanwezigheidspercentages worden losgelaten. Op deze manier wordt gekomen tot een reëel en houdbaar scenario. Als niet aan de parkeernormen wordt voldaan of de ontwikkeling past niet binnen de toets aan het bestemmingsplan, moet naar een oplossing voor de parkeersituatie worden gezocht (afdracht in Mobiliteitsfonds).

 

Parkeernormen woningen in- en uitbreidingslocaties (matig stedelijk)

Er wordt in de landelijke richtlijnen gewerkt met een bandbreedte voor de parkeernormen. Die biedt ruimte voor maatwerk voor de betreffende ontwikkeling. Geertruidenberg kiest ervoor om voor voorzieningen deze bandbreedte ook aan te houden en niet een vast getal voor de verschillende functies vast te leggen. Belangrijk hierbij is de opmerking dat bijvoorbeeld voor bestemmingsplannen de parkeervraag wordt doorgerekend aan de hand van de bovenkant van de bandbreedte van de parkeernorm (worst-case scenario), omvang van de ontwikkeling en bijbehorende aanwezigheidspercentages. Door hierop aanwezigheidspercentages los te laten wordt gekomen tot een reëel scenario. In de basis moet dit inpasbaar zijn, zodat de parkeerbehoeften gedekt kunnen worden binnen het bestemmingsplan.

 

Voor de verschillende woningentypen wordt wel gewerkt met een vaste parkeernorm om problemen in de toekomst te kunnen voorkomen. Deze zitten aan de bovenkant van de bandbreedte van de landelijke CROW-richtlijn, om voldoende parkeercapaciteit te garanderen. Werken met aanwezigheidspercentages heeft hier geen effect aangezien er vaak/meestal geen sprake is van functiemening in woonwijken. De gemeentelijke parkeernormen voor woningen zijn opgenomen in tabel 3.

 

Rekenaantallen

Particuliere opritten of garages zijn ooit bedoeld als parkeergelegenheid, maar vaak niet als zodanig in gebruik. Voor opritten wordt daarom een rekenfactor aangehouden en worden deze niet als volledige parkeerplaats meegerekend (zie bijlage 1). Bij meerdere voorzieningen in de directe omgeving van elkaar is dubbelgebruik van parkeerplaatsen mogelijk. Iedere voorziening heeft immers een bepaalde parkeervraag op een specifiek moment. Om de parkeerbehoefte te kunnen berekenen, wordt er gewerkt met een aantal rekenaantallen. Het CROW geeft hiervoor richtlijnen. Deze zijn opgenomen bij de parkeerbalans in bijlage 1.

 

Rekenvoorbeeld

Als er bijvoorbeeld in het gebied “rest bebouwde kom” plannen zijn voor de realisatie voor vier vrijstaande koopwoningen, dan zijn daar 4 x 2,6 = 10,4, afgerond 11 parkeerplaatsen voor nodig. Bij dit aantal zit al het bezoekersaandeel van 0,3 x 4 = 1,2, afgerond 2 parkeerplaatsen. Dit betekent dat je van de elf benodigde parkeerplaatsen, twee openbare (voor iedereen toegankelijke) parkeerplaatsen nodig hebt.

 

In bijlage 1 is de rekenwijze om te komen tot een parkeerbalans opgenomen. De parkeerbalans bepaalt de parkeerbehoefte. Samen met de parkeerdrukonderzoeken kan zo bepaald worden of de extra parkeerbehoefte past binnen de restcapaciteit in de openbare ruimte. De normen voor voorzieningen zijn opgenomen in bijlage 2. Het aandeel bezoekers bij de betreffende voorziening is in de tabellen opgenomen.

 

 

Woning

Centrum

Schil centrum

Rest bebouwde kom

Buitengebied

Aandeel bezoekers

Koop, vrijstaand

2,2

2,3

2,6

2,8

0,3 pp per woning

Koop, twee-onder-een-kap

2,1

2,2

2,5

2,6

0,3 pp per woning

Koop, tussen/hoek

1,9

2,1

2,3

2,4

0,3 pp per woning

Koop, etage, goedkoop

1,7

1,8

2,0

2,0

0,3 pp per woning

Koop, etage, midden

1,8

2,0

2,2

2,3

0,3 pp per woning

Koop, etage, duur

2,0

2,1

2,4

2,5

0,3 pp per woning

Huur, etage, midden/goedkoop

1,5

1,6

1,8

1,8

0,3 pp per woning

Huur, etage, duur

1,8

2,0

2,2

2,3

0,3 pp per woning

Huurhuis, sociale huur

1,7

1,8

2,0

2,0

0,3 pp per woning

Huur, vrije sector

1,9

2,1

2,3

2,4

0,3 pp per woning

Aanleunwoning, serviceflat

1,3

1,3

1,3

1,4

0,3 pp per woning

tabel 3: Parkeernormen woningen

Paragraaf 3.4 Ontheffing of afwijking van de parkeernorm

De in deze nota opgenomen parkeernormen zijn gebaseerd op de op dit moment bekende feiten. Er kunnen zich omstandigheden voordoen die aanleiding zijn om van de uitgangspunten af te wijken. Daarom wordt een parkeerbalans opgesteld, om de parkeerbehoefte naar (piek-)moment in beeld te brengen. Hierin wordt eventueel rekening gehouden met de parkeerdruk in de omgeving. Als blijkt dat er in de openbare ruimte nog volop restcapaciteit is, kan worden afgeweken van het beginsel dat binnen de ontwikkeling voldoende parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Een goede motivering daarbij is essentieel.

 

Stappenplan

Met een parkeerbalans, rekening houdend met aanwezigheidspercentages, wordt de maatgevende parkeerbehoefte berekend. Dat benodigde aantal parkeerplaatsen wordt bij voorkeur binnen de ontwikkeling gerealiseerd.

 

Indien binnen de ontwikkeling aantoonbaar onvoldoende ruimte beschikbaar is om het parkeren op te lossen, kan met een parkeerdrukmeting worden beoordeeld of er in de openbare ruime voldoende restcapaciteit beschikbaar is. Het college van Burgemeester en Wethouders kan dan de mogelijkheid bieden om van het principe af te wijken dat parkeerplaatsen binnen de ontwikkeling worden gerealiseerd.

 

Indien er geen restcapaciteit in de openbare ruimte is, kan ontheffing van de norm mogelijk worden gemaakt of mag eventueel van de norm worden afgeweken. Deze beoordeling is eveneens aan het college van Burgemeester en Wethouders. Afkoop van het realiseren van voldoende parkeerplaatsen is dan mogelijk, door een bijdrage te doen aan het mobiliteitsfonds, zie paragraaf 3.5.

Paragraaf 3.5 Mobiliteitsfonds

Een mobiliteitsfonds is, net als een parkeerfonds, een instrument dat beschikbaar is voor het oplossen van parkeervraagstukken bij nieuwe ontwikkelingen. Het biedt mogelijkheden, maar kent ook voorwaarden en beperkingen.

 

Wat houdt een mobiliteitsfonds in?

Wanneer een bouwinitiatief niet kan voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein kan het college van Burgemeester en Wethouders op dit punt ontheffing verlenen. Het heffen van een bijdrage is een juridisch aanvaarde mogelijkheid om die ontheffing te verlenen. Het komt erop neer dat een initiatiefnemer van een nieuwe ontwikkeling, die niet kan voorzien in voldoende parkeerplaatsen, deze afkoopt door een bijdrage per ontbrekende parkeerplaats in een mobiliteitsfonds te storten. De gemeente kan met die afkoopsom parkeerplaatsen realiseren. Het saldo uit het mobiliteitsfonds kan, in tegenstelling tot een ‘parkeerfonds’, ook worden aangewend voor het verbeteren van de openbare parkeersituatie door het treffen van flankerende mobiliteitsmaatregelen die aantoonbaar bijdragen aan het verbeteren van de parkeersituatie.

 

Een en ander dient de gemeente binnen tien jaar te realiseren. Indien de gemeente deze verplichting niet of slechts gedeeltelijk nakomt, ontvangt de initiatiefnemer de inbreng geheel of naar rato terug ( al dan niet inclusief rentevergoeding).

Een mobiliteitsfonds accepteert ook flankerende maatregelen, zoals bijvoorbeeld de realisatie van een transferium, maar ook aanleg van voet- en fietspaden, instellen betaald parkeren, implementeren blauwe zone, aanpassen parkeertarieven, bewegwijzering, et cetera. De flankerende maatregelen moeten gekoppeld worden aan de afgekochte parkeerplaatsen en daarvoor een alternatief bieden.

De voor- en nadelen van een mobiliteitsfonds zijn in tabel 4 opgesomd.

 

 

Voordelen

Nadelen

Ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt, ook als niet aan de parkeernorm kan worden voldaan.

De noodzaak van het aantal parkeerplaatsen moet worden aangetoond. Bij de vraag een bijdrage te storten in een mobiliteitsfonds wordt de bewijslast ‘omgedraaid’. Er moet worden aangetoond dat andere mogelijkheden niet toereikend zijn.

Zonder mobiliteitsfonds kan de gemeente voor extra en/of hoge kosten komen staan om ontstane parkeerproblemen alsnog op te lossen.

Een mobiliteitsfonds kan een rem zijn op ruimtelijke ontwikkelingen binnen een gemeente, voor de compensatie van parkeerplaatsen moet de initiatiefnemer immers een financiële bijdrage doen.

De gelden mogen ook gebruikt worden voor flankerende maatregelen, bijvoorbeeld op het gebied van fietsvoorzieningen of openbaar vervoer.

Een mobiliteitsfonds geeft extra administratieve en juridische inspanningen, zoals het beheren en opstellen van overeenkomsten.

 

Met de gelden uit een mobiliteitsfonds wordt het tekort aan parkeerplaatsen niet per definitie gecompenseerd, flankerende maatregelen zijn ook mogelijk. Een mobiliteitsfonds biedt dus geen garantie op voldoende parkeervoorzieningen in de gemeente.

tabel 4: kansen en bedreigingen Mobiliteitsfonds

 

Het instellen van een mobiliteitsfonds kan in de vorm van een raadsbesluit. De raad gaat dan akkoord met een op te stellen mobiliteitsfondsverordening.

 

Mobiliteitsfonds Geertruidenberg

Voorgesteld wordt om, op basis van bovenstaande bevindingen en overwegingen een Mobiliteitsfonds in te stellen. De gemeente wil graag de belemmeringen wegnemen die parkeernormen veroorzaken voor ontwikkelingen. Dit geldt met name in de centrumgebieden. Kanttekening is dat naar verwachting de beschikbare ruimte in beide centra erg beperkt is. Daardoor is compensatie vaak alleen mogelijk door het toepassen van flankerende maatregelen of het toepassen van gebouwde parkeervoorzieningen (garage of ondergronds). De parkeervoorzieningen moeten dan wel binnen een acceptabele loopafstand van de nieuwe ontwikkeling gerealiseerd worden.

 

Een mobiliteitsfonds brengt naast kansen ook verplichtingen met zich mee. Indien immers binnen tien jaar geen parkeerplaatsen of flankerende maatregelen kunnen worden gerealiseerd, moeten de afgekochte parkeerplaatsen worden terugbetaald, inclusief rente. Bovendien wordt op dat moment de parkeervraag van de nieuwe ontwikkeling niet opgelost, waardoor, als gevolg van de nieuwe ontwikkeling, de parkeerdruk toe is genomen.

 

Om het risico van terugbetaling te voorkomen toetst de gemeente vooraf of binnen de acceptabele loopafstand en binnen een periode van tien jaar de parkeervraag door de gemeente te realiseren is. Dit kan door het 1) realiseren van parkeervoorzieningen of 2) door het treffen van flankerende maatregelen. Deze flankerende maatregelen moeten aantoonbaar bijdragen aan het verbeteren van de parkeersituatie. Pas wanneer de gemeente aan een van beide voorwaarden kan voldoen, wordt de initiatiefnemer in de gelegenheid gesteld om een storting te doen in het mobiliteitsfonds.

Paragraaf 3.6 Fietsparkeernormen

Het gewenste aantal fietsparkeervoorzieningen bij een kantoor, een winkel of openbare voorziening wordt bij voorkeur bepaald op basis van tellingen. Dat biedt de beste garantie dat het aanbod voldoet aan de vraag. In een aantal situaties is het echter lastig of onmogelijk om tellingen uit te voeren, bijvoorbeeld omdat het nieuwbouw betreft. In dergelijke situaties kan met behulp van kencijfers het gewenste aantal fietsparkeerplaatsen berekend worden. Dit is vooral van belang als in het ontwerp van het gebouw of de openbare ruimte rekening gehouden moet worden met grote aantallen fietsen.

 

De kencijfers geven inzicht in het te verwachten aantal geparkeerde fietsen bij een bepaalde functie op een bepaalde locatie op het maatgevende moment van de week. Het aanwijzen van de juiste plek voor fietsparkeerplaatsen gebeurt op praktische wijze. Daar waar daadwerkelijk fietsen worden gestald, worden de fietsparkeerplaatsen gemaakt. Doel van deze werkwijze is vraagvolgend te opereren, om tegemoet te komen aan het daadwerkelijk gebruik. Zo wordt voorkomen dat fietsparkeerplaatsen gerealiseerd worden op plekken die voor gebruikers niet logisch zijn.

 

Toepassing fietsparkeernormen

Bij het gebruik van de fietsparkeernormen moet met de volgende punten rekening worden gehouden:

 • voor het bepalen van het benodigde aantal fietsparkeerplaatsen moet worden uitgegaan van een maximale fietsparkeerdruk van 80%

 • functies die door hun gebruikersprofiel (bijvoorbeeld veel studenten) afwijken van het gemiddelde, kennen een afwijkende vraag

 • er moet worden uitgegaan van het drukste moment tijdens een ‘normale’ week

 • bij seizoensafhankelijke functies (buitenzwembaden, tuincentra) is sprake van een ‘normale’ week tijdens het maatgevende seizoen

 

De fietsparkeernormen zijn bedoeld voor solitaire functies. Ze zijn dus niet geschikt voor gebieden met grote menging van functies. Fietsparkeerplaatsen worden daarom vraagvolgend geplaatst. De fietsparkeernormen voor de verschillende functies zijn opgenomen in bijlage 3.

 

Op basis van het document ‘Fietsgebruik per gemeente’ van Kenniscentrum Fietsberaad is de gemeente Geertruidenberg een gemiddelde gemeente voor wat fietsgebruik betreft. Het is daarom niet nodig om correctiefactoren toe te passen op de landelijke kencijfers.

 

Aanvullende toelichting

Het drukste moment in een normale week of in het jaar is maatgevend voor de norm. De tabel in bijlage 4 met alternatieve eenheden en maatgevende momenten geeft het maatgevende moment voor de verschillende functies weer. Bij het verrichten van tellingen kan deze tabel gebruikt worden om het juiste telmoment te bepalen. In deze tabel staat ook hoe de eenheden voor de grootte van de functies omgerekend kunnen worden naar alternatieve eenheden.

 

Standaard is een marge van +20% in de normen verwerkt (uitgezonderd woningen). Deze extra parkeercapaciteit is gewenst, omdat fietsers de lege plekken ook moeten kunnen vinden (frictieleegstand). Daarnaast wordt zo enige flexibiliteit geboden om een beperkte groei van het fietsgebruik te kunnen opvangen.

 

Voor werklocaties wordt zo veel mogelijk onderscheid gemaakt tussen werknemers en bezoekers.

Paragraaf 3.7 Beslispunten parkeernormen

Voor de parkeernormen voor ontwikkelingen zijn de volgende beslispunten geformuleerd:

 

Nieuw beleid

 • Gemeente Geertruidenberg valt in stedelijkheidsklasse 3; matig stedelijk.

 • De parkeernormen zijn van toepassing in verschillende typen gebieden (centrum, schil centrum, rest bebouwde kom en buitengebied). Deze gebieden zijn geografisch gedefinieerd.

 • Er zijn op basis van de landelijke richtlijnen normen vastgesteld. Voor voorzieningen wordt de landelijke bandbreedte aangehouden. Voor wonen zijn vaste normen vastgesteld (in tabel 3).

   

 • Voor bestemmingsplannen geldt dat gekeken wordt naar een brandbreedte. Hierbij wordt ook rekening gehouden met aanwezigheidspercentages om te komen tot een reëel scenario.

 • Voor gebieden met een specifieke parkeervraag zijn de landelijke richtlijnen een handvat, maar worden problemen lokaal opgelost. Hierbij wordt het risico geaccepteerd, dat er enige overlast is op piekmomenten.

 • De gemeente gaat over tot het instellen van een mobiliteitsfonds, waarvoor een mobiliteitsverordening moet worden opgesteld.

 • Op basis van de landelijke fietsparkeerkencijfers zijn normen voor Geertruidenberg opgesteld.

Hoofdstuk 4 Klachten en meldingen

In een bestaande situatie komt het regelmatig voor dat door bewoners melding wordt gemaakt over de parkeersituatie of -druk. Voor de toetsing van de klachten en meldingen is een beoordelingssystematiek opgesteld.

Paragraaf 4.1 Uitgangspunten

Er is van diverse locaties in de gemeente bekend dat hier met enige regelmaat overlast wordt ervaren door geparkeerde voertuigen. Het gaat hierbij om pieken in de parkeervraag op specifieke plekken en momenten, bijvoorbeeld bij activiteiten en rondom de scholen. De gemeente is zich bewust van deze gevallen en wil graag meedenken in oplossingsrichtingen. Uitgangspunt is dat het aantal parkeerplaatsen niet per definitie wordt afgestemd op de piekvraag. Ten eerste is hiervoor vaak onvoldoende ruimte beschikbaar en ten tweede gaat het dan om parkeerplaatsen die te beperkt gebruikt worden. Hier wordt terughoudend mee omgegaan, omdat de financiële verantwoording lastig is en het niet wenselijk is dat (onnodig) autogebruik wordt gestimuleerd, doordat er vaak sprake is van een verdeelprobleem.

 

De gemeente kiest voor het handhaven van haar dorpse karakter met een aantrekkelijke woonomgeving. Hierin past een goed parkeerbeleid dat onder andere parkeerproblemen aanpakt en/of voorkomt en ervoor waakt dat niet al het groen onnodig wordt opgeofferd voor parkeerplaatsen.

 

Randvoorwaarde voor parkeren in woongebieden is de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Deze moet altijd gewaarborgd zijn. De doorgang moet voldoende breed zijn. De afmetingen van een brandweerauto zijn hiervoor maatgevend.

Paragraaf 4.2 De melding of klacht

Parkeerklacht melden en in behandeling nemen

Meldingen over parkeren kunnen op de reguliere wijze worden doorgegeven aan de gemeente, namelijk:

 • 1.

  mondeling bij de Ontvangst- en Informatiebalie van de Gemeentewinkel

 • 2.

  per brief: gemeente Geertruidenberg, postbus 10.001, 4940 GA in Raamsdonksveer

 • 3.

  via het algemene telefoonnummer: 14 0162

 • 4.

  via het hiervoor bestemde meldingsformulier

 

Wanneer een klacht omtrent parkeren binnenkomt, moet eerst de aard van de klacht worden vastgesteld. Een klacht over foutief parkeren kan worden veroorzaakt door ongewenst gedrag of door een hoge parkeerdruk. Het vaststellen van de aard van de klacht kan op een aantal manieren plaats vinden:

 • door de gegevens van het meest recente parkeeronderzoek te raadplegen

 • in overleg met de BOA of politie

 • door een eigen inschatting van de verkeerskundige van de gemeente

 • door overleg te voeren met betrokkenen (en omgeving)

Paragraaf 4.3 Parkeerklacht oplossen

Sub-paragraaf 4.3.1. Parkeergedrag

Wanneer ongewenst gedrag oorzaak is van een parkeerprobleem wordt in eerste instantie ingezet op bewustwording en zelfredzaamheid. Daarna volgt handhaving.

 

Bewustwording en zelfredzaamheid

Het parkeerbeleidsplan is een hulpmiddel voor de gemeente om vraagstukken eenduidig te kunnen benaderen en beantwoorden. Binnen het sturende parkeerbeleid wordt ook ingezet op bewuste burgers, die begrijpen dat hun handelen gevolgen heeft voor hun omgeving. Dit betekent dat burgers onderling, elkaar moeten kunnen aanspreken op foutief of ongewenst gedrag. Het is niet een taak van de gemeente om geschillen op te lossen. Bij structurele problemen is de gemeente bereid mee te denken in oplossingsrichtingen, bijvoorbeeld door de structurele parkeerdruk in beeld te brengen (door het meest recente parkeerdrukonderzoek) en eventueel door een gesprek aan te gaan.

 

Handhaving

Uit de bijeenkomsten met de bewoners en ondernemers is gebleken dat handhaving belangrijk wordt gevonden en dat dit momenteel onvoldoende gebeurt. In overleg met politie en BOA worden parkeerproblemen besproken en handhavingsprioriteiten vastgesteld. Aansturing van de politie vindt plaats in het driehoeksoverleg en kan zodoende niet alleen door de gemeente worden gedaan. Prioriteiten bij de politie liggen niet bij handhaving van parkeren. Er is daarom behoefte aan voldoende capaciteit bij de BOA, om te kunnen handhaven op parkeren. Bevoegdheden moeten geregeld worden en uitbreiding van de inzet is wenselijk. Of de capaciteit voor parkeren wordt vergroot door prioriteiten van de BOA aan te passen of door meer uren in te kopen, wordt onderzocht. Uitgangspunt is vergroting van de handhavingsinzet op parkeren.

Sub-paragraaf 4.3.2. Parkeerdruk

Wanneer een hoge parkeerdruk de oorzaak van het probleem is, wordt eerst getoetst of de klacht of melding op waarheid berust, daarna wordt verder gedacht over oplossingsrichtingen.

 

Toetsing klacht of melding hoge parkeerdruk

Bij een klacht over een te hoge parkeerdruk kan het volgende stappenplan als instrument worden gebruikt om de klacht te objectiveren. Deze objectivering van de klacht kan dienen als onderlegger om samen met de omgeving een oplossing te bepalen.

 

Stappenplan:

1. Begrens de omgeving van de klacht. Daarvoor worden de acceptabele loopafstanden van het CROW gebruikt. Deze zijn per hoofdfunctie:

 • wonen: 100 meter

 • winkelen: 200 – 600 meter

 • werken: 200 – 800 meter

2. Bepaal, binnen de omgeving met de acceptabele loopafstand, de gemiddelde bezettingsgraad aan de hand van het laatste parkeerdrukonderzoek.

3. Voer extra parkeertellingen uit wanneer niet de juiste gegevens beschikbaar zijn. Er kunnen klachten zijn over aanhoudende hoge parkeerdruk of over een hoge parkeerdruk voor bewonersparkeren. Het bewonersparkeren is vaak in de late avond of nacht. Werkgerelateerde problemen doen zich vaak overdag voor. De meetmomenten worden afgestemd op de klacht en het onderzoeksgebied. De metingen worden bij voorkeur over meerdere dagen gespreid om pieken of calamiteiten uit te sluiten. Uitgangspunt is dat het moment waarop de klacht zich voordoet wordt meegenomen in het veldwerkonderzoek.

4. De parkeerklacht is gegrond wanneer de parkeerdruk binnen het zoekgebied aantoonbaar hoog is.

 

In 2015 zijn in het kader van dit parkeerbeleidsplan twee parkeerdrukmetingen uitgevoerd in de kernen Geertruidenberg, Raamsdonksveer en Raamsdonk. De rapportage beschrijft de parkeercapaciteit en parkeerdruk in diverse wijken en biedt handvatten om klachten objectief te toetsen. Het is aan te bevelen deze parkeerdrukmeting elke drie jaar opnieuw uit te voeren om de gegevens actueel te houden.

 

Klachten parkeerdruk oplossen

Indien er sprake is van een objectief parkeerprobleem, niet veroorzaakt door foutief parkeergedrag, dient naar een integrale (vaak zit de oplossing niet in het aanleggen van parkeervakken. Dus breder kijken is vaak gewenst) oplossing te worden gezocht. In sommige gevallen kunnen eenvoudig maatregelen worden getroffen, maar soms zijn belangen tegenstrijdig. Als afstemming met de omgeving wenselijk is en burgerparticipatie belangrijk is, kunnen de volgende vier stappen ingezet worden voor het vinden van een breed gedragen oplossing.

 

Stap 1 Vaststellen van belangen

Het is belangrijk vast te stellen wat bewoners van het betreffende onderzoeksgebied onder kwaliteit van de openbare ruimte verstaan. Vaak is dit al bekend door gebiedskennis en ervaring. Voor gevallen waar dat niet bekend is, biedt een (digitale) enquête eventueel een oplossing. De ene bewoner vindt bijvoorbeeld parkeren belangrijk, terwijl een andere bewoner groen belangrijker vindt. Het voordeel van de enquête is dat alle bewoners worden gehoord en niet alleen de melder of indiener van de klacht. Uiteraard zijn er ook andere manieren om de belangen vast te stellen, denk bijvoorbeeld aan bijwonen van vergaderingen van wijk- en buurtbeheer, Wijkgericht SAMENwerken of schriftelijke inventarisatie et cetera.

 

Stap 2 Kaders en randvoorwaarden vaststellen

Samen met betrokken beleidsterreinen moeten de kaders en randvoorwaarden worden vastgesteld. De resultaten van de inventarisatie zijn een belangrijke input voor het vaststellen van de kaders en randvoorwaarden, waaronder financiën.

 

Stap 3 Burgers laten participeren in het zoeken naar een oplossing

Het is belangrijk om burgers tijdig te betrekken bij de oplossing van het probleem. Op deze manier krijgen bewoners binnen de kaders en randvoorwaarden de vrijheid en de mogelijkheid om hun eigen buurt te verbeteren. Indien er weinig animo is voor participatie kan de gemeente haar eigen oplossing aandragen.

 

Stap 4 Oplossingsrichting uitwerken naar uitvoeringsplan

Wanneer er overeenstemming is bereikt over de oplossing voor het parkeerprobleem wordt de oplossing uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan kan vervolgens worden ingepland met de bestaande werkzaamheden (werk met werk) of als keuze worden voorgelegd aan de raad.

Paragraaf 4.4 Beslispunten klachten en meldingen

De volgende beslispunten zijn voor de behandeling van klachten en meldingen gedefinieerd:

 

Te handhaven beleid

 • De gemeente zal niet iedere parkeerpiek en ieder moment dat overlast oplevert aanpakken. Er moet sprake zijn van aanhoudende klachten en problemen.

 • De BOA kan ingezet worden voor handhaving van parkeerproblemen. Hiervoor moet voldoende capaciteit worden ingekocht.

 • Indien een rol is weggelegd voor de politie, dan wordt dit aangekaart in het driehoeksoverleg.

 

Nieuw beleid

 • Er wordt ingezet op zelfredzaamheid, waarbij de burger de eigen verantwoordelijkheden erkent en hiernaar handelt en een ander aanspreekt op ongewenst gedrag.

 • Er is een beoordelingssystematiek opgesteld voor het objectiveren van klachten en meldingen. Dit instrument wordt niet toegepast bij iedere klacht, maar is geschikt voor aanhoudende klachten. Doel is om te bepalen of een klacht gegrond is of niet. De methodiek leidt niet automatisch tot maatregelen.

 • Voor het zoeken naar oplossingsrichtingen is een stappenplan opgesteld. De burger heeft hierin een rol en gezamenlijk belang wordt afgestemd. Dit stappenplan wordt als eerste ingezet op een pilotwijk, Hertogshoef. Ervaringen dienen als input voor toekomstige afhandeling van parkeerklachten in wijken of woonstraten.

Hoofdstuk 5 Doelgroepenparkeren

Voor het parkeren worden verschillende doelgroepen onderscheiden. In dit hoofdstuk is hierop per doelgroep nader ingegaan.

Paragraaf 5.1 Gehandicapten parkeerplaatsen

Het parkeren voor gehandicapten is op te splitsen in twee aandachtsgebieden. Een individuele gehandicaptenparkeerplaats bij de woning en het parkeren door gehandicapten op openbare parkeerterreinen.

 

Individuele gehandicaptenparkeerplaats

Het beleid voor het toekennen van individuele gehandicapten parkeerplaatsen is volledig en

werkt goed in de praktijk. Dit beleid hoeft niet verder aangevuld of geactualiseerd te worden.

 

Aantal gehandicaptenparkeerplaatsen in de openbare ruimte

Uitgangspunt is dat de gemeente Geertruidenberg bij grotere parkeervoorzieningen, conform de algemene richtlijn, voor één gehandicaptenparkeerplaats per 50 parkeerplaatsen zorgt. Hiermee wordt bewerkstelligd dat mindervaliden op logische plaatsen, dichtbij bestemmingen, kunnen parkeren.

 

Op verzoek kunnen aanvullend extra algemene invalidenparkeerplaatsen worden aangewezen. Hierbij dient dan door aanvrager aangetoond of onderbouwd te worden dat er behoefte is aan extra plaatsen.

Paragraaf 5.2 Grote voertuigen

Het beleid voor het parkeren van grote voertuigen is geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening 2015. Gezien de huidige situatie en gebruik van de parkeervoorziening voor grote voertuigen aan de Kerklaan in Raamsdonk (nabij de Lambertuskerk) wordt voorgesteld deze op te heffen en deze dan ook in de volgende actualisatie van de APV door te voeren.

 

Ten aanzien van het parkeren van bussen en touringcars is het niet wenselijk dat bussen en touringcars parkeren op de Markt in Geertruidenberg. De gemeente monitort daarom het parkeren van bussen en touringcars en afhankelijk van het gebruik worden maatregelen overwogen.

Paragraaf 5.3 Elektrische voertuigen (oplaadpalen/-plaatsen)

De gemeente Geertruidenberg sluit aan op de Brabantse uitrol van oplaadpunten van elektrische voertuigen. Dit betekent dat de gemeente een faciliterende rol heeft bij het geschikt maken van laadplaatsen, waarbij een publieke laadpaal wordt gereserveerd voor het laden van elektrische voertuigen. Uitgangspunten zijn:

 • een laadpaal wordt bij voorkeur gerealiseerd binnen een straal van 300 meter van de woning van de aanvrager

 • de gemeente bepaalt de uiteindelijke locatie van de laadplaats

 • een publieke laadpaal is uiteraard voor zoveel mogelijk gebruikers toegankelijk.

 

In een tweede fase zoekt de provincie naar verdere verdichting van het aantal laadpalen, uitgangspunt is dat de markt aan zet is. De provincie houdt hierin de regierol en heeft vanuit die rol een aantal modelovereenkomsten voorbereid. De gemeente kan hier gebruik van maken bij het invullen van haar rol als wegbeheerder.

Paragraaf 5.4 Bijzondere gebieden

Er zijn drie typen bijzondere gebieden onderscheiden; carpoolplaatsen, de bedrijventerreinen en de scholen. Hiervoor worden de normen van het CROW als vertrekpunt gehanteerd. De bandbreedtes zijn echter groot, vanwege de diversiteit en de mogelijkheid om maatwerk te leveren. De normen gelden derhalve als indicatie. Lokale problemen moeten lokaal worden opgelost, maatwerk is noodzakelijk. Overigens accepteert de gemeente het risico dat op piekmomenten enige overlast kan worden ervaren. Deze kan bijvoorbeeld bestaan uit een bezettingsgraad van 100% bij halen en brengen bij de scholen. Het is niet reëel om dan van een maximum percentage van bijvoorbeeld 85% uit te gaan, omdat de piek van korte duur is.

 

Carpoolplaatsen

Een carpoolplaats moet altijd openbaar zijn in de zin van de Wegenverkeerswet. In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990 is het bord E.13 opgenomen ter aanduiding van en verwijzing naar carpoolpleinen. Als dit bord wordt gebruikt, dient de carpoolplaats te zijn voorzien van verharding, een parkeervakindeling en openbare verlichting.

 

Verder streeft de gemeente naar een sociaal veilige omgeving, daarbij zijn de volgende ondersteunende voorzieningen aanwezig:

 • fietsenstalling (overdekt)

 • overdekte wachtgelegenheid

 • oplaadpunt elektrische voertuigen

 

De parkeervakindeling is bij voorkeur zodanig dat er kan worden rondgereden en indien er voldoende ruimte is, wordt de grootte afgestemd op het gebruik. Dan zijn er altijd voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.

 

Bedrijventerreinen

Op de bedrijventerreinen dient het parkeren in principe op particulier terrein opgelost te worden. Dat geldt voor vrachtwagens en voor personenauto’s (personeel en bezoekers). De bestaande vrachtwagenparkeerplaatsen blijven beschikbaar voor het parkeren van vrachtwagens. Daar waar op de bedrijventerreinen openbare parkeerplaatsen beschikbaar zijn, kunnen deze gebruikt worden. De overige parkeerbehoefte dient het betreffende bedrijf op eigen terrein op te lossen. Dit geldt ook als het bedrijf wil uitbreiden. De bebouwde oppervlakte van de kavel wordt dan groter, wat ten koste kan gaan van de parkeercapaciteit. De gemeente blijft echter bewaken dat parkeren op straat niet leidt tot overlast en verkeersonveiligheid. Handhaving is een instrument dat kan worden ingezet om parkeren op eigen terrein te controleren en af te dwingen.

 

Bij een aanvraag voor een verbouwing of uitbreiding dient de aanvrager aan te tonen dat in de parkeerbehoefte wordt voorzien. Dit geldt ook als de verbouwing of uitbreiding betekent dat de parkeervraag toeneemt. Een goede onderbouwing is belangrijk, de gemeente toetst de onderbouwing aan de parkeernormen van bijlage 2.

 

Incidenteel ondersteunt de gemeente het parkeren in openbaar gebied op Dombosch. Alleen op de secundaire wegenstructuur van de bedrijventerreinen, als daar ruimte voor is en als de gewenste uitvoering van het parkeren gerealiseerd kan worden. De principes van de parkeeroplossingen staan in figuur 6. De kosten zijn voor initiatiefnemer en de gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg hiervan.

 

figuur 6: principe oplossingen parkeren Dombosch

 

Scholen

Rondom (basis-)scholen, maar ook bij kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, is door brengen en halen van kinderen vaak sprake van een grote parkeervraag. De vraag speelt een aantal keren per dag en is van korte duur. De gemeente zet in op zo min mogelijk autogebruik voor halen en brengen. De gemeente vraagt hiervoor aandacht bij de scholen. Echter, er dient wel te worden voorzien in parkeerplaatsen om de verkeersveiligheid te kunnen garanderen en halen en brengen mogelijk te maken (ook met de auto). Bij de scholen onderzoekt de gemeente een kiss & ride strook, op initiatief van de scholen. De parkeerbehoefte wordt afgestemd op de parkeernorm, met als uitgangspunt dat dubbelgebruik met bewonersparkeren plaatsvindt. Ten tijde van het brengen en halen, wordt een parkeerpiek acceptabel gevonden. Dit geldt voor 15 minuten voor en na de begin- en eindtijden van de school. Tijdens deze periode worden bezettingen van 100% acceptabel gevonden.

Paragraaf 5.5 Beslispunten doelgroepenparkeren

Doelgroepenparkeren heeft tot de volgende beslispunten geleid:

 

Te handhaven beleid

 • Alleen bestuurders komen in aanmerking voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats, als er geen parkeergelegenheid op eigen terrein is en men kan niet kan parkeren binnen een afstand van 150 meter van de woning.

 • Vrachtwagens parkeren, net als personenauto’s, op de bedrijventerreinen op eigen terrein, tenzij aparte parkeervoorzieningen beschikbaar zijn.

 • APV aangaande het parkeren van grote voertuigen.

 

Nieuw beleid

 • In de openbare ruimte wordt conform de landelijke richtlijnen in algemene invalidenparkeerplaatsen voorzien. Dit is er 1 per 50.

 • Voor de realisatie van publieke laadpunten sluit de gemeente aan bij de provinciale beleidslijn.

 • Parkeerplaatsen bij een laadpunt zijn exclusief voor elektrische of hybride voertuigen.

 • Parkeren van touringcars en bussen wordt gestimuleerd op de Statenlaan. Ondernemers hebben hierin een rol en de gemeente overlegt met hen hoe hieraan invulling kan worden gegeven. Indien er te veel op de Markt geparkeerd blijft worden, wordt het instellen van een parkeerverbod voor bussen overwogen. Net als ander beleid is handhaving een belangrijk onderdeel waarin dan voorzien moet worden.

 • Carpoolterreinen worden bij voorkeur zo aangelegd dat er kan worden rondgereden en dat er voldoende capaciteit beschikbaar is.

 • Halen en brengen bij scholen gebeurt zo min mogelijk met de auto. Voor gebruik van de auto worden wel voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd (indien mogelijk en in overleg met de school).

Hoofdstuk 6 Parkeerregulering

Er zijn verschillende vormen van parkeerregulering mogelijk, betaald parkeren en het instellen van een parkeerduurbeperking (blauwe zone). Doel van parkeerregulering is het sturen van de verschillende doelgroepen parkeerders, bestaande uit:

 • bewoners

 • bezoekers

 • werknemers

 

In centrumgebieden is er een spanningsveld tussen langparkeerders (werknemers en bewoners) en kortparkeerders (bezoekers). Voor de bereikbaarheid van een winkelgebied is het wenselijk de parkeerplaatsen voor de bezoekers beschikbaar te houden, zonder te veel hinder voor langparkeerders. Dit is afhankelijk van tijdstip of locatie.

 

Betaald parkeren en een blauwe zone hebben beiden tot doel de parkeerplaatsen beschikbaar te houden voor kortparkeerders. Langparkeerders moeten dan elders parkeren. Een mogelijkheid is om te werken met ontheffingen voor langparkeerders. Dat betekent een extra administratieve last voor de gemeente en (leges-) kosten voor de houders van een ontheffing. Aan de ontheffing kunnen voorwaarden worden verbonden.

Paragraaf 6.1 Betaald parkeren

De visie van de gemeente op het parkeren in de centra van Raamsdonksveer en Geertruidenberg is dat in Raamsdonksveer boodschappen worden gedaan. In Geertruidenberg heeft recreatie en horeca prioriteit. Om aantrekkelijk te blijven voor bewoners, bezoekers en werknemers is invoering van betaald parkeren geen optie.

Paragraaf 6.2 Blauwe zone

Parkeerregulering in de vorm van een blauwe zone kan overwogen worden voor enkel de centrumgebieden (of nabij supermarkten) met een (te) hoge parkeerdruk. Dit kan gelden voor:

 • Markt Geertruidenberg

 • Heereplein Raamsdonksveer

 • Anker (deel) Raamsdonksveer

 • Touwbaan (deel) Raamsdonksveer

 

Door uit te gaan van deelgebieden, wordt direct rondom de winkels kort parkeren mogelijk gemaakt. Langparkeerders en met name de bewoners kunnen in de directe omgeving parkeren en worden zo slechts beperkt gehinderd.

 

Voorwaarden voor instellen van een blauwe zone

Doel van een eventuele blauwe zone is het verhogen van het parkeercomfort voor alle doelgroepen. Aan het instellen van een blauwe zone worden voorwaarden verbonden. Door deze voorwaarden in te stellen en objectief meetbaar te maken, is duidelijk te toetsen of een blauwe zone meerwaarde heeft. De volgende voorwaarden worden aan de blauwe zone gesteld:

 • Een blauwe zone kan alleen worden ingevoerd in de centrumgebieden van de kernen Geertruidenberg en Raamsdonksveer (of nabij supermarkten).

 • Binnen de centrumgebieden kunnen deelgebieden voor het instellen van de blauwe zone benoemd worden. Deelgebieden voor instellen van een blauwe zone moeten bestaan uit logisch samengestelde parkeergebieden. Weggebruikers moeten de blauwe zone immers begrijpen en handhaving moet eenvoudig mogelijk zijn.

 • De parkeerdruk in de deelgebieden is op piekmomenten minimaal 75% uitgaande van de tijdstippen waarop de blauwe zone van toepassing is (meestal van 9.00 – 18.00 uur en op koopavond tot 20.00 uur).

 • Voor de invoering van een blauwe zone dient een zorgvuldige belangenafweging plaats te vinden die als motivatie dient voor het te nemen besluit.

 • De maximum parkeerduur wordt in overleg met de omgeving bepaald.

 • Handhaving is een belangrijk onderdeel bij parkeerregulering. Zonder voldoende handhaving functioneert een blauwe zone niet goed.

Paragraaf 6.3 Beslispunten parkeerregulering

Voor het onderdeel parkeerregulering zijn de volgende beslispunten geformuleerd:

 

Te handhaven beleid

 • Parkeerregulering is onder voorwaarden bespreekbaar, in de vorm van een blauwe zone. Betaald parkeren is niet gewenst om aantrekkelijk te blijven voor winkelend publiek.

 • De belangen voor de doelgroepen werkenden, bewoners en bezoeker worden goed afgewogen in de

 

Nieuw Beleid

 • Onder voorwaarden is invoering van een blauwe zone mogelijk, in de centra van Geertruidenberg en Raamsdonksveer. Eventueel kan een blauwe zone in een logisch deelgebied worden ingesteld.

 • Er is een aantoonbaar hoge parkeerdruk op de piekmomenten voor de tijdstippen waarop de blauwe zone van kracht is. In het deelgebied van de blauwe zone minimaal 75%.

 • De belangenafweging wordt zorgvuldig genomen en wordt opgenomen in het verkeersbesluit.

 • De parkeerduur wordt afgestemd op het doel en in overleg met de omgeving bepaald.

 • Handhaving is mogelijk en beschikbaar, om de blauwe zone effectief te kunnen laten zijn.

Hoofdstuk 7 Flankerend beleid

Ter ondersteuning van het beleid zijn in dit hoofdstuk een aantal thema’s en onderwerpen opgenomen.

Paragraaf 7.1 Handhaving

Parkeeroverlast

Om het gewenste parkeergedrag af te kunnen dwingen, is handhaving noodzakelijk. Handhaven op parkeeroverlast is primair een taak van de politie. De prioriteit is echter laag. Dat betekent dat er door de politie beperkt handhavend wordt opgetreden tegen foutief parkeren, bijvoorbeeld op het trottoir of in een bocht. Daar waar op basis van ervaringen, klachten of constateringen blijkt dat er veelvuldig foutief wordt geparkeerd, kan naast de politie ook de BOA worden ingezet. Indien hiervoor capaciteit bij de BOA moet worden ingekocht, dan wordt de haalbaarheid hiervan onderzocht.

Uit de inventarisatie onder belanghebbenden komt naar voren dat er behoefte is aan handhaving van hinderlijk parkeren (op de stoep). Daarvoor moet meer capaciteit worden vrijgemaakt. Er is gemeentebreed behoefte aan 600 uur extra inzet van de boa op jaarbasis voor specifiek het bestrijden van parkeeroverlast.

 

Parkeerregulering

Bij het instellen van parkeerregulering is handhaving voorwaarde, om het gewenste gedrag af te kunnen dwingen. In de huidige situatie is er onvoldoende capaciteit bij de BOA om te handhaven op parkeren. Er is behoefte aan uitbreiding van de capaciteit, omdat bij ontbreken van handhaving de effectiviteit van parkeerregulering drastisch afneemt. Dit is capaciteit die feitelijk bovenop de uren komt, zoals beschreven voor het terugdringen van parkeeroverlast.

Paragraaf 7.2 Parkeerbewegwijzering

In het huidige verwijssysteem zijn nog niet alle beschikbare parkeerterreinen in en rondom de centra van Geertruidenberg en Raamsdonksveer vermeld. Een verbetering van het parkeerverwijssysteem is wenselijk. Het is raadzaam om in overweging te nemen om in de kernen de economische en toeristische trekkers te bewegwijzeren waarbij onderscheid tussen kort parkeren en lang parkeren gemaakt wordt.

Paragraaf 7.3 Wegsleepverordening

De wegsleepverordening is recent vernieuwd en dus actueel. Het is niet nodig om in het kader van dit parkeerbeleidsplan wijzigingen door te voeren.

Paragraaf 7.4 Evaluatie parkeerbeleid

Het parkeerbeleid is met het vaststellen van dit Parkeerbeleidsplan van kracht. Na tien jaar (2025) wordt de werking ervan geëvalueerd, om te bepalen of zaken bijgesteld, aangevuld of verwijderd moeten worden.

 

Periodieke parkeerdrukmetingen

Input voor het parkeerbeleidsplan en voor het beoordelen van klachten en meldingen zijn de in het najaar van 2015 uitgevoerde parkeerdrukmetingen. Deze metingen worden gebruikt om klachten en meldingen te objectiveren en om te toetsen of parkeerregulering in de centrumgebieden onderwerp van gesprek is. Om actueel inzicht in de parkeerdruk te hebben en te houden, wordt iedere vier jaar een parkeerdrukmeting uitgevoerd.

Paragraaf 7.5 Beslispunten flankerend beleid

De volgende flankerende beslispunten zijn geformuleerd:

 

Te handhaven beleid

 • De BOA wordt ingezet voor handhaving van foutief parkeren, als dit structureel voor komt.

 • Van de wegsleepverordening kan gebruik worden gemaakt als een voertuig hinderlijk of gevaarlijk geparkeerd staat.

 

Nieuw beleid

 • Het aantal beschikbare handhavingsuren wordt afgestemd op de gewenste inzet van de BOA.

 • Onderzocht wordt of structureel 600 uur per jaar extra voor parkeerhandhaving vrijgemaakt of ingekocht kan worden.

 • Het parkeerverwijssysteem in de toekomst uitbreiden voor toeristische en economische trekkers met een onderscheid tussen lang en kort parkeren.

 • In de kadernota van 2025 wordt een budget gereserveerd om het parkeerbeleidsplan na tien jaar te evalueren en indien nodig bij te stellen.

 • Iedere vier jaar wordt budget gereserveerd voor het uitvoeren van parkeerdrukmetingen.

 • Een terrein voor langparkeerders in Geertruidenberg is wenselijk. Mogelijkheden worden onderzocht waarbij onder andere de locatie Emmaweg en de locatie achter het oude Stadhuis tot de te onderzoeken mogelijkheden behoort.

Overzicht bijlagen

 

Bijlage 1: Rekenmethode parkeerbalans

Bijlage 2: Parkeernormen voorzieningen

Bijlage 3: Fietsparkeernormen

Bijlage 4: Alternatieve eenheden en maatgevende momenten fietsparkeren

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1

Rekenmethode parkeerbalans

 

Stap 1 Bepalen parkeerbeleid

Bij het opstellen van een parkeerbalans vormt het parkeerbeleid van de betreffende gemeente het uitgangspunt. Zaken als geldende parkeernormen, parkeerregulering (blauwe zone, gereserveerde parkeerplaatsen en dergelijke), aanwezigheidspercentages, omvang parkeren op eigen terrein en acceptabele loopafstanden kunnen onderdeel uitmaken van het parkeerbeleid en zijn van invloed op de parkeerbalans.

 

Stap 2. Afbakening onderzoeksgebied en deelgebieden

Is in het kader van de algemene beleidsvorming nog geen gebiedsindeling gemaakt, dan is het aan te raden te kiezen voor een indeling die uit het oogpunt van parkeren een eenheid vormt. Dit kunnen een park of de bebouwde komgrens zijn of gebieden met een natuurlijke begrenzing, zoals een spoorbaan, een kanaal of rivier. Een andere mogelijke gebiedsindeling is de functionele, zoals een woongebied, het centrumgebied, een scholencluster of een bedrijventerrein.

 

Stap 3 Definiëren onderzoeksgebied

De kencijfers zijn opgebouwd naar stedelijkheidsgraad (zoals gehanteerd door het CBS) en stedelijke zone. De stedelijkheidsgraad van de gemeente en de locatie binnen de gemeente zijn bepalend voor de keuze welke kencijfers toegepast moeten worden.

 

Stap 4 Inventarisatie parkeervraag en aanbod

Met een parkeerbalans kan zowel de huidige, als een toekomstige situatie worden berekend. De parkeervraag wordt gegenereerd door de aanwezige of nog te realiseren functies en het parkeeraanbod, bestaande uit het huidig aantal en/of de geplande parkeerplaatsen. Bij het bepalen van het parkeeraanbod dient ook rekening te worden gehouden met parkeren op eigen terrein. De mate van openbaarheid van het parkeeraanbod is belangrijk voor gecombineerd gebruik. Hoe meer parkeerplaatsen er zijn op eigen terrein bij woningen, hoe minder gecombineerd gebruik mogelijk is. Parkeerplaatsen bij bijvoorbeeld kantoren kunnen gedurende bepaalde perioden eventueel wel voor andere functies worden gebruikt.

 

De manier waarop het aanbod aan parkeerplaatsen op eigen terrein bij de functie ‘wonen’ wordt bepaald, is verschillend. In tabel 5 zijn de rekenwaarden voor parkeerplaatsen bij de woning opgenomen.

 

In een woonwijk met veel garages met dubbele opritten kunnen in theorie wel voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein aanwezig zijn. In de praktijk zal blijken dat er een groot gedeelte van het optionele aanbod niet wordt gebruikt. De rekenaantallen zijn opgenomen in tabel 5.

 

Parkeervoorziening

Theoretisch

aantal

Rekenaantal

Opmerking

Enkele oprit zonder garage

1

0,8

Oprit min 5,0m diep

Lange oprit zonder garage of carport

2

1,0

 

Dubbele oprit zonder garage

2

1,7

Oprit min. 4,5m breed

Garage zonder oprit (bij woning)

1

0,4

 

Garagebox (niet bij woning)

1

0,5

 

Garage met enkele oprit

2

1,0

Oprit min 5,0m breed

Garage met lange oprit

3

1,3

 

Garage met dubbele oprit

3

1,8

Oprit min. 4,5m breed

tabel 5: rekenaantallen parkeervoorzieningen bij de woning (bron: CROW publicatie 317)

 

Stap 5 berekening benodigd aantal parkeerplaatsen

Met behulp van de parkeerkencijfers uit de bijgevoegde tabel en de aanwezigheidspercentages van het CROW (zie tabel 6) voor gecombineerd gebruik, kan de parkeervraag per periode bepaald worden. De percentages worden toegepast wanneer minimaal twee functies gebruik kunnen maken van dezelfde parkeervoorzieningen. Op bepaalde momenten van de dag zal tussen bepaalde functies onderling frictie ontstaan. Met de verruimde openingstijden van winkels is bijvoorbeeld frictie ontstaan tussen de winkelbezoekers en de van het werk terugkerende bewoners.

 

 

werkdag-overdag

middag

avond

koop-avond

zaterdag- middag

zaterdag avond

zondag-middag

Woningen

50

60

100

90

60

60

70

Detailhandel

30

70

20

100

100

0

0

Kantoor/ bedrijven

100

100

5

10

5

0

0

Sociaal cultureel

10

40

100

100

60

90

25

Sociaal medisch

100

100

30

15

15

5

5

Dagonderwijs

100

100

0

0

0

0

0

Avondonderwijs

0

0

100

100

0

0

0

Bibliotheek

30

70

100

70

75

0

0

Museum

20

45

0

0

100

0

90

Restaurant

30

40

90

95

70

100

40

Café

30

40

90

85

75

100

45

Bioscoop/ theater

15

30

90

90

60

100

60

Sport

30

50

100

90

100

90

85

tabel 6: aanwezigheidspercentages (bron: CROW publicatie 317)

 

Stap 6 bepalen van (on)balans en vormen van nieuw beleid

De verhouding tussen parkeervraag en -aanbod geeft aan of in een bepaald gebied het parkeren in balans is. Is dit niet het geval, dan dient naar oplossingen gezocht te worden:

 • opvangen parkeervraag in aangrenzende gebieden, rekening houdend met acceptabele loopafstanden

 • opvangen parkeervraag met behulp van parkeren op afstand (park & ride, transferia)

 • instellen of aanscherpen parkeerregulering

 • creëren van meer parkeeraanbod door middel van intensiveren gecombineerd gebruik

 • creëren van meer parkeeraanbod door het aanleggen van parkeerplaatsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 2

Parkeernormen voorzieningen

 

Werk (per 100 m2 bvo)

Centrum

Centrum

Schil centrum

Schil centrum

Rest bebouwde kom

Rest bebouwde kom

Buitengebied

Buitengebied

Aandeel bezoekers

 

Min

max

min

max

min

max

min

max

 

Kantoor (zonder baliefunctie)

1,3

1,8

1,7

2,2

1,8

2,3

2,3

2,8

5%

Commerciële dienstverlening

1,8

2,3

2,1

2,6

2,6

3,1

3,3

3,8

20%

Bedrijf (industrie, laboratorium, werkplaats)

1,3

1,8

1,7

2,2

2,1

2,6

2,1

2,6

5%

Bedrijf (loods, opslag transport bedrijf)

0,4

0,9

0,6

1,1

0,8

1,3

0,8

1,3

5%

Bedrijfsverzamelgebouw

1,0

1,5

1,3

1,8

1,6

2,1

1,7

2,2

-

Onderwijs

Centrum

Centrum

Schil centrum

Schil centrum

Rest bebouwde kom

Rest bebouwde kom

Buitengebied

Buitengebied

Aandeel bezoekers

 

Min

max

min

max

min

max

min

max

 

Kinderdagverblijf (per 100 m2 bvo)

0,9

1,1

1,1

1,3

1,3

1,5

1,4

1,6

0%

Basisonderwijs (per leslokaal)

0,5

1,0

0,5

1,0

0,5

1,0

0,5

1,0

0%

Middelbare school (per 100 leerlingen)

2,7

4,7

3,5

5,5

3,9

5,9

3,9

5,9

11%

ROC (per 100 leerlingen)

3,7

5,7

4,4

6,4

4,8

6,8

4,9

6,9

7%

Hogeschool (per 100 studenten)

7,3

11,3

8,0

12,0

8,7

12,7

8,9

12,9

72%

Avondonderwijs (per 10 studenten)

3,5

5,5

4,6

6,6

5,8

7,8

9,5

11,5

95%

Gezondheid en zorg

Centrum

Centrum

Schil centrum

Schil centrum

Rest bebouwde kom

Rest bebouwde kom

Buitengebied

Buitengebied

Aandeel bezoekers

 

min

max

min

max

min

max

min

max

 

Huisartsenpraktijk (per behandelkamer)

1,8

2,3

2,2

2,7

2,7

3,2

3,0

3,5

57%

Apotheek (per apotheek)

2,0

2,5

2,5

3,0

2,9

3,4

n.v.t.

n.v.t.

45%

Fysiotherapie praktijk (per behandelkamer)

1,0

1,5

1,2

1,7

1,5

2,0

1,7

2,2

57%

Consultatiebureau (per behandelkamer)

1,1

1,6

1,3

1,8

1,6

2,1

1,9

2,4

50%

Consultatiebureau voor ouderen (per behandelkamer)

1,2

1,4

1,5

1,7

1,8

2,0

2,1

2,3

38%

Tandartsenpraktijk (per behandelkamer)

1,3

1,8

1,7

2,2

2,1

2,6

2,4

2,9

47%

Gezondheidscentrum (per behandelkamer)

1,3

1,8

1,6

2,1

1,9

2,4

2,2

2,7

55%

Ziekenhuis (per 100 m2 bvo)

1,3

1,5

1,5

1,7

1,6

1,8

1,9

2,1

29%

Crematorium (per gelijktijdige plechtigheid)

n.v.t

n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

25,1

35,1

25,1

35,1

99%

Begraafplaats (per gelijktijdige plechtigheid)

n.v.t

n.v.t

n.v.t.

n.v.t.

34,8

48,6

34,8

48,6

97%

Religiegebouw (per zitplaats)

0,1

 

0,2

 

0,1

 

0,2

 

0,1

 

0,2

 

n.v.t.

 

n.v.t.

 

--

 

Gezondheid en zorg

Centrum

Centrum

Schil centrum

Schil centrum

Rest bebouwde kom

Rest bebouwde kom

Buitengebied

Buitengebied

Aandeel bezoekers

 

min

max

min

max

min

max

min

max

 

Verpleeg- verzorgvoorziening (per wooneenheid)

0,5

0,7

0,5

0,7

0,5

0,7

n.v.t.

n.v.t.

60%

Recreatie (per 100 m2 bvo)

Centrum

Centrum

Schil centrum

Schil centrum

Rest bebouwde kom

Rest bebouwde kom

Buitengebied

Buitengebied

Aandeel bezoekers

 

min

max

min

max

min

max

min

max

 

Bibliotheek

0,2

0,7

0,5

1,0

0,9

1,4

1,1

1,6

97%

Museum

0,5

0,7

0,7

0,9

1,0

1,2

n.v.t.

n.v.t.

95%

Casino

5,2

6,2

5,6

6,6

6,0

7,0

7,5

8,5

86%

Bowlingcentrum

1,1

2,1

1,8

2,8

2,3

3,3

2,3

3,3

89%

Biljart-/snookercentrum

0,6

1,1

0,9

1,4

1,1

1,6

1,5

2,0

87%

Dansstudio

1,1

2,1

3,4

4,4

5,0

6,0

6,9

7,9

93%

Fitnessstudio/ sportschool

0,9

1,9

2,9

3,9

4,3

5,3

6,0

7,0

87%

Fitnesscentrum (>1500 m2 bvo)

1,2

2,2

4,0

5,0

5,8

6,8

6,9

7,9

94%

Wellnesscentrum

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

8,8

9,8

9,8

10,8

99%

Sauna, hammam

2,0

3,0

4,1

5,1

6,2

7,2

6,8

7,8

99%

Sporthal

1,3

1,8

1,9

2,4

2,6

3,1

3,2

3,7

96%

Sportzaal

0,9

1,4

1,7

2,2

2,5

3,0

3,3

3,8

94%

Tennishal

0,2

0,4

0,3

0,5

0,4

0,6

0,4

0,6

87%

Squashhal

1,5

1,7

2,3

2,5

2,6

2,8

3,1

3,3

84%

Zwembad overdekt (100 m2 bassin)

n.v.t.

n.v.t.

9,7

11,7

10,5

12,5

12,3

14,3

97%

Recreatie (vervolg) (per 100 m2 bvo)

Centrum

Centrum

Schil centrum

Schil centrum

Rest bebouwde kom

Rest bebouwde kom

Buitengebied

Buitengebied

Aandeel bezoekers

 

min

max

min

max

min

max

min

max

 

Zwembad openlucht (per 100 m2 bassin)

n.v.t.

n.v.t.

9,1

11,1

11,9

13,9

14,8

16,8

99%

Zwemparadijs

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

12,5

12,5

n.v.t.

n.v.t.

-

Sportveld (per hectare netto terrein)

13,0

27,0

13,0

27,0

13,0

27,0

13,0

27,0

-

Jachthaven (per ligplaats)

0,5

0,7

0,5

0,7

0,5

0,7

0,5

0,7

-

Golfoefencentrum (per centrum)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

49,1

53,1

54,2

58,2

93%

Golfbaan (18 holes) per (18 holes, 60 ha)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

86,0

106,0

108,3

128,3

98%

Indoor speeltuin

0,6

5,6

1,4

6,4

2,2

7,2

2,6

7,6

97%

Manege (per box)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

0,3

0,5

90%

Volkstuin (per 10 tuinen)

n.v.t.

n.v.t.

1,1

1,4

1,2

1,5

1,3

1,6

100%

Camping (per standplaats)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1,1

1,3

90%

Bungalowpark (per bungalow)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1,6

1,8

2,0

2,2

91%

1* Hotel (per 10 kamers)

0,3

0,5

0,7

0,9

2,3

2,5

4,4

4,6

77%

2* Hotel (per 10 kamers)

1,1

1,6

2,0

2,5

3,8

4,3

6,0

6,5

80%

3* Hotel (per 10 kamers)

1,6

2,6

2,89

3,8

4,5

5,5

6,3

7,3

77%

4* Hotel (per 10 kamers)

2,9

3,9

4,6

5,6

6,7

7,7

8,5

9,5

73%

Recreatie (vervolg) (per 100 m2 bvo)

Centrum

Centrum

Schil centrum

Schil centrum

Rest bebouwde kom

Rest bebouwde kom

Buitengebied

Buitengebied

Aandeel bezoekers

 

min

max

min

max

min

max

min

max

 

5* Hotel (per 10 kamers)

4,5

6,1

7,1

8,7

9,8

11,4

11,8

13,4

65%

Café/Bar/Cafetaria

4,0

6,0

4,0

6,0

5,0

7,0

n.v.t.

n.v.t.

80%

Restaurant

8,0

10,0

8,0

10,0

12,0

14,0

n.v.t.

n.v.t.

80%

Discotheek

,9

8,9

11,9

15,9

18,8

22,8

18,8

22,8

99%

Evenementenhal

4,0

7,0

5,0

8,0

6,0

11,0

n.v.t.

n.v.t.

98%

Winkelen en boodschappen (per 100 m2 bvo)

Centrum

Centrum

Schil centrum

Schil centrum

Rest bebouwde kom

Rest bebouwde kom

Buitengebied

Buitengebied

Aandeel bezoekers

 

min

max

min

max

min

max

min

max

 

Buurtsupermarkt (Spar)

1,3

3,3

2,2

5,7

3,1

5,1

n.v.t.

n.v.t.

89%

Supermarkt (gemiddeld prijsniveau)

2,1

4,1

3,7

5,7

4,4

6,4

n.v.t.

n.v.t.

93%

Dorpscentrum

n.v.t.

n.v.t.

2,4

4,4

3,1

5,1

n.v.t.

n.v.t.

72%

Kringloopwinkel

n.v.t.

n.v.t.

1,0

1,5

1,7

2,2

2,0

2,5

89%

Bruin- en witgoedzaken

3,3

4,8

5,4

6,9

7,4

8,9

8,5

10,0

92%

Woonwarenhuis of woonwinkel

1,0

1,5

1,5

2,0

1,7

2,2

1,7

2,2

91%

Woonwarenhuis (zeer groot)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

4,4

5,9

4,4

5,9

95%

Woonboulevard

n.v.t.

n.v.t.

6,9

8,8

8,3

10,2

n.v.t.

n.v.t.

97%

Winkelboulevard

n.v.t.

n.v.t.

3,7

4,2

4,2

4,7

n.v.t.

n.v.t.

94%

Bouwmarkt

n.v.t.

n.v.t.

1,6

2,1

2,1

2,6

2,2

2,7

87%

Tuincentrum (>1.000m2 wvo)

n.v.t.

n.v.t.

2,1

2,6

2,4

2,9

2,6

3,1

89%

Groencentrum (<2.000m2 wvo)

n.v.t.

n.v.t.

2,1

2,6

2,4

2,9

2,6

3,1

98%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 3

Fietsparkeernormen

 

Kantoren

Kantoor

Locatie

Norm

Per

Opmerking

Kantoor (personeel)

Centrum Schil centrum Rest bebouwde kom Buitengebied Op NS-station

1,7 1,2 1,2 0,7 0,9

100 m2 bvo

Hoe meer gespecialiseerde functies, hoe lager het fietsgebruik. Ook de cultuur van de branche heeft invloed.

Kantoor (bezoekers)

 

5

balie

Minimaal 10

Scholen

Basisscholen

Schoolgrootte

Norm

Per

Opmerking

Basisschool (leerlingen)

< 250 leerlingen 250 tot 500 leerlingen > 500 leerlingen

4,3 5,0 6,2

10 leerlingen

Bij een groter verzorgingsgebied meer fietsen en ook auto's

Basisschool (medewerkers)

 

0,4

10 leerlingen

 

 

Middelbare scholen en ROC’s

Locatie

Norm

Per

Opmerking

Middelbare school (leerlingen)

 

14

100 m2 bvo

Grote aantallen

Middelbare school (medewerkers)

Centrum

Schil Centrum

Rest bebouwde kom

0,6

0,5

0,4

100 m2 bvo

 

ROC (leerlingen)

 

12

100 m2 bvo

Op OV-locaties lager

ROC (medewerkers)

 

0,9

100 m2 bvo

 

Winkelen en boodschappen doen

Winkelen en boodschappen

Locatie

Norm

Per

Opmerking

Winkelcentrum

Binnen de bebouwde kom

2,7

100 m2 bvo

 

Supermarkt

Binnen de bebouwde kom

2,9

100 m2 bvo

 

Bouwmarkt

Binnen de bebouwde kom

0,25

100 m2 bvo

 

Tuincentrum

Binnen de bebouwde kom

Buiten de bebouwde kom

0,4

 

0,1

100 m2 bvo

Vaak voldoende ruimte voor fietsparkeerplekken en evt. uitbreidingen

Horeca

Horeca en verblijfsrecreatie

Locatie

Norm

Per

Opmerking

Fastfoodrestaurant

Centrum en schil

Rest bebouwde kom

Buitengebied

29

10

5

Locatie

Terras meetellen

Restaurant (eenvoudig)

Binnen de bebouwde kom

Buiten de bebouwde kom

18

 

15

 

100 m2 bvo

Bijv. pannenkoekenhuis

Terras meetellen

Restaurant (luxe)

 

4

100 m2 bvo

 

 

Gezondheidszorg en maatschappelijke voorzieningen

Gezondheidszorg en maatschappelijke voorzieningen

Locatie

Norm

Per

Opmerking

Apotheek (bezoekers)

 

7

Locatie

Kleine aantallen

Apotheek (medewerkers)

 

4

Locatie

Kleine aantallen

Begraafplaats/ crematorium

 

5

Gelijktijdige plechtigheid

Kleine aantallen

Gezondheidscentrum (bezoekers)

 

1,3

100 m2 bvo

 

Gezondheidscentrum (medewerkers)

 

0,4

100 m2 bvo

 

Kerk/moskee

 

40

100 zitplaatsen

Protestanten fietsen meer dan katholieken, Moslims het minst

Ziekenhuis (bezoekers)

 

0,5

100 m2 bvo

Grote aantallen

Ziekenhuis (medewerkers)

Centrum Schil centrum Rest bebouwde kom

0,4

0,4

0,2

100 m2 bvo

Grote aantallen

 

Sport, cultuur en ontspanning

Sport, cultuur en ontspanning

Locatie

Norm

Per

Opmerking

Bibliotheek

 

3

100 m2 bvo

 

Bioscoop

Centrum

Schil centrum

Rest bebouwde kom

7,8

4,3

1,4

100 m2 bvo

Grote aantallen

Fitness

Centrum

Schil centrum

Rest bebouwde kom

5,0

3,7

2,0

100 m2 bvo

 

Museum

 

0,9

100 m2 bvo

 

Sporthal

 

2,5

100 m2 bvo

 

Sportveld

 

61

ha netto terrein

 

Sportzaal

 

4,0

100 m2 bvo

 

Stadion

 

9

100 zitplaatsen

Grote aantallen

Stedelijk evenement

 

32

100 bezoekers

Grote aantallen

Theater

Centrum

Schil centrum

Rest bebouwde kom

24

21

18

100 zitplaatsen

Grote aantallen

Zwembad (openlucht)

 

28

100 m2 bassin

Grote aantallen

Zwembad (overdekt)

 

20

100 m2 bassin

Grote aantallen

Overstappen

Overstappen

Locatie

Norm

Per

Opmerking

Busstation

Centrum en schil

42

Halterende buslijn

 

Carpoolplaats

Rand bebouwde kom

0,8

Autoparkeerplaats

 

 

Woningen

Woning

Norm 1

Per

Opmerking

Norm 2

Per

Rij- en vrijstaande woning

1

Kamer

Bij voorkeur plus 1

5,5

Woning

Appartement (met fietsenberging)

0,75

Kamer

Minimaal 2 plekken

2,5

Woning

Appartement (zonder fietsenberging)

0,25

Kamer

Ten behoeve van buurtstallingen en fietstrommels. Heeft niet de voorkeur.

0,75

Woning

Studentenhuis

1

Kamer

 

 

 

De tabel betreft alleen de fietsparkeervoorzieningen voor bewoners. In de openbare ruimte moet daarnaast rekening gehouden worden met fietsparkeervoorzieningen voor bezoekers (0,5–1 per woning).

Oppervlakte fietsenschuur bij woningen (alleen voor stallen fietsen, exclusief bergruimte)

Aantal fietsen

Oppervlakte (m2)

Opmerking

2

4,1

Haaks

3

5,8

Haaks

4

7,3

45°

5

8,4

45°

6

9,5

45°

7

10,6

45°

8

11,8

45°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 4

Alternatieve eenheden en maatgevende momenten fietsparkeren

 

 

Kantoor

Eenheid 1

Eenheid 2

Eenheid 3

Maatgevend moment

Kantoor (personeel)

100 m2 bvo

4 arbeidsplaatsen

 

Werkdagochtend

Kantoor met balie (bezoekers)

Balie

 

 

Werkdagochtend

Basisscholen

Eenheid 1

Eenheid 2

Eenheid 3

Maatgevend moment

Basisschool (leerlingen)

10 leerlingen

0,4 leslokalen

 

Schooltijden

Basisschool (medewerkers)

 

 

 

 

Middelbare scholen en ROC’s

Eenheid 1

Eenheid 2

Eenheid 3

Maatgevend moment

Middelbare school (leerlingen)

 

 

 

 

Middelbare school (medewerkers)

100 m2 bvo

1 leslokaal

 

Schooltijden

ROC (leerlingen)

 

 

 

 

ROC (medewerkers)

 

 

 

 

Winkelen en boodschappen doen

Eenheid 1

Eenheid 2

Eenheid 3

Maatgevend moment

Winkelcentrum

100 m2 bvo

80 m2 vvo

0,56 winkels

Zaterdagmiddag 14-17 uur

Supermarkt

100 m2 bvo

80 m2 vvo

0,5 kassa

Zaterdagmiddag 14-17 uur

Bouwmarkt

100 m2 bvo

90 m2 vvo

 

Zaterdag (en koopzondag)

Tuincentrum

100 m2 bvo (totaal)

80 m2 bvo (binnen)

80 m2 vvo (totaal)

Zaterdag (en koopzondag)

Gezondheidszorg en voorzieningen

Eenheid 1

Eenheid 2

Eenheid 3

Maatgevend moment

Apotheek (bezoekers)

 

 

 

 

Apotheek (medewerkers)

Locatie

4 kassa’s

12 medewerkers

Werkdag 14-16 uur

Begraafplaats

Gelijktijdige plechtigheid

0,35 locatie

 

Tijdens plechtigheid

Crematorium

 

120 zitplaatsen

 

 

Gezondheidscentrum (bezoekers)

100 m2

1,33 behandel kamers

 

Werkdag 9-12 uur

Gezondheidscentrum (medewerkers

 

 

 

 

Kerk/moskee

100 zitplaatsen

 

 

Tijdens dienst

Ziekenhuis (bezoekers)

100 m2 bvo

1,33 bedden

 

Werkdag 10-12 uur, 14-16 uur, en 19-20 uur

Ziekenhuis (medewerkers)

 

 

 

 

Horeca en verblijfsrecreatie

Eenheid 1

Eenheid 2

Eenheid 3

Maatgevend moment

Fastfoodrestaurant

Locatie

15,6 tafels

60 stoelen

Zondag 17-18 uur

Restaurant (eenvoudig)

100 m2 bvo

13 tafels

50 stoelen

Vr-za-zo 18-20 uur

Restaurant (luxe)

 

6,5 tafels

25 stoelen

Vr-za-zo 18-20 uur

Sport, cultuur en ontspanning

Eenheid 1

Eenheid 2

Eenheid 3

Maatgevend moment

Bibliotheek

100 m2 bvo

1000 leden

 

Woensdag 13-16 uur

Bioscoop

100 m2 bvo

0,15 zalen

33 stoelen

Zaterdag 19-22 uur

Fitness

100 m2 bvo

6 apparaten

 

Ma-di-wo 19-21 uur

Museum

100 m2 bvo

 

 

Buiten schooltijden

Sporthal

100 m2 bvo

0,21 kleedkamers

0,05 locatie

Zaterdag en zondag

13-18 uur

Sportveld

Ha netto terrein

1,15 velden

 

Speeldag ochtend, evt. wedstrijd met veel publiek

Sportzaal

100 m2 bvo

0,26 kleedkamers

0,05 locatie

Gebruikstijden

Stadion

100 zitplaatsen

 

 

Bij thuiswedstrijden

Stedelijk evenement

100 bezoekers

 

 

Afhankelijk van evenement

Theater

100 zitplaatsen

0,5 zalen

300 m2 bvo

Zaterdag 19-22 uur

Zwembad (openlucht)

100 m2 bassin

 

 

Bij mooi weer, buiten schooltijd

Zwembad (overdekt)

100 m2 bassin

 

 

Vrijdag 9-13 uur

Woning

Eenheid 1

Eenheid 2

Eenheid 3

Maatgevend moment

Rij- en vrijstaande woning

Kamer

25 m2 bvo

0,25 woning

 

Appartementen (met fietsenberging)

Kamer

25 m2 bvo

0,33 woning

avond

Appartementen (zonder fietsenberging

Kamer

25 m2 bvo

0,33 woning

 

Studentenhuis

kamer

tabel 7: overzichtstabel met alternatieve eenheden en maatgevende moment per solitaire functie

 

Algemene opmerkingen/definities:

 • bvo: bruto vloeroppervlak

 • vvo: verkoop vloeroppervlak

 • arbeidsplaats: maximaal gelijktijdig aanwezige werknemers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 5

Parkeren beleven we zo!

 

Parkeren beleven we zo!

Inventarisatieavonden parkeerbeleidsplan

 

 

 

Colofon

 

Titel: Parkeren beleven we zo!

Auteurs(s): Bram Louwers

Opdrachtgever: Gemeente Geertruidenberg

Projectnaam: Parkeerbeleidsplan

Projectnummer: 1541

Datum: 16 december 2015

Status: Concept

Contactadres voor deze publicatie:

Accent adviseurs

Luchthavenweg 13E

5657 EA EINDHOVEN

T 040 – 30 300 95

E contact@accentadviseurs.nl

I www.accentadviseurs.nl

 

 

 

Niets gebeurt zomaar.

Niets is vanzelfsprekend.

 

Ons denken en handelen maakt dat we met de wetenschap van nu alle projecten toekomstbestendig opleveren. 100% in dienst van de maatschappij en opdrachtgever.

 

Vooruit denken en vooruit zien.

 

Dat is niet alleen de ambitie van Accent adviseurs, het is wat we zijn.

 

Accent adviseurs, voor goed

 

© Accent adviseurs, Eindhoven. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Accent adviseurs.

 

 

 

 

 

 

 

Inhoudsopgave

 

Pagina

1 Inleiding 5

1.1 Aanleiding 5

1.2 Begeleiding avonden 5

1.3 Deze rapportage 5

 

2 Geertruidenberg 7

2.1 Geografische weergave 7

2.2 Verbeterpunten 7

2.3 Tevreden over 11

 

3 Raamsdonksveer 12

3.1 Geografische weergave 12

3.2 Verbeterpunten 13

3.3 Tevreden over 17

 

4 Raamsdonk 18

4.1 Geografische weergave 18

4.2 Verbeterpunten 18

4.3 Tevreden over 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Inleiding

 

1.1 Aanleiding

De gemeenteraad van Geertruidenberg heeft een motie aangenomen om parkeerbeleid uit te werken. Als onderdeel van de ‘de vertaalslag’ naar de praktijk is per kern een avond georganiseerd. Tijdens de avonden konden aanwezigen hun input geven over de beleving van het parkeren in de kern. Er is gevraagd naar wat beter kan, maar ook naar wat goed gevonden wordt.

 

1.2 Begeleiding avonden

Tijdens de avond is kort de achtergrond geschetst waarbinnen het parkeerbeleidsplan is uitgewerkt. Aanwezigen gaven aan vooral hun input te willen geven over de parkeersituatie. Duidelijk is dat men input wil geven.

 

Tijdens de avonden was de gemeente vertegenwoordigd door de verkeerskundige Lars van der Kaa en door Veerle Broekaart, coördinator wijkgericht SAMENwerken. Daarnaast was Accent adviseurs aanwezig als opdrachtnemer voor het ondersteunen van de gemeente bij het uitwerken van het parkeerbeleidsplan.

 

Vastleggen van de bevindingen

Per verbeterpunt is op kaart een nummer geplaatst, wat de locatie aanduidt. Vervolgens is in een tabel de locatie nader omschreven en is naar het volgende gevraagd:

 • waar is men niet tevreden over

 • hoe dit kan worden opgelost

 • wat kan men eventueel zelf kan doen als oplossing/maatregel

 

Ook de zaken waarover men tevreden is zijn op kaart genummerd en voorzien van een locatieomschrijving en een toelichting.

 

1.3 Deze rapportage

Voorliggende rapportage geeft een beschrijving van de input uit de bewonersavonden. De verbeterpunten en de goede zaken zijn benoemd en geografisch op kaart weergegeven.

 

Per kern is een uitwerking van de reacties gegeven. In hoofdstuk twee voor de kern Geertruidenberg, in hoofdstuk drie voor Raamsdonksveer en in hoofdstuk vier voor Raamsdonk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Geertruidenberg

 

De sessie vond plaats op 3 november 2015. Op de avond waren 14 mensen aanwezig.

 

2.1 Geografische weergave

2.2 Verbeterpunten

 

Nr.

Locatie

Toelichting

1

Markt

Niet tevreden over: Toeristen die de auto hele dag laten staan.

Hoe kan dit worden opgelost: Parkeerplaats buiten de kern en ondernemers hierop attenderen, zodat zij sturen.

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

2

Markt

Niet tevreden over: Parkeervakkenaanduiding is slecht en niet goed te zien.

Hoe kan dit worden opgelost: -

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

3

Markt

Niet tevreden over: Eigenaren en ondernemers met eigen parkeergelegenheid plaatsen auto’s toch op de Markt.

Hoe kan dit worden opgelost: -

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

4

Schattelijn

Niet tevreden over: Bezoekers Schattelijn parkeren ook op de Markt.

Hoe kan dit worden opgelost: Parkeerders attenderen op parkeerplaats achterzijde.

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

5

Markt

Niet tevreden over: Parkeren van bussen op de Markt.

Hoe kan dit worden opgelost: Attenderen op parkeerplaats achter achterzijde/Statenlaan.

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

6

Markt

Niet tevreden over: Aanduiding van parkeerplaatsen niet voldoende.

Hoe kan dit worden opgelost: Parkeerplaatsen achter Riethorst benutten.

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

7

Gasthuisstraat

Niet tevreden over: Gevaarlijke parkeersituatie, auto’s parkeren in of nabij de bocht.

Hoe kan dit worden opgelost: -

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

7A

Parkeerterrein Emmaweg

Niet tevreden over: Zie 7.

Hoe kan dit worden opgelost: Grasveld Emmaweg geschikt maken voor parkeren.

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

8

Vismarktstraat en Dordtsestraat

Niet tevreden over: Auto’s staan verkeerd buiten de vakken en veroorzaken hinder/overlast.

Hoe kan dit worden opgelost: -

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

9

Waterpoort / Gasthuisstraat

Niet tevreden over: Parkeren op de hoek buiten het vak! Dit is een schoolroute.

Hoe kan dit worden opgelost: -

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

 

10

Zijstraten Koestraat e.d.

Niet tevreden over: Veel bewoners van wegen rondom de Markt parkeren zelf op de Markt. Er zijn te weinig plaatsen.

Hoe kan dit worden opgelost: -

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen:-

11

Bastions / Apotheek

Niet tevreden over: Te weinig parkeerplaatsen voor bewoners, apotheek en huisartsenpost vooral overdag. 1 parkeerplaats per woning en hoger levert ook verkeersdruk op de Stationsweg

Hoe kan dit worden opgelost: Extra pp aanleggen voor bewoners

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: Gebruik eigen parkeerplaatsen in kelder stimuleren

12

 

Niet tevreden over: Zie 1, alleen geen bezoekersverkeer wel tekort aan parkeerplaatsen

Hoe kan dit worden opgelost: -

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

13

Bianchiweg

Niet tevreden over: Parkeren in het algemeen aan noordzijde (tegenover P-strook). Doorgang wordt geblokkeerd voor vuilniswagen en ambulance.

Hoe kan dit worden opgelost: P-verbod noordzijde of meer parkeervakken.

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: Bij sporthal en einde Ravelijn parkeren.

14

Vestingstraat

Niet tevreden over: Alleen parkeren in de vakken. Er gebeurt veel tegelijk. Gebeurt al lang en nu wordt er bekeurd.

Hoe kan dit worden opgelost: Verruiming beleid/ niet op handhaven

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

15

Elisabeth-straat bij de school

Niet tevreden over: Haal- en brenggedrag. Chaos bij aanvangstijden. Smal kan maar 1 auto tegelijk, maar is tweerichtingen. Parkeercapaciteit is onvoldoende.

Hoe kan dit worden opgelost: Eenrichtingsverkeer instellen.

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: Poort afsluiten.

16

Venestraat

Niet tevreden over: Altijd druk. Laadpaal is onduidelijk als die plek vrij is, mag je er staan?

Hoe kan dit worden opgelost: Tijdslimiet koppelen.

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

17

Stadsweg

Niet tevreden over: Aantal gehandicaptenparkeerplaatsen nabij de Mauritsstaete. Deze worden niet of nauwelijks gebruikt.

Hoe kan dit worden opgelost: Een aantal gehandicaptenparkeerplaatsen laten vervallen.

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

18

Van Nuyssenburg-straat

Niet tevreden over: Aantal parkeerplaatsen in de straat.

Hoe kan dit worden opgelost: Meer parkeerplaatsen aanleggen.

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

19

Statenlaan

Niet tevreden over: Faciliteiten van de camperparkeerplaatsen . Hierdoor ontstaat (stank)overlast.

Hoe kan dit worden opgelost: Opheffen.

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

20

Gouverneurs-laan

Niet tevreden over: Aanduiding parkeervakken langs de weg.

Hoe kan dit worden opgelost: Aanbrengen duidelijke vakmarkering.

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

21

Verkeersveilig-heid Brandestraat

Niet tevreden over: Parkeren en fietsers tegen de rijrichting in.

Hoe kan dit worden opgelost: -

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

22

Fietspad/

zebrapad

Markt 43

Niet tevreden over: Bij de ijscoboer snelheid afremmen.

Hoe kan dit worden opgelost: Drempel wenselijk.

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

23

Markt

Niet tevreden over: Geen auto’s parkeren voor terras ‘In de vijf Sinnen’

Hoe kan dit worden opgelost: -

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

Algemeen

Niet tevreden over: Onlogische handhaving. Niet als er een probleem is maar wel maandagochtend 9:00 uur.

Hoe kan dit worden opgelost: -

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

2.3 Tevreden over

 

Nummer

Locatie

Toelichting

1

Sporthal

Parkeervoorziening goed geregeld.

2

Jachthaven / Statenlaan

Camperplaatsen staan er goed.

3

Kloosterstraat

Mocht er een supermarkt komen dan goed dat er een parkeerplaats bij komt. Goede plek om te parkeren.

4

Markt

Er zijn alternatieven in de omgeving. Bij afsluiting Markt ontstaat er overlast. Plein niet autovrij, doods plein. Markt niet autovrij.

5

Achter de Riethorst

Volop plek beschikbaar.

3 Raamsdonksveer

 

De bewonersavond in Raamsdonksveer vond plaats op 4 november 2015. Er waren 20 personen aanwezig.

 

3.1 Geografische weergave

3.2 Verbeterpunten

 

Nr

Locatie

Toelichting

1

Schubertstraat

Niet tevreden over: Onoverzichtelijke (uitgang school) straat door tweerichtingsverkeer en parkeerhavens.

Hoe kan dit worden opgelost: Eenrichtingsverkeer en minder parkeerhavens.

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: Nieuwsbrief melding, minder autoverkeer.

2

Windvang achterkant

Niet tevreden over: Gebruik parkeerplaats

Hoe kan dit worden opgelost: Parkeergelegenheid voor alleen de Windvang

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: Communiceren met omwonenden, omwonenden bewuster maken van dit feit.

3

Mulderspad 1+3

Niet tevreden over: Claimen parkeerplaats foor (illegale) garages.

Hoe kan dit worden opgelost: Handhaving?

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: Bewoners aanspreken.

4

Lindonklaan

Niet tevreden over: Parkeren op de weg (suggestiestrook).

Hoe kan dit worden opgelost: P-verbod/ fietspad of meer plaatsen.

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: ?

5

Hoofdstraat Keizersdijk Prins Bernhardstraat

Niet tevreden over: Laden en lossen net voor zebrapad erg onoverzichtelijk.

Hoe kan dit worden opgelost: Laad- en losruimte aan Keizersdijk/Pr. Bernhardstraat Bruna, Shoeby etc. Parkeerplaatsen voor M&E veranderen in laad-en losplaats. Laden/lossen Heereplein maar is met vrachtwagen moeilijk.

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

6

Hertogshoef

Niet tevreden over: Parkeren op de stoep.

Hoe kan dit worden opgelost: “Dubbele” borden plaatsen/ handhaving/ plantenbak/ parkeren in de vakken.

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: Reeds gedaan

7

Baksweer

Niet tevreden over: Parkeren op openbaar terrein, daardoor ontstaat een onveilige situatie

Hoe kan dit worden opgelost: Paaltjes plaatsen om parkeren tegen te gaan (al dan niet ondersteund met borden).

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: Brief verstuurd aan gemeente op 30 september, wachtend op reactie van de gemeente (onveilige situatie).

8

Heereplein

Niet tevreden over: Zeer ‘vreemde’ aan- en afritten plein

Hoe kan dit worden opgelost: Er moet een stopverbod komen doorgaande route.

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

 

 

Niet tevreden over: Laden/lossen wordt weinig gebruikt.

Hoe kan dit worden opgelost: maak maar parkeerplaatsen.

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

9

Hoofdstraat Keizersdijk

Niet tevreden over: Laden en lossen.

Hoe kan dit worden opgelost: -

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

 

 

Niet tevreden over: Laden en lossen op rijbaan, overstekende voetgangers, onveiligheid.

Hoe kan dit worden opgelost: Laden en lossen in de laad en loshavens in de Haven en niet op de rijbaan. Plek maken in de Hoofdstraat of achter de Bruna dan geschikt maken.

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

10

Omschoorweg

Niet tevreden over: Bocht voor brandweer. In de brandgang + parkeerplaatsen voor uitgang uitzichtproblemen parkeerplaatsen zijn gewoon vrij.

Hoe kan dit worden opgelost: -

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

11

Rijvoortshoef 19a/19b

Niet tevreden over: Uitrit te krap, doodlopend voetpad, kleine kinderen school lopen over de straat.

Hoe kan dit worden opgelost: -

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

12

Benraatshoef vanaf 1b

Niet tevreden over: Onduidelijkheid parkeerplaats, zorgt voor belemmering bereikbaarheid brandweerauto.

Hoe kan dit worden opgelost: Verplaatsen parkeerplaatsen naar bungalows Benraatshoef

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

13

Varenstraat t.h.v. Prisma

Niet tevreden over: Alles op stoep en straat, taxibussen blokkeren alles.

Hoe kan dit worden opgelost: Vijfhoevenlaan optie? Misschien daar ingang maken?

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

14

Grote Kerkstraat (pleintje voor van Oort)

Niet tevreden over: Is voor voetgangers wordt veel geparkeerd.

Hoe kan dit worden opgelost: Plek zat, die gebruiken (voormalig taxibedrijf),

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

15

Haven (dorpshuis)

Niet tevreden over: Aantal parkeerplaatsen.

Hoe kan dit worden opgelost: Hier is plek om extra plaatsen te maken. Bomen behouden!! Voetpaadje maken door gras.

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

16

Oude politiebureau

Niet tevreden over: Te weinig parkeerplaatsen.

Hoe kan dit worden opgelost: Ook plek voor extra plaatsen, tevens naast jachthaven. Deels is privaat maar er is nog plaats voor meer.

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen:

17

Hertogshoef

Niet tevreden over: P-verbod is weggehaald. In bocht en op stoep wordt er geparkeerd.

Hoe kan dit worden opgelost: Handhaving.

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: Is mentaliteit P-plaats 50m verder wordt niet gebruikt.

18

Lindonklaan

Niet tevreden over: Parkeren niet op beoogd terrein. Bij anderen voor de deur en parkeren op rijbaan. Dit laatste levert onveilige situaties op.

Hoe kan dit worden opgelost: -

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: ook mentaliteit. Eigen opritten worden niet gebruikt.

19

Reenweg, bij het kerkske

Niet tevreden over: Onderhoud p-terrein.

Hoe kan dit worden opgelost: Herstraten, ook bij Fort Lunet. In het bestemmingsplan daar is ruimte.

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

20

Vondellaan

Niet tevreden over: Parkeren van vrachtwagens

Hoe kan dit worden opgelost: -

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

21

Ottergeerde

Niet tevreden over: Geparkeerde trailers.

Hoe kan dit worden opgelost: hier parkeerplaats voor vrachtwagens maken.

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

22

Statenlaan

Niet tevreden over: Vrachtwagen parkeerplaatsen en overnachten, tevens veel afval.

Hoe kan dit worden opgelost: handhaven? Mag het wel/niet?!

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

23

Gall&Gall

Niet tevreden over: Duidelijk maken dat dit openbaar parkeren is. Dat levert extra parkeerplaatsen op.

Hoe kan dit worden opgelost: Dit in inrichting duidelijk(er) maken door herindelen.

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

24

Sandoel

Niet tevreden over: Er wordt geparkeerd op de rijbaan en dit levert ongewenste (gevaarlijke) situaties op.

Hoe kan dit worden opgelost: Parkeerverbodszone instellen en handhaven.

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

25

Kleine Donk

Niet tevreden over: Er zijn te weinig parkeervakken in de straat. Tevens worden er vakken geblokkeerd door geparkeerde auto’s.

Hoe kan dit worden opgelost: Extra vakken maken in het groen en handhaving.

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

26

Julianalaan

Niet tevreden over: Herkenbaarheid parkeervakken waardoor er voor inritten wordt geparkeerd.

Hoe kan dit worden opgelost: Duidelijke vakken aanbrengen.

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

 

Algemeen

Niet tevreden over: beleid van de gemeente met betrekking tot handhaving!!! (speelt al meer dan 5 jaar)

Hoe kan dit worden opgelost: actief beleid inzetten, vaste BOA in dienst nemen!

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

3.3 Tevreden over

 

Nr

Locatie

Toelichting

1

Bachplein

Veel parkeergelegenheid.

2

Parkeerplaats achter Gall&Gall

Extra parkeerruimte bij AH, erg nuttig maar bij vele nog niet bekend!

3

Parkeerplaats Pieter Breughelstraat

Voldoende plaats maar veel personen weten niet dat daar en parkeerplaats is.

4

Heereplein/Haven

Geen problemen, genoeg plaatsen. Tijdens weekmarkt te kort (dinsdag).

5

Gijzelsweer

Voorbeeld van hoe het kan en hoort.

6

Sporthal / school

Goed! Volop plek.

7

Parkeerplaats achter gemeentehuis

Na herinrichting goed!

8

Zandheuvel

Geen parkeerproblemen door duidelijke bebording.

4 Raamsdonk

 

De avond in Raamsdonk werd bijgewoond door zes personen en vond plaats op 9 november 2015.

 

4.1 Geografische weergave

4.2 Verbeterpunten

 

Nummer

Locatie

Toelichting

1

Leohoeve en Wim Boonstraat (16 woningen)

Niet tevreden over: Gebruik parkeerplaatsen.

Hoe kan dit worden opgelost: 3 plaatsen erbij.

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: niets!

2

Stationstraat

Niet tevreden over: Hinderlijk parkeren shoarmatent en bakker.

Hoe kan dit worden opgelost: Sturen op locatie, bocht parkeervrij, Oude melkhaven.

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: niets.

3

Kerkstraat

Niet tevreden over: Haal en brenggedrag nabij school

Hoe kan dit worden opgelost: Ingangen omdraaien of alles via Cornelis Oomestraat/ communicatie school.

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: fietsen / te voet.

4

Agnesgebouw

Niet tevreden over: Parkeren vrachtauto.

Hoe kan dit worden opgelost: handhaving of voorzieningen treffen.

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: bestuurder aangesproken.

5

“Maasroute” (wijk)

Niet tevreden over: Parkeerdruk.

Hoe kan dit worden opgelost: extra parkeervakken.

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

6

Raadhuisstraat

Niet tevreden over: Aantal parkeervakken.

Hoe kan dit worden opgelost: extra vakken.

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

7

Kerkplein

Niet tevreden over: Parkeren van vrachtauto’s.

Hoe kan dit worden opgelost: handhaving of fysieke belemmeringen.

Wat kan ik/kunnen wij zelf doen: -

4.3 Tevreden over

 

Nummer

Locatie

Toelichting

1

Sluisakker

Voldoende vakken.

2

Kerkplein

Voldoende vakken.