Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Beloningsregeling Gemeente Geertruidenberg 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeloningsregeling Gemeente Geertruidenberg 2015
CiteertitelBeloningsregeling Gemeente Geertruidenberg 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Geertruidenberg, art. 3.1
 2. Gemeentewet, art. 160

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-201501-01-2016Nieuwe regeling

30-03-2015

Intranet, 1 april 2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beloningsregeling Gemeente Geertruidenberg 2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

 

gelet op het bepaalde in artikel 3.1 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Geertruidenberg;

 

gehoord de Commissie voor Georganiseerd Overleg,

 

gelet op artikel 160 van de gemeentewet;

 

besluiten:

 

de Beloningsregeling Gemeente Geertruidenberg 2012 te wijzigen en deze opnieuw vast te stellen onder de naam "Beloningsregeling Gemeente Geertruidenberg 2015".

Artikel 1 Begripsomschrijvingen.

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ambtenaar:

  1. de ambtenaar in de zin van de Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/UWO) gemeente Geertruidenberg;

  2. de werknemer als bedoeld in artikel 2:5:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Geertruidenberg;

 • b.

  salaris: het salaris, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder b van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Geertruidenberg;

 • c.

  uurloon: het uurloon als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid onder o van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Geertruidenberg;

 • d.

  schaal: de schaal als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder a van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Geertruidenberg, opgenomen in bijlage IIa van die regeling;

 • e.

  maximumsalaris: het hoogste bedrag van een salarisschaal;

 • f.

  bezoldiging: de bezoldiging als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder c van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Geertruidenberg;

 • g.

  betrekking: de betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder b van de Arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Geertruidenberg;

 • h.

  conversie: de vertaling van de gevonden rangorde naar salarisschalen;

 • i.

  volledige betrekking: de volledige betrekking als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid onder k van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Geertruidenberg;

 • j.

  overwerk: het overwerk als bedoeld in artikel 1:1 eerste lid onder l van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Geertruidenberg;

 • k.

  bevordering: toekenning van een hoger salaris in een salarisschaal waaraan een hoger maximum is verbonden dan de tot dan gehanteerde salarisschaal;

 • l.

  beoordeling: een schriftelijk oordeel met betrekking tot de wijze van de functievervulling volgens een door burgemeester en wethouders vastgesteld model en vastgestelde regeling.

Artikel 2 Het recht op salaris

 • 1.

  Het recht op salaris vangt aan met de dag waarop de aanstelling van de ambtenaar ingaat. Indien in het aanstellingsbesluit geen datum van ingang is vermeld, vangt het recht op salaris aan met de dag waarop de ambtenaar feitelijk in dienst is getreden.

 • 2.

  Het recht op salaris eindigt, in geval van ontslag, met ingang van de dag waarop het ontslag ingaat.

Artikel 3 Gebroken tijdvakken

Wanneer het salaris of een toelage moet worden berekend over een gedeelte van een maand, wordt het bedrag per dag vastgesteld door het maandbedrag te delen door het aantal kalenderdagen van die maand.

Artikel 4 Onvolledige betrekking

Het salaris van de ambtenaar met een onvolledige betrekking wordt vastgesteld op een evenredig deel van het salaris dat voor hem zou gelden bij een volledige betrekking.

Artikel 5 Salarisbedragen

Het salaris van de ambtenaar, wiens salaris niet bij of krachtens de wet is geregeld, wordt vastgesteld op de bedragen volgens de salarisschalen zoals opgenomen in bijlage IIa van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Geertruidenberg.

Artikel 6 Functiewaardering

 • 1.

  Het college bepaalt met inachtneming van de resultaten van een functiewaarderings-onderzoek en aan de hand van de vastgestelde conversie de salarisschaal die voor een functie geldt (de functionele schaal).

 • 2.

  Er is een vastgestelde regeling functiewaardering voor de uitvoering van een functiewaarderingsonderzoek en de daarbij te hanteren methode.

 • 3.

  De ambtenaar wordt bij aanstelling daadwerkelijk volgens de functionele schaal bezol­digd indien hij volledig voldoet aan de vereisten ter vervulling van de functie of niet volledig hieraan voldoet, doch op grond van voorafgaande ervaring en kennis redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de ambtenaar de functie volledig en naar behoren zal vervullen.

   

 • 4.

  Anders dan bij het aanvaarden van passende of gangbare arbeid, dan wel bij wijze van disciplinaire straf, als bedoeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Geertruidenberg, kan zonder voorafgaand ontslag voor een ambtenaar geen salarisschaal gaan gelden met een lager maximumsalaris dan dat van de reeds voor hem geldende salarisschaal.

Artikel 7 Salaris bij aanname

 • 1.

  Indien en zolang de ambtenaar bij aanstelling nog niet voldoet aan de vereisten als bedoeld in artikel 6, lid 3, wordt hij bezoldigd volgens een aan­loopschaal, dat wil zeggen een salarisschaal welke in bijlage IIa van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Geertruidenberg met een lager volgnummer dan de functionele schaal is aangeduid. Welke aanloopschaal wordt toegekend is afhankelijk van de bij een normale ontwikke­ling te verwach­ten tijd benodigd voor een volle­dige vervulling van de functie.

 • 2.

  De ambtenaar kan bij aanstelling niet worden bezoldigd in een salarisschaal welke in bijlage IIa van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Geertruidenberg met een hoger volgnummer dan de functionele schaal is aangeduid.

 • 3.

  Bij inpassing van een ambtenaar in een hoger gewaardeerde functie binnen de organisatie wordt voor de vaststelling van het salaris toepassing gegeven aan dit artikel.

Artikel 8 Bevordering naar naasthogere aanloopschaal of functionele schaal

 • 1.

  Indien op grond van een beoordeling is vastgesteld dat de ambtenaar zijn functie met voldoende bekwaamheid, geschiktheid en inzet uitoefent kan het college hem bevorderen naar de naasthogere aanloopschaal of de functionele schaal.

 • 2.

  Indien als gevolg van een nieuwe waardering er voor de ambtenaar een hogere functionele schaal gaat gelden, kan het college hem bevorderen naar de functionele schaal indien op grond van een beoordeling is vastgesteld dat de ambtenaar zijn functie met voldoende bekwaamheid, geschiktheid en inzet uitoefent.

Artikel 9 Salaris bij bevordering naar hogere schaal

 • 1.

  Wanneer de ambtenaar wordt bevorderd naar een salarisschaal met een hoger maximumsalaris, wordt voor hem het salaris in de nieuwe schaal vastgesteld op het bedrag in die schaal gelegen onmiddellijk boven het salaris dat de ambtenaar in de oude schaal zou hebben genoten als hij niet bevorderd was.

 • 2.

  Het verschil tussen het nieuwe salaris en het oude salaris van de ambtenaar bedraagt tenminste 75% van het verschil tussen het bedrag dat de ambtenaar laatstelijk genoot en het naasthogere bedrag in die oude schaal, dan wel het naastlagere bedrag in die oude schaal, indien het salaris in de oude schaal reeds overeenkwam met het hoogste bedrag uit die schaal.

Artikel 10 Instrumenten van flexibele beloning, Onthouding periodieke verhoging

 

 • 1.

  Indien een ambtenaar onvoldoende functioneert, kan worden bepaald dat voor hem de in artikel 11 bedoelde salarisverhoging achterwege wordt gelaten.

 • 2.

  Indien blijkt dat de ambtenaar weer voldoende functioneert kan worden bepaald dat de salarisverhoging, die met toepassing van het eerste lid achterwege is gelaten, al dan niet met terugwerkende kracht alsnog wordt toegekend.

 • 3.

  Van een beslissing tot toepassing van het eerste lid wordt de ambtenaar zo spoedig mogelijk, maar in elk geval vóór de datum waarop anders de salarisverhoging zou ingaan, schriftelijk op de hoogte gesteld, onder vermelding van de redenen die tot de beslissing hebben geleid.

Artikel 11 Periodieke verhoging van het salaris

 • 1.

  Het salaris van de ambtenaar die voldoende dan wel ruim voldoende functioneert, wordt binnen de voor hem geldende salarisschaal periodiek verhoogd tot het naast hogere bedrag.

 • 2.

  De periodieke verhoging wordt toegekend aan de ambtenaar die het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, voor de eerste maal met ingang van 1 januari van het volgende jaar en nadien telkens na een jaar. Aan de ambtenaar die in de periode 1 juli tot 1 januari, direct daaraan voorafgaand, in dienst is getreden wordt de periodieke verhoging toegekend op 1 januari van het jaar daaropvolgend en nadien telkens na een jaar.

Artikel 12 Extra periodieke verhoging van het salaris

 • 1.

  Aan de ambtenaar die het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt, kunnen een of meer extra (boven de reguliere periodieke verhoging), periodieke salarisverhoging(en) tot een in de salarisschaal genoemd bedrag, dat niet uitgaat boven het maximumsalaris, worden toegekend op grond van goed functioneren in zijn betrekking dan wel, wanneer een medewerker zich goed ontwikkelt, op grond van het in evenwicht brengen van het salaris van een medewerker die bij aanname laag is ingeschaald.

 • 2.

  Bij de toepassing van het vorige lid blijft het tijdstip waarop ingevolge artikel 11 een salarisverhoging wordt toegekend onverlet, tenzij anders wordt bepaald.

Artikel 13 Persoonlijke toelage

 • 1.

  Aan de ambtenaar, die het maximum van de voor hem geldende schaal heeft bereikt, kan door het college een persoonlijke toelage worden toegekend, wanneer daartoe op grond van buitengewone bekwaamheid, geschiktheid en ijver aanleiding bestaat. Het toekennen van een persoonlijke toelage is gekoppeld aan het opmaken van een beoordeling, waarvan de uitslag is dat de ambtenaar op een ‘uitstekende’ wijze functioneert.

 • 2.

  De hoogte van de toelage als bedoeld in het eerste lid kan maximaal 1 schaal hoger zijn dan de functionele salarisschaal van de ambtenaar.

 • 3.

  De toelage wordt ingetrokken, indien de gronden waarop de toelage werd toegekend niet meer aanwezig zijn, tenzij het college van oordeel is, dat er omstandigheden zijn om de toelage geheel of gedeeltelijk te handhaven.

Artikel 14 Gratificatie

 • 1.

  Indien een ambtenaar een eenmalige bijzondere prestatie heeft geleverd, kan aan hem een bijzondere beloning worden toegekend.

 • 2.

  Indien sprake is van een eenmalige korte extra inspanning in het eigen werk of daarbuiten, waar geen andere (overwerk)vergoeding tegenover staat, kan minimaal een bloemetje van € 15 en maximaal een VVV-bon ter waarde van € 150 worden toegekend.

 • 3.

  Indien sprake is van een eenmalige langere extra inspanning in het eigen werk of daarbuiten waar geen andere (overwerk)vergoeding tegenover staat, kan een een- malige gratificatie worden toegekend. Het toekennen van een gratificatie is gekoppeld aan het opmaken van een beoordeling (niet ouder dan 2 jaar), waarvan de uitslag tenminste ‘goed’ dient te zijn.

 • 4.

  De hoogte van de gratificatie bedraagt maximaal € 750 netto voor een medewerker met een volledige betrekking en voor een parttimer naar rato. Deze kan slechts eenmaal per kalenderjaar worden toegekend.

Artikel 15 Groepsgratificatie

 • 1.

  Indien een groep ambtenaren naar het oordeel van de leidinggevende, een eenmalige bijzondere collectieve prestatie heeft geleverd, kan afhankelijk van de prestatie:

  a: een eenmalige attentie in natura (vvv-bon, dinerbon enz.), of

  b: een eenmalige groepsgratificatie worden toegekend.

 • 2.

  De hoogte van een groepsgratificatie bedraagt maximaal een bedrag dat het gemiddelde van de voor de betreffende medewerkers berekende individuele gratificatie als bedoeld in artikel 14 niet overstijgt.

Artikel 16 Nadere regels ten behoeve van de toepassing van de instrumenten van flexibele beloning, Beoordeling

 

Besluitvorming over de toepassing van de instrumenten van flexibele beloning vindt, met uitzondering van de toepassing van artikel 14, lid 2 en artikel 15 plaats op basis van een oordeel met betrekking tot de functievervulling als omschreven in artikel 1 sub l.

Artikel 17  

Het college kan nadere regels stellen voor de toepassing en de hoogte van de instrumenten van flexibele beloning als bedoeld in artikel 10 tot en met 15.

Artikel 18 Geen afbouwregeling

Bij het beëindigen van instrumenten van flexibele beloning als bedoeld in artikel 13 tot en met 15 wordt geen afbouwregeling toegepast.

Artikel 19 Overige toelagen en vergoedingen, Waarnemingstoelage

Een waarnemingstoelage wordt toegekend conform de regeling in artikel 3:1:2 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Geertruidenberg.

Artikel 20 Buitendagvenstervergoeding

 • 1.

  De ambtenaar die valt onder de standaardregeling voor de werktijden en die door het college aangewezen is om arbeid te verrichten buiten het dagvenster als bedoeld in artikel 4:2, tweede lid van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Geertruidenberg, heeft recht op een buitendagvenstervergoeding.

 • 2.

  De buitendagvenstervergoeding bedraagt:

  - 50% van het uurloon van de ambtenaar over de gewerkte uren buiten het dagvenster tussen maandag 00:00 uur en vrijdag 24:00 uur;

  - 75% van het uurloon van de ambtenaar over de uren gewerkt op

  zaterdag;

  - 100% van het uurloon van de ambtenaar over de uren gewerkt op

  zondag en op de feestdagen genoemd in artikel 4:5, derde lid.

 • 3.

  De ambtenaar die een functie bekleedt waaraan een functieschaal 11 of hoger verbonden is heeft geen recht op een buitendagvenstervergoeding.

Artikel 21 Overwerkvergoeding

 • 1.

  De ambtenaar als bedoeld in artikel 4:3 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Geertruidenberg en voor wie een salaris geldt tot en met het maximum van schaal 10, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder a van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Geertruidenberg, opgenomen in bijlage IIa van die regeling, heeft bij overwerk recht op een vergoeding conform hetgeen is geregeld in artikel 3:2 en 3:2:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Geertruidenberg. De overwerkvergoeding bestaat uit verlof gelijk aan het aantal volle uren van het overwerk en een financiële vergoeding. De financiële vergoeding wordt toegekend op basis van de werkelijk gewerkte uren, met dien verstande dat gewerkte minuten tot op een kwartier worden afgerond.

 • 2.

  De ambtenaar die ingevolge artikel 15:1:11 van de CAR-UWO door of namens het college is aangewezen werkzaamheden te verrichten ontvangt daarvoor een vergoeding gebaseerd op de buitendagvenstervergoeding, zoals beschreven in artikel 20. Voor de ambtenaar voor wie een salaris geldt in schaal 11 of hoger bestaat de vergoeding enkel uit verlof gelijk aan het aantal volle uren van de werkzaamheden.

 • 3.

  Voor de ambtenaar voor wie een salaris geldt in schaal 10a en 11 bestaat de overwerkvergoeding enkel uit verlof gelijk aan het aantal volle uren van het overwerk.

Artikel 22 Toelage onregelmatige dienst

 • 1.

  De ambtenaar als bedoeld in artikel 4:3 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Geertruidenberg voor wie een salaris geldt tot en met het maximum van schaal 10, als bedoeld in artikel 3:1, tweede lid onder a van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Geertruidenberg, opgenomen in bijlage IIa van die regeling, en voor wie de werktijden zijn vastgesteld conform artikel 3:3 (die buiten de reguliere werktijden vallen) van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Geertruidenberg, wordt een vergoeding toegekend.

 • 2.

  De vergoeding als bedoeld in het eerste lid bedraagt per gewerkt uur een percentage van het voor de ambtenaar geldende salaris per uur en wel:

  a. 20% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 08.00 uur en tussen 18.00 en 22.00 uur;

  b. 40% voor de uren op maandag tot en met vrijdag tussen 00.00 en 06.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur;

  c. 65% voor de uren op zaterdag;

  d.100% voor de uren op zondag en op de feestdagen genoemd in artikel 4:5, derde lid van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Geertruidenberg.

 • 3.

  In bijzondere gevallen kan een regeling worden getroffen die het bepaalde in de vorige leden aanvult of daarvan afwijkt.

Artikel 23 Toelage bereikbaarheidsdienst

 • 1.

  De ambtenaar die buiten de voor hem geldende werktijden beschikbaarheidsdienst heeft, ontvangt een toelage.

 • 2.

  De toelage bedraagt 5% van het uurloon voor de uren op maandag tot en met vrijdag en 10% van het uurloon voor de uren op zaterdag, zondag en op de feestdagen genoemd in artikel 4:5 derde lid.

 • 3.

  Het uurloon, is voor de toepassing van dit artikel gelijk aan het uurloon dat behoort bij het maximumsalaris van salarisschaal 7.

 • 4.

  De toe te kennen bedragen volgen de algemene salarismaatregelen voortvloeiend uit het arbeidsvoorwaardenakkoord.

 • 5.

  In bijzondere gevallen kan een regeling worden getroffen die het bepaalde in dit artikel aanvult of daarvan afwijkt.

Artikel 24 Verschuivingstoelage

 • 1.

  De ambtenaar als bedoeld in artikel 4:3 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Geertruidenberg met wie afspraken zijn gemaakt over de feitelijke arbeidsduur per week of de werktijden per dag, wordt onder bepaalde voorwaarden een vergoeding toegekend indien de feitelijke arbeidsduur of de werktijden worden verschoven.

 • 2.

  Recht op een vergoeding bestaat indien binnen 72 uur voor aanvang van de oorspronkelijk vastgestelde feitelijke arbeidsduur per week of werktijd per dag, deze op verzoek van de werkgever wordt verschoven.

 • 3.

  De hoogte van deze vergoeding bedraagt 25% van het uurloon voor elk verschoven uur.

 • 4.

  Het bepaalde in het eerste lid is van overeenkomstige toepassing in geval een verschuiving van de oorspronkelijk vastgestelde arbeidsduur per week en/of de oorspronkelijk vastgestelde werktijd plaatsvindt zonder dat het dienstbelang dit vereist, gedurende de periode gelegen tussen een maand en 72 uur voor aanvang van de betreffende week dan wel de werktijd.

Artikel 25 Inconveniëntentoelage

 • 1.

  Aan de ambtenaar aan wie het verrichten van zware, onaangename of gevaarlijke arbeid wordt opgedragen, wordt een vaste maandelijkse toelage toegekend van 2% van het voor hem geldend salaris.

 • 2.

  Het college kan nader bepalen welke arbeidsomstandigheden als zwaar, onaangenaam of gevaarlijk aangemerkt moeten worden.

Artikel 26 Afbouwtoelage

 • 1.

  Aan de ambtenaar wiens bezoldiging als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen of verminderen van een toelage, als bedoeld in artikel 22, 23, 24 en 25, een blijvende verlaging ondergaat, wordt door het college een aflopende toelage toegekend indien:

  a: die blijvende verlaging tenminste 3% bedraagt van het salaris, en

  b. de ambtenaar de toelage – als bedoeld in artikel 22, 23, 24 en 25 - direct voorafgaand aan het tijdstip van bovenbedoelde beëindiging of vermindering ervan, gedurende tenminste twee jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt aan de ambtenaar van 60 jaar of ouder wiens bezoldiging als gevolg van het buiten zijn toedoen beëindigen of verminderen van een toelage – als bedoeld in artikel 22, 23, 24 en 25 – een blijvende verlaging ondergaat, een blijvende toelage toegekend indien de ambtenaar de toelage – als bedoeld in artikel 22, 23, 24 en 25 – direct voorafgaand aan het tijdstip van bovenbedoelde beëindiging of vermindering ervan gedurende tenminste 10 jaar zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten. De in het eerste lid bedoelde aflopende toelage gaat, wanneer de ambtenaar de leeftijd van 60 jaar bereikt en onmiddellijk voor aanvang van die toelage gedurende tenminste 10 jaar zonder wezenlijke onderbreking een toelage – als bedoeld in artikel 22, 23, 24 en 25 – heeft genoten, over in een blijvende toelage als bedoeld in het vorige lid.

 • 3.

  Voor de toepassing van de voorgaande leden wordt onder wezenlijke onderbreking een onderbreking van langer dan twee maanden verstaan.

 • 4.

  Het college stelt voor de uitvoering van dit artikel nadere regels vast.

 • 5.

  De afbouwtoelage kent het volgende verloop:

  1. het eerste jaar ontvangt de ambtenaar 75% van de daling van die het gevolg is van het vervallen van de toelagen;

  2. het tweede jaar ontvangt de ambtenaar 50% van de daling die het gevolg is van het vervallen van de toelagen;

  3. het derde jaar na de overplaatsing ontvangt de ambtenaar 25% van de daling die het gevolg is van het vervallen van de toelagen.

Artikel 27 Overige bepalingen, Onvoorziene gevallen

Voor gevallen waarin deze regeling niet of niet billijk voorziet, treft het DT een bijzondere regeling. Het DT heeft de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van deze regeling.

Artikel 28 Overgangs- en slotbepalingen

Medewerkers die op de datum van inwerkingtreding van deze regeling een tijdelijke persoonlijke toelage hebben, behouden deze gedurende de periode waarvoor deze is toegekend. Medewerkers die een vaste persoonlijke toelage hebben behouden deze toelage.

Artikel 29  

Medewerkers die op de datum van inwerkingtreding van deze regeling een arbeidsmarkt-toelage hebben, blijven deze behouden onder de naam persoonlijke toelage

Artikel 30  

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 april 2015 en kan worden aangehaald als de ‘Beloningsregeling Gemeente Geertruidenberg 2015’.

 • 2.

  Gelijktijdig wordt ingetrokken:

  De Beloningsverordening Gemeente Geertruidenberg 2012, zoals vastgesteld op 19 maart 2013 wordt per 1 april 2015 ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 30 maart 2015.

Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

 

de secretaris,

de burgemeester,

         

R.C.J. Nagtzaam

     

drs. W. van Hees

 

Toelichting bij beloningsregeling

Algemeen

Het beloningsbeleid van de gemeente Geertruidenberg is geënt op het uitgangspunt dat met dit personeelsinstrument bewust wordt omgegaan: bewust belonen. Dit betekent dat de beloningen meer afgestemd worden op het functioneren van de medewerker, dat er meer graderingmogelijkheden zijn ingebracht, waardoor er beloningsmaatwerk geleverd kan worden, en dat het functioneren nadrukkelijker ‘gemeten’ wordt. Om dit laatste te bereiken is het systeem van functionerings- en beoordelingsgesprekken afgestemd op de beloningsregeling.

Het onderwerp bewust belonen kan niet los worden gezien van het overig personeelsbeleid. Een professionele aansturing van de organisatie vraagt om een beleid waarbij de personeelsinstrumenten op elkaar afgestemd zijn. Aan de hand van deze instrumenten kunnen de leidinggevenden sturing geven aan het middel ‘personeel’ binnen hun verantwoordelijkheid van integraal manager. Anderzijds bieden de instrumenten ruimte aan de medewerkers om zich binnen de organisatie van de gemeente Geertruidenberg te ontwikkelen.

 

Door een juiste hantering van de personeelsinstrumenten: functiebeschrijvingen, het opleidingsplan, de functionerings- en ontwikkelgesprekken, de werkbesprekingen, het arbobeleid enz. kan de aansturing van de leidinggevende en de motivatie van de medewerker geoptimaliseerd worden. Aan de hand van de resultaten die dit oplevert, wordt inzicht verkregen in de wijze waarop en welke relevante bijdrage de medewerker heeft geleverd aan de doelstellingen van het organisatieonderdeel. Deze resultaten dienen geobjectiveerd ‘gemeten’ te worden aan de hand van een systematisch beoordeling. Om vervolgens de medewerker naar de geleverde prestatie en inzet te kunnen belonen dient in de organisatie een beleid van bewust belonen gehanteerd te worden.

 

Opzet beloningsbeleid

In het beloningsbeleid van de gemeente Geertruidenberg zijn vier onderdelen te onderscheiden:

 • 1.

  functiewaardering

 • 2.

  aanname

 • 3.

  bevordering

 • 4.

  bezoldiging

Daarnaast speelt beoordelen een belangrijke rol.

 

1. Functiewaardering

Er wordt in beginsel van uitgegaan dat het salaris in overeenstemming is met de zwaarte van de functie. Hiertoe wordt op basis van een algemene beschrijving van het takenpakket van elke organisatie-eenheid volgens een vast model een beschrijving gemaakt van generieke functies. Deze beschrijving vormt de basis voor de uiteindelijke waardering volgens een organiek functiewaarderingssysteem. IJkpunt voor alle beloningsmaatregelen is het vastgestelde functieniveau.

De functiewaardering is verder uitgewerkt in de regeling functiewaardering.

 

2. Aanname

Het aannamebeleid van de gemeente Geertruidenberg kent een aantal richtlijnen aan de hand waarvan kan worden bepaald in welke schaal een nieuwe of over te plaatsen medewerker wordt geplaatst en welk salarisbedrag daarbij aan hem/haar wordt toegekend.

   

Het gaat hierbij om richtlijnen en niet om een set van dwingende voorschriften omdat in een aantal situaties sprake kan zijn van onderhandelingen die kunnen leiden tot een op “maat” af te spreken salaris. Bij de indeling en inschaling van nieuw respectievelijk over te plaatsen personeel worden de volgende richtlijnen in acht genomen:

 

 • a.

  De basis van de bezoldiging is het niveau van de functie zoals dat is vastgesteld aan de hand van de Geertruidenbergse functiewaarderingsmethode.

 • b.

  Indeling in de functionele schaal is mogelijk indien:

  - een werknemer voldoet aan de vereisten ter vervulling van de functie, of

  - niet volledig hieraan voldoet doch op grond van voorafgaande ervaring en kennis redelijkerwijs mag worden aangenomen dat de werknemer de functie volledig en naar behoren zal vervullen.

 • c.

  Werknemers met onvoldoende opleiding respectievelijk ervaring worden aangesteld beneden het functionele niveau (aanloopschaal). Dit kan één of meer salarisschalen zijn.

 • d.

  Indeling in een hogere salarisschaal dan de functionele schaal is niet toegestaan. Indien dit tot wervingsproblemen leidt, kan het college eventueel gebruik maken van de mogelijkheid tot het verstrekken van een arbeidsmarkttoelage.

 

3. Bevordering

Onder bevorderen wordt in dit verband verstaan het plaatsen van een werknemer in een hogere salarisschaal. De volgende bevorderingssituaties zijn mogelijk:

 

 • 1.

  bevorderen binnen de aanloopschalen

Bij het gebruik van meerdere aanloopschalen kan een medewerker van een aanloopschaal naar de naasthogere aanloopschaal worden bevorderd indien naar het oordeel van de leidinggevende voldoende ontwikkeling is gebleken.

 

 • 2.

  bevorderen naar de functionele schaal

Een bevordering naar de functionele schaal is mogelijk indien een medewerker naar het oordeel van de leidinggevende aan de functie-eisen voldoet en zijn functie volledig en naar behoren vervult.

 

 • 3.

  bevorderen als gevolg van het aanvaarden van een hoger gewaardeerde functie

Het aanvaarden van een nieuwe hoger gewaardeerde functie binnen de organisatie kan een bevordering tot gevolg hebben. De richtlijnen die hierbij van toepassing zijn, zijn genoemd bij het onderdeel aanname.

 

 • 4.

  bevorderen als gevolg van het opwaarderen van de huidige functie

Via functiewaardering kan de huidige functie worden opgewaardeerd. De richtlijnen op onderdeel 2 zijn van toepassing.

 

Als regel vinden alle reguliere periodieke verhogingen voortaan plaats op 1 januari van elk jaar, behalve bij medewerkers die in de periode 1 juli tot 1 januari direct daaraan voorafgaand in dienst zijn getreden. Aan hen wordt de volgende reguliere periodieke verhoging toegekend op 1 januari van het jaar daaropvolgend. 

 

4. Bezoldiging 

In een beleid van bewust belonen dient maatwerk geleverd te worden en kunnen instrumenten van flexibele beloning niet ontbreken. Het zijn juist deze instrumenten die de mogelijkheid bieden om recht te doen aan de verschillen in de wijze waarop de medewerkers hun werk uitvoeren. De gemeente Geertruidenberg wil deze instrumenten bewust gaan inzetten bij de bedrijfsvoering. De toepassing ervan is onlosmakelijk verbonden aan een systematische beoordeling over het functioneren van de medewerker. Er wordt vanuit gegaan dat bewust belonen niet kan leiden tot verlaging van het vaste salaris van de medewerker.

Het nieuwe beleid van bewust belonen is gebaseerd op drie componenten: beoordelen, beoordelingsgradaties en de instrumenten van flexibele beloning. Een beloningstoekenning aan de medewerker wordt gemotiveerd tot stand gebracht door deze componenten te koppelen.

 

Beoordelen

Het bewust hanteren van de beloningsinstrumenten veronderstelt dat over iedere beloningsbeslissing goed is nagedacht en dat iedere beslissing gemotiveerd moet kunnen worden. Dit zal over het algemeen plaatsvinden op basis van een beoordeling, maar kan bijvoorbeeld ook door evaluatie van de bereikte resultaten en afspraken.

In dit beloningsbeleid is ervoor gekozen om alle besluitvorming omtrent de toepassing van de instrumenten van flexibele beloning, met uitzondering van de (groeps)gratificatie, te baseren op een systematische beoordeling door de leidinggevende. De (groeps)gratificatie wordt gebaseerd op een bijzondere prestatie. Deze wordt niet ‘gemeten’ aan de hand van een beoordeling, maar zal voor de directe werkomgeving herkenbaar moeten zijn als bijzondere prestatie.

 

Beoordelingsgradaties

Het is van groot belang dat er een duidelijke en herkenbare relatie bestaat tussen enerzijds de motieven die leiden tot een beslissing, de beoordelingscore, inzake de toepassing van een beloningsinstrument en anderzijds het beloningsinstrument zelf.

Ten aanzien hiervan zijn in dit beloningsbeleid, als nieuw onderdeel, vijf beoordelingsgradaties opgenomen, te weten: onvoldoende, voldoende, ruim voldoende, goed en uitstekend. Ter verduidelijking en ondersteuning zijn aan deze gradaties ‘rapportcijfers’ gekoppeld. De gradaties worden ook opgenomen in het beoordelingssysteem.

De instrumenten van flexibele beloning zijn gericht op ‘positieve’ beloningen. Wanneer echter als gevolg van een onvoldoende functioneren het noodzakelijk is kan er ook een ‘negatieve’ beloning toegekend worden. Dit komt neer op het (tijdelijk) ‘bevriezen’ van het salaris.

 

Instrumenten flexibele beloning

In het nieuwe beloningsbeleid van de gemeente Geertruidenberg worden de volgende instrumenten van flexibel belonen toegepast, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen structurele en incidentele beloningen:

 • 1.

  Onthouding van de ‘reguliere’ periodieke verhoging.

 • 2.

  Toekenning van de ‘reguliere’ periodieke verhoging.

 • 3.

  Toekenning van een extra periodieke verhoging.

 • 4.

  Toekenning van een persoonlijke toelage.

 • 5.

  Toekenning van een gratificatie.

De instrumenten 1 tot en met 4 worden aangemerkt als structurele beloning.

 

Koppeling beoordelingsgradaties en instrumenten

Koppeling van de beoordelingsgradaties aan de instrumenten van flexibele beloning, in de kolom de instrumenten 1 tot en met 5, leidt tot het volgende schema:

 

Beoordeling

Score

Beloning

E Onvoldoende

5

Geen PV

D Voldoende

6

PV

C Ruim voldoende

7

PV

B Goed

8

PV - gratificatie

A Uitstekend

9

PT - gratificatie

 

PV = Periodieke verhoging

PT = Persoonlijke toelage

 

 

 

 

Incidenteel belonen 

 

Bij een bijzondere eenmalige (groeps)prestatie:

Er kan een (groeps-)gratificatie dan wel een attentie in natura (vvv-bon, dinerbon) verstrekt worden.

 

Overige toelagen en vergoedingen

Verder is er in de beloningsregeling nog een onderdeel overige toelagen en vergoedingen opgenomen. Er is voor gekozen om de bestaande zogenaamde afgeleide bezoldigingsregelingen zoals de inconveniënten- en beschikbaarheidsregeling in de beloningsregeling op te nemen.