Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

IKB regeling gemeente Geertruidenberg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingIKB regeling gemeente Geertruidenberg
CiteertitelIKB regeling gemeente Geertruidenberg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO), hfdst 3, paragraaf 5

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Nieuwe regeling

17-01-2017

De Langstraat, 2 februari 2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

IKB regeling gemeente Geertruidenberg

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

 

Gelet op hoofdstuk 3, paragraaf 5 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling/Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO);

 

Gelet op de instemming van het Georganiseerd Overleg d.d. 15 december 2016;

 

besluiten:

 

vast te stellen de navolgende regeling:

 

‘IKB regeling gemeente Geertruidenberg’

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  ambtenaar: hij die door de gemeente Geertruidenberg is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn;

 • b.

  werkgever: de gemeente Geertruidenberg;

 • c.

  reiskosten woon-werk: de fictieve reiskosten die een ambtenaar fiscaal gezien als onbelaste vergoeding mag ontvangen;

 • d.

  afstand woon-werk: enkele reis woonadres naar standplaats, snelste route volgens routeplanner ANWB;

 • e.

  woonadres: het adres waar de ambtenaar staat ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA);

 • f.

  standplaats: de plaats waar de ambtenaar gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht, op aanwijzen van de werkgever.

Artikel 2 Bronnen IKB

Deze bronnen zijn opgenomen in artikel 3:28, lid 2 van de CAR/UWO.

Artikel 3 Doelen IKB

 • 1.

  Naast de genoemde doelen in artikel 3:29 van de CAR/UWO, wordt uitruil woon-werkverkeer toegevoegd als doel.

 • 2.

  De medewerker dient op het moment van uitbetaling van het IKB budget, de keuze uitruil woon-werkverkeer aan te zetten in het PI systeem.

Artikel 4 Randvoorwaarden uitruil woon-werkverkeer

 • 1.

  De hoogte van de kilometervergoeding woon-werk is gekoppeld aan de maximaal fiscaal toegestane reiskostenvergoeding voor reizen met privé- vervoermiddelen (€ 0,19 per kilometer).

 • 2.

  De maximale reisafstand per enkele reis bedraagt 75 kilometer.

 • 3.

  Het maximaal te vergoeden dagen woon-werk is bepaald op 214 dagen.

 • 4.

  Per dag mag maximaal 1 keer de reisafstand woon-werk worden meegeteld voor de uitruil.

 • 5.

  Indien sprake is van structureel thuiswerken, (betaald) ouderschapsverlof, wijziging aantal reisbewegingen per week, onbetaald verlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof, langdurige ziekte (langer dan 6 weken), dient de uitruil te worden gecorrigeerd.

 • 6.

  Wanneer de ambtenaar onjuiste gegevens verstrekt en/ of onrechtmatig gebruik maakt van dit artikel, wordt de eventuele naheffingsaanslag (inclusief boete en naheffingsrente) van de belastingdienst met terugwerkende kracht op de ambtenaar verhaald.

 • 7.

  Indien aan de belastingvrije uitbetaling door de belastingdienst bijzonder voorwaarden zijn verbonden, is de ambtenaar gehouden aan deze voorwaarden te voldoen en dit desgewenst aan te tonen. Een eventuele naheffing als gevolg van het niet voldoen aan deze voorwaarden, komt voor rekening van de ambtenaar

 • 8.

  De uitruil woon-werkverkeer zorgt voor een verlaging van het loon in het kader van de sociale verzekeringswetten en een mogelijke verlaging van inkomens afhankelijke subsidies. Er bestaat geen recht meer op de aftrek reiskosten inkomensbelasting bij reizen met openbaar vervoer. Deze gevolgen zijn voor rekening en risico van de ambtenaar.

 • 9.

  Op het moment dat het fiscaal niet meer mogelijk is om uit te ruilen vervalt direct dit artikel.

Artikel 5 Keuzemoment

 • 1.

  Dit artikel is een uitwerking op artikel 3:30 van de CAR/UWO.

 • 2.

  De ambtenaar dient voor de 5e van de maand zijn of haar keuze te hebben ingevoerd in het PI systeem, om in diezelfde maand tot verwerking over te kunnen gaan.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college is bevoegd om in gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet gemotiveerd af te wijken van deze regeling.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2017 en kan worden aangehaald als: IKB regeling gemeente Geertruidenberg.

 • 2.

  De regeling uitruil vergoeding woon-werk 2016 komt per gelijke datum te vervallen.

 • 3.

  Aldus besloten in de vergadering van het college van de gemeente Geertruidenberg van 17 januari 2017, na instemming Georganiseerd Overleg van 15 december 2016.

Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

De secretaris, de burgemeester,

R.C.J. Nagtzaam drs. W. van Hees