Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Bomenlijst gemeente Geertruidenberg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBomenlijst gemeente Geertruidenberg
CiteertitelBomenlijst gemeente Geertruidenberg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening 2010, hfdst 4, afdeling 3, artikel 4:11

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-02-2012Nieuwe regeling

20-12-2011

De Langstraat, 2 februari 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Bomenlijst gemeente Geertruidenberg

 

 

 

 

 

1. Inleiding

 

De gemeente Geertruidenberg wil zich inzetten voor het ontwikkelen en behouden van een duurzaam en samenhangend bomenbestand. Om dit te kunnen verwezenlijken is in navolging van het bomenstructuurplan: ‘eenheid in diversiteit’ het bomenbeleidsplan: ‘bomen duurzaam in beeld’ opgesteld.

Voor het bomenbeleid wordt, vanuit de gedachte van realistisch, acceptabel en haalbaar beleid, vooral ingezet op de bomen op de bomenlijst. In grote lijnen zijn dit de boomstructuren (uit het bomenstructuurplan), (potentieel) monumentale bomen, alle gemeentebomen met een doorsnede groter dan 20 cm en overige waardevolle bomen.

 

Het werken met een bomenlijst is niet nieuw voor de gemeente Geertruidenberg. Het vastgestelde beleid en het feit dat de vorige bomenlijst (1999) sterk verouderd was heeft geleid tot deze nieuwe bomenlijst. De belangrijkste verandering ten opzichte van de vorige bomenlijst is dat het document is uitgebreid met informatie over o.a. de regels en de te volgen werkwijze rondom het voornemen om een boom te kappen. Een aantal aspecten die tot nu toe in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) waren opgenomen staan nu in de bomenlijst vermeld. De APV verwijst naar de bomenlijst.

 

Hoofdstuk 2 beschrijft welke bomen en overige houtopstanden op de bomenlijst staan en daardoor bij een geplande kap vergunningsplichtig zijn. Hoofdstuk 3 gaat in op de werkwijze die doorlopen moet worden bij een vergunningsaanvraag. Hoofdstuk 4 bevat het overzicht van alle particuliere bomen die op de bomenlijst staan.

 

 

 

2. Samenstelling bomenlijst

 

2.1 Begripsomschrijvingen

 

Houtopstand

één of meer bomen of boomvormers, of andere houtachtige gewassen, mogelijk onderdeel uitmakend van hakhout, een houtwal, een grotere (lint)begroeiing van heesters en struiken, een beplanting van bosplantsoen, een struweel of een heg, met de minimale dwarsdoorsnede van 20 cm op 1,30 m hoogte.

 

Dunning

velling, die uitsluitend als voorzorgsmaatregel ter bevordering van het voortbestaan van de (overblijvende) houtopstand moet worden beschouwd.

 

Vellen

rooien; kappen; verplanten; het snoeien van meer dan 30 procent van de kroon of het wortelgestel, met inbegrip van kandelaberen; het verrichten van handelingen, zowel boven- als ondergronds, die de dood of ernstige beschadiging of ernstige ontsiering van de houtopstand ten gevolge kunnen hebben.

 

Bladhoudende naaldboom

conifeer die in de herfst/winter zijn naalden

behoudt o.a. spar (Abies), ceder (Cedrus), den (Pinus), Venijnboom(Taxus)

 

Bladverliezende naaldboom

conifeer die in de herfst/winter zijn naalden

verliest o.a. Japanse notenboom (Ginkgo), Chinese moerascipres/watercipres (Metaseqouia), moerascypres (Taxodium), Lariks (Lork)

 

2.2 vergunningsplicht

Op de bomenlijst van de gemeente Geertruidenberg staan zowel gemeentelijke als particuliere bomen vermeld. Voor alle bomen op deze lijst moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd. Staat de boom niet op de bomenlijst dan mag de boom gekapt (geveld) worden.

 

Naast het kappen van een boom zijn ook de volgende zaken vergunningsplichtig (zie ook definitie van vellen):

 • het kandelaberen van een boom (het afzagen van alle takken tot er alleen nog een stam met takstompen overblijft);

 • het meer dan 30% snoeien van de kroon of het wortelgestel van een boom;

 • het verplanten van een boom die op de bomenlijst staat.

 

De particuliere bomen die op de bomenlijst staan voldoen aan de normen die in het bomenbeleidsplan: “bomen duurzaam in beeld” (2009) zijn opgenomen. Deze criteria zijn terug te vinden in bijlage 1

 

2.3 gemeentelijke bomen

Voor gemeentelijke bomen geldt dat alle houtopstanden met een stamdiameter van meer dan 20 cm, gemeten op 1,30 m hoogte boven maaiveld, vergunningsplichtig zijn.

Wanneer een boom behoort tot een boomstructuur zoals aangegeven in het bomenstructuurplan: ‘eenheid in diversiteit’ (2008, zie bijlage 2) of vastgelegd is als accent- en sfeerbomen dan is deze ook met een stamdiameter kleiner dan 20 cm kapvergunningsplichtig.

  

Een vergunning is niet nodig voor:

 

 • Het vellen van bladhoudende naaldbomen, op voorwaarde dat deze niet monumentaal zijn;

 • Een houtopstand die als dunning wordt geveld (bijvoorbeeld bij bosplantsoen). Dit geldt alleen wanneer een gemeentelijke deskundige concludeert dat er werkelijk sprake is van dunning;

 • Een dode/niet levensvatbare houtopstand. Dit geldt alleen wanneer een gemeentelijke deskundige concludeert dat er werkelijk sprake is van een dode/niet levensvatbare houtopstand;

 • Houtopstanden aangebracht in het kader van het tussen de NCB, GLTO Midden Oost en gemeente Geertruidenberg op 18 september 1997 tot stand gekomen overeenkomst over erfbeplantingen en landschappelijke beplantingen.

 

2.4 Boswet

Houtopstanden die zich bevinden buiten de bebouwde kom boswet, kunnen onder de Boswet vallen.

De Boswet heeft tot doel om bossen te beschermen. Globaal komt het er op neer dat buiten de “bebouwde kom boswet”, alle beplantingen van bomen die groter zijn dan 10 are of, als het gaat over een rijbeplanting die uit meer dan 20 bomen bestaat onder de Boswet vallen. Wanneer beplantingen onder de Boswet vallen moet er voor het kappen van een boom een kapmelding gedaan worden bij Dienst Regelingen te Dordrecht. Meer informatie over de Boswet is onder andere terug te vinden op www.natuurbeheer.nu (www.natuurbeheer.nu/Wet-_en_regelgeving/Nederland/Boswet

 

Voor een houtopstand waarop de Boswet van toepassing is hoeft geen vergunning bij de gemeente aangevraagd te worden.

Uitzondering hierop zijn houtopstanden die behoren tot een boomstructuur zoals aangegeven in het bomenstructuurplan:

‘eenheid in diversiteit’ (2008). Deze bomen zijn altijd vergunningsplichtig.

 

Staat een houtopstand buiten de “bebouwde kom Boswet” maar valt deze niet onder de Boswet dan gelden de gemeentelijk regels zoals die voor bomen binnen de bebouwde kom gelden.

 

In bijlage 3 zijn kaartjes opgenomen met daarop de begrenzing van de “bebouwde kom boswet”. Het is belangrijk te weten dat de “bebouwde kom boswet” vaak afwijkt van de bebouwde kom verkeerswet (de “gewone” bebouwde kom).

 

 

 

3. Werkwijze aanvraag vergunning

 

3.1 Werkwijze

Is een boom vergunningsplichtig en wil men deze boom toch kappen dan moet er vanaf 1 oktober 2010 een omgevingsvergunning (voor de activiteit ‘kappen’) aangevraagd te worden. De omgevingsvergunning vervangt de kapvergunning.

Meer informatie over de omgevingsvergunning is onder andere terug te vinden op gemeentesite www.geertruidenberg.nl of op www.omgevingsloket.nl.

 

Aanvraag specifiek voor de activiteit ‘kappen’

Alleen de eigenaar van een boom kan een vergunning aanvragen (of moet daar door een machtiging toestemming voor geven). Wanneer een boom/houtopstand op een erfafscheiding staat dan moet de aanvraag ingediend worden door alle (meestal 2) eigenaren.

 

Een aanvraag is volledig op het moment dat aan de volgende zaken is voldaan:

 • Het formulier is volledig ingevuld, van datum voorzien en ondertekend;

 • Er is een situatieschets met de standplaats van de boom/bomen toegevoegd;

 • Er is een foto van de boom/bomen toegevoegd;

 • Er is een machtiging (schriftelijke en ondertekende toestemming van de eigenaar van het perceel) toegevoegd.

Het laatste punt is alleen van belang als de aanvrager niet de eigenaar van de boom is.

Wanneer er gegevens bekend zijn over de geplande herplant kunnen deze als bijlage toevoegd worden.

       

Publicatie aanvraag

De aanvraag wordt gepubliceerd op de gemeentelijke pagina van huis-aan-huisblad ‘de Langstraat’.

 

Toetsing, beoordeling en besluitvorming

De groendeskundige van de gemeent heeft een adviserende rol binnen de vergunningverlening. De groendeskundige beoordeelt de aanvraag aan de hand van het “beoordelingsformulier kapaanvraag Gemeente Geertruidenberg” (zie bijlage 4). Aan de hand van het uit het beoordelingsformulier volgend advies wordt een besluit genomen.

Mogelijke besluit:

 • Vergunning wordt verleend met of zonder oplegging van herplantplicht;

 • Vergunning wordt geweigerd;

 • Aanvraag wordt niet in behandeling genomen.

 

Publicatie besluit en bezwaar

De aanvraag wordt gepubliceerd op de gemeentelijke pagina van huis-aan-huisblad ‘de Langstraat’. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om binnen zes weken na de dag van verzending tegen het besluit een bezwaarschrift in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders. Wanneer binnen de bezwaartermijn een bezwaar is ingediend, wordt de vergunning één dag nadat op dat bezwaar is beslist, van kracht. Wanneer er geen bezwaar wordt ingediend is kan de vergunning pas na de termijn van zes weken na verzenddatum van de vergunningsbrief, gebruikt worden.

  

3.2 Toelichting en aanvulling werkwijze

 

Belanghebbenden

Naast de aanvrager kunnen omwonende en betrokken groepen belanghebbende zijn bij een vergunning voor de activiteit ‘kappen’. Er is veel rechtspraak over de vraag wanneer iemand belanghebbende kan zijn bij een vergunning. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Omwonende

In principe kan worden uitgegaan van de vaste rechtspraak van de Raad van State:“Bij kapvergunningen is het uitgangspunt dat belanghebbende is degene, die op geringe afstand van de bomen woont of vanuit zijn woning daarop zicht heeft”. Personen die op meer dan 100 meter afstand wonen en geen zicht hebben op de boom/bomen zijn niet belanghebbend, evenmin zij die wel zicht hebben op de boom/bomen, maar die op meer dan 200 meter afstand wonen.

Betrokken groepen

In de praktijk gaat het hier alleen om verenigingen en stichtingen. Bij een bezwaar namens een groep moeten de doelstellingen in de statuten gericht zijn op natuur- of boombescherming. Of er moet sprake zijn van aantoonbare regelmatige werkzaamheden in boom-,landschap-of natuur-en milieubescherming. De statuten moeten schriftelijk voorhanden zijn.

Iemand kan zich ter behartiging van zijn belangen laten bijstaan of door een gemachtigde laten vertegenwoordigen. Een machtiging moet in dat geval schriftelijk aan de gemeente verstrekt worden.

 

Herplantplicht

Een doel van het bomenbeleidsplan is het ontwikkelen en behouden van een duurzaam en samenhangend bomenbestand. Dit betekent dat in de meeste gevallen een herplantplicht in een verleende vergunning wordt opgenomen. In de vergunning wordt aangegeven aan welke eisen de herplant moet voldoen. Om duurzaamheid te waarborgen is in sommige gevallen een (volledige) herplantplicht geen geschikte optie. In deze gevallen gaat kwaliteit boven de kwantiteit.

 

Flora en faunawet

Als met kappen begonnen wordt moet de Flora- en Faunawet in acht genomen te worden. De Flora- en Faunawet is gemaakt om de in het wild levende planten- en dierensoorten te beschermen. In de wet staat dat het verboden is dieren (bijvoorbeeld vogels) behorende tot een beschermde inheemse diersoort opzettelijk te verontrusten. Meer informatie is terug te vinden op www.hetlnvloket.nl (vergunning en ontheffing - Flora en faunawet)

 

Noodkap

De burgemeester kan mondeling toestemming geven om een boom (houtopstand) direct te kappen (vellen). Dit kan alleen wanneer de boom direct gevaar oplevert of wanneer er sprake is van een vergelijkbaar spoedeisend belang. Na de mondelinge toezegging wordt dit zo snel mogelijk schriftelijk vastgelegd en verzonden aan de aanvrager en de belanghebbende.

  

Onderzoeksrapport

Het college kan eisen dat bij de aanvraag van een vergunning een onderzoeksrapport naar de algemene onderhoudstoestand van de te kappen boom wordt aangeleverd. Het onderzoeksrapport moet opgesteld zijn door een erkende boomtaxateur.

 

Monumentale bomen

De gemeente Geertruidenberg zal in 2011 de monumentale bomen binnen de gemeente (particulier en gemeentelijk) in kaart gaan brengen. Dit gebeurd op basis van de criteria die in het bomenbeleidsplan “bomen duurzaam in beeld” (2009) zijn vastgelegd. Op dit moment maken de particuliere monumentale bomen deel uit van de algemene bomenlijst. In de toekomst zullen deze apart vermeld worden. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen zal voor het kappen van deze bomen een vergunning verstrekt worden. Meer informatie volgt wanneer de bomen apart in de deze bomenlijst worden opgenomen. In bijlage 5 zijn de criteria voor monumentale bomen terug te vinden zoals deze in het bomenbeleidsplan: “bomen duurzaam in beeld” (2009) zijn opgenomen.

 

 

 

4 Overzicht bomenlijst

 

Op de bomenlijst zijn de particuliere bomen opgenomen die aan de ‘criteria bomenlijst’ voldoen. Deze criteria zijn weergegeven in bijlage 1.

De lijst is per kern ingedeeld op analfabetische volgorde van straatnaam en huisnummer. Per locatie wordt de Nederlandse en de (eerste)wetenschappelijke naam van de boom weergegeven. Verder wordt het aantal, de geschatte leeftijd, de stamdiameter en de globale locatie van de vergunningsplichtige bomen per adres aangegeven. Omdat de bomen op particulier terrein staan en daardoor niet altijd bereikbaar zijn is de stamdiameter (op 1,30 meter hoogte) regelmatig bepaald op basis van inschatting.

Staat er onder het kopje locatie: “hele perceel” dan betekent dit dat alle op dit perceel staande bomen met een stamdiameter van meer dan 20 cm, gemeten op 1,30 hoogte, vergunningsplichtig zijn.

Wanneer er sprake is van een heel opgenomen perceel of wanneer de stam vanuit openbaar terrein niet goed zichtbaar is wordt de stamdiameter niet vermeld.

Voor gemeentelijke bomen geldt over het algemeen dat alle houtopstanden met een stamdiameter van meer dan 20 cm, gemeten op 1,30 m hoogte boven maaiveld vergunningsplichtig zijn (zie paragraaf 2.3 voor de uitzonderingen).

 

Bijlage 1. Criteria bomenlijst

 

Basisvoorwaarden (alle voorwaarden vereist):

 

 • De leeftijd is minimaal 25 jaar, met als uitzondering een herdenkingsboom, een boom met cultuurhistorisch waardevolle elementen, een boom behorende tot een boomstructuur of een boom welke valt onder een sfeer- of accentboom;

 • De bomen mogen niet in een onherstelbare slechte conditie verkeren (d.w.z. de bomen moeten in beginsel weer in een redelijke conditie zijn te brengen). Volledig verval van de boom mag niet binnen tien jaar te verwachten zijn;

 • De boom heeft een habitus die karakteristiek is voor de soort (dit geldt met name indien de boom waardevol voor landschap en/of stads- en dorpsschoon is);

 • De boom is geen bladhoudende naaldboom (zie toelichting in bomenlijst);

 • De boom staat niet in een achtertuin (een tuin niet grenzend aan openbaar terrein) van kleiner dan 50 m2;

 

Specifieke kenmerken (tenminste één voorwaarde vereist):

 

 • 1.

  De boom is medebepalend en onvervangbaar voor het karakter van de omgeving (beeld);

 • 2.

  De boom vormt een onderdeel van een geheel intact zijnde boomgroep of uniforme laanbeplanting die een karakteristieke structuur in gemeente of landschap zichtbaar maakt (landschappelijke waarde);

 • 3.

  De boom is een herkenningspunt;

 • 4.

  De boom is een in de gemeente zeldzame soort, type of hoge leeftijdsklasse;

 • 5.

  De boom vormt een onderdeel van een monumentale omgeving of van een cultuurhistorisch waardevol object (cultuurhistorische waarde);   

 • 6.

  De boom is een gedenkboom ter gelegenheid van een belangrijke maatschappelijke gebeurtenis;

 • 7.

  De boom vormt een onmisbaar onderdeel van een biotoop van in de omgeving van de gemeente Geertruidenberg schaars voorkomende planten- of diersoorten;

 • 8.

  De boom vormt een schakel in keten van ecologische infrastructuur vormende elementen of neemt in een totaal versteend gebied een positie in die in de ecologische infrastructuur de functie van ‘Stepping Stone’ kan vervullen (natuurwaarde);

 • 9.

  De boom is bijzonder door zijn uitzonderlijke hoogte, dikte, e.d.;

 • 10.

  De boom heeft een bijzondere snoeivorm of groeiwijze.

 

Bijlage 3a. Begrenzing bebouwde kom Boswet Geertruidenberg

Bijlage 3b. Begrenzing bebouwde kom Boswet Raamsdonksveer

Bijlage 3c. Begrenzing bebouwde kom Boswet

Raamsdonk

 

Bijlage 4. Beoordelingsformulier kapaanvraag Gemeente Geertruidenberg

 

BEOORDELINGSFORMULIER KAPAANVRAAG GEMEENTE GEERTRUIDENBERG

 

Gegevens aanvraag (zie aanvraagformulier):

Naam aanvrager :………………………………………………………………………………………………

Aantal bomen :…………………….....stuks

Boomsoort :…………………………………………………………………………………………………

Standplaats boom / bomen :…………………………………………………………………………………………………

 

Reden aanvraag : 

 

Relatie met bouw- aanlegplan:

⚪ Ja Kenmerk :

⚪ Nee

 

1. Belang van behoud

 

1.1 Ruimtelijke waarde

 

Is boom onderdeel van een vastgelegd waardevol groen element (zie bomenstructuurplan, lijst van monumentale bomen)?

⚪ Ja, onderdeel van:    

 • Cultuurhistorische boomstructuur

 • Primaire boomstructuur

 • Secundaire boomstructuur

 • Landelijk Register van Monumentale Bomen

 • Gemeentelijke monumentale bomen

 • Locale lijst van waardevolle bomen

⚪ Nee

Motivering:

 

Is boom onderdeel van een monument?

⚪ Ja, onderdeel van:

 • Rijksmonument

 • Gemeentelijk monument

⚪ Nee

Motivering:

 

Is boom beschermd via het bestemmingsplan?

⚪ Ja:

 • Beschreven als individuele boom / bomen

 • Beschreven als onderdeel van groenelement

 • Beschermd dorps- of stadsgezicht

⚪ Nee

Motivering:

 

Zijn andere wetten of beleidsplannen van toepassing?

⚪ Ja, te weten:

 • Provinciale Boswet

 • Flora- en Faunawet

 • Anders:

⚪ Nee

Motivering:

 

Heeft de boom zélf bijzondere visuele waarde of ruimtelijke betekenis?

⚪ Ja, door:

 • Zichtbaarheid van openbaar terrein

 • Habitus van de boom: bijzondere snoeivorm of juist prachtig uitgegroeid

 • Beeldbepalend voor de directe omgeving te zijn

⚪ Nee:

Motivering:

 

Heeft de boom op zijn plek bijzondere visuele waarde of ruimtelijke betekenis?

⚪ Ja, door:

 • De mate waarin het beeld van de plek wijzigt door het verwijderen van de boom

 • Beeldbepalend voor de wijk of het dorp te zijn

⚪ Nee

Motivering:

 

Heeft de boom voor de wijde omgeving bijzondere visuele waarde of ruimtelijke betekenis?

⚪ Ja, door:

 • Samenhang met waarneembare elementen: de mate waarin lijnen, kruisende lijnen vlakken op punten worden geaccentueerd door de boom

 • Visuele samenhang: de boom die de waarneming van de lijn interessanter maakt, doordat hij specifiek reageert op de lijn

 • Beeldbepalend voor de gehele gemeente te zijn

⚪ Nee

Motivering:

 

1.2 FUNCTIONELE WAARDE

 

Waarde van plantwijze

⚪ Hoog (solitair of laanboom)

⚪ Gemiddeld (kleine groep)

⚪ Laag (bosplantsoen)

Motivering:

 

Cultuurhistorische waarde

⚪ Hoog

⚪ Gemiddeld

⚪ Laag

Motivering:

 

Ecologische waarde

⚪ Hoog (ecologische topwaarde, flora en faunawet)

⚪ Gemiddeld

⚪ Laag

Motivering:

 

Natuurwaarde

⚪ Hoog

⚪ Laag

⚪ Gemiddeld

Motivering:

 

Milieu waarde

⚪ Hoog (o.a. belangrijke functie vervullend voor luchtkwaliteit)

⚪ Gemiddeld

⚪ Laag

Motivering:

 

Dendrologische waarde

⚪ Hoog (zeldzaam in Nederland / in deze streek)

⚪ Gemiddeld

⚪ Laag

Motivering:

 

Educatieve waarde

⚪ Hoog

⚪ Gemiddeld

⚪ Laag

Motivering:

 

Recreatieve waarde

⚪ Hoog

⚪ Gemiddeld

⚪ Laag

Motivering:

 

Waarde voor leefbaarheid

⚪ Hoog

⚪ Gemiddeld

⚪ Laag

Motivering:

 

2. Belang van verwijdering

 

Is sprake van een relatie tussen kapaanvraag en bouw- of aanlegplan?

⚪ Ja (integrale afweging andere vergunningen)

⚪ Nee

Motivering:

 

Indien sprake is van bouw of aanleg, hoe groot is het maatschappelijk belang?

⚪ Groot

⚪ Gemiddeld

⚪ Klein

⚪ Nvt

Motivering:

 

Indien sprake is van bouw of aanleg, hoe groot is het individueel belang?

⚪ Groot

⚪ Gemiddeld

⚪ Klein

⚪ Nvt

Motivering:

 

Worden derde-belanghebbenden in hun belangen geschaad bij verwijdering van de boom?

⚪ Ja

⚪ Nee

⚪ Nvt

Motivering:

 

Zijn alternatieven voor kap onderzocht / overwogen?

⚪ Ja

⚪ Nee

Motivering:

  

Conditie boom

⚪ Goed

⚪ Gemiddeld

⚪ Slecht

Motivering:

 

Stabiliteit boom

⚪ Goed

⚪ Gemiddeld

⚪ Slecht

Motivering

 

Levensverwachting boom

⚪ minder dan 5 jaar (boom heeft slechte stabiliteit of onomkeerbaar slechte conditie)

⚪ tussen de 5 en de 15 jaar

⚪ meer dan 15 jaar (boom vertoont geen uiterlijke verzwakkingen)

Motivering:

 

Is sprake van een gevaar voor (openbare) veiligheid?

⚪ Ja

⚪ Nee

Motivering:

 

Is de aanvrager aan huis gebonden?

⚪ Ja

⚪ Nee

Motivering:

 

Is de verhouding tussen de grootte van de boom en de beschikbare groeiplaats goed?

⚪ Ja

 • de boom wordt niet veel groter en heeft voldoende ruimte

 • de boom heeft de komende 10 jaar voldoende ruimte om uit te groeien

⚪ Nee

 • de boom is te groot voor zijn standplaats

 • de boom wordt binnen 10 jaar te groot voor zijn standplaats

Motivering:

 

Is sprake van ernstige schaduwoverlast?

⚪ Ja

⚪ Nee

Motivering:

 

Is sprake van ernstige wortelopdruk bij verharding?

⚪ Ja

⚪ Nee

Motivering:

 

Is sprake van ernstige ‘plak’ door honingdauw en roetdauw?

⚪ Ja

⚪ Nee

Motivering:

 

Is sprake van ernstig economisch nadeel / schade bij handhaven boom?

⚪ Ja

⚪ Nee

Motivering:

 

Is sprake van een zorgvuldige boombeheer maatregel, volgens de gangbare inzichten in de boomverzorging?

⚪ Ja

⚪ Nee

Motivering:

 

Afweging belangen

 

Eindoordeel belang van behoud

⚪ Klein

⚪ Gemiddeld

⚪ Groot

 

Motivering: verwijzen naar:

 • gemeentelijke beleidsuitgangspunten en –beleidsplannen

 

Eindoordeel belang van verwijdering

⚪ Klein

⚪ Gemiddeld

⚪ Groot

 

Motivering: verwijzen naar:

 • gemeentelijke beleidsuitgangspunten en –beleidsplannen

 • belangen derde-belanghebbenden

 • kapalternatieven

 

Conclusie

 

Kapvergunning

⚪ Weigeren

⚪ Verlenen

 • Gedeeltelijk, namelijk….

 • Onder bijzondere voorwaarden, namelijk…….

 • Onder voorwaarde van herplant / financiële herplant

 • Soort

 • Grootte

 • Aantal

 • Termijn

 • Bedrag (bij financiële herplant)

 

Motivering besluit:

 

 

 

 

 

Datum:

 

 

 

 

 

Bijlage 5. Criteria monumentale bomen

 

Basisvoorwaarden (alle voorwaarden vereist):

 • De leeftijd is minimaal 50 jaar en de boom is door zijn leeftijd en verschijning beeldbepalend en onvervangbaar voor het karakter van de omgeving;

 • Een uitzondering kan gemaakt worden voor een herdenkingsboom of een toekomstige monumentale boom. Een toekomstige monumentale boom heeft op basis van zijn groeiplaats (ruimte), boomsoort, vorm en vitaliteit de potentie om monumentaal te worden;

 • De bomen mogen niet in een onherstelbare slechte conditie verkeren (d.w.z. de bomen moeten in beginsel weer in een redelijke conditie zijn te brengen). Volledig verval van de boom mag niet binnen tien jaar te verwachten zijn.

 

Specifieke kenmerken (tenminste één voorwaarde vereist):

 • 1.

  De boom is dendrologisch van grote waarde, vanwege soort en variëteit in combinatie met leeftijd, grootte en zeldzaamheid;

 • 2.

  De boom is milieukundig van grote waarde, vanwege het beïnvloeden van het microklimaat door bijvoorbeeld het wegvangen van stof, het zuiveren van de lucht, het nivelleren van luchtverplaatsingen en het breken van wind rond gebouwen;

 • 3.

  De boom is ecologisch van grote waarde vanwege het belang van het (plaatselijke) ecosysteem. De boom biedt bijvoorbeeld plaats aan zeldzame dier- of plantensoorten, denk hierbij aan vleermuizen;

 • 4.

  De boom is wetenschappelijk van grote waarde, doordat het een bijzonder zuivere vertegenwoordiger van één soort betreft (genenreservoir);

 • 5.

  De boom is cultuurhistorisch waardevol:

 • Herdenkingsboom; geplant ter gelegenheid van een belangrijke gebeurtenis (bijvoorbeeld geboorte van een prins of prinses, een huwelijk, een jubileum);  

 • Markeringsboom; geplant ter markering, zoals grensbomen in het agrarisch gebied, of bakenbomen langs de rivieren;

 • Kruis-/ kapelboom; geplant naast een kapel of kruisbeeld om de locatie te benadrukken;

 • De boom heeft een mythologische betekenis, bijvoorbeeld Kroezeboom;

 • De boom is van grote waarde doordat het een bijzonder/historisch fruitras is;

 • Boom met een bijzondere snoeivorm, bijvoorbeeld etagelinde;

 • Boom ‘met een verhaal’.

 • 6.

  bijzondere groeivorm als gevolg van natuurlijke oorzaken bijvoorbeeld tweestammig, meerstammig;

 • 7.

  De boom is geadopteerd; bijv. door de Bomenstichting of een school.