Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Beleidsregels subsidie Gemeente Geertruidenberg Versie 8 juli 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels subsidie Gemeente Geertruidenberg Versie 8 juli 2014
CiteertitelBeleidsregels subsidie Gemeente Geertruidenberg Versie 8 juli 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
 2. Subsidieverordening welzijn gemeente Geertruidenberg 2009

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-201401-03-2018Nieuwe regeling

08-07-2014

De Langstraat, 17 juli 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels subsidie Gemeente Geertruidenberg Versie 8 juli 2014

 

 

I. Inleiding

In de Subsidieverordening welzijn gemeente Geertruidenberg 2009 is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders beleidsregels vaststelt. Die beleidsregels omvatten tenminste een omschrijving van de volgende zaken:

 • a.

  de subsidiabele activiteiten, producten of prestaties

 • b.

  de grondslag voor subsidiëring

 • c.

  de van toepassing zijnde subsidievorm(en)

 • d.

  de mate waarin de voor subsidie in aanmerking komende activiteiten, producten en diensten door (eigen) financiële inspanningen van de instelling bekostigd dienen te worden.

 

In dit document wordt op de eerste plaats in het kort aandacht besteed aan enkele essentiële bepalingen (normen) uit de geldende subsidieverordening en de daaruit voortvloeiende bevoegdheden die het college op basis van de geldende subsidieverordening heeft.

 

Vervolgens worden de uitgangspunten voor het subsidiebeleid beschreven die vertaald worden in een beoordelingsleidraad voor de te toetsen subsidieaanvragen. De te honoreren aanvragen vinden uiteindelijk hun vertaalslag in de vast te stellen subsidieprogramma’s.

 

Bij deze beleidsregels behorende bijlage A genaamd Subsidieprogramma Gemeente Geertruidenberg vormt een onderdeel van en is onlosmakelijk verbonden aan deze beleidsregels.

 

 

 

II. Bestaande subsidieverordening (in vogelvlucht)

 

De gemeentelijke subsidies vinden hun rechtsbron in de subsidieverordening, de beleidsregels voor subsidies en de vastgestelde subsidieprogramma’s. In die verordening worden enerzijds de voorwaarden aangegeven voor subsidie, de beleidsterreinen (reikwijdte), de soorten subsidies en de organisaties die voor subsidie in aanmerking komen. Anderzijds bevat zij bepalingen/verplichtingen omtrent de subsidieaanvraag/verlening/vaststelling en de daarvoor gestelde termijnen.

Een drietal elementen uit de verordening behoeven nadere aandacht. Dat zijn de voorwaarden voor subsidie, de reikwijdte van de verordening en de soorten subsidies.

 

-voorwaarden voor subsidie-

In de verordening zijn vier randvoorwaarden opgenomen voor subsidie. Dat zijn:

 • a.

  De gemeenteraad moet de nodige gelden beschikbaar hebben gesteld.

 • b.

  De activiteiten moeten in voldoende mate bijdragen aan de bereiking van de gemeentelijke doelen op de in de verordening aangewezen beleidsterreinen.

 • c.

  De instelling moet niet of niet volledig kunnen voorzien in de kosten van de activiteit.

 • d.

  Het subsidie moet tijdig voor de uitvoering van de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd, worden aangevraagd.

Behalve deze voorwaarden, zijn ook de weigeringsgronden, genoemd in artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

 

-reikwijdte verordening-

Naast de voorwaarden voor subsidie is het van belang de reikwijdte van de subsidieverordening helder in beeld te hebben. Die reikwijdte wordt bepaald door de 10 opgenomen beleidsterreinen in de verordening. Het betreft de volgende beleidsvelden:

 

 • a.

  Samenlevingsopbouw.

 • b.

  Cultuur en kunst.

 • c.

  Ouderbeleid.

 • d.

  Volwasseneneducatie.

 • e.

  Volksgezondheid.

 • f.

  Maatschappelijke dienstverlening.

 • g.

  Sport

 • h.

  Jeugd

 • i.

  Toerisme en recreatie.

 • j.

  Gehandicaptenbeleid.

 

Voor elk van deze beleidsterreinen dienen wij beleidsregels vast te stellen. Zij omvatten ten minste een omschrijving van:

 • -

  de gesubsidieerde activiteiten, producten en prestaties;

 • -

  per activiteit: de grondslag van de subsidiëring;

 • -

  per activiteit: de aard van het subsidie (subsidievorm);

 • -

  per activiteit: het aandeel van de organisatie in de bekostiging van de voor subsidie in aanmerking komende activiteiten, producten en diensten.

De toepassing van de beleidsregels resulteert per beleidsveld in een of meer programma’s van gesubsidieerde activiteiten.

 

- subsidievormen -

Op basis van de bestaande regelgeving zijn de subsidies te verdelen in budgetsubsidies, waarderingssubsidies en investeringssubsidies.

 

Budgetsubsidie: een subsidie voor de duur van één of meerdere jaren op grondslag van producten en prestaties.

 

Waarderingssubsidies: een subsidie voor een activiteit of activiteiten die wordt verstrekt om de waardering van de gemeente voor het ondernemen daarvan tot uitdrukking te brengen. Daaronder vallen ook (eenmalige) subsidies bij jubilea en eventuele activiteiten met een incidenteel karakter.

 

Investeringssubsidie: een subsidie in de kosten van aankoop, stichting of verbouwing van accommodaties binnen de gemeente, daaronder begrepen de onmiddellijk daarmee verband houdende inrichtingskosten.

 

 

 

III.Uitgangspunten van subsidiebeleid

 

III-1 Inleiding

 

Met inachtneming van het voorgaande hebben wij vorm gegeven aan het subsidiebeleid voor de komende jaren. Daarbij hebben wij ons laten leiden door een reeks uitgangspunten die zich als volgt laten indelen:

 • algemene uitgangspunten

 • subsidie-inhoudelijke uitgangspunten

 • subsidie-technische uitgangspunten

 • overige uitgangspunten

 

III-2. Algemene uitgangspunten subsidiebeleid

 

De volgende algemene uitgangspunten hebben hun stempel gedrukt op de vormgeving van het subsidiebeleid:

 • subsidieverstrekking is een middel om een gewenst doel te bereiken. En dat doel is het welzijn van de inwoners van Geertruidenberg

 • de bestuurlijke prioriteiten bepalen de nadere concretisering van het algemene doel welzijn

 • het subsidiebeleid dient voldoende mogelijkheden voor de gemeente te bevatten om sturend op te kunnen treden ten aanzien van de activiteiten van de maatschappelijke instellingen en verenigingen

 • subsidie wordt steeds gekoppeld aan gewenste activiteiten of prestaties

 • het subsidiestelsel is eenvoudig, transparant en rechtvaardig.

 

III-3. Inhoudelijke uitgangspunten

De inhoudelijke uitgangspunten voor subsidie luiden als volgt:

 

1. Subsidie wordt niet 'zomaar' verstrekt. Leidraad bij het verstrekken van subsidies zijn de doelen die de gemeente Geertruidenberg wil bereiken (bestuurlijke doeleinden). Door het gericht inzetten van subsidie wordt gestuurd op het realiseren van activiteiten die aan het bereiken van de bestuurlijke doeleinden ten grondslag liggen. De doelen zijn vastgesteld door de gemeenteraad en luiden als volgt:

Samenlevingsopbouw

Het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid van de woon- en leefomgeving door initiatieven voor en door inwoners van de gemeente. Cultuur en kunst

 • -

  Het bevorderen van het beleven van cultuur, inclusief het scheppen en genieten van kunst in brede zin, binnen de diverse verschijningsvormen, evenals de ontwikkeling van vaardigheden van jeugdigen tot 18 jaar op het terrein van cultuur en kunst;

 • -

  Het bevorderen van het behoud en goed beheer van cultuurhistorische waardevolle zaken.

Ouderenbeleid

Het in staat stellen van ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en bevordering van mogelijkheden tot participatie aan de samenleving.

Volwasseneneducatie

Het verbeteren van de mogelijkheden tot deelname aan het maatschappelijk leven door toeleiding naar arbeid en bevordering van de zelfredzaamheid.

Volksgezondheid

Het bevorderen van de gezondheid van de inwoners.

Maatschappelijke dienstverlening

 • -

  Het ondersteunen en helpen van individuen of groepen mensen met persoonlijke en sociale problemen;

 • -

  Het bijstaan en faciliteren van vrijwilligers.

Sport

Het scheppen van voorwaarden tot stimulering van sportbeoefening door jongeren tot 18 jaar.

Jeugdbeleid

 • -

  Stimuleren en ondersteunen van recreatieve activiteiten en voorzieningen voor jongeren.

 • -

  Stimuleren en ondersteunen van een effectief aanbod aan activiteiten en voorzieningen gericht op het voorkomen van het in de problemen geraken van jongeren in de breedste zin.

 • -

  Stimuleren en ondersteunen van een effectief aanbod van activiteiten en voorzieningen gericht op oplossing van problemen van jongeren.

Toerisme en recreatie

Het bevorderen van de toeristisch-recreatieve positie van de gemeente Geertruidenberg, waarbij het accent ligt op activiteiten ter bevordering van het cultuurhistorisch toerisme, de waterrecreatie en de routegebonden recreatie.

Gehandicaptenbeleid

Bevorderen van de integratie van inwoners met een handicap in de samenleving.

 

2. Subsidieverstrekking dient een afgeleide te zijn van de kerntaken die de gemeente zich stelt. De kerntaken op welzijnsgebied zijn:

 

a. realiseren en instandhouden van algemene voorzieningen (professionele dienstverlening en ondersteuning) Dit deel van het beleid is het best zichtbaar. Het is gericht op het realiseren, instandhouden en optimaliseren van voorzieningen en heeft een preventieve functie. Doordat mensen er gebruik van maken wordt de sociale binding en leefbaarheid bevorderd en kunnen de mensen zich ontplooien. Voorbeelden zijn: muziekschool, bibliotheek, de SWOG en het algemeen maatschappelijk werk.

 

b. ontwikkelen en uitvoeren van gerichte (welzijns)activiteitenDit zijn activiteiten die zijn gericht op voorkomen, verminderen of oplossen van (welzijns) tekorten. Het beleid is gericht op groeperingen die (tijdelijk) meer dan gemiddelde ondersteuning, hulp of aandacht behoeven. Naast de preventieve functie kan er ook sprake zijn van een zorg- en opvangfunctie.

 

c. beleid realiseren m.b.t. nieuwe ontwikkelingen en gesignaleerde lacunes Op nieuwe initiatieven en gesignaleerde lacunes moet snel en adequaat kunnen worden ingespeeld. Overigens betekent dit niet dat elk initiatief onmiddellijk zal worden gesubsidieerd.

 

d. gelijke kansen voor mensen met een beperking.

Iedere burger moet kunnen deelnemen aan welzijnsactiviteiten. Dit betekent dat voorzieningen en activiteiten bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar moeten zijn voor mensen met een functiebeperking.

 

III-4 Subsidie-technische uitgangspunten.

 

Door het vaststellen van beleidsregels en het subsidieprogramma hebben de instellingen in principe zekerheid over het ontvangen van subsidie en wordt een lijn uitgezet voor een langere periode. De gemeenteraad moet overigens wel de daarvoor jaarlijks benodigde gelden voteren. De gemeentelijke regiefunctie zal dan ook gericht zijn op de vastgelegde beleidsdoelstellingen.

 

De opzet is om een duidelijk, helder en eenvoudig subsidiesysteem vast te stellen. Per subsidieontvanger en/of groep van subsidieontvangers zullen de subsidiesoort en de eisen worden vastgesteld. De volgende uitgangspunten hebben meegespeeld in de afwegingen.

 • Subsidie moet rechtvaardig zijn. Activiteiten die gelijksoortig bijdragen aan de doelstelling, moeten op dezelfde wijze worden gewaardeerd.

 • Het systeem dient, waar mogelijk en van toepassing, zekerheid te verschaffen. Wanneer het subsidieprogramma voor drie jaar wordt vastgesteld behoeven niet ieder jaar de activiteiten tegen elkaar te worden afgewogen. Verenigingen kunnen hun beleid ook afstemmen op de zekerheid van het beleid voor drie jaren.

 • Een goed subsidiesysteem mag niet te star zijn. Ook binnen de periode van drie jaar moet het mogelijk zijn in te spelen op actuele ontwikkelingen.

 • De subsidieverstrekking draagt nooit een open-eind karakter.

 • Subsidiebeleid dient doorzichtig en eenvoudig zijn.

 

Deze eisen moeten, samen met de beleidsinhoudelijke uitgangspunten, leiden tot een doelmatig en doeltreffend subsidiebeleid.

 

III-5. Uitgangspunt: doelmatig en doeltreffend subsidiebeleid

 

De doeltreffendheid van het verstrekken van subsidies wordt bevorderd door deze alleen in te zetten voor “gemeentelijke doelen” behorend bij de beleidsvelden waarvoor subsidies beschikbaar zijn. De doelmatigheid wordt bevorderd door subsidies te besteden aan activiteiten die passen bij elk van de beleidsdoelen.

 

Bij het verstrekken van subsidies opereert de gemeente in een spanningsveld:

-de gemeente wil een breed doel bereiken, maar beschikt over een budget dat zijn limieten kent;

-de gemeente wordt geconfronteerd met nieuwe initiatieven en ontwikkelingen, maar van de bestaande gesubsidieerde activiteiten vallen er vrijwel geen af;

-de kosten van activiteiten worden steeds hoger, mede door de eisen van de inwoners, terwijl het gemeentelijke budget niet evenredig stijgt.

 

Dit zal onvermijdelijk leiden tot het maken van duidelijke keuzes.

De effectiviteit en efficiency van het subsidiebeleid worden bevorderd door het werken met de volgende twee subsidievormen:

a. subsidie welke gekoppeld is aan activiteiten zonder nadere afspraken vooraf over de aard en omvang van te verrichten activiteiten of te leveren prestaties. Deze subsidievorm heet waarderingssubsidie. Zij wordt verstrekt voor een activiteit of activiteiten waarbij het primair gaat om de waardering daarvoor van de gemeente. Bij deze subsidievorm worden, met name in de sfeer van de verantwoording achteraf, lage eisen gesteld.

b. subsidie welke gekoppeld is aan afspraken vooraf over de aard en omvang van te verrichten activiteiten of te leveren prestaties. Deze subsidievorm heet budgetsubsidie. Bij deze subsidie worden met name in de sfeer van de verantwoording achteraf hogere eisen gesteld.

 

Samenvatting uitgangspunten beleidsregels t.b.v. subsidiebeleid

 

algemene uitgangspunten

- doel subsidieverstrekking is welzijn

- de bestuurlijke prioriteiten bepalen nadere concretisering

- voldoende mogelijkheden voor sturing

- subsidie is gekoppeld aan gewenste activiteiten of prestaties

- het subsidiestelsel is eenvoudig, transparant en rechtvaardig

 

inhoudelijke uitgangspunten

- bestuurlijke beleidsdoelen bepalen subsidieverstrekking

- in stand houden van voorzieningen

- ondersteunen van groepen gericht op voorkomen, verminderen en oplossen van (welzijns) tekorten

 

technische uitgangspunten

- rechtvaardig

- zekerheid

- niet star - geen open eind-karakter

- doorzichtig en eenvoudig

 

doelmatig- en doeltreffendheid

- subsidie wordt ingezet voor beleidsdoelen passend binnen beleidsvelden en voor activiteiten passend bij beleidsdoel

- werken met waarderingssubsidies en budgetsubsidies

 

 

 

IV. Beoordelingsleidraad (toetsing aanvragen)

 

Subsidieverstrekking kent een spanning tussen vraag en aanbod d.w.z. dat er meer aanvragen om subsidie komen of dat de gevraagde subsidiebedragen hoger zijn dan de gemeenten kan of wil honoreren. Om een goede en objectieve afweging te kunnen maken dienen alle aanvragen getoetst te worden op basis van onderstaande criteria.

 

IV-1. Valt de aanvraag om subsidie onder de categorie algemene voorziening, gerichte (welzijns)activiteit of nieuwe ontwikkeling en zo ja, past het te bereiken doel binnen het gemeentelijk beleid?

 

Een algemene voorziening is een (professionele) instelling op het vlak van het maatschappelijk welzijn.

 

Een gerichte (welzijns)activiteit is een activiteit gericht op het voorkomen, verminderen, oplossen van (welzijns)tekorten op het vlak van:

1. activiteiten gericht op bestaanszekerheid en zelfredzaamheid (aanleren van sociale en verstandelijke vaardigheden);

2. activiteiten gericht op gemeenschapszin en integratie waarbij rekening gehouden wordt met de toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking;

3. activiteiten gericht op kunst, cultuur, sport, recreatie en toerisme

 

Een nieuwe ontwikkeling kan zowel een algemene voorziening zijn als een gerichte (welzijns)activiteit welke wordt aangeboden gedurende de periode van het lopende beleidsplan en waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 

 

IV-2. Is het een basisvoorziening/activiteit of een wenselijke voorziening/activiteit?

 

Als tweede stap wordt een onderscheid aangebracht tussen basisvoorzieningen en wenselijke voorzieningen.

 

Basisvoorziening/activiteiten.

Dat zijn de voorzieningen en activiteiten, die in principe voor alle inwoners of voor een groot gedeelte daarvan beschikbaar moeten zijn, multifunctioneel zijn in gebruik en als noodzakelijk/elementair kunnen worden beschouwd binnen de sociale infrastructuur.

De gemeente legt zich de plicht op om (mede)verantwoordelijkheid te dragen voor de totstandkoming en instandhouding van een basisstructuur van deze voorziening en/of activiteit en bewaakt de continuïteit, de kwaliteit, de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de basisvoorziening en bevordert die. Subsidieverstrekking is een onderdeel van de instandhouding van basisvoorzieningen/activiteiten met groot bereik.

 

Wenselijke voorziening/activiteit.

Dat zijn de voorzieningen en activiteiten, die in principe niet openstaan voor alle burgers of een grote groep daarvan en grotendeels gericht zijn op eigen plezier, ontspanning en tijdverdrijf. Voor deze voorzieningen en activiteiten is in eerste instantie de burger zelf verantwoordelijk. Waar mogelijk wordt het profijtbeginsel (gebruiker betaalt) toegepast. Een voorbeeld van een wenselijke voorziening is het musiceren voor eigen plezier en ontspanning in verenigingsverband. Voor volwassenen geldt voor deze voorziening in principe het profijt-beginsel en wordt er geen subsidie verstrekt. Maar daar waar deze activiteiten bijdragen aan een gemeentelijk beleidsdoel (bijvoorbeeld een openbare toneeluitvoering) komen ze wel voor subsidie in aanmerking: ze hebben dan een publieksfunctie. Wenselijke activiteiten die een meerwaarde hebben in maatschappelijke zin ( b.v. straathoekwerk, belangenbehartiging voor ouderen) zijn activiteiten voor door de gemeente benoemde prioritaire doelgroepen (ouderen, jongeren en vrijwilligers).

 

Binnen de wenselijke voorzieningen wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 • -

  wenselijke voorzieningen sec (geen subsidiemogelijkheid);

 • -

  wenselijke voorzieningen met maatschappelijke functie (wel subsidiemogelijkheid);

 • -

  wenselijke voorzieningen met publieksfunctie (wel subsidiemogelijkheid).

 

Voor het maken van onderscheid tussen basisvoorzieningen en wenselijke voorzieningen én tot nadere prioriteitstelling in de veelheid van voorzieningen en activiteiten zijn alle elementen die hiervoor aan de orde zijn gekomen, samengevat in een beoordelingschema.

 

IV-3. Prioritaire doelgroepen

 

In het kader van het subsidiebeleid zijn drie doelgroepen benoemd als prioritaire doelgroepen d.w.z. dat voor deze groepen bepaalde wenselijke voorzieningen wél worden gesubsidieerd (wenselijke voorzieningen met een maatschappelijke functie), te weten jeugdigen, ouderen en vrijwilligers.

 

Jeugdigen

Voor deze doelgroep worden wenselijke voorzieningen gesubsidieerd die te maken hebben met het deelnemen van jeugdigen aan activiteiten in verenigingsverband. Uitgangspunt daarbij is niet de betaalbaarheid, maar vooral het feit dat jongeren gestimuleerd worden deel te nemen aan het verenigingsleven. Dat is in het belang van de verenigingen (verjonging), in het belang van de jeugdigen (sociale vorming en ontwikkeling) en in het belang van de samenleving (toekomstige vrijwilligers die organisaties dragen).

 

Ouderen

Voor de doelgroep geldt eveneens dat de betaalbaarheid van de voorzieningen niet het oogmerk is van de subsidieverstrekking. Voor ouderen worden voorzieningen gesubsidieerd die bijdragen aan de zelfredzaamheid en die voorkomen dat ouderen in een isolement raken.

 

Mensen met een functiebeperking tengevolge van een lichamelijke en/of geestelijke handicap of chronische ziekte

Voor deze doelgroep geldt dat veel voorzieningen en activiteiten niet toegankelijk zijn omdat hiermee in de opzet geen rekening is gehouden. Om ook bij deze doelgroep de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie te vergroten dient bij de subsidieverstrekking expliciet aandacht te zijn voor de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid voor mensen met een functiebeperking.

 

Vrijwilligers

Vrijwilligers worden beschouwd als prioritaire doelgroep omdat zij fungeren als de motor waarop het gemeentelijk welzijnsbeleid draait.

 

IV-4. Nieuwe aanvragen

 

Aanvragen voor subsidies die niet zijn opgenomen in het subsidieprogramma, kunnen gedurende de subsidieperiode alleen worden gehonoreerd als incidentele subsidies.

Bij de beoordeling van nieuwe subsidieaanvragen worden de volgende vragen gesteld:

 • -

  valt de activiteit waarvoor subsidie gevraagd wordt onder een van de beleidsterreinen waarop de subsidieverordening van toepassing is?

 • -

  draagt die activiteit voldoende bij aan de bereiking van het door de gemeenteraad vastgestelde beleidsdoel voor dat terrein?

 • -

  is het subsidie bedoeld is voor partijpolitieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke activiteiten?

 

Deze beslisregels – met name tweede - zijn van dien aard dat niet met veel precisie vooraf kan worden bepaald welke omstandigheden en hun weging zullen leiden tot een positief of negatief oordeel over een subsidieaanvraag. Wel kunnen niet-limitatief factoren worden genoemd die – op zichzelf dan wel in combinatie – meewegen in de beoordeling van de aanvragen:

 • -

  de vergelijkbaarheid van de activiteit met andere activiteiten waarvoor op grond van de beleidsregels reeds subsidie verstrekt wordt.

 • -

  de gerichtheid van de activiteit op inwoners van de gemeente Geertruidenberg.

 • -

  het aantal inwoners dat profijt heeft van de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd.

 • -

  de mate waarin de activiteit (mede) is gericht op de prioritaire doelgroepen.

 • -

  de mate waarin de activiteit voorziet in een lacune in het voorzieningenaanbod in de gemeente Geertruidenberg, dan wel anderszins meerwaarde heeft.

 

Afhankelijk van de antwoorden op deze vragen zullen wij bepalen of de voorziening in aanmerking komt voor subsidie.

 

Muziek/theaterevenementen zijn evenementen waarbij artiesten solo of in groepsverband, al dan niet tegen betaling, optreden voor het publiek. Dergelijke evenementen kunnen in aanmerking komen voor een eenmalig waarderingssubsidie van ten hoogste € 750 indien de beoordeling van subsidieaanvraag leidt tot een positief oordeel. Dit criterium is uitsluitend van toepassing op muziek/theaterevenementen die in de gemeente voor de eerste keer plaatsvinden en die (mede) worden georganiseerd door een culturele organisatie die gevestigd is in onze gemeente. Latere, identieke of vergelijkbare, edities zijn uitgesloten van subsidiëring.

 

 

 

V Investeringsubsidies en jubilea

 

V-1. Investeringssubsidies

 

Ingevolge de subsidieverordening kan ons college investeringssubsidies verstrekken. Dit zijn subsidies in de kosten van aankoop, stichting of verbouwing van accommodaties binnen de gemeente, daaronder begrepen de onmiddellijk daarmee verband houdende inrichtingskosten. Op investeringsubsidies is de 1/3 regeling van toepassing. Deze regeling houdt in dat 1/3 deel voor rekening van de aanvrager/instelling dient te komen, 1/3 deel door derden dient te worden ingebracht (sponsoring e.d.) en 1/3 deel door de gemeente. Het maximum gemeentelijk aandeel is € 5000. Alleen instellingen die op basis van de subsidieverordening al een meerjarige financiële relatie met de gemeente hebben, komen voor een investeringssubsidie in aanmerking.

 

V-2. Waarderingsubsidies bij jubilea

 

Ingevolge de subsidieverordening kan ons college waarderingsubsidies bij jubilea verstrekken. De financiële bijdrage is bedoeld voor activiteiten die openstaan of bestemd zijn voor de gehele bevolking van de gemeente Geertruidenberg, recepties uitgezonderd. Het subsidie is een vast bedrag waarvan de hoogte afhankelijk is van de aard van het jubileum:

 

-bij 12,5 jaar bestaan € 75,00 (carnaval 11 jaar bestaan)

-bij 25 jaar bestaan € 150,00 (carnaval 22 jaar bestaan)

-bij 50 jaar bestaan € 250,00 (carnaval 44 jaar bestaan)

-bij 75 jaar bestaan € 400,00 (carnaval 77 jaar bestaan)

-bij 100 jaar bestaan € 500,00 (carnaval 99 jaar bestaan)

en vervolgens bij een veelvoud van telkens 25 respectievelijk 22 jaar tot een maximum van € 500,-.

Alleen instellingen die op basis van de subsidieverordening al een meerjarige financiële relatie met de gemeente hebben, komen voor een jubileumsubsidie in aanmerking.

 

 

 

VI. Overige bepalingen subsidiebeleid/programma

 

1. Beoordeling aanvragen

Voor de in de verordening genoemde beleidsterreinen zijn doelstellingen vastgesteld welke vertaald zijn in de bijlage A. Met behulp van de beoordelingsleidraad (Bijlage B) worden de ingediende aanvragen getoetst. Instellingen die activiteiten organiseren welke niet onder de gemeentelijke beleidsdoelen vallen, geen binding met de gemeente hebben of geen direct gemeentelijk belang omvatten ontvangen geen subsidie.

 

2. Eerlijke/transparante/eenvoudige verdeling subsidie

De opzet is om voor met name organisaties met eenzelfde doel een rechtvaardige verdeling van de subsidies te verwezenlijken en de verdeling eenvoudig te houden. Bij instellingen met leden wordt in principe als uitgangspunt genomen een bedrag per (jeugd)lid. Bepalend is daarbij het aantal (jeugd)leden op 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor subsidie wordt verstrekt. Verder wordt gewerkt met vaste bedragen, bedragen per inwoner/per kern en met goed te keuren begrotingen van de instellingen.

 

3. Budgettair neutraal

De (meerjarige) subsidieverstrekkingen voor de instellingen worden in principe budgettair neutraal uitgevoerd. Daarbij vormt het jaarlijks in de gemeentebegroting opgenomen bedrag het subsidieplafond.

 

4. Ouderen

Waar wordt gesproken over ouderen wordt bedoeld inwoners uit onze gemeente vanaf 55 jaar.

 

5. Jeugdleden

Waar wordt gesproken over jeugdleden wordt bedoeld jongeren tot en met 17 jaar.

 

6. Financiële positie gemeente

Indien de gemeentelijke financiële situatie daartoe aanleiding geeft kunnen de subsidies worden verlaagd.

 

7. Vermogenstoets

In principe kan bij het bepalen van de hoogte van de subsidies rekening worden gehouden met de eigen middelen waarover de instellingen beschikken. Daarbij kan tevens rekening gehouden worden met de middelen die eventueel zijn ondergebracht in de egalisatiereserve en de bestemmingsreserves. Bestemmingsreserves, herleidbaar naar een actueel onderhouds- en investeringsplan worden in principe buiten beschouwing gelaten bij de beoordeling van een subsidieaanvraag.  

 

Aan de in de bijlage Subsidieprogramma opgenomen bedragen kunnen geen rechten worden ontleend. Zij vormen slechts de grondslag en basis voor de primaire berekening van het subsidie. Na de primaire berekening van de subsidie en een eventuele toepassing van de vermogenstoets kan dat resulteren in een lager dan wel geen subsidie.      

 

8. Prijsindex

Het college kan door hem aan te wijzen subsidies dan wel componenten daarvan jaarlijks bijstellen op basis van een door hem vast te stellen indexeringsgetal. De gemeenteraad moet daarvoor wel de benodigde gelden beschikbaar hebben gesteld.

 

9. Onvoorziene of niet geregelde situatie

In situatie waarin deze beleidsregels niet voorzien beslist het college van burgemeester en wethouders nadat overleg heeft plaatsgevonden met de b elanghebbende(n) organisatie(s).                   

Vastgesteld in de vergadering van 8 juli 2014

burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

de secretaris,

de burgemeester,

     

R.C.J. Nagtzaam

     

W. van Hees

Bijlage A

 

Subsidieprogramma behorende bij de beleidsregels subsidiegemeente Geertruidenberg

 

Beleidsveld 1: samenlevingsopbouw

 

Door de raad vastgesteld gemeentelijk doel: het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid van de woon- en leefomgeving door initiatieven voor en door inwoners van de gemeente.

 

Wijk- en buurtorganisaties

 

 

1. Naam beleidsveld

Samenlevingsopbouw

2. Activiteiten

Activiteiten waarbij de nadruk ligt op het verbeteren van de woon-en leefomgeving en sociale cohesie.

3. Fcl en reikwijdte

6.0580.103/4.2002/Buurtverenigingen De Maasroute, Sluisakker en De Koepoort; Buurtcomité R. Visscherstraat; Speeltuincomité Hertogshoef; Bewonersverenigingen Achter de Hoeven en Rivierzicht; Bewonerscommissie Jan van Beekhof.

4. Grondslag en aard subsidie

Vast bedrag van € 200 per vereniging

Waarderingssubsidie

5. Bijzonderheden

Voorwaarde buurtverenigingen: er zijn minimaal 20 huishou-dens lid terwijl er minimaal 4 activiteiten per jaar worden georganiseerd, waarvan 1 gericht op kinderen/ jeugd.

6. Eigen financiële bijdrage organisatie

Nihil

 

Wijk- en buurtorganisaties

 

 

1. Naam beleidsveld

Samenlevingsopbouw

2. Activiteiten

Activiteiten waarbij de nadruk ligt op het verbeteren van de woon-en leefomgeving en beheer/exploitatie van buurthuis De Schelf.

3. Fcl en reikwijdte

6.0580.103/4.2002/Wijkvereniging Den Hooypolder

4. Grondslag en aard subsidie

Vast bedrag van € 3370

Waarderingssubsidie

5. Bijzonderheden

Huur- en dienstverleningsovereenkomst

6. Eigen financiële bijdrage organisatie

Nihil

 

Kinderboerderij

 

 

 

1. Naam beleidsveld

Samenlevingsopbouw

2. Activiteiten

Exploiteren en onderhouden kinderboerderij, speelterrein, en groenstrook

Organiseren 20 educatieve activiteiten voor kinderen en voor ouderen

3. Fcl en reikwijdte

6.0560.505/Stichting Kinderboerderij

4.Grondslag en aard subsidie

Goedgekeurde begroting en uitvoeringsovereenkomst

Waarderingssubsidie

5. Eigen financiële bijdrage organisatie

Nihil

 

 

 

 

 

    

Beleidsveld 2: cultuur en kunst

 

Door de raad vastgesteld gemeentelijk doel:

 • het bevorderen van het beleven van cultuur, inclusief het scheppen en genieten van kunst in brede zin, binnen de diverse verschijningsvormen, evenals de ontwikkeling van vaardigheden van jeugdigen tot 18 jaar op het terrein van cultuur en kunst;

 • het bevorderen van het behoud en goed beheer van cultuurhistorische waardevolle zaken.

 

Openbare bibliotheken

 

 

1. Naam beleidsveld

Cultuur en kunst

2. Activiteiten

Leveren producten obv uitvoeringsovereenkomst

3. Fcl en reikwijdte

6.0510.004/4.2002/Theek5

4. Grondslag en aard subsidie

Goedgekeurde begroting en uitvoeringsovereenkomst.

Budgetsubsidie

5. Eigen financiële bijdrage organisatie

Voor zover nodig hierover afspraken maken

  

Koren

 

 

1. Naam beleidsveld

Cultuur en kunst

2. Activiteiten

Mogelijkheid bieden om zangkunst te beoefenen;

Mogelijkheid bieden om zanglessen te volgen;

Het verzorgen van openbare uitvoeringen;

3. Fcl en reikwijdte

6.0511.103/4.2002/Gemengd koor Cantate Corde/Ritmisch koor Nie-Ko/Gospelkoor Chaverim/Zanggroep Eijgen “Wijsch””.

4. Grondslag en aard subsidie

Vast bedrag (oratoriumvereniging € 1.000)

Bedrag per lid van € 24,00

Toeslag per jeugdlid van € 5,15

Waarderingssubsidie

5. Bijzonderheden

Voorwaarden: verplichting om op verzoek van de gemeente minimaal 1 openbare uitvoering te geven.

6. Eigen financiële bijdrage organisatie

Nihil

 

Harmonieën

 

 

1. Naam beleidsveld

Cultuur en kunst

2. Activiteiten

Mogelijkheden bieden voor beoefening onder deskun-dige leiding;

Mogelijkheden bieden aan jongeren tot 18 jaar om muzieklessen te volgen;

Het verzorgen van openbare uitvoeringen.

3. Fcl en reikwijdte

6.0511.103/4.2002/Harmonie St. Bavo/Muziekvereniging Appolo/Koninklijke Harmonie De Eendracht

4. Grondslag en aard subsidie

Vast bedrag per lid van € 113

Toeslag per jeugdlid van € 13,40

Waarderingssubsidie

5. Bijzonderheden

Voorwaarde:verplichting om op verzoek van de gemeente minimaal 1 openbare uitvoering te geven.

6. Eigen financiële bijdrage organisatie

Nihil

 

Toneel

 

 

1. Naam beleidsveld

Cultuur en kunst

2. Activiteiten

Het verzorgen van opvoeringen

3. Fcl en reikwijdte

6.0511.203/4.2002/Toneelclub Plaankegriep.

4.Grondslag en aard subsidie

Vast bedrag van € 200

Waarderingssubsidie

5. Bijzonderheden

Voorwaarde: minimaal één opvoering per jaar

6. Eigen financiële bijdrage organisatie

Nihil

 

Sint Nicolaascomite’s

 

 

1. Naam beleidsveld

Cultuur en kunst

2. Activiteiten

Het organiseren van de aankomst van Sint Nicolaas per kern c.q. gezamelijk voor meerdere kernen.

3. Fcl en reikwijdte

6.0560.203/4.2002/Sint Nicolaascomité Raamsdonk/Sint Nicolaascomité Geertruidenberg-Raamsdonksveer.

4. Grondslag en aard subsidie

Vast bedrag per kern van € 250 + € 0,07 per inwoner per kern.

Waarderingssubsidie

5. Eigen financiële bijdrage organisatie

Nihil

 

Oranjecomité’s

 

 

1. Naam beleidsveld

Cultuur en kunst

2. Activiteiten

Het organiseren van de oranjevieringen.

3. Fcl en reikwijdte

6.0560.203/4.2002/Oranjecomité Geertruidenberg/ Oranjecomité Raamsdonksveer/Oranjecomité Raamsdonk

4. Grondslag en aard subsidie

Vast bedrag per kern per 5000 inwoners + € 0,07 per inwo-ner per kern. Van 0-5000 inwoners (€ 450); van 5000-10.000 inwoners (€ 900) en van 10.000- 15.000 (€ 1350)

Waarderingssubsidie

5. Eigen financiële bijdrage organisatie

Nihil

  

Carnavalsverenigingen

 

 

1. Naam beleidsveld

Cultuur en kunst

2. Activiteiten

Het organiseren van de carnavalsoptochten en culturele festiviteiten rondom carnaval.

3. Fcl en reikwijdte

6.0560.203/4.2002/Carnaval Stichting Geertruidenberg en SRK Raamsdonk

4. Grondslag en aard subsidie

Vast bedrag per kern van € 250+€ 0,07 per inwoner per kern

Waarderingssubsidie

5. eigen financiële bijdrage organisatie

Nihil

      

Stichting Bouwhal

 

 

1. Naam beleidsveld

Cultuur en kunst

2. Activiteiten

Het bieden van gebouwelijke faciliteiten voor het bouwen van carnavalswagens ten behoeve van carnavalsverenigingen uit Geertruidenberg.

3. Fcl en reikwijdte

6.0560.203/4.2130/Stichting Bouwhal

4. Grondslag en aard subsidie

Maximaal € 31.000 per jaar

Budgetsubsidie

5. Eigen financiële bijdrage organisatie

Overschotten uit de exploitatie worden in mindering gebracht op het maximaal subsidie.

   

De Handwijzer

 

 

1. Naam beleidsveld

Cultuur en kunst

2. Activiteiten

Organiseren culturele uitvoeringen voor de jeugd

Organiseren van creatieve en ontspannende jeugdacti-viteiten

Organiseren van culturele activiteiten

3. Fcl en reikwijdte

60511103/4.2099 Stichting De Handwijzer

4. Grondslag en aard subsidie

Bedrag per activiteit

Waarderingssubsidie

5. Bijzonderheden

€ 113 per uitvoering voor de jeugd (2 uitvoeringen)

€ 320 per jeugdactiviteit (8 activiteiten)

€ 113 per culturele activiteit (4 activiteiten

6. Eigen financiële bijdrage organisatie

Nihil

 

Slog

 

 

1. Naam beleidsveld

Cultuur en kunst

2. Activiteiten

Maken en uitzenden van radioprogramma’s;

Verzorgen van nieuws en informatie via tekst-TV;

Verzorgen van live uitzendingen bij evenementen en bijeenkomsten op cultureel, muziekaal en sportgebied.

3. Fcl en reikwijdte

60580.104/4.2002/SLOG

4. Grondslag en aard subsidie

Bedrag per wooneenheid van € 0,55

Budgetsubsidie

5. Eigen financiële bijdrage organisatie

Voor zover nodig hierover afspraken maken

 

Stichting museum de Roos

 

 

1. Naam beleidsveld

Cultuur en kunst

2. Activiteiten

Beheren, onderhouden en tentoonstellen van oudheidkundige voorwerpen incl. huur De Roos

Aankopen van museale voorwerpen

3. Fcl en reikwijdte

6.0511.303/4.2002 /6.0541.303/4.2002/Stichting museum de Roos.

4. Grondslag en aard subsidie

Goedgekeurde begroting en uitvoeringsovereenkomst.

Budgetsubsidie.

5. Eigen financiële bijdrage organisatie

Voor zover nodig hierover afspraken maken

   

Gilde Sint Bavo

 

 

1. Naam beleidsveld

Cultuur en kunst

2. Activiteiten

Handboogschieten, vendelen en trommelen

3. Fcl en reikwijdte

6.0580.105/4.2002/Schuttersgilde St. Bavo

4.grondslag en aard subsidie

Bedrag van € 47 per lid

Toeslag van € 11 per jeugdlid

Waarderingssubsidie

5. Eigen financiële bijdrage organisatie

Nihil

 

Oudheidkundige kring

 

 

1. Naam beleidsveld

Cultuur en kunst

2. Activiteiten

Uitdragen, presenteren en tentoonstellen van cultuurhis-torische waarden en ondersteuning archeologische werkzaamheden.

3. Fcl en reikwijdte

6.0511.303/42099 en 6.820.005/42002 Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe w.o. archeologische wergroep

4. Grondslag en aard subsidie

Vast bedrag van € 3311 (€ 1929 + 1382)

Waarderingssubsidie

5. Eigen financiële bijdrage organisatie

Nihil

 

Stichting Raamsdonkse Historie

 

 

1. Naam beleidsveld

Cultuur en kunst

2. Activiteiten

Uitdragen, presenteren en tentoonstellen van cultuurhistorische waarden

3. Fcl en reikwijdte

6.0511.303/42099/Stichting Raamsdonkse Historie

4. Grondslag en aard subsidie

Vast bedrag van € 948

Waarderingssubsidie

5. Eigen financiële bijdrage organisatie

Nihil

  

 

Stichting Vrienden Orgels St. Bavo

 

 

1. Naam beleidsveld

Cultuur en kunst

2. Activiteiten

Uitdragen, presenteren en tentoonstellen van cultuurhistorische waarden

3. Fcl en reikwijdte

6.0511.303/42099/Stichting Vrienden Orgels Sint Bavo

4. Grondslag en aard subsidie

Vast bedrag van € 948

Waarderingssubsidie

5. Eigen financiële bijdrage organisatie

Nihil

 

 

 

 

 

 

Beleidsveld 3: ouderenbeleid

 

Door de raad vastgesteld gemeentelijk doel: het in staat stellen van ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en bevordering van mogelijkheden tot participatie aan de samenleving.

 

Verenigingen van ouderen

 

 

1. Naam beleidsveld

Ouderenbeleid

2. Activiteiten

Het organiseren van activiteiten in de sfeer van ontmoeting, ontspanning en educatie voor zover deze bijdragen aan het doel van de gemeente op het terrein van het ouderenbeleid.

3. Fcl en reikwijdte

6.0620.103 /42099/KBO Raamsdonksveer/ KBO Raamsdonk

KBO Geertruidenberg/PCOB Afd. Raamsdonksveer

4. Grondslag en aard subsidie

Bedrag per lid van € 7,73

Waarderingssubsidie

5. Eigen financiële bijdrage organisatie

Nihil

 

Stichting Welzijn Ouderen Geertruidenberg 

 

 

1. Naam beleidsveld

Ouderenbeleid

2. Activiteiten

Het genereren van beleidsinformatie via monitoring.

Het beschikbaar houden van ouderenadviseurs.

Het uitvoeren van diverse activiteiten educatie. voorlichting, ontspanning en ondersteuning; waaronder het jaarlijks uitvoeren van de Dag van Ouderen.

Het uitvoeren van de Maaltijdvoorziening Geertruidenberg en het Centraal Alarmeringssysteem Geertruidenberg.

Het initiëren van vernieuwende activiteiten.

3. Fcl en reikwijdte

6.0620.103 /Stichting Welzijn Ouderen Geertruidenberg

4. Grondslag en aard subsidie

Goedgekeurde begroting en uitvoeringsovereenkomst

Budgetsubsidie

5. Eigen financiële bijdrage organisatie

Voor zover nodig hierover afspraken maken

 

Bewonerscomité Leohoeve

 

 

1. Naam beleidsveld

Ouderenbeleid

2. Activiteiten

Instandhouding gemeenschappelijke ruimten in Woon-Zorg-Complexen

3. Fcl en reikwijdte

6.0620.105/Vereniging Bewonerscommisie Leohoeve

4. Grondslag en aard subsidie

Vast bedrag € 2916

Waarderingssubsidie

5. Eigen financiële bijdrage organisatie

Nihil

   

Sociale alarmering

 

 

1. Naam beleidsveld

Ouderenbeleid

2. Activiteiten

Het in stand houden van de bereikbaarheidsdienst van het mobiele verpleeghuiszorgteam in het kader van de sociale alarmering.

3. Fcl en reikwijdte

6.0620.104/42099/De Riethorst

4. Grondslag en aard subsidie

Vast bedrag € 4612

Waarderingssubsidie

5. Eigen financiële bijdrage organisatie

Nihil

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsveld 4: volwasseneneducatie

 

Door de raad vastgesteld gemeentelijk doel: het verbeteren van de mogelijkheden tot deelname aan het maatschappelijk leven door toeleiding naar arbeid en bevordering van de zelfredzaamheid.

 

 

 

 

 

 

 

Beleidsveld 5: volksgezondheid

 

Door de raad vastgesteld gemeentelijk doel: het bevorderen van de gezondheid van de inwoners.

 

E.H.B.O.

 

 

1. Naam beleidsveld

Volksgezondheid

2. Activiteiten

Het verzorgen van E.H.B.O-cursussen en het verzorgen van E.H.B.O. bij evenementen.

3. Fcl en reikwijdte

6.0714.203/42088/EHBO Vereniging Dongemond

4. Grondslag en aard subsidie

Vast bedrag van € 1160,00

Waarderingssubsidie

5. Eigen financiële bijdrage organisatie

Nihil

 

 

 

 

 

 

                            

Beleidsveld 6: maatschappelijke dienstverlening

 

Door de raad vastgesteld gemeentelijk doel:

 • het ondersteunen en helpen van individuen of groepen mensen met persoonlijke en sociale problemen;

 • het bijstaan en faciliteren van vrijwilligers.

 

Trema

 

 

1. Naam beleidsveld

Maatschappelijke dienstverlening

2. Activiteiten

Het verzorgen van algemeen maatschappelijk werk. Het verzorgen van een 24-uurs bereikheidsdienst ten behoeve van crisisgevallen.

3. Fcl en reikwijdte

6.0620.004./42002/Stichting Trema

4. grondslag en aard subsidie

Goedgekeurde begroting en uitvoeringsovereenkomst

Budgetsubsidie

5. Eigen financiële bijdrage organisatie

Voor zover nodig hierover afspraken maken

 

Slachtofferhulp

 

 

1. Naam beleidsveld

Maatschappelijke dienstverlening

2. Activiteiten

Het bieden van hulpverlening aan inwoners van de gemeente Geertruidenberg die slachtoffer zijn geworden van misdrijven en verkeersongevallen.

3. Fcl en reikwijdte

6.0620.004/42099/Stichting Slachtofferhulp Midden- en West-Brabant

4.Grondslag en aard subsidie

Bedrag per inwoner € 0,22 per inwoner.

Waarderingssubsidie

5. Eigen financiële bijdrage organisatie

Nihil

 

Trema/Mee Brabant Noord

 

 

1. Naam beleidsveld

Maatschappelijke dienstverlening

2. Activiteiten

Waarnemen, registeren en onderzoek problematiek, overleg, begeleiding en verwijzing.

3. Fcl en reikwijdte

6.0480.023/42099/Trema en Mee Brabant Noord

4.Grondslag en aard subsidie

Goedgekeurde begroting en uitvoeringsovereenkomst

Budgetsubsidie

5. Eigen financiële bijdrage organisatie

Voor zover nodig hierover afspraken maken

           

Stichting vluchtelingenwerk

 

 

1. Naam beleidsveld

Maatschappelijke dienstverlening

2. Activiteiten

Activiteiten obv de wet inburgering zoals intake, maatschap-pelijke begeleiding, trajectbegeleiding en doorgeleiding alsmede handhaving

3. Fcl en reikwijdte

6.0621.005/42002/Stichting vluchtelingenwerk

4.Grondslag en aard subsidie

Goedgekeurde begroting en uitvoeringsovereenkomst.

Budgetsubsidie

5. Eigen financiële bijdrage organisatie

Voor zover nodig hierover afspraken maken

 

Zonnebloem-organisaties

 

 

1. Naam beleidsveld

Maatschappelijke dienstverlening

2. Activiteiten

Het bezoeken van langdurig lichamelijk zieken en lichamelijk gehandicapten, hulpbehoevende ouderen en organiseren van activiteiten voor deze mensen in de sfeer van ontmoeting en recreatie.

3. Fcl en reikwijdte

6.0620.203/42099/Afdeling Raamsdonk van de Nationale Vereniging de Zonnebloem.

4.Grondslag en aard subsidie

Vast bedrag van € 294

Waarderingssubsidie

5. Eigen financiële bijdrage organisatie

Nihil

  

Trema

Programma 2009-2011

 

1. Naam beleidsveld

Maatschappelijke dienstverlening

2. Activiteiten

Afname van een basispakket waaronder:

1.bemensing servicepunt vrijwilligers in de gemeentewinkel;

2.onderhouden website (online vacaturebank);

3.bemiddelen in vraag en aanbod vrijwilligers;

3. Fcl en reikwijdte

6.620.055/34132 Trema

4. Grondslag en aard subsidie

Goedgekeurde begroting en uitvoeringsovereenkomst

Budgetsubsidie

5. Eigen financiële bijdrage organisatie

Voor zover nodig hierover afspraken maken

 

 

 

 

 

 

           

Beleidsveld 7: sport

 

Door de raad vastgesteld gemeentelijk doel: het scheppen van voorwaarden tot stimulering van sportbeoefening door jeugd tot 18 jaar.

 

Sportverenigingen

 

 

1. Naam beleidsveld

Sport

2. Activiteiten

Het stimuleren van actieve sportbeoefening in het algemeen en specifiek voor de jeugdigen in de gemeente tot 18 jaar.

3. Fcl en reikwijdte

6.0530.103/42099

Gymnastiekvereniging Turnlust

Basketball Club Agathos

Juduvereniging Nintai

Volleybalvereniging Geertruidenberg

Tafeltennisvereniging Smash

Hockeyclub DDHC

Tennisvereniging L.T.V. Raamsdonksveer

VV Raamsdonk

Voetbalvereniging F.C. Right-Oh

VV Good Luck

SV Veerse Boys

HMC Raamsdonksveer

Badmintonvereniging Mash

Tennisvereniging De Schans

LTV Raamsdonksveer

 Karatevereniging Musashi

4. Grondslag en aard subsidie

Bedrag per jeugdlid van € 18. Gehandicaptensport € 95 per deelnemer/Waarderingssubsidie

5. Eigen financiële bijdrage organisatie

Nihil

 

Schoolsportdag

Programma 2009-2011

 

1. Naam beleidsveld

Sport

2. Activiteiten

Organiseren jaarlijkse schoolsportdag voor de leerlingen van de basisscholen in de gemeente Geertruidenberg

3. Fcl en reikwijdte

6.0530.113/42002/Werkgroep schoolsportdag

4. Grondslag en aard subsidie

Vast bedrag van € 104 per deelnemende school.

Waarderingssubsidie

5. Eigen finaciële bijdrage organisatie

Nihil

 

 

 

 

 

 

              

Beleidsveld 8: jeugdbeleid

 

Door de raad vastgesteld gemeentelijk doel:

 • stimuleren en ondersteunen van recreatieve activiteiten en voorzieningen voor jongeren.

 • Stimuleren en ondersteunen van een effectief aanbod van activiteiten en voorzieningen gericht op het voorkomen van het in de problemen geraken van jongeren in de breedste zin.

 • stimuleren en ondersteunen van een effectief aanbod van activiteiten en voorzieningen gericht op oplossing van problemen van jongeren.

 

Jeugdverenigingen

 

 

1. Naam beleidsveld

Jeugdbeleid

2. Activiteiten

Het organiseren van activiteiten gericht op de ontwikkeling van jeugdigen in de gemeente tot 18 jaar.

3. Fcl en reikwijdte

6.0630.003/42099/Zeeverkennersgroep Mafeking /Scouting Raamsdonksveer/Hervormd Gereformeerde Jeugdraad/De Murk Jansen groep Breda

4. Grondslag en aard subsidie

Bedrag van € 46 per lid. Activiteiten gehandicapten € 95

Waarderingssubsidie

5. Eigen financiële bijdrage organisatie

Nihil

 

Jongerenwerk

 

 

1. Naam beleidsveld

Jeugdbeleid

2. Activiteiten

Activiteiten:

Uren professioneel jongerenwerk

Jeugdparticipatie

3. Fcl en reikwijdte

6.0630.103/34145/Stichting Trema

4. Grondslag en aard subsidie

Goedgekeurde begroting en uitvoeringsovereenkomst

Budgetsubsidie

5. Eigen financiële bijdrage organisatie

Voor zover nodig hierover afspraken maken

 

Speel-o-theek

 

 

1. Naam beleidsveld

Jeugdbeleid

2. Activiteiten

Het uitlenen van speelgoed

3. Fcl en reikwijdte

6.0630.003/42099/Speel-o-theek ‘t Fantje

4. Grondslag en aard subsidie

Bedrag van € 18,50 per abonnement.

Waarderingssubsidie

5. Eigen financiële bijdrage organisatie

Nihil

 

XieOe

 

 

 

1. Naam beleidsveld

Jeugdbeleid

2. Activiteiten

Organiseren van de timmerdag voor de jeugd

3. Fcl en reikwijdte

6.0630.003/42009/XieOe

4. Grondslag en aard subsidie

Vast bedrag van € 525

Waarderingssubsidie

5. Eigen financiële bijdrage organisatie

Nihil

    

Peuterspeelzaalwerk

 

 

1. Naam beleidsveld

Jeugdbeleid

2. Activiteiten

Het verzorgen van de opvang van peuters

3. Fcl en reikwijdte

6.0650.003/42099/Stichting Peuterspeelzalen Raamsdonk/ Stichting Peuterspeelzaal De Paddestoel

4.grondslag en aard subsidie

Goedgekeurde begroting en uitvoeringsovereenkomst

Budgetsubsidie

5. Eigen financiële bijdrage organisatie

Voor zover nodig hierover afspraken maken

 

 

 

 

 

 

                                            

Beleidsveld 9: toerisme en recreatie

 

Door de raad vastgesteld gemeentelijk doel: het bevorderen van de toeristisch-recreatieve positie van de gemeente Geertruidenberg, waarbij het accent ligt op activiteiten ter bevordering van het cultuurhistorisch toerisme, de waterrecreatie en de routegebonden recreatie.

 

Stichting toerisme en recreatie Geertruidenberg

 

 

1. Naam beleidsveld

Toerisme en recreatie

2. Activiteiten

De ontwikkeling en verbetering van activiteiten van het

aanbod van toeristisch-recreatieve voorzieningen in de gemeente.

Het vergroten van het lokaal draagvlak en de samenwerking tussen de betrokken (toeristisch-recreatieve) bedrijven en instanties in Geertruidenberg.

Het bevorderen van de samenhang tussen de diverse lokale en regionale toeristisch-recreatieve voorzieningen.

Promotie en publiciteit van Geertruidenberg.

Verstrekken van informatie

Beheer VVV-agentschap

3. Fcl en reikwijdte

6.0560.303/4.2099 /Stichting toerisme en recreatie Geertruidenberg

4.Grondslag en aard subsidie

Goedgekeurde begroting en uitvoeringsovereenkomst.

Budgetsubsidie

5. Eigen financiële bijdrage organisatie

Voor zover nodig hierover afspraken maken

 

Stichting Vestingfeesten Geertruidenberg en Bergsche Battery.

 

 

1. Naam beleidsveld

Toerisme en recreatie

2. Activiteiten

Organisatie vestingfeest 1x per 4 jaar.

Deelname aan vestingstedendagen (2 dagen).

0ptredens van de Bergsche Battery.

3. Fcl en reikwijdte

6.0560.303/4.2099 Stichting Vestingfeesten Geertruidenberg en Bergsche Battery

4. Grondslag en aard subsidie

Een vast bedrag van € 5.500,00

Waarderingssubsidie

5. Bijzonderheden

1. Verzorgen van 5 optredens tijdens stadswandelingen.

2. Verzorgen van 5 optredens buiten de gemeente

3. Participatie Nederlandse Vestingssteden (2 dagen)

4. Organisatie vestingsfeest

5. Organiseren jeugdmonumentendag.

6. Eigen financiële bijdrage organisatie

Nihil

 

 

 

 

 

 

 

          

Beleidsveld 10: gehandicaptenbeleid

 

Door de raad vastgesteld gemeentelijk doel: bevorderen van de integratie van inwoners met een handicap in de samenleving.

 

Prisma

 

 

1. Naam beleidsveld

Gehandicaptenbeleid

2. Activiteiten

Het mogelijk maken dat mensen met een handicap uit Geertruidenberg kunnen deelnemen aan het reguliere aanbod van voorzieningen voor vrijetijdsbesteding en vorming

3. Fcl en reikwijdte

6.0620.203 /42099/Stichting Prisma

4. Grondslag en aard subsidie

€ 21,00 per deelnemer woonachtig in de gemeente Geer-truidenberg.

Waarderingssubsidie

5. Eigen financiële bijdrage organisatie

Nihil

 

Hobbyclub ’t Vondertje

Programma 2009-2011

 

1. Naam beleidsveld

Gehandicaptenbeleid

2. Activiteiten

Het organiseren van activiteiten in de sfeer van sport en ontspanning voor hulpbehoevenden en gehandicapte inwoners

3. Fcl en reikwijdte

6.0620.203 / Hobbyclub ’t Vondertje

4. Grondslag en aard subsidie

€ 0,03 per inwoner.

Waarderingssubsidie

5. Eigen financiële bijdrage organisatie

Nihil

Stichting Scouting De Stormvogels

1. Naam beleidsveld

Gehandicaptenbeleid

2. Activiteiten

Het organiseren van activiteiten in de sfeer van sport en ontspanning voor hulpbehoevenden en gehandicapte inwoners

3. Fcl en reikwijdte

 6.0630.003/4.2099/ Stichting Scouting De Stormvogels

4. Grondslag en aard subsidie

€ 95 per gehandicapt lid uit gemeente Geertruidenberg. Waarderingssubsidie

5. Eigen financiële bijdrage organisatie

Nihil

 

 

Stichting Veerse Truckrun

1. Naam beleidsveld

Gehandicaptenbeleid

2. Activiteiten

Het organiseren van activiteiten in de sfeer van sport en ontspanning voor hulpbehoevenden en gehandicapte inwoners

3. Fcl en reikwijdte

6.0630.003/4.2099/Stichting Veerse Truckrun

4. Grondslag en aard subsidie

€ 200 per jaar.

Waarderingssubsidie

5. Eigen financiële bijdrage organisatie

Nihil

 

 

 

 

 

Bijlage B Beoordelingsleidraad in schema