Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Subsidieregeling Armoedebeleid Geertruidenberg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Armoedebeleid Geertruidenberg
CiteertitelSubsidieregeling Armoedebeleid Geertruidenberg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieverordening welzijn gemeente Geertruidenberg 2009

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Nieuwe regeling

19-01-2016

Gemeenteblad 2016, 9767

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Armoedebeleid Geertruidenberg

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

 

Gelet op de Subsidieverordening welzijn gemeente Geertruidenberg 2009;

 

besluit:

 

vast te stellen: “Subsidieregeling Armoedebeleid Geertruidenberg”.

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  subsidie: de aanspraak op financiële middelen door de gemeente verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten anders dan als betaling voor aan de gemeente geleverde goederen of diensten;

 • b.

  rechtspersoon: rechtspersoon als bedoeld in boek 2 Burgerlijk Wetboek;

 • c.

  natuurlijke persoon: persoon die bevoegd is om als zelfstandig rechtsobject aan het rechtsverkeer deel te nemen;

 • d.

  minima: Inwoners uit Geertruidenberg met een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm en die niet beschikken over vermogen boven de geldende vermogensgrens als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Participatiewet, inwoners uit Geertruidenberg met problematische schulden en/of jongeren uit Geertruidenberg met een grote kans op schuldenproblematiek.

Artikel 2 Doelgroepen

Een aanvraag voor subsidie kan worden gedaan door rechtspersonen en natuurlijke personen die activiteiten ontplooien op het gebied van armoedebestrijding onder de inwoners van Geertruidenberg.

Artikel 3 Activiteiten

Een subsidie kan uitsluitend worden verstrekt wanneer de aanvrager zich richt op:

 • a.

  het geldelijk of anderszins ondersteunen van minima bij het deelnemen aan activiteiten gericht op participatie;

 • b.

  het ondersteunen van minima met materiële bijstand in natura;

 • c.

  het ondersteunen van minima met advies om de zelfredzaamheid te bevorderen;

 • d.

  het bestrijden en/of voorkomen van armoede bij minima in de brede zin.

Artikel 4 Weigeringsgronden

Een aanvraag voor subsidie wordt geweigerd indien:

 • a.

  de activiteiten een commercieel doel dienen;

 • b.

  de activiteiten buiten de gemeente Geertruidenberg plaatsvinden;

 • c.

  de activiteiten niet binnen het gemeentelijk minimabeleid passen;

 • d.

  de activiteiten al anderszins door de gemeente worden gesubsidieerd;

 • e.

  de activiteiten al in voldoende mate door de gemeente of anderen wordt aangeboden;

 • f.

  de activiteiten feitelijk al plaatsvinden;

 • g.

  de aanvrager over voldoende eigen middelen beschikt;

 • h.

  de activiteiten een politiek, godsdienstig en/of levensbeschouwelijk oogmerk hebben.

Artikel 5 Kosten die voor subsidiering in aanmerking komen

Voor subsidie komen uitsluitend kosten in aanmerking die direct zijn verbonden met de uitvoering van de activiteiten als bedoeld in artikel 3 en die als redelijk en aannemelijk zijn aan te merken.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1.

  Per kalenderjaar kan eenmalig een subsidie worden aangevraagd op een daarvoor bestemd aanvraagformulier.

 • 2.

  Een aanvraag voor subsidie dient in beginsel uiterlijk 1 november, voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de activiteit plaatsvindt, te worden ingediend.

 • 3.

  Het college beslist binnen 8 weken na de indieningstermijn is verstreken.

 • 4.

  In afwijking van het tweede lid kan bij incidentiele initiatieven gedurende gehele kalenderjaar een aanvraag worden ingediend.

Artikel 7 Inhoud aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag bevat ten minste:

  • a.

   de doelstellingen en resultaten die worden nagestreefd;

  • b.

   een beschrijving van de activiteiten die worden ondernomen om de genoemde doelstellingen/resultaten te bereiken.

  • c.

   de mate waarin de activiteiten bijdragen aan het gemeentelijk minimabeleid.

  • d.

   een begroting van inkomsten en uitgaven voor zover deze betrekking hebben op de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • 2.

  Bij de aanvraag van subsidie kunnen aan de aanvrager nog andere nader te bepalen verplichtingen worden opgelegd.

Artikel 8 Hoogte subsidie, subsidieplafond

 • 1.

  De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 3.000,-.

 • 2.

  Het subsidieplafond wordt vastgesteld op € 12.000,-.

 • 3.

  Indien het totaalbedrag van de aanvragen die voor toekenning in aanmerking komen het subsidieplafond overschrijdt, worden de aanvragen op inhoud met elkaar vergeleken. De aanvragen die het meest bijdragen aan het gemeentelijk beleid worden in volgorde van de vergelijking gehonoreerd.

Artikel 9 Doorverwijzing

De ontvanger van de subsidie past zijn/haar signaalfunctie in het kader van armoedebestrijding actief toe door inwoners van Geertruidenberg waar nodig door te verwijzen naar de gemeente.

Artikel 10 Verantwoording

Op verzoek van de gemeente verstrekt de subsidieontvanger binnen 12 weken een inhoudelijk en financieel verslag waarin wordt uiteengezet waaraan de verleende subsidie is besteed.

Artikel 11 Onvoorziene omstandigheden, hardheidsclausule

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze subsidieregeling niet of onvoldoende voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen in deze subsidieregeling indien toepassing hiervan tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 12 Inwerkingtreding, citeerartikel

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2016.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Armoedebeleid Geertruidenberg.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Geertruidenberg van 19 januari 2016,

R.C.J. Nagtzaam, drs. W. van Hees,

Secretaris, Burgemeester,