Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Nadere regels voor mantelzorgwaardering gemeente Geertruidenberg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor mantelzorgwaardering gemeente Geertruidenberg
CiteertitelNadere regels mantelzorgwaardering gemeente Geertruidenberg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening maatschappelijke ondersteuning Geertruidenberg 2017, art. 18

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-2017Nieuwe regeling

11-07-2017

Gemeenteblad jaargang 2017, nr. 125216

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor mantelzorgwaardering gemeente Geertruidenberg

Het college van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg;

 

overwegende dat op grond van artikel 18 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Geertruidenberg 2017 het College van Burgemeester en Wethouders nadere regels dient te stellen met betrekking tot de waardering voor mantelzorgers,

 

besluit vast te stellen de volgende:

 

Nadere regels voor mantelzorgwaardering gemeente Geertruidenberg

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regels wordt verstaan onder:

 

 

1. Blijk van waardering mantelzorgers

 • Jaarlijks geeft de gemeente vorm en inhoud aan een blijk van waardering aan de in de gemeente geregistreerde mantelzorgers;

 • De blijk van waardering gaat uit van 3 sporen, te weten 1) een vorm van geldelijke waardering; 2) een vorm van niet-geldelijke waardering en 3) het ontwikkelen van innovatieve ondersteuningsactiviteiten ten behoeve van mantelzorgers;

 • De uitvoering van deze blijk van waardering legt de gemeente neer bij een uitvoeringsorganisatie.

 

2. Mantelzorg

Het gaat om hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jongeren en zorg en overige diensten in de Zorgverzekeringswet, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door iemand van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie én de gebruikelijke zorg overstijgt.

 

 

3. Gebruikelijke zorg

Gebruikelijke zorg is: de normale, dagelijkse zorg die partners of ouders en inwonende kinderen geacht worden elkaar onderling te bieden omdat ze als leefeenheid een gezamenlijk huishouden voeren en op die grond een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het functioneren van dat huishouden.

 

4. Subsidie-overeenkomst

Voor de uitvoering van deze regeling wordt jaarlijks een maximaal bedrag ter beschikking gesteld aan een uitvoerende organisatie. Dit bedrag is inclusief overheadkosten.

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal de door rijkswege beschikbare gestelde bijdrage. Wat de uitvoeringsorganisatie daarvoor moet doen, wordt vastgelegd in een subsidie-overeenkomst.

 

3. De uitvoerende organisatie:

 • draagt zorg voor een actueel bestand van mantelzorgers;

 • draagt zorg voor het vinden van zoveel mogelijk mantelzorgers (jong en oud);

 • voert de geldelijke waardering in het kader van het mantelzorgcompliment uit;

 • draagt zorg voor activiteiten in het kader van de niet-geldelijke waardering;

 • draagt zorg voor innovaties(impulsactiviteiten);

 • legt jaarlijks verantwoording aan de gemeente af over de uitvoering

Artikel 2 Welke mantelzorgers komen in aanmerking

 • Zij die voldoen aan de hierboven gegeven definitie van mantelzorg

 • Mantelzorgers die zorg dragen voor thuiswonende (extramurale) en in een instelling wonende (intramurale) zorgvragers

 • In aanmerking komen personen die structureel een mantelzorgtaak gemiddeld meer dan 8 uur per week dragen.

Artikel 3 Vorm mantelzorgwaardering

Mantelzorgwaardering bestaat uit:

 

1. Een geldelijke waardering in de vorm van een geldbedrag of een cadeaubon en/of voucher. Voor de jaarlijkse berekening van de hoogte van de geldelijke waardering is het beschikbare budget maatgevend dat voor de geldelijke waardering wordt vastgelegd in de subsidie-overkomst met de uitvoeringsorganisatie. Als het aantal aanvragen hoger is dan in enig jaar geraamd (raming 400 aanvragen), verlaagt de uitvoeringsorganisatie de geldelijke waardering zodanig, dat het beschikbare budget toereikend is. De maximale geldelijke waardering bedraagt € 100,- per aanvraag.

 

2. Een niet-geldelijke waardering. De uitvoeringsorganisatie ontwikkelt daartoe elk jaar een aantal activiteiten, die als doel hebben om :

 • op andere wijze waardering te uiten;

 • mantelzorgers (verschillende doelgroepen) te ontmoeten; naar hen te luisteren; tips- en ervaringen uit te wisselen; signalen, noden en wensen op te pikken en handvatten aan te reiken;

 • contacten tussen mantelzorgers onderling te versterken, zodat men elkaar kan ondersteunen.

 

3. De ontwikkeling van nieuwe en innovatieve ondersteuningsactiviteiten (impulsactiviteiten), die nauw aansluiten bij de behoeften van lokale mantelzorgers.

Artikel 4 Aanvraag en uitvoering geldelijke mantelzorgwaardering

De uitvoeringsorganisatie bepaalt door wie, op welke wijze en wanneer de aanvragen voor de geldelijke mantelzorgwaardering dienen te worden ingediend en hoe deze worden uitbetaald.

Artikel 5 Evaluatie

Deze regels worden periodiek geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college kan - ten gunste van de zorgvrager/mantelzorger - afwijken van de bepalingen van deze Nadere Regels, gelet op het belang dat deze Nadere Regels beoogt te beschermen én indien omstandigheden tot een onbillijkheid van overwegende aard zouden leiden.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regels treden de dag na bekendmaking in werking. Daarmee komen de nadere regels mantelzorgwaardering gemeente Geertruidenberg, vastgesteld op 20 oktober 2015, te vervallen.

Artikel 8 Citeertitel

Deze regels kunnen worden aangehaald als “Nadere regels mantelzorgwaardering gemeente Geertruidenberg”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het College van Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg van 11 juli 2017,

De secretaris, De burgemeester,

R.C.J.Nagtzaam drs. W. van Hees