Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Dombosch 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Dombosch 2018
CiteertitelReglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Dombosch 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de bedrijveninvesteringszones, art. 7, lid 4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-10-2017Nieuwe regeling

10-10-2017

Gemeenteblad 2017, 181130

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Dombosch 2018

REGLEMENT DRAAGVLAKMETING

 

Bedrijveninvesteringszone Dombosch 2018

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

 

Gelet op artikel 7 lid 4 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones;

 

Overwegende dat de raad van de gemeente Geertruidenberg d.d. 28 september 2017 de ‘Verordening Bedrijveninvesteringszone Dombosch 2018’ heeft vastgesteld;

 

Gelet op de tussen de gemeente Geertruidenberg en Stichting BIZ Dombosch gesloten Uitvoeringsovereenkomst, getekend op 4 en  25 juli 2017;

 

Besluit:

 

Vast te stellende het navolgende reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Dombosch 2018

Artikel 1 Organisatie draagvlakmeting

 • 1.

  Het college draagt de organisatie van de draagvlakmeting in de zin van artikel 4 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones op aan de adjunct-directeur.

 • 2.

  De draagvlakmeting staat onder toezicht van notaris J.K.A. Meijer.

 • 3.

  De notaris controleert het verloop van de draagvlakmeting en maakt het proces verbaal op  van de uiteindelijke uitslag.

Artikel 2 Bijdrageplichtige en stemgerechtigde

 • 1.

  Iedere bij de gemeente bekende bijdrageplichtige in de BI-zone Dombosch wordt in de gelegenheid gesteld zich schriftelijk vóór of tegen inwerkingtreding van de Verordening Bedrijveninvesteringszone Dombosch 2018 uit te spreken.

 • 2.

  Als bijdrageplichtigen worden aangemerkt degenen die na vaststelling van de Verordening Bedrijveninvesteringszone Dombosch 2018 blijkens de op dat moment bij de gemeente bekende gegevens een onroerende zaak in de beoogde BI-zone gebruikt onderscheidenlijk het genot daarvan heeft. In geval van leegstand wordt de eigenaar aangemerkt als bijdrageplichtige.

 • 3.

  Voorafgaand aan de draagvlakmeting wordt op donderdag 19 oktober 2017 in de Weekkrant De Langstraat op de gemeentepagina en op de website van de gemeente Geertruidenberg aangekondigd dat de draagvlakmeting wordt uitgevoerd. De straten binnen het afgebakende gebied worden vermeld. Ondernemers die geen stembiljet hebben ontvangen kunnen dat melden bij de gemeente Geertruidenberg.

Artikel 3 Procedure draagvlakmeting

 • 1.

  Voor de peiling van de draagvlakmeting wordt gebruik gemaakt van genummerde stembiljetten.

 • 2.

  Voor het uitbrengen van een stem ontvangt de ondernemer de volgende documenten:

  • a.

   Een brochure met uitleg over de bedrijveninvesteringszone en informatie over de stemprocedure.

  • b.

   Het stembiljet voorzien van het WOZ-object nummer en de WOZ-waarde heffingsjaar 2017 en vermeld de uiterste datum en tijdstip waarop het formulier op het retouradres moet zijn ontvangen.

  • c.

   Een retour enveloppe met postbusnummer van notaris J.K.A. Meijer, gevestigd aan de Markt 6  in Geertruidenberg.

 • 3.

  De stembiljetten worden door notariaat J.K.A. Meijer op 23 oktober 2017 per post verzonden onder de voorwaarde dat de gemeenteraad in de vergadering van 28 september 2017 heeft ingestemd met de verordening.

 • 4.

  Het stemformulier kan in bijgevoegde retourenvelop worden afgegeven bij :  Notariaat J.K.A. Meijer, Markt 6, 4931 BS Geertruidenberg.

 • 5.

  Het stemformulier kan in bijgevoegde retourenvelop worden verzonden naar:  Notariaat  J.K.A. Meijer, Postbus  89, 4930 AB Geertruidenberg.

 • 6.

  De stemming vindt plaats in de periode tussen 23 oktober 2017 en 23 november 2017. Op 23 november 2017 om 16.00 uur sluit de indieningstermijn.

 • 7.

  Op grond van artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht is een ieder die betrokken is bij de uitvoering van het draagvlakonderzoek en daarbij de beschikking krijgt over gegevens met vertrouwelijk karakter, verplicht tot geheimhouding.

Artikel 4 Ongeldige stemmen

 • 1.

  Stemmen die op 23 november 2017 na 16.00 uur worden ontvangen zijn ongeldig.

 • 2.

  Stemmen die blanco, onvolledig, onduidelijk of anderszins foutief zijn ingevuld zijn ongeldig.

 • 3.

  Alleen met het originele door de gemeente aan de bijdrageplichtige opgestuurde stemformulier kan een geldige stem worden uitgebracht.

 • 4.

  Per belastingobject kan maximaal één stem worden uitgebracht.

 • 5.

  De notaris bepaalt of een stembiljet geldig is.

Artikel 5 Telling stemmen

 • 1.

  De stemmen worden geteld door notaris J.K.A. Meijer (of diens plaatsvervanger) en diens medewerkers.

 • 2.

  Notaris J.K.A. Meijer (of diens plaatsvervanger), stelt middels een proces verbaal het resultaat van de draagvlakmeting vast.

Artikel 6 Uitslag draagvlakmeting en bekendmaking resultaat draagvlakmeting

 • 1.

  Van voldoende steun is sprake indien blijkt dat:

  • a.

   Ten minste de helft van de bijdrageplichtigen een stem heeft uitgebracht, en

  • b.

   Ten minste tweederde deel daarvan zich vóór inwerkingtreding heeft uitgesproken, en

  • c.

   De voorstemmers een hogere WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de tegenstemmers.

 • 2.

  In verband met het in lid 1 onder a en/of b geregelde, tellen ongeldige en blanco stembiljetten niet mee.

 • 3.

  Op het moment dat de notaris het proces verbaal over de uitslag als bedoeld in artikel 1 lid 3 heeft voltooid staat de uitslag van de draagvlakmeting vast.

Artikel 7 Bekendmaking uitslag

Het resultaat van de draagvlakmeting en eventueel de inwerkingtreding van de verordening wordt zo spoedig mogelijk na afloop van de draagvlakmeting door publicatie in het Weekblad De Langstraat op de gemeentepagina en op de website van de gemeente Geertruidenberg bekend gemaakt.

Artikel 8 Niet voorziene gevallen

De adjunct-directeur beslist over dit reglement en over de daarin niet voorziene gevallen.

Artikel 9 Inwerkingtreding, citeertitel en vervallen draagvlakmeting

 • 1.

  Dit reglement treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Dit reglement vervalt een maand na de draagvlakmeting (23 december 2017).

 • 3.

  Dit reglement wordt aangehaald als: ‘Reglement draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone Dombosch 2018’.

Aldus vastgesteld te Raamsdonksveer d.d. 10 oktober 2017,

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

de burgemeester,

    

R.C.J. Nagtzaam

   

drs. W. van Hees