Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Beleidsregels voor de automatische incasso van gemeentelijke belastingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor de automatische incasso van gemeentelijke belastingen
CiteertitelBeleidsregels voor de automatische incasso van gemeentelijke belastingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2008
 2. Verordening hondenbelasting 2008

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2009Nieuwe regeling.

09-12-2008

De Langstraat, 11 december 2008

09 december 2008, nr. 17

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor de automatische incasso van gemeentelijke belastingen

Beleidsregels voor de automatische incasso van gemeentelijke belastingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:Formele belastingschuld: het bedrag aan gemeentelijke belastingen dat op het aanslagbiljet staat vermeld.

 

Incassant :

gemeente Geertruidenberg.

Belastingschuldige:

natuurlijk persoon of niet-natuurlijk persoon.

Artikel 2 Doel van de automatische incasso

De automatische incasso heeft tot doel de formele belastingschuld van de belastingschuldige gedurende het jaar te spreiden en door middel van acht maandelijkse termijnen automatisch te incasseren.

Artikel 3 Gemeentelijke belastingen

In de automatische incasso zijn de volgende gemeentelijke belastingen opgenomen:- onroerende-zaakbelastingen;- afvalstoffenheffing;- rioolrechten;- hondenbelasting.

Artikel 4 Uitsluiting deelname aan de automatische incasso

 • 1.

  De incassant kan de deelname aan de automatische incasso weigeren indien er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

 • 2.

  Belastingschuldigen die een aanslag hebben ontvangen waarvan het totaal te betalen aanslagbedrag minder is dan € 100,00 en meer dan € 1.400,00.

Artikel 5 Aanmelding

 • 1.

  Aanmelding voor de automatische incasso vindt plaats door een groene machtigingskaart, het machtigingsformulier van de gemeente Geertruidenberg of een ondertekende brief in te leveren of toe te zenden aan de invorderingsambtenaar van de gemeente Geertruidenberg.

 • 2.

  De machtiging tot automatische incasso wordt zonder tegenbericht ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Artikel 6 Termijnen

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het gestelde in het eerste lid geldt in zoverre van het aldaar bepaalde, dat zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven, waarbij het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolrechten en hondebelasting meer is dan € 100,00 doch minder is dan € 1.400,00, de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen na de dagtekening van het aanslagbiljet. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  Indien er op het moment van aanmelding invorderingskosten zijn gemaakt zullen deze ook worden ingevorderd.

 • 4.

  Indien er tijdens de incassoperiode een vermindering op de belastingaanslag wordt verleend, wordt het bedrag van de vermindering in mindering gebracht op de resterende termijnbedragen.

 • 5.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 7 Tijdstip van afschrijving

De incassant zal het termijnbedrag automatisch afschrijven op of omstreeks de laatste werkdag van iedere maand doch niet eerder dan in de laatste week van iedere maand en niet later dan in de eerste week van de eerstvolgende maand.

Artikel 8 Ontbindende voorwaarden

De automatische incasso wordt beëindigd:

 • 1.

  Indien gedurende twee al dan niet opeenvolgende termijnen geen automatische incasso kan plaatsvinden, geeft de gemeente Geertruidenberg de belastingschuldige te kennen, dat de automatische incasso per direct zal worden opgeheven en dat het resterende invorderbare bedrag moet worden voldaan.

 • 2.

  Indien de belastingschuldige surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld, naar het buitenland vertrekt of dreigt te vertrekken, of indien er anderszins omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de automatische incasso zouden kunnen belemmeren.

Bij de in dit artikel genoemde gevallen is voor de volledig resterende belastingschuld de laatste vervaldag als bedoeld in artikel 6 lid 1 van toepassing. Na het verstrijken van die laatste vervaldag is de aanslag invorderbaar.

Artikel 9 Overlijden

Bij overlijden van de belastingschuldige wordt de automatische incasso zo spoedig mogelijk door incassant beëindigd, mits er géén sprake is van erfopvolging en behoudens bijzondere omstandigheden.

Artikel 10 Echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst

 • 1.

  Echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2.

  Indien als gevolg van echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst niet meer kan worden geïncasseerd op het bestaande rekeningnummer, dan dient de belastingschuldige zo spoedig mogelijk schriftelijk een rekeningnummer mede te delen aan de invorderingsambtenaar,waarop de automatische incasso kan plaatsvinden.

Artikel 11 Verhuizing

Verhuizing van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

Artikel 12 Wijziging bank- of gironummer automatische incasso

Wijzigingen betreffende het bank- of gironummer dienen terstond schriftelijk, door het invullen van het wijzigingsformulier van de gemeente Geertruidenberg, te worden gemeld aan de invorderingsambtenaar van de gemeente Geertruidenberg.

Artikel 13 Terugstorting

 • 1.

  Indien de belastingschuldige het niet eens is met een afgeschreven termijnbedrag, dan kan hij/zij de bank- of giro-instelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn/haar rekening terug te storten.

 • 2.

  De opdracht tot terugstorting moet worden gegeven aan de eigen bank- of giroinstelling.

Artikel 14 Beëindiging van de incasso-overeenkomst

De automatische incasso kan door de belastingschuldige te allen tijde worden beëindigd door het inzenden van een rode ‘intrekking machtiging’ kaart, het intrekkingsformulier van de gemeente Geertruidenberg of een ondertekende brief in te leveren of toe te zenden aan de invorderingsambtenaar van de gemeente Geertruidenberg. In dat geval wordt de volledig resterende belastingschuld na het verstrijken van de laatste vervaldag als bedoeld in artikel 6 lid 1 van toepassing. Na het verstrijken van die laatste vervaldag is de aanslag invorderbaar.

Artikel 15 Slotbepaling

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking, maar niet eerder dan 1 januari 2009.

 • 2.

  Deze beleidsregels worden aangehaald als: ‘Beleidsregels voor de automatische incasso van gemeentelijke belastingen’

Raamsdonksveer, -9 december 2008Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,Secretaris,                               burgemeester, A.J.L.G. Van Oudheusden    M.J.A. Meijer