Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Uitvoeringsplan 2010 Beleidsnota Economische Zaken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsplan 2010 Beleidsnota Economische Zaken
CiteertitelUitvoeringsplan 2010 Beleidsnota Economische Zaken
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit uitvoeringsplan is een nadere uitwerking van de Beleidsnota Economische Zaken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beleidsnota Economische Zaken

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-01-201017-12-2015Nieuwe regeling.

26-01-2010

De Langstraat, 28 januari 2010

26 januari 2010, nr. 10

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsplan 2010 Beleidsnota Economische Zaken

Uitvoeringsplan 2010

 

Beleidsnota Economische Zaken

 

19 januari 2010

 

Introductie:

 

De gemeenteraad van Geertruidenberg heeft in de vergadering van juli 2009 de beleidsnota Economische Zaken vastgesteld. Het college heeft aangegeven jaarlijks een uitvoeringsplan Economische Zaken op te stellen om inzichtelijk te maken wat in dat jaar wordt uitgevoerd op het gebied van de opgenomen actiepunten uit de beleidsnotitie.

 

Na afloop van een jaar wordt in de maand april een samenvattende notitie ter kennis name voorgelegd aan de gemeenteraad om te informeren wat er is uitgevoerd in het voorgaande jaar.

 

Hiervoor ligt het Uitvoeringsplan 2010 behorend bij de beleidsnota Economische Zaken. Per actiepunt wordt een korte toelichting gegeven wat er in het jaar 2010 wordt opgepakt. Er is een onderverdeling gemaakt in een viertal items, te weten realisatie, uitvoering, plan van aanpak en middelen.

 

In het kopje realisatie wordt beschreven wat het beoogde doel is voor dit actiepunt in het jaar 2010, er wordt vervolgens een beschrijving van de uitvoering en het plan van aanpak gegeven. Onder middelen staat een financiële toelichting opgenomen over de bekostiging van de uitvoering. Als er niets is opgenomen dan vindt de uitvoering plaats binnen de ambtelijke capaciteit en zijn er geen externe kosten mee gemoeid.

 

Enkele actiepunten zijn inmiddels gerealiseerd en een aantal in uitvoering. Sommige actiepunten hebben een continu karakter en komen om die reden jaarlijks terug in het uitvoeringsplan.

 

2010 is op economisch gebied een ambitieus jaar, er zal actief gewerkt worden aan de uitvoering van de actiepunten.

 

 

Economische ontwikkelingOntwikkelen en aantrekken van nieuwe economische activiteiten en koesteren van bestaande bedrijvigheid

 

Paragraaf 1.1 Scheppen van duidelijkheid over wat wel en niet kan en mag op de bedrijventerreinen.

Realisatie:Bestemmingplannen Dombosch en Gasthuiswaard.

 

Uitvoering:Het bestemmingsplan Dombosch is in 2009 vastgesteld. Het bestemmingsplan Gasthuiswaard is in proces, het conceptontwerp ligt in december 2009 ter inzage.

 

Plan van aanpak:De procedure tot vaststelling bestemmingsplan Gasthuiswaard te doorlopen.

 

Middelen:-

 

 

Economische ontwikkelingOntwikkelen en aantrekken van nieuwe economische activiteiten en koesteren van bestaande bedrijvigheid

 

Paragraaf 1.2 Koesteren van bestaande bedrijvigheid en het behouden van economische diversiteit.

Realisatie:Braakliggende bedrijfsgronden stimuleren in te vullen.Fietsvoorzieningen toevoegen aan infrastructuur op bedrijventerrein Dombosch.

 

Uitvoering:Actieve rol door gemeente om eigenaars te stimuleren om vrijliggende bedrijfsgronden op industrieterreinen in te vullen.Aanleggen fietsvoorzieningen op hoofdstructuurwegen bedrijventerrein Dombosch.

 

Plan van aanpak:De gemeente treedt in overleg met grondeigenaren van vrijliggende bedrijfsgronden.Realiseren van fietsvoorziening aan Elftweg en Zalmweg in overleg met aanliggende ondernemers.

 

Middelen:Voor de totale uitvoering van het Masterplan Dombosch is binnen de gemeentelijke begroting een budget opgenomen van € 150.000,- voor de jaren 2009-2011. Subsidiegelden zijn noodzakelijk voor de realisatie van alle projecten.

 

 

Economische ontwikkelingKennisintensivering van de industrie

 

Paragraaf 2.1 Stimuleren van de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de in de regio gevestigde onderwijsinstellingen.

Realisatie:De Stichting Samenwerking Onderwijs en Techniek Gemeente Geertruidenberg wil door een goede samenwerking tussen Ondernemers, Onderwijs en (lokale) Overheid de instroom van leerlingen in het technisch beroepsonderwijs bevorderen en vergroten.

 

Uitvoering:Het programma 2010 ziet er als volgt uit:januari Nationaal voorleesontbijt

februari Stage bouw carnavalswagens

juni Open bedrijvendagen voor scholieren, ouders en leerkrachten

oktober Van vakwerk tot meesterwerk

november Week van de techniek metaal

hele jaar Bedrijfsbezoeken op initiatief scholen

hele jaar Gebruik techniekkoffers

najaar Techno promo

 

Plan van aanpak:Op basis van het beleidsplan is er een plan van aanpak opgesteld (2009-2012) waarbij de drie O’s de volgende speerpunten hebben:basisonderwijs

 • a.

  structureel aandacht op het rooster voor techniek voor alle leerjaren

 • b.

  deelname aan onderwijsgroepen en de activiteiten daarvan

 • c.

  commitment van alle directies

 • d.

  samenwerking bedrijven en VO

voortgezet onderwijs

 • a.

  structurele samenwerking met BaO door demonstratielessen techniek in de bovenbouw BaO en openstelling van de school voor belangstellenden

 • b.

  deelname aan onderwijsgroepen en de activiteiten daarvan

 • c.

  inhoudelijke samenwerking VO met bedrijven.

ondernemers

 • a.

  deelname aan (onderwijs) werkgroepen en de activiteiten daarvan

 • b.

  substantiële verhoging van het percentage ondernemers dat deelneemt aan de stichting

 • c.

  structurele financiële bijdrage vanuit de VOG

overheid (gemeente)

 • a.

  onderwijs en bedrijven blijvend informeren en stimuleren tijdens de reguliere overleggen

 • b.

  mogelijkheden van cofinanciering blijvend signaleren en onderzoeken naar mogelijkheden (ministeries OCW en EZ)

 • c.

  het ontwikkelen van ondersteunende activiteiten om het samenwerkingsverband in stand te houden

 • d.

  het regelmatig blijven promoten (intern en extern) van de doelstelling van de stichting

Middelen:De Stichting verkrijgt haar middelen via donaties (voor het allergrootste deel in de vorm van niet-doorbelaste uren ofwel “vrijwilligerswerk”), structurele financiële bijdrage van de VOG en de gemeente Geertruidenberg en projectsubsidie (met name vanuit Tune Techniek).

Economische ontwikkelingKennisintensivering van de industrie

 

Paragraaf 2.2 Stimuleren van de samenwerking tussen bedrijven onderling met als doel de ontwikkeling van product-, proces- en marketinginnovaties.

Realisatie:Samenwerking tussen bedrijven stimuleren.

 

Uitvoering:Samenwerking stimuleren door netwerkbijeenkomsten te organiseren.

 

Plan van aanpak:Een maal per jaar in overleg met VOG een netwerkbijeenkomst organiseren rondom een sector om op die manier bedrijven met elkaar in contact te brengen. Bij voorkeur op locatie bij een van de deelnemende ondernemers.

 

Middelen:Voor de organisatie van een bijeenkomst is een budget van € 1250,- nodig.

 

Economische ontwikkelingBenutten van de potentie op toeristisch-recreatief gebied

 

Paragraaf 3.1 Het maken van keuzes op het gebied van recreatie en toerisme.

Realisatie:Toeristische recreatief actieplan Geertruidenberg 2010-2014.

 

Uitvoering:In het 2e kwartaal 2009 is het voortraject opgestart om te komen tot toeristische beleid voor de jaren 2010-2014.

 

Plan van aanpak:Evaluatie 2e kwartaal 2009Wensen/ideeën inventarisatie 3e kwartaal 2009Concept opstellen 4e kwartaal 2009Bespreken met belanghebbende 4e kwartaal 2009Voorleggen TRAG 2010-2014 aan gemeenteraad 1e kwartaal 2010

 

Middelen:De ontwikkeling van de beleidsnota wordt uitgevoerd binnen de reguliere uren. De uitvoeringprojecten worden bekostigd uit het reguliere werkbudget toerisme en er wordt gebruik gemaakt van subsidiebudgetten op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

 

 

Economische ontwikkelingBenutten van de potentie op toeristisch-recreatief gebied

 

Paragraaf 3.2 Afstemmen van verblijfsaccommodaties/voorzieningen op de doelgroepen.

Realisatie:Meer verschillend aanbod op het gebied van verblijfsaccommodaties realiseren binnen de gemeente Geertruidenberg.

 

Uitvoering:Actief, maar binnen de vastgestelde kaders, medewerking verlenen om een divers aanbod aan verblijfaccommodaties te realiseren.

 

Plan van aanpak:Bij een aanvraag integraal het verzoek oppakken vanuit de positieve insteek om verblijfsaccommodaties te realiseren.

 

Middelen:-

 

 

ArbeidsmarktBehoud en versterking van het huidige werkgelegenheidsniveau/Verbeteren van de afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt

 

Paragraaf 4/5.1 Koesteren van de bestaande, met name de grotere vestigingen en het aantrekken van nieuwe vestigingen met arbeidsplaatsen die aansluiten bij het opleidingsniveau van de Bergse bevolking.

Realisatie:Structureel contact onderhouden met werkgevers met meer dan 80 arbeidskrachten.

 

Uitvoering:Netwerkbijeenkomst werkgevers en college.Om het jaar op bedrijfsbezoek gaan bij deze werkgevers om elkaar te informeren over ontwikkelingen.

 

Plan van aanpak:Werkgevers uitnodigen voor informele bijeenkomst met het college.De gemeente bezoekt jaarlijks 5 bedrijven uit deze categorie.

 

Middelen:Voor de organisatie van een bijeenkomst tussen werkgevers en college is een budget geraamd van € 1250,-.

 

 

ArbeidsmarktBehoud en versterking van het huidige werkgelegenheidsniveau/Verbeteren van de afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt

 

Paragraaf 4/5.2 Bevorderen van herintreding, omscholing en bijscholing om zo het aanbod van arbeidskrachten te vergroten en kwalitatief op peil te houden c.q. te brengen.

Realisatie:Opleidingmogelijkheden creëren voor niet-werkenden.

 

Uitvoering:Opleidingstrajecten worden ingekocht bij het ROC, re-integratiepartners en andere marktpartijen. In het kader van re-integratietrajecten en inburgeringstrajecten kunnen ook gericht (taal-)cursussen en opleidingen aangeboden.

 

Plan van aanpak:Dit is een continue proces.

 

Middelen:De kosten worden betaald uit het participatiebudget.

ArbeidsmarktBehoud en versterking van het huidige werkgelegenheidsniveau/Verbeteren van de afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt

 

Paragraaf 4/5.3 Blijven zoeken naar oplossingen voor langdurig werklozen.

Realisatie:Instellen van een werkmakelaar en een makelaar sociale activering.

 

Uitvoering:Oplossingen zoeken voor langdurig werklozen is maatwerk. De komende tijd wordt ingezet op ontwikkeling van de functies makelaar Sociale Activering en de werkmakelaar. Deze functies vloeien voort uit het project “Sociale activering en dienstverlening in de wijk”. Doel is om de langdurig werkloze te activeren richting werk. Verder wordt gebruik gemaakt van de diensten van re-integratie bedrijven. Met de invoering van de Wet Investeren in Jongeren per 1-10-2009 wordt een verdere impuls gegeven in de ontwikkeling van leer-werktrajecten.

 

Plan van aanpak:De makelaar Sociale Activering zal zich bezig gaan houden met de bemiddeling van mensen naar vrijwilligerswerk. Een actieve opstelling richting vrijwilligersorganisaties is hierbij nodig.De werkmakelaar zal vraag en aanbod van werk bij elkaar brengen. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zal een traject uitgezet moeten worden.

 

Middelen:De activiteiten en de functies werkmakelaar en makelaar Sociale Activering worden gefinancierd vanuit het WWB werkdeel.

 

 

ArbeidsmarktBehoud en versterking van het huidige werkgelegenheidsniveau/Verbeteren van de afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt

 

Paragraaf 4/5.4 Afstemming onderwijs-arbeidsmarkt verbeteren.

Realisatie:Ondersteuning bieden aan projecten die aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt bevorderen.

 

Uitvoering:Financiële bijdrage beschikbaar stellen aan projecten met bovenstaande doelstelling.

 

Plan van aanpak:Actief verzoeken om projectvoorstellen in te dienen.Voorstellen te beoordelen en passend binnen het financiële budget te honoreren.

 

Middelen:Er wordt vanuit het beleidsveld economische zaken voor het jaar 2010 een budget beschikbaar gesteld van € 3.000,- per jaar.

 

 

Ruimte voor bedrijvigheidHerstructurering van bestaande bedrijfslocaties

 

Paragraaf 6.1 Uitvoeren van de in het Masterplan Dombosch opgenomen deeltrajecten.

Realisatie:Bedrijventerrein Dombosch is in 2015 weer een modern, dynamisch, duurzaam bedrijventerrein.

 

Uitvoering:Aanpakken weginfrastructuur en openbare ruimteAanpakken leegstand en braakliggingBenutten van de zichtlocaties en marktkansenParkeren van vrachtwagens

 

Plan van aanpak:Het infrastructuurplan uitvoeren, afhankelijk van de middelen, wordt het in gedeeltes aangepakt.In contact treden met eigenaars van braakliggende terreinen.Inspelen op initiatieven van ondernemers.Parkeervoorzieningen voor vrachtwagens zijn uitgebreid, er zal in samenwerking met politie en ondernemers een communicatie en handhavingstraject worden opgesteld en uitgevoerd.

 

Middelen:Voor de uitvoering van het Masterplan Dombosch is binnen de gemeentelijke begroting een budget opgenomen van € 150.000,- voor de jaren 2009-2011. Subsidiegelden zijn noodzakelijk voor de realisatie van de projecten.

 

 

Ruimte voor bedrijvigheidHerstructurering van bestaande bedrijfslocaties

 

Paragraaf 6.2 Onderzoeken welke kwaliteitsverbeteringen op de andere bedrijventerreinen noodzakelijk zijn zodat de bedrijven op die terreinen bedrijfseconomisch zo optimaal mogelijk kunnen blijven functioneren.

Realisatie:Bestemmingsplan Gasthuiswaard.

 

Uitvoering:Proces om te komen tot vaststelling bestemmingsplan gasthuiswaard doorlopen.

 

Plan van aanpak:Betreffende ondernemers actief informeren over het proces.

 

Middelen:-

 

 

Ruimte voor bedrijvigheidOntwikkeling van nieuwe bedrijfslocaties

 

Paragraaf 7.1 Ontwikkeling strategische reserves tot bedrijventerreinen voor bestaande bedrijven.

Realisatie:Inventarisatie ruimtebehoefte.

 

Uitvoering:Ruimtebehoefteonderzoek houden onder ondernemers in de gemeente Geertruidenberg.

 

Plan van aanpak:In samenwerking met VOG in een rapportage in beeld brengen wat de ruimtebehoefte is onder lokale bedrijven.

 

Middelen:-

 

 

Ruimte voor bedrijvigheidOntwikkeling van nieuwe bedrijfslocaties

 

Paragraaf 7.2 Intensiveren van de ruimtelijk-economische samenwerking in de regio om doorstroming van bedrijven te faciliteren en de werkgelegenheid in deze bedrijven in elk geval voor de regio te behouden.

Realisatie:Structureel overleg met de regio-gemeenten en Rewin.

 

Uitvoering:Actief deelnemen aan regio-overleggen bedrijventerrein/SES Economische zaken en Rewin.

 

Plan van aanpak:Ambtelijk en bestuurlijk deelnemen in regio-overleggen.

 

Middelen:-

 

 

Ruimte voor bedrijvigheidOntwikkeling van nieuwe bedrijfslocaties

 

Paragraaf 7.3 Onderzoek doen naar de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan kleinschalige bedrijfsruimte.

Realisatie:Inventarisatie ruimtebehoefte.

 

Uitvoering:Ruimtebehoefteonderzoek houden onder ondernemers in de gemeente Geertruidenberg.

 

Plan van aanpak:In samenwerking met VOG in een rapportage in beeld brengen wat de ruimtebehoefte is onder lokale bedrijven.

 

Middelen:-

 

 

Ruimte voor bedrijvigheidOntwikkeling van nieuwe bedrijfslocaties

 

Paragraaf 7.4 Stimuleren van intensief ruimtegebruik.

Realisatie:Stimuleren braakliggende bedrijventerreingronden in gebruik te (laten) nemen.

 

Uitvoering:Braakliggende gronden bespreekbaar maken.

 

Plan van aanpak:In contact treden met eigenaars van braakliggende terreinen.

 

Middelen:Voor de uitvoering van het Masterplan Dombosch is binnen de gemeentelijke begroting een budget opgenomen van € 150.000,- voor de jaren 2009-2011. Subsidiegelden zijn noodzakelijk voor de realisatie van de projecten.

 

 

Ruimte voor bedrijvigheidVerbetering van de bereikbaarheid

 

Paragraaf 8.1 Lobby voor een in de tijd naar voren halen van de uitvoeringsperiode van de A27 en het ‘omvormen’ van knooppunt Hooipolder tot een volwaardig verkeersknooppunt.

Realisatie:Vervroeging stimuleren van de ombouw knooppunt Hooipolder tot een verkeersknooppunt.

 

Uitvoering:Deelnemen aan voorbereidingsproces omvorming knooppunt Hooipolder.

 

Plan van aanpak:Bestuurlijk en ambtelijk actief betrokken zijn bij het voorbereidingsproces.

 

Middelen:-

 

 

Woon- en leefmilieuAantrekkelijk woon- en leefmilieu in stand houden en verbeteren

 

Paragraaf 9.1 Het in stand houden en waar mogelijk vergroten van het aanbod van sociaal-culturele voorzieningen.

Realisatie: Het in standhouden van de belangrijke ontmoetingsplaatsen binnen de gemeente Geertruidenberg. In de gebouwelijke sfeer zijn dit met name dorpshuis De Haven, sociaal cultureel centrum De Schattelijn, buurthuis De Schelf en het Ontmoetingscentrum Raamsdonk, in de activiteitensfeer zijn vele organisaties op diverse locaties actief met welzijns- en ontspannings-activiteiten.

 

Uitvoering:Instandhouding vindt enerzijds plaats door diverse organisaties en verenigingen actief op het terrein van welzijn en ontspanning anderzijds door het (gemeentelijk) beheer van een aantal gebouwen bestemd voor sociaal cultureel werk.

 

Plan van aanpak: Organisaties/verenigingen op basis van de subsidieverordening ondersteuning bieden in de vorm van een (waarderings, budget of incidentele) subsidie.Nieuwbouw dorpshuis De Haven realiseren.Visie opstellen over de toekomst van het sociaal cultureel centrum De Schattelijn.Onderhoud aan de gemeentelijke eigendommen volgens het onderhoudsprogramma uitvoeren.

 

Middelen:De gemeentelijke middelen zijn divers. Naast het in standhouden, beheren en exploiteren van gemeentelijke gebouwen voor sociaal cultureel werk worden voor de welzijns -en ontspanningsactiviteiten subsidies verstrekt.

 

 

Woon- en leefmilieuAantrekkelijk woon- en leefmilieu in stand houden en verbeteren

 

Paragraaf 9.2 Het realiseren van de Centrumvisie Raamsdonksveer.

Realisatie:De ontwikkeling van het centrum van Raamsdonksveer, waarin alle door de gemeente gewenste ontwikkelingen in een onderling afgewogen wijze, passend binnen aard en schaal van het centrum, zijn opgenomen. Gekoerst wordt op het bereiken van een goed evenwicht tussen de verschillende thema’s en het geven van een grote impuls aan het functioneren van het centrum, die tevens ruimte biedt voor wonen en groen, waarbij de kwaliteit van het centrum wordt versterkt.

 

Uitvoering:Gefaseerd het centrumplan uitvoeren.

 

Plan van aanpak:De uitvoering zal met ingang van 2010 gefaseerd worden opgestart, te beginnen met de Keizersdijk.

 

Middelen:Voor het centrum is een reserve ingesteld, waarin tot en met 2013 wordt voorzien in een totaalbedrag van € 3.000.000,00.

 

 

Woon- en leefmilieuAantrekkelijk woon- en leefmilieu in stand houden en verbeteren

 

Paragraaf 9.3 Het vergroten van het aanbod van toeristische-recreatieve voorzieningen.

Realisatie:Het toeristisch recreatief actieplan Geertruidenberg 2010-2014.

 

Uitvoering:In het 2e kwartaal 2009 is het voortraject opgestart om te komen tot toeristisch beleid voor de jaren 2010-2014.

 

Plan van aanpak:Evaluatie 2e kwartaal 2009Wensen/ideeën inventarisatie 3e kwartaal 2009Concept opstellen 4e kwartaal 2009Bespreken met belanghebbende 4e kwartaal 2009Voorleggen TRAG 2010-2014 aan gemeenteraad 1e kwartaal 2010

 

Middelen:De ontwikkeling van de beleidsnota wordt uitgevoerd binnen de reguliere uren welzijn. De uitvoeringprojecten worden bekostigd uit het reguliere werkbudget toerisme en er wordt gebruik gemaakt van subsidiebudgetten op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

 

 

Woon- en leefmilieuMaatwerk ten aanzien van woningbouw

 

Paragraaf 10.1 Het realiseren van een kwalitatief goed woningaanbod dat voldoet aan de eisen die men stelt aan een woning.

Realisatie:Doorvertaling van de (uitgangspunten van de) woonvisie naar de onderscheidene woningbouwprojecten.

 

Uitvoering:Gemeentebreed, dat wil zeggen uitgesmeerd over alle potentiële locaties, is gekomen tot een woningbouwdifferentiatie, die zich voegt binnen de uitgangspunten van de gemeentelijke woonvisie.

 

Plan van aanpak:Op locatieniveau worden deze getallen als vertrekpunt gehanteerd en uiteindelijk bindend vastgelegd in de te sluiten samenwerkings- c.q. realisatieontwikkelingsovereenkomsten.

 

Middelen:-

 

 

Woon- en leefmilieuMaatwerk ten aanzien van woningbouw

 

Paragraaf 10.2 Het realiseren van woon-zorgcombinaties.

Realisatie:Zorgorganisatie Het Hoge Veer realiseert op zowel de huidige locatie als op locatie Rivierzicht twee nieuwe woon-zorgcombinaties.De Riethorst Stromenland vernieuwt haar verpleeghuislocatie in de komende jaren.

 

Uitvoering:Het Hoge Veer ontwikkelt een nieuw woon-, welzijns- en zorgconcept. Samengevat komt het er op neer dat het verzorgingshuis wordt vervangen door een complex voor levensloopbestendig wonen. Dit concept is vergelijkbaar met dat van de Mauritsstaete (onderdeel Riethorst Stromenland) in Geertruidenberg.

Levensloopbestendig wonen betekent onder meer dat de woningen geschikt zijn om te wonen ook al is er sprake van een zorgbehoefte. Daarnaast houdt het in dat er diverse voorzieningen in de woning en het complex aanwezig zijn om dit te ondersteunen.In het nieuwe complex, dat bestaat uit (sociale) huurwoningen in diverse prijsklassen, kunnen mensen van verschillende leeftijdscategorieën, met of zonder zorg, gemixt door elkaar wonen.Het complex zal tevens als steunpunt voor de wijk fungeren. Ook kunnen mensen in de omliggende wijk, vanuit het nieuwe complex, diverse zorgarrangementen ontvangen van Zorgorganisatie Het Hoge Veer.

 

Plan van aanpak:Op korte termijn zal met de bouw van Rivierzicht een aanvang worden gemaakt. Wanneer dit klaar is, zal het gebruikt worden als wissellocatie voor de bewoners van het huidige Hoge Veer. Daarna zal gestart kunnen worden met de sloop en nieuwbouw van het Hoge Veer.

 

Middelen:Er zijn hiermee geen gemeentemiddelen gemoeid.

 

 

Woon- en leefmilieuMaatwerk ten aanzien van woningbouw

 

Paragraaf 10.3 Het realiseren van woon-werkcombinaties.

Realisatie:In het kader van de aan huis gebonden beroepen koersen we op een zo ruimhartig mogelijk beleid.Voor wat betreft de aanwezigheid van bedrijfswoningen op een bedrijventerrein zijn er, behoudens het bestaande, geen mogelijkheden.

 

Uitvoering:Flexibiliteitsbepalingen opnemen in de regels van de bestemmingsplannen.

 

Plan van aanpak:Worden meegenomen in de proces realisatie bestemmingsplannen.

 

Middelen:-

 

 

Masterplan DomboschQuick-wins

 

Paragraaf 11.1 Ter inzage leggen bestemmingsplan.

Realisatie:

 

Uitvoering:

 

Plan van aanpak:

 

Middelen:

 

 

Masterplan DomboschQuick-wins

 

Paragraaf 11.2 Veilige routering bezoekers bouwmarkt d.m.v. bewegwijzering en mogelijk ook eenrichtingsverkeer.

Realisatie:Infrasturele aanpassing Elftweg.

 

Uitvoering:In overleg met ondernemers infrastructuurplan Elftweg opstellen.

 

Plan van aanpak:Voorstellen ondernemers Elftweg onderzoeken.Aangepaste infrastructuurplan in overleg met aanliggende bedrijven in uitvoering brengen.

 

Middelen:Voor de uitvoering van het Masterplan Dombosch is binnen de gemeentelijke begroting een budget opgenomen van € 150.000,- voor de jaren 2009-2011.

 

 

Masterplan DomboschQuick-wins

 

Paragraaf 11.3 Aanbrengen van belijning op de wegen.

Realisatie:

 

Uitvoering:

 

Plan van aanpak:

 

Middelen:

 

 

Masterplan DomboschQuick-wins

 

Paragraaf 11.4 Bewegwijzering naar bestaande vrachtwagenparkeerplaats regelen.

 

Realisatie:Bewegwijzering aanleggen naar parkeervoorzieningen voor vrachtwagens.

 

Uitvoering:Er zijn parkeervoorzieningen ontwikkeld aan de Zalmweg, Brasem en Weegbree.Informatievoorziening aan bedrijven en leveranciers verzorgen.

 

Plan van aanpak:Verwijzingsysteem (meerdere talen) ontwikkelen en aanleggen.Ondernemersbijeenkomst organiseren om informatie over het handhavingsbeleidtraject te geven.Communicatieplan opstellen om bedrijven te informeren en (werknemers van) toeleveranciers (diverse talen).

 

Middelen:Voor de ontwikkeling van een verwijzingssysteem en de informatiebrieven voor anderstalige is een budget geraamd van € 15.000,-.

 

 

Masterplan DomboschQuick-wins

 

Paragraaf 11.5 Opstellen beeldkwaliteitsplan.

Realisatie:Vaststelling beeldkwaliteitsplan.

 

Uitvoering:In samenspraak met de VOG komen tot een gedragen beeldkwaliteitsplan voor bedrijventerrein Dombosch.

 

Plan van aanpak:Het conceptkwaliteitsplan ligt voor bij de VOG, na reactie en verwerking zal het voorgelegd worden aan het college ter vaststelling en ter kennis name worden gebracht aan de gemeenteraad.

 

Middelen:De kosten voor het opstellen van het kwaliteitsplan zijn € 4000,-.

 

 

Masterplan DomboschQuick-wins

 

Paragraaf 11.6 Opstellen communicatie/promotieplan ter verbetering van het imago van Dombosch en het onder de aandacht brengen van de gezamenlijke door de VOG en de gemeente ingezette herstructureringsinitiatief.

Realisatie:Informatie verstrekken over de voortgang.

 

Uitvoering:Uitgevoerde projecten en behaalde resultaten naar buiten toe communiceren.

 

Plan van aanpak:Informatie verstrekken en stil staan bij uitvoering van projecten, feestelijk tintje bij uitgevoerd project.

 

Middelen:Voor betrokkenheid en stimulatie uitgevoerde projecten ‘vieren’, hiervoor is een budget geraamd van € 1500,- op jaarbasis.

 

 

Masterplan DomboschAanpakken weginfrastructuur en openbare ruimte

 

Paragraaf 12.1 Aanpakken weginfrastructuur en openbare ruimte.

Realisatie:Opstellen weginfrastructuurplan, beeldkwaliteitsplan en bermen en groenbeleid voor Dombosch.

 

Uitvoering:Het infrastructuurplan en het beeldkwaliteitsplan zijn in concept gereed, het bermen- en groenbeleid moet nog worden ontwikkeld.

 

Plan van aanpak:Met betreffende ondernemers en de VOG wordt gesproken over de wijzigingen t.o.v. de huidige situaties. Bij overeenstemming kan tot uitvoering worden overgegaan.Het beeldkwaliteitsplan ligt voor bij de VOG, na reactie en verwerking van de reacties kan dit ter vaststelling worden aangeboden.Het bermen- en groenbeleid Dombosch zal in 2010 worden opgesteld.

 

Middelen:De kosten voor het opstellen van het infrastructuurplan en het beeldkwaliteitsplan zijn geraamd op € 12.500,- , de beschikbare middelen bepalen de fasering van de uitvoering van het infrastructuurplan.

 

 

Masterplan DomboschAanpakken leegstand en braakligging

 

Paragraaf 13.1 Aanpakken leegstand en braakligging.

Realisatie:Stimuleren braakliggende bedrijventerreingronden in gebruik te (laten) nemen.

 

Uitvoering:Braakliggende gronden bespreekbaar maken.

 

Plan van aanpak:In contact treden met eigenaars van braakliggende terreinen.

 

Middelen:Voor de uitvoering van het Masterplan Dombosch is binnen de gemeentelijke begroting een budget opgenomen van € 150.000,- voor de jaren 2009-2011. Subsidiegelden zijn noodzakelijk voor de realisatie van de projecten.

 

 

Masterplan DomboschBenutten van de zichtlocaties en marktkansen

 

Paragraaf 14.1 Benutten van de zichtlocaties en marktkansen

Realisatie:Benutten van zichtlocaties.

 

Uitvoering:Benutten van de zichtlocaties en marktkansen.

 

Plan van aanpak:Inspelen op initiatieven van ondernemers.

 

Middelen:Voor de uitvoering van het Masterplan Dombosch is binnen de gemeentelijke begroting een budget opgenomen van € 150.000,- voor de jaren 2009-2011. Subsidiegelden zijn noodzakelijk voor de realisatie van de projecten.

 

 

Masterplan DomboschParkeren van vrachtwagens

 

Paragraaf 15.1 Parkeren van vrachtwagens.

Realisatie:Aanleggen parkeervoorzieningen voor vrachtwagens.

 

Uitvoering:Er zijn parkeervoorzieningen ontwikkeld aan de Zalmweg, Brasem en Weegbree.

 

Plan van aanpak:Verwijzingsysteem (meerdere talen) ontwikkelen en aanleggen.Ondernemersbijeenkomst organiseren om informatie over het handhavingsbeleidtraject te geven.Communicatieplan opstellen om bedrijven en (werknemers van) toeleveranciers (diverse talen) te informeren.

 

Middelen:Voor de ontwikkeling van een verwijzingssysteem en de informatiebrieven voor anderstalige is een budget geraamd van € 15.000,-.

 

 

Toekomstvisie RaamsdonkInstandhouden voorzieningen Raamsdonk

 

Paragraaf 16.1 Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren.

Realisatie:Het haalbaarheidsonderzoek scenario 2 van de projectgroep toekomstvisie Raamsdonk uitvoeren.

 

Uitvoering:Een externe partij onderzoekt of scenario 2 (organisaties/voorzieningen onderbrengen in het Ontmoetingcentrum en het Agnesgebouw onderbrengen) financieel en fysiek haalbaar is.

 

Plan van aanpak:De rapportage wordt besproken met de projectgroep.

 

Middelen:Voor de uitvoering van dit onderzoek is een budget beschikbaar van € 17.000,- eigen middelen en 50% cofinanciering van de provincie.

 

 

VoorzieningenniveauInstandhouden voorzieningen Geertruidenberg

 

Paragraaf 17.1 Kleinschalige diversiteit aan functies in het centrum van Geertruidenberg.

Realisatie:Op peil houden van voorzieningenniveau voor de kern Geertruidenberg.

 

Uitvoering:Flexibiliteit opnemen in bestemmingsplan waardoor ruimte voor uitbreiding en vestiging van voorzieningen mogelijk is.

 

Plan van aanpak:Vestiging van een trekker in de vorm van een supermarkt binnen het centrale deel van de kern maakt deel uit van lopend planinitiatief. Naar verwachting gaat sprake zijn van een wervende werking.

 

Middelen:-