Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Destructieverordening 1997 gemeente Geertruidenberg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening 1997 gemeente Geertruidenberg
CiteertitelDestructieverordening 1997 gemeente Geertruidenberg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervallen van rechtswege (de Destructiewet is op 1 januari 2008 vervallen).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Destructiewet, art. 17

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-02-199701-01-2008nieuwe regeling

30-01-1997

Onbekend

nr. 52

Tekst van de regeling

Intitulé

Destructieverordening 1997 gemeente Geertruidenberg

Nr. 52

De raad van de gemeente Geertruidenberg;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 januari 1997, nr. 25;

gelet op artikel 17 van de Destructiewet (Stb. 177 van 6 april 1995);

besluit:

I. in te trekken de Destructieverordening voor de gemeente Raamsdonk, raadsbesluit nr. 422 van 7 november 1995;II. in te trekken de Destructieverordening voor de gemeente Geertruidenberg, raadsbesluit nr. 50 van 4 juni 1997 en de Ie wijziging, vastgesteld bij raadsbesluit nr. 83 van 23 oktober 1990;III. vast te stellen de Destructieverordening 1997 gemeente Geertruidenberg;

 

Artikel 1  

Deze verordening verstaat onder

 • a.

  wet: Destructiewet (Stb. 177 van 6 april 1995);

 • b.

  aangifteplichtige: degene die als houder of eigenaar van destructiemateriaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangiftete doen;

 • c.

  destructiemateriaal: dode honden, dode katten en het krachtens artikel 2, tweede lid van de wet aangewezen dierlijke afval.

 

Artikel 2  

Burgemeester en wethouders wijzen één of meer verzamelplaatsen aan, waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

 

Artikel 3  

De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de naast bijgelegen verzamelplaats, het daar aan te geven en af te staan.

 

Artikel 4  

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren, dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

 

Artikel 5  

De artikelen 3 en 4 vinden geen toepassing, voor zover artikel 6 van het Destructiebesluit van toepassing is.

 

Artikel 6  

 • 1.

  Deze verordening kan aangehaald worden als: Destructieverordening 1997 gemeente Geertruidenberg; 

 • 2.

  Zij treedt in werking met ingang van de dag, volgende op haar afkondiging.

   

Aldus vastgesteld in zijn open bare vergadering van 30 januari 1997.

De secretaris,                                    De voorzitter,

 

R.A.K. Huijbregts.                             W. A. Letschert.