Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Verordening tot eerste wijziging van de Bouwverordening 2015 gemeente Geertruidenberg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot eerste wijziging van de Bouwverordening 2015 gemeente Geertruidenberg
CiteertitelVerordening tot eerste wijziging van de Bouwverordening 2015 gemeenteGeertruidenbergVerordening tot eerste wijziging van de Bouwverordening 2015 gemeenteGeertruidenberg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpRuimte en infrastructuur, huisvesting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-11-2018Hoofdstuk 9

25-10-2018

gmb-2018-244398

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot eerste wijziging van de Bouwverordening 2015 gemeente Geertruidenberg

Nummer

 

De raad van de gemeente Geertruidenberg;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 augustus 2018;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

overwegende dat vanwege de vaststelling van de Verordening op de commissie Ruimtelijke Kwaliteit de Welstandscommissie en de Monumentencommissie worden geïntegreerd in een commissie Ruimtelijke Kwaliteit met een andere samenstelling en werkwijze;

 

overwegende dat daarmee de regels over de welstandscommissie in hoofdstuk 9 van de Bouwverordening 2015 gemeente Geertruidenberg zijn vervangen door een nieuwe regeling;

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de: Verordening tot eerste wijziging van de Bouwverordening 2015 gemeente Geertruidenberg.

 

Artikel I Wijziging

De Bouwverordening 2015 gemeente Geertruidenberg wordt als volgt gewijzigd: hoofdstuk 9 vervalt.

 

Artikel II Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

Artikel III Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Gewijzigde Bouwverordening 2015 Geertruidenberg".

 

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 25 oktober 2018,

De raad van Geertruidenberg,

de griffier, de voorzitter,

R. van Beek, drs. W. van Hees