Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Geertruidenberg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Duurzaamheidslening gemeente Geertruidenberg
CiteertitelVerordening Duurzaamheidslening gemeente Geertruidenberg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpNatuur en milieu, financiën, ruimte en infrastructuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 147 van de Gemeentewet
 2. artikel 149 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-2018nieuwe regeling

29-11-2018

gmb-2018-264231

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Geertruidenberg

 

De raad van de gemeente Geertruidenberg;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 september 2018;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de volgende:

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Geertruidenberg

 

Artikel 1 Begrippen

Deze Verordening verstaat onder:

 • a)

  Aanvrager:  particuliere eigenaar die een aanvraag voor een Duurzaamheidslening doet. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als ‘aanvrager’;

 • b)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

 • c)

  Duurzaamheidslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de woning van aanvrager 

 • d)

  Duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en/of duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 5 lid 1;

 • e)

  Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen, eventueel vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidslening en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (subsidies) in deze kosten;

 • f)

  SVn: Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

 

Artikel 2 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op lening aanvragen voor bestaande woonruimte in de gemeente Geertruidenberg waarvan het energielabel C of slechter is (mogelijk letter vervangen door een cijfer) die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning in de gemeente Geertruidenberg.

 

Artikel 3 Budget

 • 1.

  De raad van de gemeente Geertruidenberg stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van de Duurzaamheidslening.

 • 2.

  Duurzaamheidslening worden alleen toegewezen voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is.

 • 3.

  Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegewezen, worden door het College afgewezen.  

 •  

Artikel 4 Bevoegdheid college

 • 1.

  Het College is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een besluit te nemen op een aanvraag om een Duurzaamheidslening toe te kennen.

 • 2.

  het College stelt de hoogte van de Duurzaamheidslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de Duurzaamheidslening maximaal € 15.000,- bedraagt.

 • 3.

  Het College kan aan de toewijzing van Duurzaamheidslening nadere voorwaarden verbinden.

 • 4.

  Het college kan aanvrager een Duurzaamheidslening toe kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan hiernavolgende beleidsdoelen: alle investeringen die leiden tot een verbetering van het EPA label van de woning met 2 stappen of welke leiden tot minimaal label B.   

 

Artikel 5 Duurzaamheidsmaatregelen

Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend alle investeringen die leiden tot een verbetering van het EPA label met 2 stappen of welke leiden tot minimaal label B .

  

Artikel 6 Aanvraag

Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt schriftelijk of digitaal bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier onder opgave van:

 • 1.

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen en het effect daarvan op de energieprestatie van de woning;

 • 2.

  de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen alsmede een financiële onderbouwing van deze opgave (bijvoorbeeld offertes);

 • 3.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden.  

 

Artikel 7 Procedure aanvraag

 • 1.

  Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid om de ontbrekende gegevens binnen een termijn van vier weken aan te leveren. .

 • 3.

  Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is aangevuld, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen..

 • 4.

  Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzing- of afwijzingsbesluit mee aan aanvrager.

 • 6.

  Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 7.

  Tegen de toewijzing dan wel de afwijzing kan bezwaar en beroep gemaakt worden volgens de Algemene wet bestuursrecht. 

 

Artikel 8 Procedure toewijzing aanvraag

 • 1.

  Het is de verantwoordelijkheid van aanvrager dat hij/zij de stukken tijdig aanlevert bij SVn.

 • 2.

  Een aanvraag dient binnen drie maanden, na dagtekening van het toewijzingsbesluit door het college, door aanvrager te zijn ingediend bij SVn (peildatum is datum van ontvangst bij SVn), bij het in gebreke blijven hiervan vervalt het toewijzingsbesluit van het college.

 • 3.

  Het toewijzingsbesluit van het college geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 4.

  SVn verstrekt en beheert een toegewezen Duurzaamheidslening  

 

Artikel 9 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af of trekt een toewijzingsbesluit Duurzaamheidslening in, indien:

 • 1.

  het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren;

 • 2.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 3.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,-;

 • 4.

  de aanvraag bij hem wordt ingediend ná het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen;

 • 5.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen dan wel vastgesteld wordt, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of zal worden voldaan;

 • 6.

  de Duurzaamheidslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens. 

 

Artikel 10 Financiële toets, verstrekken en beheer Duurzaamheidslening door SVn

 • 1.

  De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Duurzaamheidslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor het aanvragen van een duurzaamheidslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2.

  De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Duurzaamheidslening van SVn en de samenwerking tussen gemeente Geertruidenberg en SVn.

 • 3.

  SVn stelt de definitieve hoogte van de Duurzaamheidslening vast en bij en positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4.

  SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Duurzaamheidslening. Indien de aanvrager het niet eens is met de financiële toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

  

Artikel 11 Kenmerken Duurzaamheidslening

 • 1.

  De hoofdsom van de door het college toegewezen Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid bedraagt totale Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer € 15.000,- (inclusief BTW).

 • 3.

  Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

 • 4.

  De looptijd van de duurzaamheidslening bedraagt maximaal 15 jaar

 

 

Artikel 12 Bouwkrediet

Een Duurzaamheidslening komt via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen, die verband houden met toegekende werkelijke kosten.

 

Artikel 13 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

 

Artikel 14 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze verordening.

  

Artikel 15 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van deze Verordening Duurzaamheidslening gemeente Geertruidenberg wordt de eerdere, in april 2018, vastgestelde verordening met die naam ingetrokken.

  

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening Duurzaamheidslening gemeente Geertruidenberg”.

   

Aldus vastgesteld te Raamsdonksveer op 29 november 2018.

de raad voornoemd,

de locogriffier, de voorzitter,

   

H.J. van Beek, J.J. Luteijn