Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Regeling gebruik aanlegplaatsen binnenvaartschepen Geertruidenberg 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling gebruik aanlegplaatsen binnenvaartschepen Geertruidenberg 2019
CiteertitelRegeling gebruik aanlegplaatsen binnenvaartschepen Geertruidenberg 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid.

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-123169.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dGemeenteblad%26vrt%3dAlgemene%2bPlaatselijke%2bVerordening%2bGeertruidenberg%2b2018%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAlle%26spd%3d20190111%26epd%3d20190111%26sdt%3dDatumPublicatie%26org%3dGeertruidenberg%26orgt%3dgemeente%26planId%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=7&sorttype=1&sortorder=4

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-2019Nieuwe regeling

08-01-2019

gmb-2019-9374

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling gebruik aanlegplaatsen binnenvaartschepen Geertruidenberg 2019

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg (hierna genoemd: het college);

 

Gelet op artikel 5:25 ‘Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen’ en artikel 5:26 ‘Aanwijzingen ligplaats’ van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV);

 

Overwegende dat het wenselijk is, dat ten behoeve van het bieden van voldoende ligplaatscapaciteit aan binnenvaartschippers, die domicilie hebben binnen de gemeente Geertruidenberg, en het beschermen van het aanzien van de gemeente, het gewenst c.q. noodzakelijk is regels te stellen met betrekking tot het gebruik van de aanlegplaatsen, zoals deze op dit bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte situatietekening gearceerd zijn aangegeven;

 

Besluit:

Vast te stellen de navolgende: "Regeling gebruik aanlegplaatsen binnenvaartschepen Geertruidenberg".

 

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen en definities

Artikel 1 Werkingssfeer

Deze regeling is van toepassing op de aanlegplaatsen zoals deze bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte situatietekeningen gearceerd zijn aangegeven.

 

Artikel 2 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  aanlegplaats: de als zodanig ingerichte steiger binnen de bij besluit behorende gearceerde situatietekening in de rivier de Donge;

 • 2.

  beroepsvaartuigen: alle soorten en klasse schepen welke bedrijfsmatig in gebruik zijn in de beroeps- of bedrijfsvaart;

 • 3.

  havenmeester: de door het college aangestelde persoon (personen) belast met het toezicht op de haven en het innemen van ligplaats daarin;

 • 4.

  gezagvoerder: de schipper als bedoeld in artikel 1.02 van het Binnenvaartpolitiereglement, dan wel degene die op een beroepsvaartuig feitelijk de leiding in handen heeft.

 • 5.

  landvasten: trossen welke worden gebruikt om het vaartuig aan de kade c.q. steiger vast te leggen.

 

Hoofdstuk II. Van de ligplaatsen enz.

 

Artikel 3 Innemen van een ligplaats

 • 1.

  Het is verboden zonder toestemming van het college met een beroepsvaartuig ligplaats in te nemen of te blijven innemen.

 • 2.

  Toestemming wordt geweigerd indien:

 • - onvoldoende ruimte voor het doen afmeren van nog meer beroepsvaartuigen;

 • - de aantasting van het aanzien van de gemeente op het gebied van het toeristisch, recreatief en historisch karakter;

 • - mogelijk gevaar voor de Volksgezondheid of het Milieu kan ontstaan.

 • 3.

  Het is verboden ligplaats in te nemen met andere vaartuigen dan vermeld in artikel 2 lid 2.

 • 4.

  In verband met bepaalde evenementen of bijzondere omstandigheden kan door het college worden afgeweken van het bepaalde onder lid 3.

 

Hoofdstuk III. Van de orde en veiligheid in het algemeen

 

Artikel 5 Vrijhouden en bescherming steigers

Het is verboden:

 • 1.

  op de steigers voorwerpen en/of goederen op te slaan, te plaatsen of te hebben;

 • 2.

  over de steigers landvasten aan te brengen of te hebben.

 

Artikel 6 Meervoorschriften

De gezagvoerder is verplicht er voor te zorgen, dat de landvasten van zijn beroepsvaartuig zodanig zijn aangebracht, dat aan andere beroepsvaartuigen geen hinder wordt veroorzaakt.

 • 1.

  De gezagvoerder is verplicht er voor te zorgen, dat zijn beroepsvaartuig, zolang het een ligplaats inneemt, behoorlijk is vastgemaakt.

 • 2.

  Het vastmaken mag niet anders geschieden dan aan de daartoe bestemde middelen of aan de beroepsvaartuigen, welke aan zodanige middelen zijn vastgemaakt.

 • 3.

  Het is verboden met een beroepsvaartuig een andere ligplaats in te nemen, dan welke door de havenmeester is aangewezen of toegelaten.

 • 4.

  De aanwijzing of toelating van een ligplaats ontheft de gezagsvoerder niet van zijn verplichting zich er van te overtuigen, dat die plaats voor zijn beroepsvaartuig veilig is.

 

Artikel 7 Overige bepalingen

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het college aan de aanlegplaatsen herstellingen aan vaartuigen te verrichten of te doen verrichten.

 • 2.

  Het is verboden aan de aanlegplaatsen vaartuigen te slopen of te doen slopen.

 • 3.

  Het is verboden met vaartuigen ligplaats in te nemen die kennelijk voor de sloop bestemd zijn.

 • 4.

  Het is verboden om op de ligplaats elektriciteit op te wekken gebruikmakend van benzine- of dieselaggregaten wanneer er bij de ligplaats walstroom aanwezig is.

 

Hoofdstuk IV Slotbepaling

 

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  De ‘Regeling gebruik aanlegplaatsen binnenvaartschepen Geertruidenberg’ vastgesteld op 23 maart 1999 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na de eerste dag van bekendmaking.

 

 

Raamsdonksveer, 8 januari 2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

de secretaris, de burgemeester,

 

R.C.J. Nagtzaam, J.J. Luteijn