Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Uitvoeringsbesluit openingstijden Wegsleepverordening Geertruidenberg 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit openingstijden Wegsleepverordening Geertruidenberg 2019
CiteertitelUitvoeringsbesluit openingstijden Wegsleepverordening Geertruidenberg 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpverkeer, openbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-35690.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Nieuwe regeling

02-04-2019

gmb-2019-91226

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit openingstijden Wegsleepverordening Geertruidenberg 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;

 

overwegende, dat bij besluit d.d. 19 december 2018 door de raad van de gemeente Geertruidenberg is vastgesteld de: “Wegsleepverordening Geertruidenberg 2019”;

 

gelet op artikel 3, lid 2 van de “Wegsleepverordening Geertruidenberg 2019”;

 

dat in deze verordening het terrein, gelegen aan Keizersveer 1, 4941 TA te Raamsdonksveer is aangewezen als bewaarplaats van voertuigen;

 

dat op dit terrein het takelbedrijf ‘Van Eijck Groep B.V.’ is gevestigd;

 

dat in overleg met het takelbedrijf ‘Van Eijck Groep B.V.’ is getracht de openingstijden van het perceel zo ruim mogelijk te doen zijn;

 

BESLUITEN:

 

Te bepalen dat met ingang van 1 januari 2019 de volgende openingstijden met betrekking tot de plaats van bewaring van voertuigen gelden:

 • -

  Maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur;

 • -

  Buiten bovengenoemde tijden op basis van telefonische afspraak: 0161-225012.

 

Geertruidenberg, 2 april 2019.

burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

de secretaris, de burgemeester,

R.C.J. Nagtzaam J.J. Luteijn

Rechtsvoorzieningen:

1. Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 8:1 en 7:1 Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet dan worden ingediend binnen zes weken na de dag van verzending of bekendmaking bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet.

Een bezwaarschrift moet tenminste bevatten:

 • -

  handtekening;

 • -

  naam en adres van de indiener;

 • -

  dagtekening;

 • -

  aanduiding of omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • -

  grond(en) van het bezwaar (motivering).

2. Als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist kunt u op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek kunt u sturen aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda  (telefoon 088-3611553, fax 088-3610284) of via http//loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening nodig (DigiD). Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien u binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift indient. U bent griffierecht verschuldigd. De griffier van de Rechtbank kan u informeren over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.