Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Verordening tegemoetkoming raadsfracties 2001

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tegemoetkoming raadsfracties 2001
CiteertitelVerordening tegemoetkoming raadsfracties 2001
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum en wijze van bekendmaken is niet bekend. De in artikel 4 genoemde bedragen worden jaarlijks herzien en zijn terug te vinden in de tarieventabel behorende bij Legesverordening.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-200129-08-2002Nieuwe regeling.

30-08-2001

Onbekend.

30 augustus 2001, nr. 19

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tegemoetkoming raadsfracties 2001

Nr. 19

 

De raad van de gemeente Geertruidenberg;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 juli 2001, nr. 9; gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

onder intrekking van het besluit van 30januari 1997 en van 29januari 1998, vast te stellen de:

 

Verordening geldelijke tegemoetkoming aan raadsfracties 2001 

Artikel 1  

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  fractie: het lid of de gezamenlijke leden van een politieke groepering dat (die) in de raad van de gemeente zitting heeft (hebben) namens die groepering;

 • b.

  zittingsjaar: de tijdsperiode van 1 januari tot 1 januari van het volgende jaar.

 

Artikel 2  

 • 1

  Elke fractie heeft aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten, die ze maakt bij haar werkzaamheden als fractie maakt. 

 • 2

  Deze tegemoetkoming is opgebouwd uit:

  • a.

   een vast bedrag per fractie, groot € 123,30 (f 271,80);

  • b.

   een bedrag per fractielid, groot €49,59 (f 109,30).

 • 3

  De tegemoetkoming wordt berekend naar het aantal leden, dat elke fractie telt in de eerste vergadering van de raad in een nieuw zittingsjaar, opengevallen en niet vervulde plaatsen daarbij inbegrepen. 

 • 4

  De raadsleden die een wethoudersfunctie bekleden worden voor de berekening van de tegemoetkoming meegerekend. 

 • 5

  Naast de tegemoetkoming ontvangt elke fractie om niet 5 extra raadsabonnementen en 1 exemplaar van de gemeentebegroting en de gemeentelijke jaarrekening. 

Artikel 3  

 • 1

  Indien meerdere exemplaren van de raadsstukken gewenst worden zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht van € 13,61 (f 30,--) per abonnement. 

 • 2

  Indien meerdere exemplaren van de gemeentebegroting en de jaarrekening gewenst worden zullen de navolgende bedragen in rekening worden gebracht:

  • a.

   volledige begroting f45,-- (€ 20,42) per exemplaar

  • b.

   per onderdeel f 15,-- (€ 6,80) per exemplaar.

  • c.

   volledige jaarrekening f45,-- (€ 20,42) per exemplaar.

  • d.

   per onderdeel f 15,-- (€ 6,80) per exemplaar.

Artikel 4  

De bedragen, genoemd in het tweede lid, worden per 1 januari van elk jaar door burgemeester en wethouders herzien, aan de hand van de consumentenprijsindex, geldende voor de maand september, voor het eerst op 1 januari 2002.

Artikel 5  

Indien tijdens een zittingsjaar een of meer raadsleden die deel uitmaken van een fractie, na mededeling aan de voorzitter van de raad, als zelfstandige fractie(s) gaan optreden, heeft (hebben) zij aanspraak op een tegemoetkoming met ingang van het eerstvolgende nieuwe zittingsjaar.

Artikel 6  

Indien tijdens een zittingsjaar meer fracties, na mededeling aan de voorzitter van de raad, als 44n fractie gaan optreden, heeft de7e nieuwe gevormde fractie aanspraak op een

Artikel 7  

Indien tijdens een zittingsjaar een lid van een fractie, na mededeling aan de voorzitter van de raad, aansluit bij een andere bestaande fractie hebben de betrokken fracties aanspraak op een tegemoetkoming met ingang van het eerstvolgende nieuwe zittingsjaar.

Artikel 8  

Het totale bedrag van de tegemoetkoming per fractie wordt aan het begin van elk zittingsjaar, zo mogelijk in de maand januari, uitgekeerd aan een door de fractie aan te wijzen persoon. Van de aanwijzing van deze persoon wordt mededeling gedaan aan de voorzitter van de raad.

Artikel 9  

De verordening kan worden aangehaald onder de titel: Verordening tegemoetkoming raadsfracties 2001.

Artikel 10  

De verordening treedt in werking op 1 september 2001.

Geertruidenberg, 30 augustus 2001

 

De raad voornoemd,

de secretaris, de voorzitter,

 

H.P.F. Stijnen M.J.A. Meijer