Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Mandaat inzake aanwijzing vertegenwoordiging in bezwaar- en beroepsprocedures

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat inzake aanwijzing vertegenwoordiging in bezwaar- en beroepsprocedures
CiteertitelMandaat inzake aanwijzing vertegenwoordiging in bezwaar- en beroepsprocedures
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, afd. 10.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-09-200901-12-2014Nieuwe regeling.

04-09-2003

Onbekend.

4 september 2003, nr. 08

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat inzake aanwijzing vertegenwoordiging in bezwaar- en beroepsprocedures

De raad van de gemeente GEERTRUIDENBERG;

 

Overwegende dat het in het kader van een correcte uitvoering van het procesrecht het van belang is dat de raad in rechtsgedingen, bezwaarschriften- en beroepsprocedures, waarin zij betrokken is of die zij besluit namens de gemeente te voeren verweer voert dan wel het standpunt van de gemeente toelicht;

 

dat gelet op de termijnstelling in het vergaderrooster van de raad, de raad in voorkomende gevallen niet in staat is tijdig een vertegenwoordiger aan te wijzen, die namens haar het woord kan voeren;

 

Dat het daarom wenselijk is dat de raad de bevoegdheid om de raad in genoemde procedures te vertegenwoordigen, mandateert:

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg van 1 juli 2003gelet op afdeling 101.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

BESLUIT

 

De voorzitter en de griffier van de raad te mandateren om in voorkomende gevallen dat de raad in gerechtelijke procedures wordt betrokken dan wel besluit tot het voeren van gerechtelijke procedures, voor de uitvoering van deze taak een functionaris te machtigen de raad te vertegenwoordigen.

 

Geertruidenberg, 4 september 2003

 

De raad voornoemd,De griffier,                                                         De voorzitter,

 

Drs K.M.C.Millenaar-Rammelaere              M.J.A. Meijer 

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk