Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Brandveiligheid en Hulpverlening
CiteertitelVerordening Brandveiligheid en Hulpverlening
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

publicatiedatum en datum in werkingtreding kloppen niet, nog nakijken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Brandweerwet 1985, art. 1 tweede lid en art. 12
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-03-199901-10-2010Geen

25-03-1999

Onbekend

Nieuwe regeling

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening

Nr.14 De Raad van de gemeente Geertruidenberg; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 februari 1999, nr.5; gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de Brandweerwet 1985, artikel 8, tweede lid, van de Woningwet, artikel 8.11, derde lid, en 8.40 van de Wet Milieubeheer en artikel 149 van de Ge-meentewet, BESLUIT: vast te stellen de navolgende: Verordening Brandveiligheid en Hulpverlening

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder: 1. veiligheidsketen: de taken en werkzaamheden van de brandweer: die zijn gericht op brandweerzorg en ram-penbestrijding, waarbij de volgende fasen worden onderscheiden: pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. a. pro-actie: is het structureel voorkomen van onveiligheid, veelal in het kader van lange termijnbeleid, bijvoorbeeld door in de planfase stil te staan bij de risico's van bedrijvigheid met gevaarlijke stoffen; b. preventie: is het in een gegeven (potentieel onveilige) situatie treffen van maatregelen die effect hebben op de directe oorzaken van onveiligheid en/of op het verminderen van de gevolgen ervan; c. preparatie: is de daadwerkelijke voorbereiding op de bestrijding van mogelijke aantasting van de veiligheid; te denken valt aan het opstellen van rampenplannen en het organiseren van oefeningen; d. repressie: is de bestrijding van onveiligheid en de hulpverlening in acute noodsituaties door de daadwerkelijke inzet van brandweer en andere hulpverleningsdiensten; e. nazorg: is alles wat nodig is om zo snel mogelijk terug te keren naar de normale verhoudingen door de opvang van slachtoffers of hulp bij de afwikkeling van schadeclaims. 2. grootschalig optreden en bestrijding van rampen en zware ongevallen: alle taken en werkzaamheden van de veiligheidsketen die betrekking hebben op het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen; 3. organisatieplan: het periodiek door het verantwoordelijke bestuur vast te stellen plan waarin de organisatie van de brandweerzorg in het Stadsgewest Breda is vastgelegd. 4. beleidsplan: het periodiek door de raad vast te stellen plan waarin de organisatie van het gemeentelijk brandweerkorps alsmede het op hen van toepassing zijnde beleid en doelstelling worden vastgelegd. 5. werkplan: het jaarlijks door de raad vast te stellen plan waarin opgenomen de door de gemeentelijke brandweer in een jaar te verrichten activiteiten op basis van het beleidsplan.

 

Artikel 2 Gemeentelijke brandweer

Burgemeester en wethouders beschikken over een gemeentelijke brandweer.

Artikel 3 Taken gemeentelijke brandweer

 • 1.

  De taken van de gemeentelijke brandweer bestaan, behoudens de in artikel 5 aan de stads-gewestelijke brandweer opgedragen taken, uit de feitelijke uitvoering van de taken van de veiligheidsketen in de eigen gemeente, een en ander overeenkomstig de uitwerking in het in-gevolge artikel 4 van deze verordening vast te stellen Beleidsplan brandveiligheid en hulpverlening en in overeenstemming met het Organisatieplan brandweerzorg en rampenbe-strijding in het Stadsgewest Breda als bedoeld in artikel 13 van de gemeenschappelijke regeling. 2. Andere dan de onder 1 genoemde werkzaamheden, voor zover deze niet te maken hebben met het wegnemen van onmiddellijk gevaar voor mens en dier, te weten de zogenaamde dienstverlening, kunnen worden verricht overeenkomstig een telkens bij de begroting vast-gestelde tarievenlijst.

Artikel 4 Beleidsplan en werkplan brandveiligheid en hulpverlening

 • 1.

  Burgemeester en wethouders leggen de gemeenteraad tenminste eenmaal per vier jaar een plan ter vaststelling voor op welke wijze aan de inhoud van in artikel 3 omschreven taken van de veiligheidsketen uitvoering zal worden gegeven (beleidsplan brandveiligheid en hulpverlening). Dit plan omvat in elk geval een omschrijving van de bedrijfsvoering van de financiële en personele middelen die beschikbaar zijn, van het materieel en de huisvesting en van een meerjaren opleidings- en oefenplan.

 • 2.

  De uitwerking van het beleidsplan vindt plaats in een jaarlijks door de gemeenteraad vast te stellen werkplan.

Artikel 5 Regionale taken

Naast de in artikel 3, tweede lid, van de Brandweerwet 1985 opgedragen taken zijn aan de stads-gewestelijke brandweer opgedragen de taken van de veiligheidsketen die niet ingevolge artikel 3 van deze verordening zijn opgedragen aan de gemeentelijke brandweer, een en ander overeenkom-stig de uitwerking in het Organisatieplan brandweerzorg en rampenbestrijding in het Stadsgewest Breda als bedoeld in artikel 13 van de gemeenschappelijke regeling Brandweer Stadsgewest Breda.

Artikel 6 Personeel

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor een adequate personeelsvoorziening ten behoeve van de gemeentelijke brandweer. Deze zorg komt tot uitdrukking in een personeelsplan, waarin de minimale vereisten met betrekking tot het brandweerpersoneel staan vermeld; een en ander over-eenkomstig de uitgangspunten in het Organisatieplan brandweerzorg en rampenbestrijding in het Stadsgewest Breda als bedoeld in artikel 13 van de gemeenschappelijke regeling Brandweer Stads-gewest Breda.

Artikel 7 Opleiding en oefening

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de opleiding en oefening van het personeel van de gemeentelijke brandweer, die voor de taakuitoefening noodzakelijk zijn.

Artikel 8 Instructie commandant

De commandant heeft de algemene leiding en het bevel over de gemeentelijke brandweer, over-eenkomstig de voor hem door burgemeester en wethouders vastgestelde instructies.

Artikel 9 Materieel

 • 1.

  Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het zoveel mogelijk in overeenstemming brengen en houden van het materieel van de gemeentelijke brandweer met de eisen die zijn vastgelegd in het Operationeel Dekkingsplan Stadsgewest Breda, zoals dat door de deelne-mende gemeenten is vastgesteld.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders bepalen de plaats waar en de wijze waarop het materieel en de overige goederen van de gemeentelijke brandweer worden ondergebracht overeenkomstig de uitgangspunten die zijn vastgelegd in het Operationeel Dekkingsplan Stadsgewest Breda, zo-als dat door de deelnemende gemeenten is vastgesteld.

Artikel 10 Bluswatervoorziening

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor zodanige bluswatervoorzieningen en de bereikbaar-heid daarvan, dat de brandbestrijding te allen tijde zoveel mogelijk gewaarborgd is.

Artikel 11 Citeertitel en in werking treden

Deze verordening kan worden aangehaald als; Verordening brandveiligheid en hulpverlening.

 

Geertruidenberg, 25 maart 1999

De Raad voornoemd, de secretaris, de burgemeester,

H.P.F. Stijnen W.A. Letschert

3. Artikelsgewijze toelichting.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

De in artikel 1 opgenomen begripsomschrijvingen zijn ontleend aan het door de gemeenten in het Stadsgewest Breda vastgestelde Regionaal Stappenplan Project Versterking Brandweer (PVB). De begrippen die voortvloeien uit de veiligheidsketen zijn specifiek bedoeld ten behoeve van de arti-kelen 3 en 5. Door de introductie van het begrip "veiligheidsketen" wordt aangegeven dat het takenpakket voor de brandweer meer omvat dan enkel preventief en repressief optreden. Voorts wordt hiermee tot uitdrukking gebracht dat ieder onderdeel van de veiligheidsketen voldoende kwalitatief ontwikkeld dient te worden om het gewenste (brand)veiligheidsniveau te bereiken c.q. te verzekeren.

Artikel 2 Gemeentelijke brandweer

Artikel 1 van de Brandweerwet 1985 regelt, dat er in elke gemeente een gemeentelijke brandweer is, behoudens indien ingevolge samenwerking met andere gemeenten een regeling terzake tot stand gekomen is.

Artikel 3 Taken gemeentelijke brandweer

 • Lid 1.

  De in artikel 3 genoemde taken van de gemeentelijke brandweer corresponderen met de door de gemeenten in het Stadsgewest Breda vastgestelde hoofdlijnen van beleid, zoals die zijn geformu-leerd in het Regionaal Stappenplan PVB, het Operationeel Dekkingsplan, nota Gewenste Zorgniveau's en de nota "Naar een nieuwe brandweerorganisatie". Kern daarvan is, dat de taken van de gemeentelijke brandweer tenminste bestaan uit de feitelijke uitvoering ter zake van werkzaamheden van het voorkomen beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt.

  Voortvloeiend uit de veiligheidsketen gaat het om alle werkzaamheden op het gebied van pro-actie preventie, preparatie, repressie, nazorg en het optreden bij rampen en zware ongevallen. Door het gebruik van de zinsneden "overeenkomstig de uitwerking in het Beleidsplan brandveilig-heid en hulpverlening" en "in overeenstemming met het Organisatieplan voor brandweerzorg en rampbestrijding in het Stadsgewest Breda" wordt tot uitdrukking gebracht dat de vaststelling van het takenpakket van de gemeentelijke brandweer een bevoegdheid is (en blijft) van het gemeente-bestuur (de raad), maar dat er (wel) een waarborg bestaat voor afstemming met het (regionaal) organisatieplan voor de brandweerzorg en rampenbestrijding in het Stadsgewest Breda. E.e.a. bin-nen de bestuurlijke verantwoordelijkheid van alle gemeenten in de gemeenschappelijke regeling Brandweer Stadsgewest Breda.

 • Lid 2.

  Hierin wordt bedoeld de algemene dienstverlening door de Brandweer anders dan de wettelijke taken.

Artikel 4 Beleidsplan en werkplan brandveiligheid en hulpverlening

Dit artikel regelt de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad met betrekking tot het vervullen van de voorwaarden voor een goede taakvervulling door de gemeentelijke brandweer. Deze ver-antwoordelijkheid ligt vast in artikel 1 van de Brandweerwet. Artikel 4 voorziet in een voortschrijdend proces van beleidsvorming, waarin de relaties kunnen worden gelegd met de procedures en de bedrijfsvoering, die in de eigen gemeente gebruikt worden. Gekozen is voor een 4-jarige periode om daarmee enerzijds de duurzaamheid van het beleidsplan aan te geven en anderzijds voor het verkrijgen van aansluiting met de bestuurlijke cyclus in de ge-meente. Tevens dient er jaarlijks, gelijktijdig met de begroting, een werkplan voor het jaar daaropvolgend te worden vastgesteld. In dit werkplan wordt de beleidsvisie, opgenomen in het be-leidsplan, verder uitgewerkt.

Artikel 5 Regionale taken

Dit artikel, waarin de regionale taken zijn uitgeschreven, correspondeert met de door de gemeenten in het Stadsgewest Breda vastgestelde hoofdlijnen van beleid, zoals die zijn geformuleerd in het Regionaal Stappenplan PVB het Operationeel Dekkingsplan, nota Gewenste Zorgniveau's en de nota "Naar een nieuwe brandweerorganisatie". De taken zijn afgeleid van de in het kader van het Project Versterking Brandweer (PVB) vastgestelde referentiekaders. De bevoegdheden van de Brandweer Stadsgewest Breda liggen vast in een gemeenschappelijke regeling. In artikel 5 gaat het om het op regionaal niveau organiseren en uitvoeren van gemeentelijke taken. Deze taken kunnen: - ondersteunend en aanvullend zijn ten opzichte van de basistaken van de gemeentelijke brand-weer, - naar de aard specialistisch zijn, - naar de aard en omvang een bovengemeentelijke aanpak vergen. In dit artikel is in feite een basispakket vastgesteld voor taken, die door de gemeenten zijn overge-dragen aan de stadsgewestelijke brandweer. Diensten die dit basispakket overschrijden zullen door de stadsgewestelijke brandweer op basis van betaalde dienstverlening aan de gemeenten worden aangeboden. Met de zinsnede "overeenkomstig de uitwerking in het Organisatieplan voor brandweerzorg en rampenbestrijding in het Stadsgewest Breda" wordt tot uitdrukking gebracht dat het takenpakket van de stadsgewestelijke brandweer volgens de (gemeentelijke) verordening(en) moet overeenko-men met dit organisatieplan.

 

Artikel 6 Personeel

De in dit artikel omschreven bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het personeel geeft aan dat burgemeester en wethouders verantwoordelijk zijn voor een minimum aan gekwalificeerd brand-weerpersoneel ter uitvoering van de taken volgens de veiligheidsketen. De omvang van de repressieve dienst is afhankelijk van het Operationeel Dekkingsplan van de stadsgewestelijke brandweer.

Artikel 7 Opleiding en oefening

Dit artikel over opleiden en oefenen regelt de verantwoordelijkheid van burgemeester en wethou-ders met betrekking tot de kwaliteit voor het brandweerpersoneel. Dit leidt onder andere tot het vaststellen van een meerjaren opleiding- en oefenplan. De basis hiervan ligt in de nota "Naar het gewenste zorgniveau van brandweertaken" en de landelijke referentiekaders gewenst zorgniveau.

Artikel 8 Instructie commandant

Het bepaalde in artikel 8 legt de grondslag vast voor de eenhoofdige leiding en de gezagsverhou-ding die voor een goed functioneren van de brandweer onmisbaar zijn. De instructie van de commandant zal naast de aan een juiste taakvervulling verbonden verplichtingen en bevoegdheden de regeling voor de vervanging van de commandant bevatten. De gang van zaken bij intra- en in-terregionale bijstand is geregeld in de gemeenschappelijke regeling Brandweer Stadsgewest Breda en de op grond daarvan vastgestelde Regeling Bijstand en Opschaling 1997 en in de van toepas¬sing zijnde grensoverschrijdende samenwerkingsregelingen.

Artikel 9 Materieel

In dit artikel legt de gemeenteraad de verantwoordelijkheid voor het minimaal benodigde en het soort materieel van de brandweer vast, Deze verantwoordelijkheid wordt overgedragen aan burge-meester en wethouders. Zij valt uiteen in twee leden. Het eerste lid regelt de verantwoordelijkheid voor de materieelvoorziening, aan de hand van het Operationeel Dekkingsplan. Dat bepaalt de aard en omvang van het materieel hetwelk moet worden ingezet. Het tweede lid regelt de opslag van materieel en middelen in de gemeente.

Artikel 10 Bluswatervoorziening

Het blussen van branden is een belangrijke taak van de brandweer. Het blusmiddel water wordt naast andere blusmiddelen het meest gebruikt. De zorg voor de brandveiligheid - zoals bedoeld in artikel 1, vierde lid, van de Brandweerwet 1985 geeft aan dat burgemeester en wethouders tevens verantwoordelijk zijn voor een adequate bluswatervoorziening. Bluswater kan worden verkregen uit het drinkwaternet, een apart bluswaterleidingnet, open water, speciale blusvijvers en geboorde putten. Aan elk van deze" bluswaterbronnen" zijn nadelen verbonden. - Het drinkwater is een kostbare zaak en een goede kwaliteit drinkwater is van levensbelang. Waterleidingbedrijven kunnen niet altijd gezond drinkwater garanderen als de brandweer door het blussen van branden voor verlaging van de druk in het leidingnet zorgt. Daarenboven is het aanhouden van een grotere doorsnede van een leiding om drukverlaging te voorkomen uit een oogpunt van volksgezondheid niet altijd gewenst, omdat het water onder normale omstandig-heden dan te weinig doorstroomt. - Open water en speciale blusvijvers hebben het nadeel dat deze dichtgevroren kunnen zijn. - Geboorde putten vereisen een regelmatige controle en onttrekken bij gebruik (te) veel grond-water. - Een speciaal bluswaterleidingnet is kostbaar en komt alleen in beeld bij industrieterreinen en dergelijke.

 

Bluswater kan het beste uit zoveel mogelijke verschillende "waterbronnen" worden verkregen. Voor de eerste inzet van de brandweer zijn de tankautospuit waarin standaard 1500 of 1600 liter water voor onmiddellijk gebruik is opgeslagen en het drinkwaterleidingnet de meest geëigende middelen om voor bluswater te zorgen, omdat dan nog het minste bluswater nodig is. Branden op plaatsen waar geen drinkwaterleiding aanwezig is of waar dat leidingnet te weinig capaciteit heeft, moeten met water uit een tankwagen of op andere wijze worden geblust. Voor het vervolg van de brandbestrijding kan - zo nodig van een grotere afstand en na enige tijd - water worden gehaald uit een blusvijver, geboorde put of ander open water.

 

Het brandbeveiligingsconcept "Beheersbaarheid van brand" geeft een methode voor het bepalen van de grootte van een brandcompartiment en bevat rekenschema's voor blussen en koelen. Dit zijn hulpmiddelen om (indicatief) te bepalen hoeveel één tankautospuit met een zespersoons beman-ning kan blussen of koelen in een bepaalde brandsituatie. Op sommige plaatsen in de ontwikkelde methode is dat bepalend voor het al dan niet acceptabel zijn van een beoogd brandcompartiment.

 

Onderstaand is aangegeven hoeveel bluswater in bepaalde situaties minimaal nodig is voor de eer-ste inzet. 1. Voor woningen die zijn uitgevoerd als brandcompartiment met een weerstand tegen brand-doorslag en brandoverslag (WBDBO) van tenminste 60 minuten: 30 kubieke meter per uur. Over het algemeen is hiervan sprake bij woningen die na 1945 zijn gebouwd. 2. Voor woningen die niet zijn uitgevoerd als brandcompartiment met een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van tenminste 60 minuten: 60 kubieke meter per uur. Over het algemeen is hiervan sprake bij woningen die voor 1945 zijn gebouwd. 3. Voor overige gebouwen die zijn uitgevoerd als brandcompartiment met een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van tenminste 60 minuten en waarbij door bouw-kundige voorzieningen geen branduitbreiding naar buiten te verwachten valt: 30 kubieke meter per uur. 4. Voor overige gebouwen die zijn uitgevoerd als brandcompartiment met een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) overeenkomstig het bepaalde in het brandbevei-ligheidsconcept "Beheersbaarheid van brand" en waarbij door bouwkundige voorzieningen geen branduitbreiding naar buiten te verwachten valt: 30 kubieke meter per uur. 5. Voor overige gebouwen die zijn uitgevoerd als brandcompartiment als onder 3 of 4 vermeld waarbij ter voorkoming van branduitbreiding bovendien wordt uitgegaan van een inzet van de brandweer voor het koelen en blussen van gevels: 60 kubieke meter per uur. 6. Voor overige gebouwen die niet afdoende zijn uitgevoerd als brandcompartiment met een weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) is de behoefte aan water afhanke-lijk van de bij de planbeoordeling noodzakelijk geachte repressieve inzet.

 

In het voorgaande is aangegeven hoeveel bluswater minimaal nodig is als "1e inzet" (basis-brandweerinzet). Met betrekking tot de vaststelling van de behoefte aan bluswater voor de "vervolg inzet" vindt thans nader onderzoek plaats door het CCRB. In afwachting van de resultaten van dit onderzoek wordt vooralsnog voor het benodigde bluswater en de wijze van verkrijging gebruik gemaakt van de richtlijn van de NBF "De omgeving van een brandveilig gebouw".

 

Waterleidingnetten met een capaciteit van niet meer dan 30m3/h, hoewel in sommige gevallen op kortere termijn afdoende, belemmeren in de praktijk, zeker op langere termijn, een doelmatige uit-voering van de repressieve brandweerzorg. Voor een gegarandeerde, blijvende brandveiligheid in alle categorieën planologische gebieden adviseren wij derhalve een landelijk geldende richtlijn voor het bluswaterdebiet, door het waterleidingnet te leveren, van minimaal 60 m3 per uur.

 

Hierbij komt dat het op orde zijn van preventieve voorzieningen slechts als momentopname kan worden vastgesteld. Een voor dat moment gerealiseerd veiligheidsniveau is nog geen op termijn gegarandeerd veiligheidsniveau. De regelconforme inrichting en het regelconforme gebruik van een gebouw verslechteren snel in de loop van de tijd. Door invloed van de gedragscomponent, met andere woorden, kan nieuwbouw zich als oud-bouw gaan gedragen. De offensieve inzet van een tweede tankautospuit wordt in zo'n geval noodzakelijk. Een eenmaal voor nieuwbouw aangelegd waterleidingnet is dan, als gevolg van de veranderde situatie, te krap geworden. Uit een verkenning van de CBS-statistieken over de praktijkgegevens uit de jaren 1993-1995 (2) blijkt dat in veel ge-vallen meer capaciteit is aangewend dan 30m3/h.

 

Bij afwezigheid van een toereikende openbare bluswatervoorziening kan een gemeente op grond van de (model-) bouwverordening een niet-openbare bluswatervoorziening eisen als voorwaarde voor het verlenen van een bouwvergunning. Dit komt voor bij ver van de bebouwde kom gelegen bouwwerken of indien een grote hoeveelheid bluswater ineens nodig is, bijvoorbeeld bij een sprinklerinstallatie. De gemeente bepaalt waar de grens ligt tussen de publieke plicht om voor vol-doende bluswater te zorgen en de noodzaak voor anderen dat te doen. Van belang is het hier nog-maals te vermelden dat brandbestrijding een publieke taak is.

 

De gemeentelijke overheid draagt zoals gezegd zorg voor een adequate openbare bluswatervoor-ziening. De openbare bluswatervoorziening dient van een kwantiteit en kwaliteit te zijn, die is gerelateerd aan de gebruiksvoorschriften zoals die zijn opgenomen in het bestemmingsplan. Het is aan te bevelen in elk bestem¬mingsplan aan te geven wat de capaciteit is/zal zijn van de openbare bluswatervoorziening. Op dit moment is door het Ministerie van VROM een projectgroep Algemene Herziening Water-leidingwet ingesteld. Deze werkgroep bereidt momenteel de wetgeving voor die de drink- en overige watervoorziening in de volgende eeuw moet regelen, hetgeen wellicht effect zou kunnen hebben op de bluswatervoorziening. Vooralsnog worden de ontwikkelingen op de voet gevolgd in regionaal verband.

 

Artikel 11 Citeertitel en in werking treden

De Verordening brandveiligheid en hulpverlening moet op grond van artikel 2 van de Brandweer-wet 1985 binnen een week na vaststelling aan gedeputeerde staten worden gezonden.

1 1.

Algemeen De structuur van de verordening is ontleend aan de door de VNG uitgebrachte modelverordening brandveiligheid en hulpverlening. In navolging van de VNG wordt met het vaststellen van de ver-ordening beoogd dat gemeenten aangeven op welke wijze zij hun verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid gestalte geven. Sleutelbegrip daarbij is het (brand)veiligheidsniveau. Dit begrip wordt overigens in de verordening zelf niet genoemd. Het (brand)veiligheidsniveau wordt enerzijds bepaald door de gekozen repressieve sterkte van de gemeentelijke brandweer (in samenwerking met de stadsgewestelijke brandweer) en anderzijds het brandpreventieniveau van die gemeente. In de verordening wordt dit (brand)veiligheidsniveau aan-gegeven door de beschrijving van de taken en bevoegdheden op het gebied van de (brand)veiligheid en de daaraan gekoppelde verdeling tussen de gemeentelijke en de stadsgeweste-lijke brandweer. Hierbij is tevens rekening gehouden met het Project Versterking Brandweer (PVB). Bij de uitvoering van dit PVB is het gewenste zorgniveau vastgelegd. Deze gewenste zorg-niveau's hebben betrekking op alle onderdelen van de brandweerzorg, hulpverlening en rampenbestrijding, ook wel genoemd de zgn. veiligheidsketen. Het aldus aangegeven niveau wordt vervolgens voor wat betreft de consequenties voor de uitvoe-ring nader uitgewerkt in het Beleidsplan brandveiligheid en hulpverlening, dat ingevolge artikel 4 door burgemeester en wethouders tenminste 1 x per vier jaar moet worden vastgesteld en voorge-legd aan de gemeenteraad. De verordening regelt enerzijds de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bestuursorga-nen (het gezag) over de brandweer en anderzijds het beheer over de gemeentelijke brandweer. De verordening geeft de samenhang weer tussen de wettelijke kaders waarbinnen de brandweer ope-reert, de bestuurlijke en beleidsmatige kaders (artikel 4), de organisatorische kaders en taken (artikel 3 en 5), de bestuurlijke verantwoordelijkheden met betrekking tot het personeel, het oplei-den en oefenen, het materieel en de bluswatervoorziening (artikel 6,7,9 en 10) en het beheer van de gemeentelijke brandweer (artikel 8).

 

Vanwege het tweeledige doel van de verordening (enerzijds het vastleggen van het (brand)veiligheidsniveau en anderzijds het bieden van een organisatiemodel voor de gemeentelijke brandweer) kan voor wat betreft het organieke deel niet zonder meer worden aangesloten bij de gemeentelijke organisatieverordening (ex artikel 159 van de Gemeentewet). De reikwijdte van de verordening ex artikel 159 Gemeentewet is beperkt tot organisatie. Artikel 1, tweede lid, van de Brandweerwet 1985 spreekt over organisatie, beheer en taak. Daarnaast wordt de in de Brandweer-verordening te regelen materie nog door meer wettelijke regels beheerst: de Woningwet, de Wet Milieubeheer en de Wet Rampen en zware ongevallen. Dit maakt het instrument van de gemeente-lijke organisatieverordening minder geschikt voor een totale inbedding van zaken die thans regeling vinden.2. Overwegingen In de overwegingen zijn alle voor de brandweer relevante wetten en voorschriften genoemd waar-binnen de gemeentelijke brandweer opereert en die nodig zijn om de veiligheid van de burgers te garanderen. Genoemd worden de Gemeentewet, de Brandweerwet 1985, de Wet Rampen en zware ongevallen, de Woningwet en de Wet Milieubeheer. Naast de wettelijke taken volgens de Brandweerwet 1985 is tevens de positie vastgelegd van de Brandweer Stadsgewest Breda, die ondersteunend en aanvullend werkt ten opzichte van de ge-meentelijke brandweer. De bestuurlijke verantwoordelijkheid met betrekking tot de stadsgewestelijke brandweer is vastgelegd in een gemeenschappelijke regeling.