Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Verordening VROM Starterslening Geertruidenberg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening VROM Starterslening Geertruidenberg
CiteertitelVerordening VROM Starterslening Geertruidenberg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 147 en 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Verordening VROM Starterslening Geertruidenberg.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-201016-06-2017Toelichting

02-03-2010

De Langstraat, 11 maart 2010

Nr. 12
11-10-2008Nieuwe regeling.

29-05-2008

De Langstraat, 16 oktober 2008

29 mei 2008, nr. 15

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening VROM Starterslening Geertruidenberg

De raad van de gemeente Geertruidenberg;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 april 2008;

 

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

gelet op het amendement zoals op 29 mei 2008 door het CDA, Keerpunt ‘74 en Partij Samenwerking is ingediend en aangenomen:

 

besluit: vast te stellen de:

Verordening VROM Starterslening Geertruidenberg

 

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • 2.

  Gemeenterekening VROM Starterslening: de rekening die de gemeente bij SVn aanhoudt en waaruit op grond van de deelnemingsovereenkomst met SVn, VROM Startersleningen kunnen worden toegekend en waarin, voor wat betreft het gemeentelijk leningdeel, rente ende aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

 • 3.

  VROM Starterslening: een lening verstrekt door SVn aan een starter waarbij de hoofdsom van de lening voor minimaal 50% afkomstig is uit de Gemeenterekening VROM Starterslening, terwijl het resterende deel van de Starterslening verstrekt wordt door SVn;

 • 4.

  Aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de VROM Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager;

 • 5.

  NHG: Nationale Hypotheek Garantie;

 • 6.

  Koopsubsidie (Wet Bevordering Eigenwoningbezit, BEW+): een maandelijkse bijdrage in de hypotheeklasten die afhankelijk is van het inkomen van de gebruiker en de hoogte van de lening;

 • 7.

  Huishouden: de aanvrager dan wel de aanvrager en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner die een gezamenlijke huishouding zal dan wel zullen gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen, en die uitsluitend en tenminste 1 jaar als inwoner van de gemeente Geertuidenberg ingeschreven staan.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2
 • 1.

  De gemeente heeft een Gemeenterekening VROM Starterslening ingericht waaruit aan in artikel 6 bedoelde aanvragers VROM Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in dat artikel bedoelde woningen;

 • 2.

  De Gemeenterekening VROM Starterslening is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3

Op deze verordening is de deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente en de SVn van toepassing. De gemeente maakt gebruik van de door SVn vastgestelde productspecificaties en uitvoeringsregels van de Starterslening.

Artikel 4
 • 1.

  Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een VROM Starterslening toe te kennen;

 • 2.

  Het college stelt de hoogte van de VROM Starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de VROM Starterslening maximaal 2O% bedraagt van de verwervingskosten met een maximum van € 20.000;

 • 3.

  De VROM Starterslening kan niet worden verstrekt indien Koopsubsidie BEW + is toegekend;

 • 4.

  De VROM Starterslening moet worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG);

 • 5.

  De eerste hypotheek moet worden verstrekt met NHG;

 • 6.

  Het college kan aan de toekenning van VROM Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

Artikel 5
 • 1.

  Het college geeft per jaar een prognose van de te verwachten aantallen aanvragen VROM Starterslening en maakt jaarlijks het benodigde budget over op de Gemeenterekening VROM Starterslening;

 • 2.

  VROM Startersleningen worden enkel toegekend voor zover het jaarlijks vast te stellen budget hiervoor toereikend is;

 • 3.

  Aanvragen die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6
 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op een leningaanvraag van een aanvrager die één van de starterswoningen in de nieuwbouwprojecten aan de Anemoonlaan en Het Block te Raamsdonksveer en in het nieuwbouwproject aan de Molenstraat te Raamsdonk koopt.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde onder lid 1 kan het college besluiten dat deze verordening ook van toepassing is op leningaanvragen van andere aanvragers.

 • 3.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een VROM Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 7
 • 1.

  Huishoudens die, op grond van artikel 6 binnen het toepassingsbereik van de VROM Starterslening vallen, kunnen bij de gemeente een op naam gesteld aanvraagformulier verkrijgen;

 • 2.

  De verdere afhandeling en besluitvorming vindt plaats conform de in de Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels VROM Starterslening vastgelegde procedures welke uit de deelnemingsovereenkomst voortvloeien;

 • 3.

  Het college deelt de beslissing middels een toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

Hoofdstuk 5 Intrekken van de VROM Starterslening

Artikel 8
 • 1.

  Het college trekt een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een VROM Starterslening in als:

  • a.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b.

   de VROM Starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens;

  • c.

   als de koopovereenkomst wordt ontbonden;

   

 • 2.

  Bij de intrekking vordert het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk terug, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging;

 • 3.

  Indien bij overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager verschoonbaar is, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 9 Hardheidsclausule

Het college kan artikel 6 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking;

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening VROM Starterslening Geertruidenberg”.

 

Raamsdonksveer, 29 mei 2008

 

De raad van de gemeente Geertruidenberg,

De griffier, de voorzitter,

 

drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere M.J.A. Meijer

Toelichting 1

artikel 6 lid 2:

De geldende (januari 2011) doelgroep voor een starterslening op grond van artikel 6 lid 2 van de Verordening VROM Starterslening Geertruidenberg is als volgt:

Toepassingsbereik:

Woningsegment:

De starterslening is van toepassing op bestaande bouw en nieuwbouw. Recreatiewoningen en tweede woningen zijn uitgesloten.

Doelgroep van de starterslening

a. De aanvrager is de verblijfsgerechtigde persoon die op het moment van de aanvraag in de leeftijd is van minimaal 18 jaar en maximaal 35 jaar en voor de eerste maal een eigen woning koopt in de gemeente Geertruidenberg;

b. De aanvrager:

- is een minimaal één jaar in de gemeente Geertruidenberg woonachtige persoon of

- een studerend/schoolgaand kind van in de gemeente Geertruidenberg woonachtige verblijfsgerechtigde personen, dat zich binnen een jaar na afronding van de studie of school opnieuw in de gemeente Geertruidenberg wil vestigen en minimaal het laatste jaar voordat hij/zij de studie of school aanving ingeschreven heeft gestaan in gemeente Geertruidenberg.

Voorwaarden

- De verwervingskosten van de woning mogen niet hoger zijn dan € 243.000,-.

- Onder de verwervingskosten worden verstaan: de koop/aanneemsom vermeerderd met eventuele verbeterkosten/meerwerk en met daar bovenop de bijkomende kosten zoals afsluitkosten hypotheek, notariskosten hypotheek en de bouwrente. Bij bestaande bouw wordt voor de bijkomende kosten 12% van de koopsom inclusief eventuele verbeterkosten gerekend en bij nieuwbouw 8% over de koop/aanneemsom inclusief eventueel meerwerk.

- Voor de berekening van de starterslening van de gemeente Geertruidenberg mag rekening worden gehouden met maximaal € 10.000,- aan meerwerk/verbeterkosten.

- Zowel de eerste als de tweede hypotheek dient te worden verstrekt onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

- de maximale hoogte van de starterslening bedraagt 20% van het geheel van verwervingskosten en eventuele verbeterkosten/meerwerkkosten, met een maximum van € 20.000,-.

- Een starterslening wordt verstrekt zolang hiervoor voldoende budget aanwezig is.

- Indien een aanvrager van buiten de gemeente Geertruidenberg komt, moet deze in geval van een leningaanvraag ook bij de gemeente Geertruidenberg indienen: een recent uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente waar hij als inwoner is ingeschreven. Bij deze aanvraag om een uittreksel is van belang dat men speciaal erom vraagt dat ook de volgende gegevens in dit uittreksel worden opgenomen: 1. datum vestiging in die gemeente, 2. historische adressen, 3. overige ingeschrevenen.