Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Administratieve uitvoeringsvoorschriften voor namen en nummers

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAdministratieve uitvoeringsvoorschriften voor namen en nummers
CiteertitelAdministratieve uitvoeringsvoorschriften voor namen en nummers
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het betreft een gedelegeerde regeling van de Verordening naamgeving en nummering. Het college heeft deze regeling vastgesteld in zijn vergadering van 5 augustus 2003 en niet op 12 augustus 2003, zoals abusievelijk in het besluit zelf is vermeld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Nadere regels naamgeving en nummering.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-11-200317-02-2011Nieuwe regeling.

05-08-2003

De Gemeentekrant, 2003, nr. 22

05 augustus 2003, nr. 5

Tekst van de regeling

Intitulé

Administratieve uitvoeringsvoorschriften voor namen en nummers

Bijlage B bij de verordening naamgeving en nummering

 

 

Administratieve uitvoeringsvoorschriften als bedoeld in artikel 7, tweede lid

Het college van de gemeente Geertruidenberg, gelet op artikel 7, tweede lid, van de

Verordening naamgeving en nummering, besluit vast te stellen de volgende:

 

Administratieve uitvoeringsvoorschriften voor namen en nummers

Artikel 1 Naamgeving van woonplaatsen en van delen van de openbare ruimte

Door gemeenten zelf in te vullen regels over bijvoorbeeld de bestuurlijke, taalkundige en inhoudelijke uitgangspunten bij het benoemen van woonplaatsen en delen van de openbare ruimte.

Artikel 2 De indeling in wijken en buurten

Door de gemeente zelf in te vullen regels in aansluiting op de door het CBS voorgestelde werkwijze.

Artikel 3 De nummering van objecten

Door gemeenten zelf in te vullen regels over bijvoorbeeld de algemene en bijzondere uitgangspunten bij het toekennen van nummers aan objecten. Daarnaast kunnen regels worden gegevens over het gemeentelijk nummeringsproces.

Artikel 4 De opmaak van documenten

Door gemeenten zelf in te vullen regels over bijvoorbeeld:     a.   het opmaken van het straatnaambesluit met de bijbehorende straatnaamtekeningen;     b.   door gemeenten zelf in te vullen regels inzake de huisnummerbeschikking met            bijbehorende gevelschets en situatietekening;     c.   door de gemeente zelf in te vullen regels met betrekking tot het plaatsen van verwijs- en            verzamelborden. 

Artikel 5 De openbare registratie van namen en nummers

Door gemeenten zelf in te vullen regels voor de openbare registratie van bijvoorbeeld de:     a.   gemeentenaam en de gemeentecode;     b.   woonplaatsen en de geometrische weergave daarvan;     c.   wijk- en buurtindeling en de geometrische weergave daarvan;     e.   naamgeving aan delen van de openbare ruimte en de geometrische weergave daarvan;     f.    huisnummers. 

Artikel 6 Overige regels

Door gemeenten zelf in te vullen regels over het in het kader van de registratie bijhouden

van bijvoorbeeld:     a.   brondocumenten in een openbare register van brondocumenten;     b.   de verzending van stukken en gegevens;     c.   het in bewaring nemen van stukken;     d.   afgeven van afschriften;     e.   tekenbevoegdheid van relevante stukken;     f.    het veranderen van fouten in documenten;     g.   wijze van aanbrengen van correcties in de registratie.

Aldus vastgesteld door het college in de vergadering van 12 augustus 2003.

 

Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

de secretaris,              de burgemeester,

 

mr. J.H. Willems         M.J.A. Meijer 

Toelichting 1 op de administratieve uitvoeringsvoorschriften

 

Het rapport 'Adres onbekend' van het Overlegorgaan RAVI, bijlage D, alsmede het rapport 'De grondslagen voor een gemeentelijke basisregistratie adressen' is in nauwe samenwerking met de VNG opgesteld en door enkele gemeenten beproefd. Met name de voornoemde grondslagen zijn te beschouwen als de administratieve organisatie op hoofdlijnen. Een gemeente kan desgewenst deze grondslagen aanvullen in aansluiting op de in haar organisatie geldende omstandigheden.

 

Daarnaast kunnen onderdelen uit het VNG-handboek 'Benoemen, nummeren en begrenzen' worden gebruikt. Daarbij moet worden gedacht aan bepalingen die verband houden met bijvoorbeeld binnengemeentelijk gebruik, levering aan externe instanties, meervoudig gegevensgebruik en dergelijke.

 

Noot: de administratieve uitvoeringsvoorschriften vormen geen onderdeel van de beleidsregels, zoals beschreven in paragraaf 10 van de algemene toelichting op de Modelverordening naamgeving en nummering.