Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Verordening langdurigheidstoeslag 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening langdurigheidstoeslag 2009
CiteertitelVerordening langdurigheidstoeslag gemeente Geertruidenberg 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand, art. 8, lid 1 onder d, art. 36

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-07-200901-01-200901-01-2015Nieuwe regeling.

28-05-2009

De Langstraat, 16 juli 2009

28 mei 2009, nr. 7

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Langdurigheidstoeslag 2009 gemeente Geertruidenberg

 

De raad van de gemeente Geertruidenberg;

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 februari 2009,

 

Gelet op de artikelen 8 lid 1 onder d en 36 van de Wet werk en bijstand,

 

Overwegende dat het noodzakelijk is het verstrekken van de langdurigheidstoeslag aan personen van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar bij verordening te regelen:

 

Besluit:

 

vast te stellen de Verordening Langdurigheidstoeslag 2009 gemeente Geertruidenberg

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:college: het college van burgemeester en wethouderswet: de Wet werk en bijstandWTOS: Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkostenWSF 2000: Wet Studiefinancieringbijstandsnorm: de norm bedoeld in artikel 5 onderdeel c van de wetpeildatum: de datum waarop in enig jaar het recht op de langdurigheidstoeslag ontstaat.

 

Artikel 2 Voorwaarden

Onverlet het bepaalde in artikel 36 van de wet, komt in aanmerking voor de langdurigheidstoeslag de belanghebbende die gedurende een onafgebroken periode van 36 maanden aangewezen is geweest op een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de geldende bijstandsnorm en geen in aanmerking te nemen vermogen heeft als bedoeld in artikel 34 van de wet.

 

Artikel 3 Geen uitzicht op inkomensverbetering

 • 1.

  Aan de in artikel 36 lid 1 van de wet gestelde voorwaarde van het hebben van geen uitzicht op inkomensverbetering is voldaan indien de belanghebbende gedurende de referteperiode: a. inkomsten uit arbeid heeft tot maximaal € 1.540,00 en b. er geen sprake is van het verwijtbaar niet nakomen van een of meerdere sollicitatie- en of re-integratieverplichtingen.

   

 • 2.

  Er is wel sprake van uitzicht op inkomensverbetering indien één van de belanghebbenden op de peildatum een opleiding volgt als bedoeld in de WTOS dan wel een studie volgt als genoemd in de WSF 2000.

   

Artikel 4 Hoogte van de langdurigheidstoeslag

 • 1.

  De langdurigheidstoeslag bedraagt per jaar: a. voor gehuwden 40% van de gehuwdennorm b. voor een alleenstaande ouder 35 % van de gehuwdennorm c. voor een alleenstaande 30% van de gehuwdennorm

   

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid is de situatie op de peildatum bepalend.

   

 • 3.

  Indien één van de gehuwden op de peildatum is uitgesloten van het recht op langdurigheidstoeslag ingevolge artikel 11 of artikel 13 lid 1 van de wet, komt de rechthebbende partner in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag naar de hoogte die als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

   

 • 4.

  De in het eerste lid genoemde bedragen worden elk jaar per 1 januari aangepast aan de hand van op die datum geldende gehuwdennorm.

   

Artikel 5 Nadere regels

Het college kan met betrekking tot de uitvoering van deze verordening nadere regels stellen.

 

Artikel 6 Onvoorziene gevallen

In gevallen die de uitvoering van deze verordening betreffen en waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 

Artikel 7. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening Langdurigheidstoeslag 2009 gemeente Geertuidenberg’.

 

Artikel 8. De inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2009.

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van de gemeenteraad d.d. 28 mei 2009.

Hoogachtend,de raad van de gemeente Geertruidenberg,

de griffier,

drs. K.M.C. Millenaar-Rammelaere

de voorzitter,

M.J.A. Meijer