Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Regelingen sportstimulering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegelingen sportstimulering
CiteertitelRegelingen sportstimulering
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het betreft twee regelingen: de Regeling voor het toekennen van een bonus aan sportverenigingen voor de werving van extra jeugdleden en de Regeling voor het subsidiëren van sportstimuleringsactiviteiten van sportverenigingen gericht op jeugdigen die geen lid zijn van een sportvereniging.Het betreft twee initiatieven die vooruitlopend op de Nota Sportbeleid gemeente Geertruidenberg 2008 zijn genomen, naar aanleiding van het door de raad aangenomen amendement in het kader van de begroting 2008 en de Meerjarenbegroting 2009-2011.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-06-2008Nieuwe regeling.

22-04-2008

De Langstraat, 12 juni 2008

22 april 2008, nr. 14

Tekst van de regeling

Intitulé

Regelingen sportstimulering

 

 

Artikel 1  

Gemeente Geertruidenberg

Regeling voor het toekennen van een bonus aan sportverenigingen voor de werving van extra jeugdleden.

 • 1.

  In de regeling wordt verstaan onder:a. sportvereniging: een organisatie die een gemeentelijk subsidie ontvangt vanwege het hebben van jeugdleden;b. jeugdlid: een lid van een sportvereniging jonger dan 18 jaar;c. College: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg;d. tijdvak: de periode gelegen tussen 1 november van een bepaald kalenderjaar en 1 november van het daarop volgende kalenderjaar.

 • 2.

  De sportvereniging komt in aanmerking voor een bonus van € 200,- indien zij in een tijdvak 5% extra jeugdigen als jeugdlid aan zich weet te binden.

 • 3.

  Het percentage extra jeugdleden wordt bepaald door de toename van het aantal jeugdleden aan het einde van het tijdvak in vergelijking met het begin van dat tijdvak, te delen door het aantal jeugdleden aan het begin van het tijdvak, waarna het resultaat daarvan wordt vermenigvuldigd met 100.

 • 4.

  De sportvereniging vraagt de bonus schriftelijk aan bij het College vóór 1 januari volgend op het tijdvak bedoeld in artikel 3. Nadien ontvangen aanvragen worden niet in behandeling genomen.

 • 5.

  Bij de aanvraag van de bonus worden gevoegd:a. een opgave van het percentage extra jeugdleden op grond waarvan de bonus wordt geclaimd;b. overzichten van enerzijds de jeugdleden aan het begin van het tijdvak en anderzijds de jeugdleden aan het einde van het tijdvak. Deze overzichten zijn gewaarmerkt door bestuur van de sportvereniging.

Vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders op 22 april 2008

Gemeente Geertruidenberg

Regeling voor het subsidiëren van sportstimuleringsactiviteiten van sportverenigingen gericht op jeugdigen die geen lid zijn van een sportvereniging.

 • 1.

  In de regeling wordt verstaan onder:a. sportvereniging: een organisatie die een gemeentelijke subsidie ontvangt vanwege het hebben van jeugdleden;b. jeugdige: een persoon tot 23 jaar;c. College: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg.

 • 2.

  Een sportvereniging kan per kalenderjaar in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal € 500,- voor sportstimuleringsactiviteiten die tot doel hebben om jeugdigen uit de gemeente Geertruidenberg die geen lid zijn van een sportvereniging te stimuleren tot sporten. Activiteiten die uitsluitend zijn gericht op de eigen jeugdleden van de sportvereniging komen niet in aanmerking.

 • 3.

  De sportvereniging vraagt het subsidie schriftelijk aan bij het College uiterlijk 13 weken voor de aanvang van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd.

 • 4.

  De aanvraag vermeldt het benodigde subsidiebedrag en is vergezeld van het plan waarin een omschrijving gegeven wordt van:a. de activiteiten die (mede) met subsidie worden ondernomen;b. de doelgroep;c. het tijdvak waarbinnen de activiteiten worden ondernomen.

 • 5.

  Indien naar het oordeel van het College de uitvoering van het plan kan leiden tot meer sporten door jeugdigen die geen lid zijn van een sportvereniging, verleent het College een subsidie overeenkomstig het gevraagde bedrag tot een maximum van € 500,-. Het College maakt zijn besluit uiterlijk 6 weken voor de aanvang van de uitvoering van het plan bekend.

 • 6.

  Binnen 13 weken na afloop van de uitvoering van het plan overlegt de sportvereniging een inhoudelijke en financiële verantwoording van de ondernomen activiteiten, waaronder in ieder geval de facturen betreffende de gemaakte kosten.

 • 7.

  Binnen 8 weken na indiening van de achter artikel 6 bedoelde verantwoording stelt het College het subsidie vast.

 • 8.

  De aanvragen voor sportstimuleringsactiviteiten van de sportverenigingen worden in behandeling genomen in volgorde van ontvangst.

Vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders op 22 april 2008.

de secretaris, de voorzitter,

mr. J.H. Willems M.J.A. Meijer