Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Geertruidenberg

Uitvoeringsbesluit vergoeding overige kosten gericht op re-integratie 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGeertruidenberg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit vergoeding overige kosten gericht op re-integratie 2011
CiteertitelDit besluit wordt aangehaald: Uitvoeringsbesluit vergoeding overige kosten gericht op re-integratie 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpUitvoeringsbesluit vergoeding overige kosten gericht op re-integratie 2011

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in Jongeren, gemeente Geertruidenberg, art. 8, lid 4 en art. 15

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201101-01-2015nieuwe regeling.

14-12-2010

De Langstraat, 30 december 2010

14 december 2010, nr. 3

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit vergoeding overige kosten gericht op re-integratie 2011

Uitvoeringsbesluit vergoeding overige kosten gericht op re-integratie 2011

 

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Geertruidenberg;

 

gelet op artikel 8, lid 4 en artikel 15 van de Re-integratieverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in Jongeren, gemeente Geertruidenberg;

 

overwegende dat het noodzakelijk is de noodzakelijkheid, duur en hoogte van de vergoeding voor overige kosten gericht op re-integratie bij uitvoeringsbesluit te regelen;

 

besluit

vast te stellen: “Uitvoeringsbesluit vergoeding overige kosten gericht op re-integratie 2011”.

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1

  Alle begrippen die in dit uitvoeringsbesluit worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Re-integratieverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in Jongeren, gemeente Geertruidenberg.

 • 2

  Onder overige kosten wordt verstaan verwervingskosten, die noodzakelijk zijn gemaakt in het kader van arbeidsinschakeling (zoals reiskosten, werkkleding).

   

Artikel 2 Noodzakelijkheid van de kosten

 • 1

  De kosten waarvan sprake is dienen noodzakelijkerwijze gemaakt te worden ten behoeve van de werkaanvaarding.

 • 2

  Voordat de kosten gemaakt worden, dient een aanvraag hiertoe ingediend te zijn bij het college van burgemeester en wethouders.

 • 3

  Kostenvergoeding arbeidsinschakeling vindt dan alleen plaats indien het netto loonniveau van de verkregen betrekking zich beweegt tussen 100% en 120% van het voordien geldende netto bijstandsniveau voor de uitkeringsgerechtigde.

   

Artikel 3 Duur van de kostenvergoeding

 • 1

  Reiskosten woon - werk verkeer (meer dan 10 kilometer) na arbeidsinschakeling (duurzame uistroom) worden gedurende maximaal 6 maanden vergoed.

 • 2

  Reiskosten woon - werk verkeer (meer dan 10 kilometer) tijdens het traject tot arbeidsinschakeling worden vergoed voor de duur van het traject.

   

Artikel 4 Hoogte van de kostenvergoeding

 • 1

  Reiskosten woon - werk verkeer (meer dan 10 kilometer) worden volledig vergoed, waarbij in beginsel wordt uitgegaan van openbaar vervoer 2e klas. Indien vervoer per (eigen) auto goedkoper is en/of openbaar geen reële optie wat betreft gebruik, bereikbaarheid en/of reistijd wordt qua vergoeding aangesloten bij het bedrag dat als onbelaste vergoeding mag worden gegeven volgens de Belastingdienst, te weten € 0,19 per kilometer.

 • 2

  Reiskosten woon - werk verkeer (meer dan 10 kilometer) tijdens het traject tot arbeidsinschakeling worden volledig vergoed, waarbij hetzelfde uitgangspunt gehanteerd wordt als bij lid 1.

 • 3

  De hoogte van de te vergoeden kosten wordt bepaald na aftrek van de vergoeding van derden waarop aanspraak bestaat.

 • 4

  Overige kosten worden, indien noodzakelijk, vergoed tot het werkelijke bedrag van de gemaakte kosten.

   

Artikel 5 Overige bepalingen

De aanvraag voor de vergoeding van overige kosten dient bij aanvang arbeidsintreding ingediend te worden, maar in ieder geval binnen 6 maanden na aanvang arbeidsintreding.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011. Het (voorgaande) Uitvoeringsbesluit vergoeding overige kosten gericht op re-integratie, vastgesteld door burgemeester en secretaris van gemeente Geertruidenberg op 25 januari 2005, komt met de inwerkingtreding van huidig Uitvoeringsbesluit vergoeding overige kosten gericht op re-integratie 2011, te vervallen.

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald: Uitvoeringsbesluit vergoeding overige kosten gericht op re-integratie 2011.

 

Aldus vastgesteld op 14 december 2010.

 

 

de burgemeester    de secretaris

 

 

M.J.A. Meijer               A.J.L.G. van Oudheusden